ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з метою стимулювання iнвестицiйної дiяльностi

     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156; 1998 р., N 10, ст. 37):

     1) у пунктi 3.2 статтi 3:

     абзац перший пiдпункту 3.2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "3.2.1. випуску (емiсiї), розмiщення у будь-якi форми управлiння та продажу за кошти цiнних паперiв, що випущенi в обiг (емiтованi) суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, Нацiональним банком України, Мiнiстерством фiнансiв України, органами мiсцевого самоврядування вiдповiдно до закону, включаючи приватизацiйнi та компенсацiйнi папери (сертифiкати), iнвестицiйнi сертифiкати, житловi чеки, земельнi бони та деривативи; обмiну зазначених цiнних паперiв на iншi цiннi папери; розрахунково-клiрингової, реєстраторської та депозитарної дiяльностi на ринку цiнних паперiв";

     пiдпункт 3.2.4 викласти в такiй редакцiї:

     "3.2.4. обiгу валютних цiнностей (у тому числi нацiональної та iноземної валюти), банкiвських металiв, банкнот та монет Нацiонального банку України, за винятком тих, що використовуються для нумiзматичних цiлей, базою оподаткування яких є продажна вартiсть; випуску, обiгу та погашення бiлетiв державних лотерей, запроваджених за дозволом Мiнiстерства фiнансiв України; виплати грошових виграшiв, грошових призiв i грошових винагород; прийняття ставок, у тому числi шляхом обмiну коштiв на жетони чи iншi замiнники гривнi, призначенi для використання в гральних автоматах та iншому гральному устаткуваннi, продажу негашених поштових марок України, конвертiв або листiвок з негашеними поштовими марками України, крiм колекцiйних марок, конвертiв чи листiвок для фiлателiстичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартiсть";

     в абзацi другому пiдпункту 3.2.5 слова "факторингу (факторних) операцiй" замiнити словами "факторингу (факторингових) операцiй, крiм факторингових операцiй, якщо об'єктом боргу є валютнi цiнностi, цiннi папери, у тому числi компенсацiйнi папери (сертифiкати), iнвестицiйнi сертифiкати, житловi чеки, земельнi бони та деривативи";

     у пiдпунктi 3.2.7 слова "надання брокерських, дилерських послуг з укладання договорiв (контрактiв) на торгiвлю цiнними паперами та деривативами на фондових i товарних бiржах, створених у порядку, передбаченому законами України "Про цiннi папери i фондову бiржу" та "Про товарну бiржу", замiнити словами "надання комiсiйних (брокерських) та дилерських послуг з торгiвлi або управлiння цiнними паперами, у тому числi приватизацiйними та компенсацiйними паперами (сертифiкатами), iнвестицiйними сертифiкатами, житловими чеками, земельними бонами та деривативами на ринку цiнних паперiв України, а також деривативами на фондових, валютних i товарних бiржах, створених у порядку, передбаченому вiдповiдними законами";

     пiдпункт 3.2.8 викласти в такiй редакцiї:

     "3.2.8. передачi основних фондiв як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цiлiсного майнового комплексу в обмiн на емiтованi нею корпоративнi права, у тому числi при ввезеннi основних фондiв на митну територiю України (крiм пiдакцизних товарiв) або їх вивезеннi за межi митної територiї України; продажу за компенсацiю сукупних валових активiв платника податку (з урахуванням вартостi гудвiлу) iншому платнику податку.

     Пiд цiлiсним майновим комплексом слiд розумiти активи, сукупнiсть яких забезпечує ведення окремої пiдприємницької дiяльностi на постiйнiй i регулярнiй основi i термiн використання яких перевищує дванадцять календарних мiсяцiв.

     Пiд продажем сукупних валових активiв слiд розумiти продаж пiдприємства як окремого об'єкта пiдприємництва або включення валових активiв пiдприємства чи його частини до складу активiв iншого пiдприємства. При цьому пiдприємство-покупець набуває прав i обов'язкiв (є правонаступником) пiдприємства, що продає такi активи.

     Повернення основних фондiв, попередньо внесених до статутного фонду юридичної особи iншими юридичними або фiзичними особами, у разi їх виходу з числа засновникiв або учасникiв такої юридичної особи, або при лiквiдацiї такої юридичної особи, у тому числi при їх ввезеннi на митну територiю України (крiм пiдакцизних товарiв) або вивезеннi за межi митної територiї України.

     При здiйсненнi спiльної (сумiсної дiяльностi) передача товарiв (робiт, послуг) на баланс платника податку, уповноваженого договором вести облiк результатiв такої спiльної дiяльностi, вважається продажем таких товарiв (робiт, послуг)";

     пiдпункт 3.2.9 виключити.

