ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до законодавчих актiв України такi змiни:

     1. До Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10, ст. 35; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, N 39, ст. 357; 2000 р., N 5, ст. 34, N 20, ст. 149, N 38, ст. 318, N 39, ст. 333, N 43, ст. 363, N 45, ст. 377, N 46, ст. 393, N 48, ст. 406; 2001 р., N 30, ст. 143):

     1) у статтi 1:

     абзац перший пункту 1.9 пiсля слiв "корпоративних прав" доповнити словами "чи iнвестицiйних сертифiкатiв";

     пункт 1.27 викласти в такiй редакцiї:

     "1.27. Емiсiйний дохiд - сума перевищення надходжень, отриманих емiтентом вiд продажу власних акцiй або iнших корпоративних прав та iнвестицiйних сертифiкатiв, над номiнальною вартiстю таких акцiй або iнших корпоративних прав та iнвестицiйних сертифiкатiв (при їх первинному розмiщеннi), або над цiною зворотного викупу при повторному розмiщеннi iнвестицiйних сертифiкатiв та акцiй iнвестицiйних фондiв";

     доповнити статтю пунктом 1.34 такого змiсту:

     "1.34. Iнститути спiльного iнвестування (IСI) - iнвестицiйнi фонди та взаємнi фонди iнвестицiйних компанiй, корпоративнi iнвестицiйнi фонди та пайовi iнвестицiйнi фонди, що створенi вiдповiдно до законодавства";

     2) пiдпункт 4.2.8 статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4.2.8. Кошти спiльного iнвестування iнститутiв спiльного iнвестування (IСI) - кошти, залученi вiд iнвесторiв IСI, доходи вiд здiйснення операцiй з активами IСI та доходи, нарахованi за активами IСI";

     3) у статтi 7:

     пiдпункт 7.8.5 пiсля слiв "пiдприємства-емiтента" доповнити словами "та у разi виплати дивiдендiв на користь iнститутiв спiльного iнвестування";

     в абзацi третьому пiдпункту 7.9.1 та абзацi третьому пiдпункту 7.9.2 слова "чи iнвестицiйних сертифiкатiв" виключити.

     2. Абзац перший пiдпункту 3.2.1 статтi 3 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 33, ст. 224; 1999 р., N 37, ст. 334, N 39, ст. 357; 2000 р., N 4, ст. 29, N 20, ст. 149, N 45, ст. 377, N 46, ст. 393) доповнити словами "а також дiяльностi з управлiння активами".

     3. Частину четверту статтi 13 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1999 р., N 25, ст. 211) викласти в такiй редакцiї:

     "При здiйсненнi операцiй з купiвлi-продажу корпоративних прав та визначених законом цiнних паперiв, крiм набутих у випадках, визначених пунктом "з" статтi 5 цього Декрету, оподатковуваним доходом громадянина, у тому числi зареєстрованого як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, вважається прибуток, тобто рiзниця мiж доходом, отриманим вiд продажу таких корпоративних прав та цiнних паперiв протягом звiтного року, та документально пiдтвердженими витратами на їх придбання, понесеними громадянином протягом звiтного року або попереднiх звiтному рокiв. Облiк фiнансових результатiв операцiй з купiвлi-продажу корпоративних прав та цiнних паперiв ведеться у порядку, встановленому пунктом 7.6 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Прибуток, отриманий громадянином вiд операцiй з купiвлi-продажу корпоративних прав та цiнних паперiв, обчислений за результатами звiтного року, включається до складу його сукупного рiчного оподатковуваного доходу".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
29 листопада 2001 року
N 2831-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.