ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про кiнематографiю" та iнших законiв України щодо пiдтримки виробництва нацiональних фiльмiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про кiнематографiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 114; 2003 р., N 30, ст. 248):

     1) у статтi 3:

     абзац шiстнадцятий доповнити словами "а також основна (базова) версiя мовної частини звукового ряду якого створена українською мовою";

     пiсля абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "сценiчно-постановочнi засоби кiновиробництва - предмети, пристрої та споруди, якi протягом знiмального перiоду створення фiльму (операцiйного циклу) використовуються шляхом перенесення їх зображення або зображення процесу їх перетворення (знищення) до аудiовiзуального твору способами, доступними кiно виробнику".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - двадцять сьомий вважати вiдповiдно абзацами двадцять шостим - двадцять восьмим;

     2) абзац шостий частини першої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "пiдготовки професiйних кадрiв та вдосконалення творчої майстерностi - спецiалiзованi навчальнi заклади кiнематографiї, спецiалiзованi факультети в iнших навчальних закладах незалежно вiд форми власностi, театри (студiї) кiноактора";

     3) статтю 17 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Фiльмокопiї та вихiднi матерiали фiльмiв документального характеру, кiноперiодики, творiв кiно- та вiдеолiтопису (кiно-, вiдеодокументи), створенi повнiстю або частково за кошти Державного бюджету України, а також фiльмокопiї фiльмiв документального характеру, кiноперiодики, творiв кiно- та вiдеолiтопису, створенi в Українi за кошти юридичних осiб приватної форми власностi та фiзичних осiб, зберiгаються в державному кiнофотофоноархiвi вiдповiдно до закону";

     4) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Фiнансова пiдтримка галузi кiнематографiї

     1. Сума витрат на фiнансову пiдтримку кiнематографiї в державному та мiсцевих бюджетах видiляється окремим рядком i вноситься до перелiку захищених статей видаткiв загального та спецiального фондiв цих бюджетiв.

     2. Для фiнансової пiдтримки нацiональної кiнематографiї Кабiнет Мiнiстрiв України створює:

     1) спецiальний рахунок фiнансової пiдтримки нацiональної кiнематографiї (далi - Рахунок), який акумулює кошти:

     а) збору на розвиток нацiональної кiнематографiї, який є джерелом формування спецiального фонду Державного бюджету України для фiнансування виробництва нацiонального фiльму на кожен поточний рiк у частинi доходiв;

     б) видаткiв загального та спецiального фондiв Державного бюджету України на державнi програми розвитку кiнематографiї;

     2) Раду управлiння коштами спецiального рахунку фiнансової пiдтримки нацiональної кiнематографiї (далi - Рада), до складу якої на паритетнiй основi включаються представники:

     а) держави, якi призначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     б) Нацiональної спiлки кiнематографiстiв України, якi обираються (делегуються) у порядку, визначеному статутними документами спiлки.

     3. Голова Ради та його заступник обираються на її зборах бiльшiстю вiд загальної кiлькостi членiв Ради.

     4. Рада з пiдтримки нацiональної кiнематографiї:

     1) може утворювати експертнi комiсiї iз включенням до їх складу професiйних творчих працiвникiв, продюсерiв, дистриб'юторiв та прокатникiв фiльмiв, якi можуть не бути членами Ради;

     2) приймає рiшення щодо фiнансування:

     а) виробництва, розповсюдження та демонстрування нацiональних фiльмiв у кiно-, вiдеомережi та на каналах мовлення телебачення. Розмiр сум, видiлених на виробництво одного фiльму, не може перевищувати 50 вiдсоткiв вартостi його кошторису. Фiнансування документальних, просвiтницьких i анiмацiйних фiльмiв, фiльмiв для дитячої аудиторiї (з урахуванням художньої та культурної значущостi проекту) може становити 100 вiдсоткiв кошторисної вартостi їх виробництва;

     б) збереження та вiдновлення нацiональної кiнематографiчної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за її межами;

     в) компенсацiї за рахунок коштiв спецiального фонду Державного бюджету України вiдсоткових ставок передбачених на пiдтримку нацiональної кiнематографiї кредитiв банкiв, залучених для виробництва нацiональних фiльмiв на умовах тендеру, проведеного вiдповiдно до норм законодавства про державне замовлення на купiвлю товарiв, виконання робiт, надання послуг для державних потреб центральним органом виконавчої влади у галузi кiнематографiї;

     3) на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади у галузi кiнематографiї оприлюднює:

     а) iнформацiю щодо надходження коштiв на Рахунок - не пiзнiше нiж на наступний день пiсля їх надходження на рахунок;

     б) Реєстр нацiональних фiльмiв, розповсюдження та демонстрування яких звiльнено вiд сплати збору на розвиток нацiональної кiнематографiї, - з оновленням iнформацiї не пiзнiше нiж на наступний день пiсля включення до реєстру нових фiльмiв;

     в) заявки на фiнансування за рахунок коштiв Рахунку - не пiзнiше нiж на наступний день пiсля їх надходження до Ради;

     г) перелiк проектiв рiшень Ради щодо фiнансування за рахунок коштiв Рахунку - не пiзнiше нiж за мiсяць до прийняття Радою рiшення про видiлення коштiв;

     ґ) рiшення про фiнансування за рахунок коштiв Рахунку - не пiзнiше нiж на наступний день пiсля прийняття Радою рiшення про видiлення коштiв;

     4) забезпечує здiйснення контролю за цiльовим використанням коштiв, наданих для виробництва нацiонального фiльму.

