ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо професiйної i трудової реабiлiтацiї iнвалiдiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 1881 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу i звiльняти з роботи, фiзичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв, неподання Фонду соцiального захисту iнвалiдiв звiту про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв

     - тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. У Законi України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 21, ст. 252; 1994 р., N 45, ст. 404, ст. 406; 1996 р., N 52, ст. 301; 2000 р., N 43, ст. 363; 2001 р., N 45, ст. 237; 2003 р., N 37, ст. 300, N 39, ст. 333; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 37, ст. 451, ст. 453; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267, N 25, ст. 337):

     1) частину другу статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Центральнi i мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи i органiзацiї (незалежно вiд форм власностi i господарювання, виду дiяльностi i галузевої належностi), їх фiлiї, вiддiлення, представництва, що ведуть окремий облiк результатiв фiнансової та господарської дiяльностi, банки та iншi фiнансовi установи, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, а також представництва iноземних юридичних осiб (у тому числi мiжнародних органiзацiй), якi використовують працю найманих працiвникiв - громадян України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, залучають представникiв громадських органiзацiй iнвалiдiв до пiдготовки рiшень, що стосуються iнтересiв iнвалiдiв";

     2) статтi 10-12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Фiнансування заходiв щодо соцiальної захищеностi iнвалiдiв i дiтей-iнвалiдiв здiйснюється Фондом соцiального захисту iнвалiдiв, а також органами мiсцевого самоврядування за мiсцевими програмами соцiального захисту окремих категорiй населення за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв.

     Положення про Фонд соцiального захисту iнвалiдiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням пропозицiй всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв.

     Стаття 11. Бюджет Фонду соцiального захисту iнвалiдiв формується за рахунок коштiв державного бюджету, благодiйних внескiв, добровiльних пожертвувань та iнших надходжень.

     Органи мiсцевого самоврядування мають право утворювати цiльовi фонди соцiальної допомоги iнвалiдам, якi є складовою спецiального фонду вiдповiдного мiсцевого бюджету. Порядок i умови витрачання коштiв цих фондiв визначаються органами мiсцевого самоврядування за участю громадських органiзацiй iнвалiдiв.

     Стаття 12. Громадськi органiзацiї iнвалiдiв та спiлки громадських органiзацiй iнвалiдiв (далi - громадськi органiзацiї iнвалiдiв) створюються з метою здiйснення заходiв щодо соцiального захисту, реабiлiтацiї iнвалiдiв, залучення їх до суспiльно корисної дiяльностi, занять фiзичною культурою i спортом та мають право користуватися пiльгами i преференцiями, передбаченими законодавством";

     3) частини першу i другу статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Громадськi органiзацiї iнвалiдiв надають соцiальнi послуги, здiйснюють громадський контроль за дотриманням прав iнвалiдiв, представництво iнтересiв та захист прав iнвалiдiв, створюють пiдприємства, якi здiйснюють комерцiйну i некомерцiйну господарську та iншу дiяльнiсть, не заборонену законодавством.

     Продукцiя пiдприємств i органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв включається до державного замовлення в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) статтi 141 - 143 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 141. Пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право на пiльги iз сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) вiдповiдно до законiв України з питань оподаткування. Застосовувати зазначенi пiльги такi пiдприємства та органiзацiї мають право за наявностi дозволу на право користування пiльгами з оподаткування, який надається на квартал, пiврiччя, три квартали, рiк мiжвiдомчою Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв (далi - Комiсiя).

     Комiсiя є спецiально уповноваженим державним органом, створеним з метою визначення доцiльностi надання державної допомоги пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв у виглядi пiльг з оподаткування, поворотної та безповоротної фiнансової допомоги (далi - фiнансової допомоги), позик, сприяння в наданнi прiоритетiв при розмiщеннi державного замовлення, у працевлаштуваннi iнвалiдiв та в iнших формах, а також здiйснення облiку i контролю за використанням такої допомоги.

     Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення Комiсiї здiйснюється за рахунок Державного бюджету України.

     Положення про мiжвiдомчу Комiсiю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, типове положення про регiональнi комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До складу Комiсiї входять представники Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України (у тому числi Фонду соцiального захисту iнвалiдiв), Державної податкової адмiнiстрацiї України, Державної митної служби України, Мiнiстерства транспорту та зв'язку України, Мiнiстерства фiнансiв України (у тому числi Головного контрольно-ревiзiйного управлiння України), Мiнiстерства економiки України, Державного комiтету України по земельних ресурсах, народний депутат України - представник профiльного комiтету Верховної Ради України з питань соцiального захисту iнвалiдiв та представник, делегований всеукраїнськими громадськими органiзацiями iнвалiдiв.

     Спiвголовами Комiсiї за посадою є Мiнiстр працi та соцiальної полiтики України та голова профiльного комiтету Верховної Ради України з питань соцiального захисту iнвалiдiв або уповноваженi ними особи.

     Комiсiя має регiональнi (територiальнi) органи - комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi (далi - регiональнi комiсiї).

     До складу регiональних комiсiй входять представники вiдповiдних управлiнь Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України (у тому числi Фонду соцiального захисту iнвалiдiв), Державної податкової адмiнiстрацiї України, Державної митної служби України, Мiнiстерства транспорту та зв'язку України, Мiнiстерства фiнансiв України (у тому числi Головного контрольно-ревiзiйного управлiння України), Мiнiстерства економiки України, Державного комiтету України по земельних ресурсах, представник комiтету (комiсiї) з питань соцiального захисту iнвалiдiв вiдповiдно Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських рад та представник, делегований громадськими органiзацiями iнвалiдiв.

     Спiвголовами регiональних комiсiй є вiдповiдно заступник Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, заступники голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та голови профiльних комiсiй з питань соцiального захисту iнвалiдiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських рад або уповноваженi ними особи.

     Стаття 142. Рiшення про надання дозволу пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв на право користування пiльгами з оподаткування, отримання позик, фiнансової допомоги приймаються Комiсiєю та регiональними комiсiями згiдно з положенням, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з технiко-економiчного та соцiального обґрунтування заходiв, для здiйснення яких використовуватимуться цi кошти.

     Рiшення Комiсiї i регiональних комiсiй про надання дозволу пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв на право користування пiльгами з оподаткування або вiдмову в наданнi такого дозволу має бути вмотивованим та базуватися на аналiзi соцiальної значимостi вiдповiдного пiдприємства, органiзацiї громадської органiзацiї iнвалiдiв та можливостi працевлаштування iнвалiдiв.

     Комiсiя приймає рiшення щодо:

     надання дозволу пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв на право користування пiльгами з оподаткування;

     доцiльностi надання пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв позик, фiнансової допомоги (крiм фiнансової допомоги на здiйснення заходiв щодо фiзкультурно-спортивної реабiлiтацiї, яка надається за поданням Нацiонального комiтету спорту iнвалiдiв України) з урахуванням фiнансових можливостей Фонду соцiального захисту iнвалiдiв.

     Регiональнi комiсiї приймають рiшення з питань, зазначених у частинi третiй цiєї статтi, стосовно пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, що отримали за попереднiй податковий рiк валовий дохiд в обсязi, меншому за 8400 мiнiмальних заробiтних плат.

     Комiсiя здiйснює контроль за дiяльнiстю регiональних комiсiй та вирiшує спiрнi питання.

     Порядок i критерiї надання дозволу на право користування пiльгами з оподаткування, пiдстави для вiдмови в наданнi такого дозволу та його скасування, а також порядок та умови надання позик, фiнансової допомоги пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням пропозицiй всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв.

