ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо оподаткування пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв

     З метою забезпечення належних умов для життєдiяльностi iнвалiдiв, створення необхiдних економiчних умов для функцiонування громадських органiзацiй iнвалiдiв, пiдприємств та органiзацiй, де працюють iнвалiди, Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Доповнити Закон України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 45, ст. 404; 1996 р., N 52, ст. 301) статтями 141 142, 143 такого змiсту:

     "Стаття 141. Пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право на пiльги зi сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) вiдповiдно до законiв України з питань оподаткування. Застосовувати зазначенi пiльги такi пiдприємства та органiзацiї мають право за наявностi дозволу на право користування пiльгами з оподаткування, який надається мiжвiдомчою Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв (далi - Комiсiя).

     Комiсiя є спецiальним уповноваженим державним органом, створеним з метою визначення доцiльностi надання державної допомоги громадським органiзацiям iнвалiдiв, їх пiдприємствам i органiзацiям у виглядi пiльг з оподаткування, фiнансової допомоги, кредитування, надання прiоритетiв при розмiщеннi державного замовлення та в iнших формах, а також здiйснення облiку i контролю за використанням такої допомоги.

     Положення про мiжвiдомчу Комiсiю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв та типове положення про регiональнi комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До складу Комiсiї входять по одному представнику вiд Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Державної митної служби України, Мiнiстерства транспорту України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнiстерства економiки України, Державного комiтету України по земельних ресурсах, народний депутат України - представник профiльного Комiтету Верховної Ради України з питань соцiального захисту iнвалiдiв та представник, делегований громадськими органiзацiями iнвалiдiв.

     Спiвголовами Комiсiї за посадою є Мiнiстр працi та соцiальної полiтики України та Голова Комiтету Верховної Ради України у справах пенсiонерiв, ветеранiв та iнвалiдiв.

     Комiсiя має регiональнi (територiальнi) органи - комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi.

     До складу регiональних (територiальних) комiсiй входять по одному представнику вiд вiдповiдних управлiнь Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Державної митної служби України, Мiнiстерства транспорту України, Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнiстерства економiки України, Державного комiтету України по земельних ресурсах, представник комiтету (комiсiї) з питань соцiального захисту iнвалiдiв вiдповiдно Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських рад та представник, делегований громадськими органiзацiями iнвалiдiв.

     Спiвголовами регiональних (територiальних) комiсiй є вiдповiдно заступник Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, заступники голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та голови профiльних комiсiй з питань соцiального захисту iнвалiдiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських рад.

     Стаття 142. Рiшення про надання дозволу на право користування пiльгами з оподаткування пiдприємствами та органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв приймається Комiсiєю на основi таких документiв, якi подаються на її розгляд вiдповiдною громадською органiзацiєю:

     заяви;

     свiдоцтва про державну реєстрацiю громадської органiзацiї iнвалiдiв та пiдприємства i органiзацiї, що заснованi такою громадською органiзацiєю;

     нотарiально завiрених копiй установчих документiв громадської органiзацiї iнвалiдiв та пiдприємства i органiзацiї, що заснованi такою громадською органiзацiєю;

     довiдки про включення громадської органiзацiї iнвалiдiв та пiдприємства i органiзацiї, що заснованi такою громадською органiзацiєю, до Єдиного Державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України;

     бiзнес-плану дiяльностi пiдприємства i органiзацiї громадської органiзацiї iнвалiдiв;

     обгрунтування значимостi пiдприємства та органiзацiї громадської органiзацiї iнвалiдiв для соцiального захисту iнвалiдiв;

     довiдки органу соцiального захисту iнвалiдiв про кiлькiсть працюючих iнвалiдiв та загальну кiлькiсть працюючих на пiдприємствi та в органiзацiї громадської органiзацiї iнвалiдiв;

     висновку регiональної комiсiї щодо обгрунтованостi надання пiльг (крiм пiдприємств, установ та органiзацiй всеукраїнських органiзацiй iнвалiдiв та пiдприємств i органiзацiй, що мають за попереднiй податковий рiк валовий доход в обсязi меншому 8400 мiнiмальних заробiтних плат та загальну кiлькiсть працюючих не бiльше 25 чоловiк).

     Рiшення комiсiї про надання дозволу на право користування пiльгами з оподаткування або вiдмову в ньому має бути вмотивованим та базуватися на аналiзi соцiальної значимостi вiдповiдної громадської органiзацiї iнвалiдiв та її пiдприємства чи органiзацiї та можливостi працевлаштування iнвалiдiв.

     Регiональнi комiсiї мають право приймати рiшення щодо надання дозволу на право користування пiльгами з оподаткування пiдприємствам та органiзацiям громадських органiзацiй iнвалiдiв, якi отримали за попереднiй податковий рiк валовий доход в обсязi меншому 8400 мiнiмальних заробiтних плат та мають загальну кiлькiсть працюючих не бiльше 25 чоловiк.

     Стаття 143. Рiшення про скасування дозволу на право користування пiльгами з оподаткування пiдприємству та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв приймається Комiсiєю у разi:

     отримання заяви вiд громадської органiзацiї iнвалiдiв щодо скасування зазначеного дозволу;

     подання вiдповiдних органiв державної податкової служби та iнших державних органiв про порушення законодавства України пiдприємством або органiзацiєю;

     лiквiдацiї пiдприємства, органiзацiї".

