ЗАКОН УКРАЇНИ

     Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Абзац третiй пiдпункту "i" пункту 1 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст. 281) виключити.

     2. Частину п'яту статтi 1 Закону України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 1999 р., N 52, ст. 469) викласти у такiй редакцiї:

     "Змiни i доповнення до цього Закону, iнших законiв України про оподаткування стосовно надання пiльг, змiни податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), механiзму їх сплати вносяться до цього Закону, iнших законiв України про оподаткування не пiзнiше, нiж за шiсть мiсяцiв до початку нового бюджетного року i набирають чинностi з початку нового бюджетного року. Це правило не застосовується у випадках зменшення розмiру ставок податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) або скасування пiльг з оподаткування та iнших правил, якi призводять до порушення правил конкуренцiї та створення податкових переваг окремим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi або фiзичним особам".

     3. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 37, N 14, ст. 55, N 36-37, ст. 244; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 26, ст. 214, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, N 39, ст. 357):

     1) пункт 1.11 статтi 1 пiсля слова "проценти" доповнити словом "роялтi";

     2) пiдпункт 3.2.7 пункту 3.2 статтi 3 пiсля слiв "дивiдендiв" доповнити словами "та роялтi";

     3) у пунктi 5.1 статтi 5:

     абзац другий пiдпункту 5.1.9 виключити;

     пiдпункт 5.1.19 пiсля слова "державного" доповнити словами "та комунального", пiсля слiв "житлового фонду" доповнити словами "включаючи мiсця загального користування у багатоквартирних будинках", а також доповнити цей пiдпункт словами "а також з надання послуг (робiт), одержання яких згiдно з законодавством є обов'язковою передумовою приватизацiї житла, присадибних земельних дiлянок та земельних паїв";

     пiдпункт 5.1.20 викласти у такiй редакцiї:

     "5.1.20. продажу або передачi у власнiсть новозбудованого житла фiзичним особам для його використання як мiсця проживання";

     абзац перший пiдпункту 5.1.21 викласти у такiй редакцiї:

     "5.1.21. подання благодiйної допомоги, а саме безоплатна передача товарiв (робiт, послуг) особам, визначеним абзацами "а" i "б" пiдпункту 7.11.1 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" з метою їх безпосереднього використання у благодiйницьких цiлях, а також операцiї з безоплатної передачi таких товарiв (робiт, послуг) набувачам (суб'єктам) благодiйної допомоги вiдповiдно до законодавства";

     4) у пунктi 5.2 статтi 5:

     абзац перший пiдпункту 5.2.1 пiсля слiв "грального бiзнесу" доповнити словами "покупних товарiв", третє речення цього абзацу виключити;

     пiдпункт 5.2.2 виключити;

     5) пункт 5.7 статтi 5 виключити;

     6) пiдпункт 7.7.5 пункту 7.7 статтi 7 викласти у такiй редакцiї:

     "7.7.5. Суми податку на додану вартiсть зараховуються до Державного бюджету України та використовуються у першу чергу для бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть згiдно з цим Законом. За умови повного розрахунку щодо бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть з платником податку вiдповiдно до цього Закону доходи, якi надходитимуть до Державного бюджету України вiд сплати податку на додану вартiсть, використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством. У випадку коли сума бюджетних надходжень вiд податку на додану вартiсть вiдповiдного перiоду не покриває суму податкiв, що має бути вiдшкодована бюджетом, для такого бюджетного вiдшкодування використовуються доходи з iнших джерел, якi вiдповiдно до законодавства зараховуються до Державного бюджету України";

     7) у пунктi 11.5 статтi 11:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "сума, зазначена у податковому векселi, включається до суми податкових зобов'язань платника податку у податковому перiодi, на який припадає тридцятий календарний день з дня надання такого векселя органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а сума податку, визначеного у векселi, окремо до бюджету не сплачується та враховується у розрахунках податкових зобов'язань за результатами податкового перiоду, в якому вексель погашено. Кабiнет Мiнiстрiв України має право визначити бiльш довгi строки погашення податкового векселя для окремих видiв дiяльностi, якi мають сезонний характер або здiйснюються з використанням довгострокових договорiв";

     абзац шостий викласти у такiй редакцiї:

     "платник податку може за самостiйним рiшенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштiв до бюджету, при цьому зазначена сума коштiв включається до складу податкового кредиту платника у тому податковому перiодi, у якому вiдбулося таке погашення, та не включається до складу його податкових зобов'язань";

     у абзацi восьмому пiсля слiв "п'яти мiльйонiв гривень" доповнити словами "або пiдприємствами, визначеними у пiдпунктi 5.2.1 пункту 5.2 статтi 5 цього Закону", а слова "проти яких не порушено справу про банкрутство" замiнити словами "не мають заборгованостi з цього податку (крiм реструктуризованої згiдно iз законодавством) за результатами податкових перiодiв, що передують податковому перiоду, у якому надається податковий вексель";

     абзац одинадцятий викласти у такiй редакцiї:

     "Дiя цього пункту не поширюється на операцiї з ввезення (пересилання) пiдакцизних товарiв (крiм тютюнової сировини) та товарiв, що вiдносяться до товарних груп 1-24 Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв";

     8) пункт 11.24 статтi 11 виключити.

