ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про Нацiональний банк України" щодо органiзацiї готiвкового грошового обiгу

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2010 р., N 49, ст. 570; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 9 лютого 2012 року N 4395-VI) такi змiни:

     1) у пунктi 2 статтi 7 слова "та органiзує її обiг" замiнити словами "та органiзує готiвковий грошовий обiг";

     2) частину першу статтi 20 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Голова Нацiонального банку має заступникiв, кiлькiсний склад яких визначається ним за погодженням з Радою Нацiонального банку.

     Голова Нацiонального банку призначає та звiльняє заступникiв за погодженням з Радою Нацiонального банку".

     У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати вiдповiдно частинами третьою - сьомою;

     3) пункти 3 та 5 статтi 33 викласти в такiй редакцiї:

     "3) встановлення номiналiв, систем захисту, платiжних ознак та дизайну банкнот та монет, а також обмежень щодо використання систем захисту, платiжних ознак та вiдтворення елементiв дизайну банкнот та монет";

     "5) встановлення правил випуску в обiг, обробки, зберiгання, iнкасацiї, перевезення, вилучення з обiгу та знищення готiвки".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 вересня 2012 року
N 5285-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.