     Стаття 143. Рiшення про скасування дозволу на право користування пiльгами з оподаткування пiдприємством, органiзацiєю громадської органiзацiї iнвалiдiв приймається Комiсiєю в разi:

     отримання заяви вiд громадської органiзацiї iнвалiдiв щодо скасування зазначеного дозволу;

     подання вiдповiдних органiв державної податкової служби та iнших державних органiв про порушення законодавства України пiдприємством, органiзацiєю громадської органiзацiї iнвалiдiв;

     неефективностi виробничої дiяльностi та вiдсутностi соцiальної значимостi за результатами аналiзу Комiсiєю соцiально-економiчних показникiв дiяльностi пiдприємства, органiзацiї громадської органiзацiї iнвалiдiв;

     лiквiдацiї пiдприємства, органiзацiї громадської органiзацiї iнвалiдiв";

     5) статтi 19 i 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Для пiдприємств, установ, органiзацiй, у тому числi пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичних осiб, якi використовують найману працю, установлюється норматив робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв у розмiрi чотирьох вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк, а якщо працює вiд 8 до 25 осiб, - у кiлькостi одного робочого мiсця.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi пiдприємства, органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, самостiйно розраховують кiлькiсть робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв вiдповiдно до нормативу, встановленого частиною першою цiєї статтi, i забезпечують працевлаштування iнвалiдiв. При розрахунках кiлькiсть робочих мiсць округлюється до цiлого значення.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi пiдприємства, органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, самостiйно здiйснюють працевлаштування iнвалiдiв у рахунок нормативiв робочих мiсць виходячи з вимог статтi 18 цього Закону.

     У межах зазначених нормативiв здiйснюється також працевлаштування iнвалiдiв унаслiдок психiчного розладу вiдповiдно до Закону України "Про психiатричну допомогу".

     Виконанням нормативу робочих мiсць у кiлькостi, визначенiй згiдно з частиною першою цiєї статтi, вважається працевлаштування пiдприємством, установою, органiзацiєю, у тому числi пiдприємством, органiзацiєю громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичною особою, яка використовує найману працю, iнвалiдiв, для яких це мiсце роботи є основним.

     До виконання пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, якi використовують найману працю, нормативу робочих мiсць, визначеного згiдно з частиною першою цiєї статтi, може бути зараховано забезпечення роботою iнвалiдiв на пiдприємствах, в органiзацiях громадських органiзацiй iнвалiдiв шляхом створення господарських об'єднань пiдприємствами, установами, органiзацiями, фiзичними особами, якi використовують найману працю, та пiдприємствами, органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв з метою координацiї виробничої, наукової та iншої дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань.

     Порядок реєстрацiї у Фондi соцiального захисту iнвалiдiв, його вiддiленнях, строки подання йому звiтiв про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв, зарахування кiлькостi робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв, контролю за виконанням нормативiв робочих мiсць та перевiрки пiдприємств, установ, органiзацiй, у тому числi пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичних осiб, якi використовують найману працю, щодо їх реєстрацiї у Фондi соцiального захисту iнвалiдiв, його вiддiленнях, подачi щорiчного звiту та сплати ними адмiнiстративно-господарських санкцiй, а також надання державнiй службi зайнятостi iнформацiї, необхiдної для органiзацiї працевлаштування iнвалiдiв, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв з метою контролю за виконанням нормативу робочих мiсць, передбаченого частиною першою цiєї статтi, мають право в порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснювати перевiрки пiдприємств, установ, органiзацiй, у тому числi пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичних осiб, якi використовують найману працю, щодо реєстрацiї у Фондi соцiального захисту iнвалiдiв, подачi ними звiтiв про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв, виконання нормативу робочих мiсць, призначених для працевлаштування iнвалiдiв, у тому числi шляхом зарахування, та сплати ними адмiнiстративно-господарських санкцiй.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi пiдприємства, органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичнi особи, в яких за основним мiсцем роботи працює 8 i бiльше осiб, реєструються у вiдповiдних вiддiленнях Фонду соцiального захисту iнвалiдiв за своїм мiсцезнаходженням i щороку подають цим вiддiленням звiт про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв.

     Керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй, у тому числi пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, у разi незабезпечення виконання нормативiв робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв, неподання Фонду соцiального захисту iнвалiдiв звiту про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв несуть вiдповiдальнiсть у встановленому законом порядку.

     Норматив робочих мiсць, призначених для працевлаштування iнвалiдiв, порядок його встановлення визначаються виключно цим Законом. Якщо iншими законами встановлюються нормативи робочих мiсць, призначених для працевлаштування iнвалiдiв, або порядок їх встановлення, вiдмiннi вiд зазначених у цьому Законi, застосовуються положення цього Закону.

     Стаття 20. Пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi пiдприємства, органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, де середньооблiкова чисельнiсть працюючих iнвалiдiв менша, нiж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують вiдповiдним вiддiленням Фонду соцiального захисту iнвалiдiв адмiнiстративно-господарськi санкцiї, сума яких визначається в розмiрi середньої рiчної заробiтної плати на вiдповiдному пiдприємствi, установi, органiзацiї, у тому числi пiдприємствi, органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче мiсце, призначене для працевлаштування iнвалiда i не зайняте iнвалiдом. Для пiдприємств, установ, органiзацiй, у тому числi пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичних осiб, на яких працює вiд 8 до 15 осiб, розмiр адмiнiстративно-господарських санкцiй за робоче мiсце, призначене для працевлаштування iнвалiда i не зайняте iнвалiдом, визначається в розмiрi половини середньої рiчної заробiтної плати на вiдповiдному пiдприємствi, в установi, органiзацiї, у тому числi пiдприємствi, органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв, у фiзичної особи, яка використовує найману працю.

     Порушення термiнiв сплати адмiнiстративно-господарських санкцiй тягне за собою нарахування пенi. Пеня обчислюється виходячи з 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

     Сплату адмiнiстративно-господарських санкцiй i пенi пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi пiдприємства, органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичнi особи, якi використовують найману працю, проводять вiдповiдно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженнi пiсля сплати всiх податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Адмiнiстративно-господарськi санкцiї розраховуються та сплачуються пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi пiдприємствами, органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичними особами, зазначеними в частинi першiй цiєї статтi, самостiйно в строк до 15 квiтня року, наступного за роком, в якому вiдбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статтi 19 цього Закону. При цьому до правовiдносин iз стягнення адмiнiстративно-господарських санкцiй, передбачених цим Законом, не застосовуються строки, визначенi статтею 250 Господарського кодексу України.

     У разi несплати адмiнiстративно-господарських санкцiй або пенi чи неможливостi їх сплати за рiшенням господарського суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено на майно пiдприємства, установи, органiзацiї, у тому числi пiдприємства, органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичної особи, яка використовує найману працю, в порядку, передбаченому законом.

     Суми адмiнiстративно-господарських санкцiй i пенi, що надiйшли до державного бюджету, використовуються Фондом соцiального захисту iнвалiдiв на:

     фiнансування цим Фондом заходiв, якi здiйснюються центральними органами виконавчої влади та пiдпорядкованими їм установами, у тому числi спецiалiзованими, i пiдприємствами, органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, щодо соцiальної, трудової, фiзкультурно-спортивної (за поданням Нацiонального комiтету спорту iнвалiдiв України) та професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв;

     надання пiдприємствам, установам, органiзацiям, у тому числi пiдприємствам, органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичним особам, якi використовують найману працю, цiльової позики (на поворотнiй основi з термiном повернення до трьох рокiв) на створення робочих мiсць, призначених для працевлаштування iнвалiдiв, у межах коштiв, передбачених на зазначенi потреби у вiдповiдному роцi. Цiльовi позики пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв надаються лише за наявностi вiдповiдного рiшення Комiсiї;