     2. Пункт 3 статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 11 травня 2000 року N 1715-III) викласти у такiй редакцiї:

     "3) органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та органiзацiї, якi повнiстю утримуються за рахунок бюджету (за винятком Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, створених вiдповiдно до законодавства України), спецiалiзованi санаторiї України для реабiлiтацiї хворих згiдно iз списком, затвердженим Мiнiстерством охорони здоров'я України, дитячi санаторно-курортнi та оздоровчi заклади України, громадськi органiзацiї iнвалiдiв України, пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв, майно яких є їх повною власнiстю, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва (обiгу).

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявнiстю дозволу на право користування такою пiльгою, який надається мiжвiдомчою Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     3. Пункт "в" частини першої, статтi 4 Закону України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 15, ст. 117; 1999 р., N 40, ст. 361) викласти у такiй редакцiї:

     "в) особи, зазначенi у пунктах 1 i 2 статтi 14 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", статтях 6 i 8 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi", а також iнвалiди незалежно вiд групи iнвалiдностi (у тому числi дiти-iнвалiди за поданням органiв соцiального захисту) - щодо одного легкового автомобiля (мотоколяски) з об'ємом цилiндрiв двигуна до 2500 см3 або одного мотоцикла з об'ємом цилiндрiв двигуна до 650 см3 чи одного човна моторного або катера (крiм спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м".

     4. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 14, ст. 55, N 17, ст. 83, N 20, ст. 100, N 36 - 37, ст. 244; 2000 р., N 2, ст. 14, N 20, ст. 149):

     а) пiдпункт 5.2.1 пункту 5.2 статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5.2.1. продажу товарiв (робiт, послуг), за винятком пiдакцизних товарiв, грального бiзнесу, покупних товарiв пiдприємствами та органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, майно яких є їх власнiстю, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва (обiгу).

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявнiстю дозволу на право користування такою пiльгою, яка надається мiжвiдомчою Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     Податкова звiтнiсть таких пiдприємств та органiзацiй надається у порядку, передбаченому центральним органом податкової служби України";

     б) пiдпункт 6.2.8 пункту 6.2 статтi 6 викласти у такiй редакцiї:

     "6.2.8. продажу товарiв (робiт, послуг), за винятком пiдакцизних товарiв, грального бiзнесу, покупних товарiв пiдприємствами та органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, визначеними у пiдпунктi 5.2.1 пункту 5.2 статтi 5 цього Закону.

     Рiшення про застосування цiєї норми приймається такими пiдприємствами та органiзацiями самостiйно один раз на рiк. Заяву про своє рiшення з цього питання пiдприємство та органiзацiя - платники податку подають вiдповiдному органу податкової служби не пiзнiше нiж за один мiсяць до початку календарного року (для новостворених пiдприємств та органiзацiй - не пiзнiше одного мiсяця до початку звiтного кварталу)".

     5. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 39, ст. 357):

     а) пункт 4.2 статтi 4 пiсля пiдпункту 4.2.15 доповнити новим пiдпунктом 4.2.16 такого змiсту:

     "4.2.16. Кошти або майно, що надаються у виглядi безповоротної допомоги громадським органiзацiям iнвалiдiв та пiдприємствам i органiзацiям, що визначенi пунктом 7.12 статтi 7 цього Закону".

     У зв'язку з цим пiдпункт 4.2.16 вважати пiдпунктом 4.2.17;

     б) пункт 7.12 статтi 7 викласти у такiй редакцiї:

     "7.12. Особливостi оподаткування пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв

     7.12.1. Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, майно яких є їх власнiстю, отриманий вiд продажу товарiв (робiт, послуг), крiм пiдакцизних товарiв та прибутку, одержаного вiд грального бiзнесу, де протягом попереднього звiтного (податкового) перiоду кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва (обiгу).

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявнiстю дозволу на право користування такою пiльгою, який надається мiжвiдомчою Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     Пiдприємства та органiзацiї, на якi поширюється дiя цього пiдпункту, реєструються у вiдповiдному органi податкової служби у порядку, передбаченому для платникiв цього податку".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом вони застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України за участю Комiтету Верховної Ради України у справах пенсiонерiв, ветеранiв та iнвалiдiв до 1 серпня 2000 року створити мiжвiдомчу Комiсiю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв та затвердити положення про її дiяльнiсть.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України розробити та затвердити порядок одержання дозволу на право користування пiльгами з оподаткування для пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, яким надано пiльги з оподаткування до прийняття цього Закону.

     5. Для пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, якi користувалися пiльгами з оподаткування до набрання чинностi цим Законом, продовжується пiльговий режим оподаткування до одержання ними дозволу на право користування пiльгами з оподаткування, наданого мiжвiдомчою Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв згiдно з нормами цього Закону, але не пiзнiше 1 сiчня 2001 року.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 вересня 2000 року:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття вiдповiдно до своєї компетенцiї нормативно-правових актiв, що випливають з цього Закону;

     забезпечити перегляд i скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
13 липня 2000 року
N 1926-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.