ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з метою пiдтримки наукової i науково-технiчної дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     Внести такi змiни до законодавчих актiв України:

     1. Статтю 3 Закону України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119) доповнити пiсля абзацу першого новим абзацом другим такого змiсту:

     "стимулювання науково-технiчного прогресу, технологiчного оновлення виробництва, виходу вiтчизняного товаровиробника на свiтовий ринок високотехнологiчної продукцiї".

     У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - тринадцятим.

     2. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7; N 10, ст. 35):

     1) у статтi 1:

     у пунктi 1.11 останнє речення викласти в такiй редакцiї: "Кредит розподiляється на фiнансовий кредит, товарний кредит, iнвестицiйний податковий кредит та кредит пiд цiннi папери, що засвiдчують вiдносини позики";

     доповнити пункт 1.11 пiдпунктом 1.11.4 такого змiсту:

     "1.11.4. Iнвестицiйний податковий кредит - це вiдстрочка плати податку на прибуток, що надається суб'єкту пiдприємницької дiяльностi на визначений строк з метою збiльшення його фiнансових ресурсiв для здiйснення iнновацiйних програм, з наступною компенсацiєю вiдстрочених сум у виглядi додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслiдок реалiзацiї iнновацiйних програм".

     2) у статтi 7:

     абзац "б" пiдпункту 7.11.1 пункту 7.11 доповнити реченням такого змiсту: "науково-дослiдними установами та вищими навчальними закладами III - IV рiвнiв акредитацiї, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається пiдтримка держави".

     3. У статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 37; N 14, ст. 55; N 18, ст. 95; N 33, ст. 224; N 36-37, ст. 244):

     1) пункт 5.2 доповнити пiдпунктом 5.2.5 такого змiсту: "5.2.5. продажу та безкоштовної передачi приладiв, обладнання, матерiалiв науковим установам та науковим органiзацiям, вищим навчальним закладам III - IV рiвнiв акредитацiї, внесеним до Державного реєстру наукових органiзацiй, яким надається пiдтримка держави за умови використання їх виключно для власних потреб";

     2) доповнити статтю пунктом 5.7 такого змiсту:

     "5.7. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення (iмпортування) науковими установами, науковими органiзацiями, вищими навчальними закладами III - IV рiвнiв акредитацiї наукових приладiв i обладнання, якi використовуються ними виключно для власних потреб".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
1 грудня 1998 року
N 285-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.