     У зв'язку з цим пiдпункт 3.2.10 вважати пiдпунктом 3.2.9;

     доповнити пiдпункт реченням такого змiсту: "Норми цього пiдпункту поширюються також на безоплатну передачу об'єктiв соцiальної iнфраструктури та житлового фонду разом з об'єктами iнженерної iнфраструктури з балансу платника податку, який перебуває в державнiй або комунальнiй власностi, на баланс iншої юридичної особи, яка перебуває в державнiй або комунальнiй власностi, вiдповiдно до рiшення органу державної влади або мiсцевого самоврядування, до сфери управлiння яких належить такий платник податку та така iнша юридична особа";

     2) у статтi 4:

     у пунктi 4.1 слова "податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв)" замiнити словами "загальнодержавних податкiв та зборiв (обов'язкових) платежiв";

     пункт 4.7 викласти в такiй редакцiї:

     "4.7. У випадках коли платник податку здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з продажу вживаних товарiв (комiсiйну торгiвлю), що придбанi в осiб, не зареєстрованих платниками податку, та конфiскованого або безхазяйного майна, переданого уповноваженими державними органами для його реалiзацiї у встановленому законодавством порядку, базою оподаткування є комiсiйна винагорода такого платника податку. Правила комiсiйної торгiвлi та визначення комiсiйної винагороди встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У випадках коли платник податку здiйснює дiяльнiсть з продажу товарiв, отриманих у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, доручення, довiрчого управлiння, iнших цивiльно-правових договорiв, що уповноважують такого платника податку (далi - комiсiонера) здiйснювати продаж товарiв вiд iменi та за дорученням iншої особи (далi - комiтента) без передання права власностi на такi товари, базою оподаткування є продажна вартiсть цих товарiв, визначена у порядку, встановленому цим Законом. Датою збiльшення податкових зобов'язань комiсiонера є дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 7.3 цього Закону, а датою збiльшення суми податкового кредиту комiсiонера є дата перерахування коштiв на користь комiтента або надання останньому iнших видiв компенсацiї вартостi зазначених товарiв. При цьому датою збiльшення податкових зобов'язань комiтента є дата отримання коштiв або iнших видiв компенсацiї вартостi товарiв вiд комiсiонера.

     У разi коли платник податку (далi - повiрений) здiйснює дiяльнiсть з придбання товарiв (робiт, послуг) за дорученням та за рахунок iншої особи (далi - довiритель), датою збiльшення податкового кредиту такого повiреного є дата перерахування коштiв (надання в управлiння цiнних паперiв, iнших документiв, що засвiдчують вiдносини боргу) на користь продавця таких товарiв (робiт, послуг) або надання iнших видiв компенсацiй вартостi таких товарiв (робiт, послуг), а датою збiльшення податкових зобов'язань є дата передання таких товарiв (результатiв робiт, послуг) довiрителю. При цьому довiритель не збiльшує податковий кредит на суму коштiв (вартiсть цiнних паперiв, iнших документiв, що засвiдчують вiдносини боргу), перерахованих (переданих) повiреному, але має право на збiльшення податкового кредиту у податковий перiод отримання товарiв (робiт, послуг), придбаних повiреним за його дорученням.

     Зазначене правило не поширюється на операцiї з вивезення (пересилання) товарiв за межi митної територiї України або з ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України в межах зазначених договорiв, оподаткування яких регулюється вiдповiдними нормами цього Закону";

     доповнити статтю пунктами 4.8 i 4.9 такого змiсту:

     "4.8. У разi коли платник податку здiйснює операцiї з продажу товарiв (робiт, послуг), якi є об'єктом оподаткування згiдно з пунктом 3.1 статтi 3 цього Закону, пiд забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формi простого або переказного векселя або iнших боргових iнструментiв (далi - вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договiрна вартiсть таких товарiв (робiт, послуг) без врахування дисконтiв або iнших знижок з номiналу такого векселя, а за процентними векселями - договiрна вартiсть таких товарiв (робiт, послуг), збiльшена на суму процентiв, нарахованих або таких, що мають бути нарахованi на суму номiналу такого векселя.

     У разi коли платник податку здiйснює за згодою векселедержателя зустрiчну поставку товарiв (робiт, послуг) замiсть грошового погашення суми боргу, зазначеного у векселi, базою оподаткування є договiрна вартiсть таких товарiв (робiт, послуг) без врахування дисконтiв або iнших знижок з номiналу такого векселя, а за процентними векселями - договiрна вартiсть таких товарiв (робiт, послуг), збiльшена на суму процентiв, нарахованих або таких, що мають бути нарахованi на суму номiналу такого векселя.

