ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 48, ст. 418; 2000 р., N 32, ст. 254, N 39, ст. ЗЗЗ, N 45, ст. 375; 2001 р., N 32, ст. 169) такi змiни:

     1. Пункт 5.2 статтi 5 доповнити пiдпунктом 5.2.16 такого змiсту:

     "5.2.16. Суми витрат, пов'язаних з розвiдкою (дорозвiдкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ)".

     2. У статтi 9:

     а) пункт 9.1 викласти у такiй редакцiї:

     "9.1. Будь-якi витрати на розвiдку (дорозвiдку), облаштування та розробку будь-яких запасiв (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у пiдпунктi 5.2.16 пункту 5.2 статтi 5 цього Закону), включаються до окремої групи витрат платника податку, на балансi якого перебувають такi запаси (родовища), та пiдлягають амортизацiї";

     б) пункт 9.2 викласти у такiй редакцiї:

     "9.2. Перелiк витрат, що включаються до окремої групи витрат платника податку, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в) у абзацi першому пункту 9.4 пiсля слiв "пов'язанi з видобутком корисних копалин" доповнити словами "(за винятком свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ)";

     г) абзац шостий пункту 9.4 викласти у такiй редакцiї:

     "О (з) - загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах) видобутку корисних копалин на вiдповiдному родовищi, який визначається за методикою, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     д) пункт 9.5 викласти у такiй редакцiї:

     "9.5. Норми амортизацiї для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, встановлюються у вiдсотках до їх первiсної вартостi у такому розмiрi (в розрахунку на рiк):

     1-й рiк експлуатацiї - 10 вiдсоткiв;

     2-й рiк експлуатацiї - 18 вiдсоткiв;

     3-й рiк експлуатацiї - 14 вiдсоткiв;

     4-й рiк експлуатацiї - 12 вiдсоткiв;

     5-й рiк експлуатацiї - 9 вiдсоткiв;

     6-й рiк експлуатацiї - 7 вiдсоткiв;

     7-й рiк експлуатацiї - 7 вiдсоткiв;

     8-й рiк експлуатацiї - 7 вiдсоткiв;

     9-й рiк експлуатацiї - 7 вiдсоткiв;

     10-й рiк експлуатацiї - 6 вiдсоткiв;

     11-й рiк експлуатацiї - 3 вiдсотки.

     Платники податку мають право протягом звiтного року вiднести до валових витрат будь-якi витрати, пов'язанi iз проведенням ремонту, реконструкцiї, модернiзацiї та iншим полiпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумi, що не перевищує 10 вiдсоткiв первiсної вартостi окремої свердловини.

     Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до балансової вартостi групи 3 основних фондiв та пiдлягають амортизацiї згiдно iз пiдпунктом 8.6.1 статтi 8 цього Закону.

     Iндексацiя балансової вартостi свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, не провадиться".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2002 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     розробити порядок визначення амортизацiї свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, якi були введенi в експлуатацiю до набрання чинностi цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
20 вересня 2001 року
N 2712-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.