     фiнансування витрат на професiйне навчання непрацюючих iнвалiдiв, у тому числi за направленням державної служби зайнятостi, на професiйне навчання iнвалiдiв iз числа випускникiв спецiальних загальноосвiтнiх шкiл (шкiл-iнтернатiв), загальноосвiтнiх санаторних шкiл (шкiл-iнтернатiв), загальноосвiтнiх навчальних закладiв на спецiалiзованих робочих мiсцях пiдприємств, органiзацiй iнвалiдiв;

     надання фiнансової допомоги на здiйснення заходiв соцiальної, трудової, фiзкультурно-спортивної (за поданням Нацiонального комiтету спорту iнвалiдiв України) та професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв (вiдновлення працездатностi шляхом забезпечення iнвалiда технiчними реабiлiтацiйними засобами, створення умов для занять фiзичною культурою i спортом, оплата навчання та переквалiфiкацiї, створення на робочому мiсцi iнвалiда належних санiтарно-гiгiєнiчних, виробничих i технiчних умов згiдно з iндивiдуальною програмою реабiлiтацiї iнвалiда, випуск для iнвалiдiв спецiальної лiтератури та аудiозаписiв для їх професiйної пiдготовки), працевлаштування iнвалiдiв шляхом створення робочих мiсць, у тому числi спецiальних робочих мiсць, а також надання фiнансової допомоги на технiчне оснащення дiючих робочих мiсць для працевлаштування на них iнвалiдiв та на технiчне переоснащення виробництва пiдприємств, органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв з метою створення додаткових робочих мiсць i працевлаштування на них iнвалiдiв. Фiнансова допомога надається лише за наявностi вiдповiдного рiшення Комiсiї.

     У разi нецiльового використання фiнансової допомоги, позики або їх частин пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi пiдприємствами, органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичними особами, якi використовують найману працю, або створення ними робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв у меншiй кiлькостi, нiж передбачалось умовами надання позики чи поворотної фiнансової допомоги, вiдповiдна сума цих коштiв, проiндексована з урахуванням рiвня iнфляцiї, пiдлягає поверненню до державного бюджету на пiдставi вiдповiдного рiшення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв та Комiсiї (у межах її повноважень).

     Порядок сплати адмiнiстративно-господарських санкцiй i пенi до вiддiлень Фонду соцiального захисту iнвалiдiв, їх акумуляцiї, облiку, а також з урахуванням пропозицiй всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв - використання цих коштiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Спори, що виникають iз правовiдносин за статтями 19, 20 цього Закону, вирiшуються Фондом соцiального захисту iнвалiдiв або в судовому порядку.

     Фонд соцiального захисту iнвалiдiв, його вiддiлення мають право захищати свої права та законнi iнтереси, у тому числi в судi".

     3. Пункт 3 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р., N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 262, NN 17-19, ст. 267, N 25, ст. 335) викласти в такiй редакцiї:

     "3) органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та органiзацiї, якi повнiстю утримуються за рахунок бюджету (за винятком вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, крiм Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України), спецiалiзованi санаторiї України для реабiлiтацiї хворих, якi повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв, санаторно-курортнi та оздоровчi заклади громадських органiзацiй iнвалiдiв, реабiлiтацiйнi установи громадських органiзацiй iнвалiдiв, дитячi санаторно-курортнi та оздоровчi заклади України, громадськi органiзацiї iнвалiдiв України, пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв i є їх власнiстю, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва (обiгу).

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв, санаторно-курортнi та оздоровчi заклади громадських органiзацiй iнвалiдiв, реабiлiтацiйнi установи громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi дозволу на право користування такою пiльгою, який надається мiжвiдомчою Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     У разi порушення вимог цiєї статтi зазначенi громадськi органiзацiї iнвалiдiв, їх пiдприємства та органiзацiї зобов'язанi сплатити суми земельного податку за вiдповiдний перiод, проiндексованi з урахуванням рiвня iнфляцiї, а також штраф згiдно з чинним законодавством України".