     Векселi отриманi, але не оплаченi платником податку, або виданi, але не оплаченi платником податку, не змiнюють сум податкових зобов'язань або податкового кредиту такого платника податку, незалежно вiд видiв операцiй, по яких такi векселi використовуються.

     4.9. Якщо основнi виробничi фонди або невиробничi фонди лiквiдуються за самостiйним рiшенням платника податку чи безоплатно передаються особi, не зареєстрованiй платником податку, а також у разi переведення основних фондiв до складу невиробничих фондiв така лiквiдацiя, безоплатна передача чи переведення розглядаються для цiлей оподаткування як продаж таких основних виробничих фондiв або невиробничих фондiв за звичайними цiнами, що дiють на момент такого продажу, а для основних фондiв групи 1 - за звичайними цiнами, але не менше їх балансової вартостi.

     Правила цього пункту не поширюються на випадки, коли основнi виробничi фонди або невиробничi фонди лiквiдуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслiдок дiї обставин непереборної сили, в iнших випадках, коли така лiквiдацiя здiйснюється без згоди платника податку, в тому числi в разi викрадення основних фондiв, або коли платник податку надає податковому органу вiдповiдний документ про знищення, розiбрання або перетворення основного фонду iншими способами, внаслiдок чого основний фонд не може використовуватися у майбутньому за первiсним призначенням.

     У разi коли внаслiдок лiквiдацiї основного фонду отримуються комплектуючi, складовi частини, компоненти або iншi вiдходи, якi мають вартiсть, лiквiдацiя таких комплектуючих, складових частин, компонентiв або iнших вiдходiв проводиться за правилами, встановленими для лiквiдацiї основного фонду";

     3) у пунктi 5.1 статтi 5:

     у пiдпунктi 5.1.19 слова "в обмiн на приватизацiйнi папери або компенсацiйнi сертифiкати" виключити;

     доповнити пункт пiдпунктом 5.1.22 такого змiсту:

     "5.1.22. оплати вартостi фундаментальних дослiджень, науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт, якi здiйснюються за рахунок Державного бюджету України";

     4) абзац другий пiдпункту 7.4.1 пункту 7.4 статтi 7 доповнити словами "а також вiд того, чи мав платник податку оподатковуванi обороти протягом такого звiтного перiоду";

     5) в абзацi другому пункту 11.9 слова "До 1 сiчня 1999 року у такому ж порядку здiйснюється оподаткування" замiнити словами "До повного виконання договорiв у такому ж порядку здiйснюється оподаткування податками (зборами), базою оподаткування яких є митна вартiсть товарiв усiх товарних груп".

     2. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 8, ст. 55):

     1) у статтi 1:

     абзац п'ятий пункту 1.10 виключити;

     в абзацi першому пункту 1.18 слова "пiд процент" замiнити словами "за орендну плату";

     2) пiдпункт 4.2.8 пункту 4.2 статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4.2.8. Кошти спiльного iнвестування iнвестицiйних фондiв та iнвестицiйних компанiй, якщо жоден iз засновникiв (учасникiв) та пов'язаних з ними осiб не володiє бiльш як 25 вiдсотками статутного фонду таких iнвестицiйних фондiв або iнвестицiйних компанiй i якщо такi iнвестицiйнi фонди та взаємнi фонди iнвестицiйних компанiй протягом 30 календарних днiв пiсля надання рiчного податкового звiту розподiляють мiж їх засновниками (учасниками) не менш як 90 вiдсоткiв сум рiчного доходу вiд iнвестицiйних операцiй";

     3) у статтi 5:

     в абзацi четвертому пiдпункту 5.4.10 пункту 5.4 слова "технiчним обслуговуванням" виключити;

     у пiдпунктi 5.5.1 слова "або у виглядi орендної плати" виключити;

     пiдпункт 5.5.2 пiсля слiв "за борговими зобов'язаннями" доповнити словами "на користь осiб, визначених у пiдпунктi 5.5.3 цього пункту";

     у пiдпунктi 5.5.3 слова "осiб, що не є резидентами України" замiнити словами "осiб, що є нерезидентами";

     4) у статтi 7:

     пiдпункт 7.8.5 пункту 7.8 доповнити словами "а також при виплатi дивiдендiв на користь нерезидентiв, якi оподатковуються в порядку, визначеному пунктом 13.7 статтi 13 цього Закону";