     4. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 28, ст. 229, N 38, ст. 338, N 50, ст. 435):

     1) у статтi 1:

     пункт 1.8 викласти у такiй редакцiї:

     "1.8. Корпоративнi права - право власностi на статутний фонд (капiтал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управлiння, отримання вiдповiдної частки прибутку такої юридичної особи, а також активiв у разi її лiквiдацiї вiдповiдно до чинного законодавства, незалежно вiд того, чи створена така юридична особа у формi господарського товариства, пiдприємства, заснованого на власностi однiєї юридичної або фiзичної особи, або в iнших органiзацiйно-правових формах";

     пункт 1.30 викласти у такiй редакцiї:

     "1.30. Роялтi - платежi будь-якого виду, одержанi як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на лiтературнi твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютернi програми, iншi записи на носiях iнформацiї, вiдео- або аудiокасети, кiнематографiчнi фiльми або плiвки для радiо чи телевiзiйного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари i послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделi, формули, процесу, права на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау).

     Не вважаються роялтi платежi за отримання об'єктiв власностi, визначених у частинi першiй цього пункту, у володiння або розпорядження чи власнiсть особи або якщо умови користування такими об'єктами власностi надають право користувачу продати або вiдчужити iншим способом такий об'єкт власностi або оприлюднити (розголосити) секретнi креслення, моделi, формули, процеси, права на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау), за винятком випадкiв, коли таке оприлюднення (розголошування) є обов'язковим згiдно iз законодавством України";

     2) абзац четвертий пiдпункту 2.1.3 пункту 2.1 статтi 2 викласти у такiй редакцiї:

     "Вибiр порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим пiдпунктом, здiйснюється платником податку самостiйно до 1 липня року, що передує звiтному, про що повiдомляються податковi органи за мiсцезнаходженням такого платника податку та його фiлiй (вiдокремлених пiдроздiлiв). Змiна порядку сплати податку протягом звiтного року не дозволяється. При цьому фiлiї (вiдокремленi пiдроздiли) подають податковому органу за своїм мiсцезнаходженням розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолiдованого податку, форма якого встановлюється центральним органом державної податкової служби України, виходячи з положень цього пiдпункту";

     3) у статтi 22:

     абзац другий пункту 22.3 пiсля слiв "у зменшення податкового зобов'язання такого платника податку" доповнити словами "у сумi, що не перевищує розмiр податкового зобов'язання, нарахованого протягом звiтного (податкового) перiоду, в якому здiйснювалося таке iнвестування", а останнє речення цього абзацу викласти у такiй редакцiї: "Порядок використання таких коштiв та бюджетного контролю за їх цiльовим використанням встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац третiй пункту 22.3 пiсля слiв "Кабiнетом Мiнiстрiв України" доповнити словами "у сумi, що не перевищує розмiр податкового зобов'язання, нарахованого протягом звiтного (податкового) перiоду, в якому здiйснювалося таке iнвестування";

     в абзацi першому пункту 22.4 цифри "1999" замiнити цифрами "2000".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування та застосовується до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi платникiв податкiв, яка здiйснюється пiсля набрання чинностi цим Законом, за винятком змiн, що внесенi цим Законом до абзацу одинадцятого пункту 11.5 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть", якi набирають чинностi через 45 днiв з дня опублiкування цього Закону, а також змiн до пiдпункту 3.2.7 пункту 3.2 статтi 3 Закону України "Про податок на додану вартiсть" та змiн до пункту 1.30 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", дiя яких поширюється на правовiдносини, що виникли з 1 жовтня 1997 року, але не тягнуть за собою перерахунку податкових зобов'язань або змiни цивiльно-правових вiдносин.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв, а також нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть до норм цього Закону не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до закiнчення граничних строкiв податкової звiтностi з вiдповiдних податкiв, визначених законами України.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
2 березня 2000 року
N 1523-III

     Газета "Урядовий кур'єр" N 59 31-03-2000р.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.