     4. Статтю 14 Закону України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 20-21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 10-11, ст. 87, N 12, ст. 88, N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 7, ст. 56, NN 40-42, ст. 492; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 20, ст. 278) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Загальнодержавнi податки i збори (обов'язковi платежi)

     1. До загальнодержавних належать такi податки i збори (обов'язковi платежi):

     1) податок на додану вартiсть;

     2) акцизний збiр;

     3) податок на прибуток пiдприємств, у тому числi дивiденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними пiдприємствами;

     4) податок на доходи фiзичних осiб;

     5) мито;

     6) державне мито;

     7) податок на нерухоме майно (нерухомiсть);

     8) плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi);

     9) рентнi платежi;

     10) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв;

     11) податок на промисел;

     12) збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету;

     13) збiр за спецiальне використання природних ресурсiв;

     14) збiр за забруднення навколишнього природного середовища;

     15) збiр до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення;

     16) збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування;

     17) збiр до Державного iнновацiйного фонду;

     18) плата за торговий патент на деякi види пiдприємницької дiяльностi;

     19) фiксований сiльськогосподарський податок;

     20) збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     21) гербовий збiр (застосовується до 1 сiчня 2000 року);

     22) єдиний збiр, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     23) збiр за використання радiочастотного ресурсу України;

     24) збори до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (початковий, регулярний, спецiальний);

     25) збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, крiм електроенергiї, виробленої квалiфiкованими когенерацiйними установками;

     26) збiр за проведення гастрольних заходiв;

     27) судовий збiр;

     28) збiр у виглядi цiльової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi.

     2. Загальнодержавнi податки i збори (обов'язковi платежi) встановлюються Верховною Радою України i справляються на всiй територiї України.

     3. Порядок зарахування загальнодержавних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республiки Крим, мiсцевих бюджетiв i державних цiльових фондiв визначається згiдно з законами України.

     4. Податки i збори (обов'язковi платежi), зазначенi в пунктах 7, 8, 10, 11, 13, 14 частини першої цiєї статтi, на територiї Автономної Республiки Крим встановлюються Верховною Радою Автономної Республiки Крим. При цьому ставки податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) визначаються в межах граничних розмiрiв ставок, установлених законами України.

     5. Спецiальний збiр до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, зазначений у пунктi 24 частини першої цiєї статтi, встановлюється у порядку, визначеному Законом України "Про Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     6. Пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв можуть надаватися пiльги щодо сплати податкiв, зазначених у пунктах 1, 3, 8 частини першої цiєї статтi, на пiдставi дозволу на право користування такою пiльгою, який надається мiжвiдомчою Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     Санаторно-курортним та оздоровчим закладам громадських органiзацiй iнвалiдiв, реабiлiтацiйним установам громадських органiзацiй iнвалiдiв можуть надаватися пiльги щодо сплати податку, зазначеного в пунктi 8 частини першої цiєї статтi, на таких же умовах".

     5. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 36-37, ст. 244; 2005 р., NN 17-19, ст. 267):

     1) пiдпункт 5.2.1 пункту 5.2 статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5.2.1. поставки товарiв (крiм пiдакцизних товарiв) та послуг (крiм грального i лотерейного бiзнесу та послуг з поставки пiдакцизних товарiв, отриманих у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, доручення, довiрчого управлiння, iнших цивiльно-правових договорiв, що уповноважують такого платника податку (далi - комiсiонера) здiйснювати поставку товарiв вiд iменi та за дорученням iншої особи (далi - комiтента) без передання права власностi на такi товари), що безпосередньо виготовляються пiдприємствами та органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв i є їх власнiстю, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва.

     Безпосереднiм вважається виготовлення товарiв, унаслiдок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, iншi види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, iнших покупних товарiв, якi використовуються у виготовленнi таких товарiв, становить не менше 8 вiдсоткiв продажної цiни таких виготовлених товарiв.

