ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" щодо оподаткування дивiдендiв

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1) у статтi 4:

     а) пiдпункт 4.1.4 пункту 4.1 викласти в такiй редакцiї:

     "4.1.4. Доходи вiд спiльної дiяльностi та у виглядi процентiв, роялтi, володiння борговими вимогами, доходiв вiд здiйснення операцiй лiзингу (оренди), а також дивiдендiв (крiм тих, якi не пiдлягають включенню до валового доходу вiдповiдно до пiдпункту 7.8.6 пункту 7.8 статтi 7 цього Закону)";

     б) пiдпункт 4.2.11 пункту 4.2 викласти в такiй редакцiї:

     "4.2.11. Доходи вiд спiльної дiяльностi на територiї України без створення юридичної особи, що оподаткованi у порядку, встановленому пунктом 7.7 статтi 7 цього Закону, та дивiденди, якi не пiдлягають включенню до валового доходу вiдповiдно до пiдпункту 7.8.6 пункту 7.8 статтi 7 цього Закону";

     2) у пунктi 7.8 статтi 7:

     а) абзац третiй пiдпункту 7.8.2 пiсля слiв "крiм платникiв цього податку, якi пiдпадають пiд дiю пункту 7.2" доповнити словами "пiдпункту 7.8.5 пункту 7.8";

     б) пiдпункти 7.8.5 та 7.8.6 викласти в такiй редакцiї:

     "7.8.5. Авансовий внесок, передбачений пiдпунктом 7.8.2 цього пункту, не справляється у разi виплати дивiдендiв:

     а) у виглядi акцiй (часток, паїв), емiтованих (випущених) платником податку, який нараховує дивiденди, за умови, що така виплата нiяким чином не змiнює пропорцiй (часток) участi всiх акцiонерiв (власникiв) у статутному фондi емiтента, незалежно вiд того, чи були такi акцiї (частки, паї) належним чином зареєстрованi (вiдображенi у змiнi до статутних документiв) чи нi;

     б) iнститутами спiльного iнвестування;

     в) у межах сум дивiдендiв, отриманих вiд юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем юридичної особи, яка здiйснює виплату, вiдповiдно до пункту 1.26 статтi 1 цього Закону.

     7.8.6. Юридичнi особи - резиденти, якi отримують дивiденди вiд резидентiв та нерезидентiв - юридичних осiб, якi перебувають пiд їх контролем вiдповiдно до пункту 1.26 статтi 1 цього Закону (крiм нерезидентiв, що мають офшорний статус), не включають їх суму до складу валового доходу (крiм постiйних представництв нерезидентiв).

     Якщо дивiденди отримуються платником податку - резидентом з джерелом їх виплати вiд нерезидента, то платник податку включає суму отриманих дивiдендiв (крiм дивiдендiв, отриманих вiд юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем вiдповiдно до пункту 1.26 статтi 1 цього Закону, i не є нерезидентами, що мають офшорний статус) до складу валового доходу за наслiдками податкового перiоду, на який припадає отримання таких дивiдендiв.

     Юридичнi особи - резиденти, якi отримують дивiденди вiд юридичних осiб, якi перебувають пiд їх контролем вiдповiдно до пункту 1.26 статтi 1 цього Закону, зобов'язанi вести наростаючим пiдсумком облiк отриманих та виплачених дивiдендiв.

     Порядок оподаткування дивiдендiв, що отримуються фiзичними особами, визначається за правилами, встановленими законом з питань оподаткування доходiв фiзичних осiб";

     3) в абзацi третьому пункту 18.3 статтi 18 слова "Для цiлей цього пункту" виключити.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
27 квiтня 2010 року
N 2156-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.