ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо окремих питань дiяльностi Нацiонального банку України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238):

     1) у частинi третiй статтi 20 слова "представникiв Нацiонального банку" замiнити словами "представникiв Нацiонального банку або в яких є акцiї (частки, паї), що належать державi";

     2) частину першу статтi 42 доповнити пунктом 81 такого змiсту:

     "81) здiйснює дiяльнiсть, пов'язану з розвiдкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцiнних металiв з метою поповнення золотовалютних резервiв, виготовлення банкiвських металiв";

     3) пункт 2 частини другої статтi 48 доповнити словами "та операцiях iз забезпечення дiяльностi Нацiонального банку в межах сум, передбачених кошторисом доходiв та витрат Нацiонального банку";

     4) частину другу статтi 68 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк iнформує громадськiсть про свою дiяльнiсть шляхом опублiкування вiдповiдних вiдомостей на сторiнках офiцiйного iнтернет-представництва Нацiонального банку та в офiцiйному виданнi Нацiонального банку, проведення керiвниками Нацiонального банку прес-конференцiй, виступiв на радiо i телебаченнi, створення програм та передач телерадiоорганiзацiєю Нацiонального банку та в iнший передбачений законом спосiб";

     5) частину другу статтi 71 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) виробничої дiяльностi Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбницi України, яка здiйснюється вiдповiдно до положень, затверджених Правлiнням Нацiонального банку".

     2. Абзаци другий - четвертий частини четвертої статтi 4 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2003 р., N 39, ст. 332) замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "4. Афiнованi дорогоцiннi метали у стандартному виглядi, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцiнне камiння в розсортованому виглядi при продажу суб'єктами їх видобування i виробництва, скупленi, не викупленi з-пiд застави ювелiрнi та побутовi вироби з дорогоцiнних металiв, брухт дорогоцiнних металiв, а також дорогоцiнне камiння першого порядку першочергово пропонуються Нацiональному банку України та Мiнiстерству фiнансiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом розробити i привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти, забезпечити розробку та прийняття мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв вiдповiдно до цього Закону.

     3. Нацiональному банку України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
9 лютого 2012 року
N 4395-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.