     абзац третiй пiдпункту 7.9.1 викласти у такiй редакцiї:

     "залученням платником податку коштiв або майна в довiрче управлiння, коштiв у депозит (вклад), у тому числi шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, або на iншi строковi чи довiрчi рахунки, в тому числi шляхом емiсiї (випуску) облiгацiй, векселiв чи iнвестицiйних сертифiкатiв, а також поверненням платнику податку коштiв або майна з довiрчого управлiння, а також основної суми депозиту (вкладу), у тому числi шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифiкатiв, або з iнших строкових чи довiрчих рахункiв, вiдкритих iншими особами на користь такого платника податку, у тому числi шляхом погашення облiгацiй, векселiв чи iнвестицiйних сертифiкатiв";

     абзац третiй пiдпункту 7.9.2 викласти в такiй редакцiї:

     "поверненням платником податку коштiв або майна з довiрчого управлiння, основної суми депозитiв (вкладiв), у тому числi залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, або коштiв з iнших строкових чи довiрчих рахункiв, у тому числi шляхом погашення (викупу) облiгацiй, векселiв чи iнвестицiйних сертифiкатiв, а також розмiщенням платником податку коштiв або майна в довiрче управлiння, коштiв у депозит (вклад), у тому числi шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифiкатiв, або на iншi строковi та довiрчi рахунки, вiдкритi на користь такого платника податку, у тому числi шляхом придбання облiгацiй, векселiв чи iнвестицiйних сертифiкатiв";

     пiдпункт 7.9.3 викласти в такiй редакцiї:

     "7.9.3. За процентними цiнними паперами, емiтованими платником податку, суми процентiв включаються до складу його валових витрат у податковий перiод, протягом якого була здiйснена або мала бути здiйснена виплата таких процентiв. За дисконтними цiнними паперами, емiтованими платником податку, балансовi збитки вiд їх розмiщення вiдносяться до складу його валових витрат у податковий перiод, протягом якого вiдбулося погашення (викуп) таких цiнних паперiв.

     Платник податку, який здiйснює довiрчi операцiї з коштами або майном довiрителя, вiдносить до складу своїх валових доходiв кiнцевий фiнансовий результат такої довiрчої операцiї, який визначається за наслiдками податкового перiоду, протягом якого здiйснюється повернення довiрителю частини доходу, фактично отриманого довiреною особою вiд операцiй з розмiщення коштiв або майна такого довiрителя, та дорiвнює винагородi за здiйснення таких довiрчих операцiй, яка утримується на користь довiреної особи за рахунок виплати такого доходу";

     5) у статтi 13:

     у пунктi 13.2 цифри "13.3-13.6" замiнити цифрами "13.3-13.7";

     пункт 13.7 викласти в такiй редакцiї:

     "13.7. Доходи нерезидентiв, отриманi у виглядi дивiдендiв, нарахованих на корпоративнi права, емiтованi резидентами, оподатковуються у такому порядку:

     а) суми доходiв нерезидентiв, отриманих у виглядi дивiдендiв, оподатковуються за ставкою 15 вiдсоткiв вiд нарахованої суми виплати за рахунок такої виплати, якщо iнше не передбачено нормами мiжнародних угод, якi набрали чинностi. Сплата податку здiйснюється до/або в момент виплати дивiдендiв при їх репатрiацiї за кордон, але не пiзнiше сплати податку за результатами податкового перiоду, в якому вiдбулося нарахування таких дивiдендiв;

     б) емiтент корпоративних прав провадить виплати дивiдендiв нерезиденту пропорцiйно його частцi в статутному фондi за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженнi такого емiтента пiсля оподаткування;

     в) на нерезидентiв, якi отримують доходи у виглядi дивiдендiв, не поширюються правила, визначенi пiдпунктом 7.8.1, абзацом першим пiдпункту 7.8.2, пiдпунктами 7.8.3 - 7.8.4 та 7.8.6 пункту 7.8 статтi 7 цього Закону".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування та застосовується платниками податкiв при визначеннi податкових зобов'язань за результатами звiтного (податкового) перiоду, на який припадає дата набрання чинностi цим Законом.

     2. До 1 червня 2000 року оподаткування дивiдендiв, нарахованих, але не виплачених нерезидентам до набрання чинностi цим Законом, здiйснюється в порядку, встановленому пунктом 7.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", який дiяв при нарахуваннi таких дивiдендiв.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ
15 липня 1999 року
N 977-XIV

Газета "Урядовий кур'єр" N 157 21-08-99

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.