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi реєстрацiї у вiдповiдному податковому органi, яка здiйснюється на пiдставi подання позитивного рiшення мiжвiдомчої Комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв та вiдповiдної заяви платника податку про бажання отримати таку пiльгу вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     При порушеннi вимог цього пiдпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацiю як особи, що має право на податкову пiльгу, а податковi зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового перiоду, за наслiдками якого були виявленi такi порушення, вiдповiдно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням вiдповiдних фiнансових санкцiй.

     Податкова звiтнiсть таких пiдприємств та органiзацiй надається в порядку, встановленому згiдно iз законодавством";

     2) пiдпункт 6.2.8 пункту 6.2 статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6.2.8. поставки товарiв (крiм пiдакцизних товарiв) та послуг (крiм грального i лотерейного бiзнесу та послуг з поставки пiдакцизних товарiв, отриманих у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, доручення, довiрчого управлiння, iнших цивiльно-правових договорiв, що уповноважують такого комiсiонера здiйснювати поставку товарiв вiд iменi та за дорученням комiтента без передання права власностi на такi товари), що безпосередньо виготовляються пiдприємствами та органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв i є їх власнiстю, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва.

     Безпосереднiм вважається виготовлення товарiв, внаслiдок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, iншi види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, iнших покупних товарiв, якi використовуються у виготовленнi таких товарiв, становить не менше 8 вiдсоткiв продажної цiни таких виготовлених товарiв.

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi реєстрацiї у вiдповiдному податковому органi, яка здiйснюється на пiдставi подання позитивного рiшення мiжвiдомчої Комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв та вiдповiдної заяви платника податку про бажання отримати таку пiльгу вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     При порушеннi вимог цього пiдпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацiю як особи, що має право на податкову пiльгу, а податковi зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового перiоду, за наслiдками якого були виявленi такi порушення, вiдповiдно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням вiдповiдних фiнансових санкцiй.

     Податкова звiтнiсть таких пiдприємств та органiзацiй надається в порядку, встановленому згiдно iз законодавством".

     6. Пункт "а" статтi 27 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) доповнити пiдпунктом 9 такого змiсту:

     "9) утворення цiльових фондiв соцiальної допомоги iнвалiдам, визначення порядку i умов витрачання коштiв цих фондiв".

     7. Пiдпункт 7.12.1 пункту 7.12 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 43, ст. 363) викласти в такiй редакцiї:

     "7.12.1. Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств та органiзацiй, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв i є їх повною власнiстю, отриманий вiд продажу товарiв (робiт, послуг), крiм пiдакцизних товарiв, послуг з поставки пiдакцизних товарiв, отриманих у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, доручення, довiрчого управлiння, iнших цивiльно-правових договорiв, що уповноважують такого платника податку здiйснювати поставку товарiв вiд iменi та за дорученням iншої особи без передання права власностi на такi товари, та прибутку, одержаного вiд грального бiзнесу, де протягом попереднього звiтного (податкового) перiоду кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва (обiгу).

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi дозволу на право користування такою пiльгою, який надається мiжвiдомчою Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     У разi порушення вимог цiєї статтi зазначенi громадськi органiзацiї iнвалiдiв, їх пiдприємства та органiзацiї зобов'язанi сплатити суми податку за вiдповiдний перiод, проiндексованi з урахуванням рiвня iнфляцiї, а також штраф згiдно iз законом.

     Пiдприємства та органiзацiї, на якi поширюється дiя цього пiдпункту, реєструються у вiдповiдному органi податкової служби в порядку, передбаченому для платникiв цього податку".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року, крiм пункту 1, пiдпунктiв 1-3 пункту 2, пункту 6 роздiлу I, якi набирають чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у п'ятимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом та прийняття вiдповiдних актiв, що випливають iз цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
6 жовтня 2005 року
N 2960-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.