     5. Центральний орган виконавчої влади у галузi кiнематографiї:

     1) видає державне посвiдчення на право розповсюдження i демонстрування на територiї України всiх видiв вiтчизняних та iноземних фiльмiв на кiноплiвцi чи на вiдеоносiях лише за умови тиражування їх фiльмокопiй на територiї України;

     2) здiйснює розпорядження коштами Рахунку виключно на пiдставi рiшення Ради.

     6. Фiнансова пiдтримка галузi кiнематографiї здiйснюється також за рахунок:

     1) благодiйних внескiв i пожертвувань;

     2) iнших джерел, не заборонених законодавством".

     2. Пункт 4 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2009 р., N 31, ст. 452) доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "до 1 сiчня 2016 року суб'єкти кiнематографiї (виробники нацiональних фiльмiв), перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, - за земельнi дiлянки, що забезпечують виробництво нацiональних фiльмiв".

     3. Пункт 5.1 статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 iз наступними змiнами) доповнити пiдпунктами 5.1.25 та 5.1.26 такого змiсту:

     "5.1.25. тимчасово до 1 сiчня 2016 року операцiї з поставки нацiональних фiльмiв, визначених вiдповiдно до Закону України "Про кiнематографiю", виробниками цих фiльмiв, а також поставки робiт i послуг з виробництва цих фiльмiв;

     5.1.26. тимчасово до 1 сiчня 2016 року операцiї з поставки послуг з демонстрування нацiональних фiльмiв та iноземних фiльмiв, дубльованих державною мовою, демонстраторами фiльмiв".

     4. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 iз наступними змiнами):

     1) пункт 4.2 статтi 4 доповнити пiдпунктом 4.2.21 такого змiсту:

     "4.2.21. До 1 сiчня 2016 року сума коштiв або вартiсть майна, отриманi суб'єктами кiнематографiї (виробниками фiльмiв) i спрямованi на виробництво нацiональних фiльмiв";

     2) у статтi 5:

     пункт 5.2 доповнити пiдпунктом 5.2.20 такого змiсту:

     "5.2.20. Сума коштiв або вартiсть майна, у тому числi вартiсть сценiчно-постановочних засобiв, перерахованих (переданих) суб'єктом кiнематографiї (виробником, розповсюджувачем, демонстратором) на виробництво нацiональних фiльмiв";

     у пiдпунктi 5.4.6 пункту 5.4:

     абзац перший пiсля слiв "майна платника податку" доповнити словами "будь-якi витрати iз страхування ризикiв, пов'язаних iз виробництвом нацiональних фiльмiв";

     абзац третiй пiсля слiв "5 вiдсоткiв валових витрат" доповнити словами " (10 вiдсоткiв - для суб'єктiв кiнематографiї, якi здiйснюють виробництво нацiональних фiльмiв)";

     3) пiдпункт 8.1.3 пункту 8.1 статтi 8 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "виробництво нацiонального фiльму та придбання майнових прав iнтелектуальної власностi на нацiональний фiльм";

     4) у статтi 11:

     пункт 11.2 доповнити пiдпунктом 11.2.5 такого змiсту:

     "11.2.5. Валовi витрати суб'єктiв кiнематографiї (виробникiв нацiональних фiльмiв) тимчасово до 1 сiчня 2016 року включають до складу валових витрат у податковому перiодi, на який припадає дата збiльшення валових доходiв, передбачена пiдпунктом 11.3.8 пункту 11.3 статтi 11 цього Закону";

     пункт 11.3 доповнити пiдпунктом 11.3.8 такого змiсту:

     "11.3.8. Суми авансових платежiв та попередньої оплати, отриманi суб'єктами кiнематографiї (виробниками фiльмiв) вiд замовникiв нацiональних фiльмiв, тимчасово до 1 сiчня 2016 року включаються до складу валових доходiв таких виробникiв за датою пiдписання акта про передачу нацiональних фiльмiв замовнику за умови цiльового використання коштiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) у статтю 22 включити пункт 22.3 такого змiсту:

     "22.3. Установити, що до 1 сiчня 2016 року кошти, спрямованi (iнвестованi) платником податку на виробництво, розповсюдження, демонстрування нацiонального фiльму, враховуються у зменшеннi податкового зобов'язання такого платника податку в сумi, що не перевищує розмiру податкового зобов'язання, нарахованого протягом звiтного (податкового) року, в якому здiйснювалося таке iнвестування".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пунктiв 2, 3 та 4 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2011 року, та абзацу шостого пiдпункту 4 пункту 1 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi пiсля прийняття Закону України про збiр на розвиток нацiональної кiнематографiї.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 лютого 2010 року
N 1909-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.