ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про вiдходи"

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242) Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1993 р., N 26, ст. 277; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 11 - 12, ст. 41, N 34, ст. 230; 1999 р., N 38, ст. 338):

     1) пункт "ж" частини першої статтi 18 пiсля слiв "та лiмiти" доповнити словами "на утворення i";

     2) у частинi першiй статтi 19:

     пункт "д" пiсля слiв "та лiмiти" доповнити словами "на утворення i";

     у пунктi "е" слова "промислових, побутових та iнших" виключити;

     3) у пунктi "є" статтi 20 слова "промислових, побутових та iнших" виключити;

     4) у статтi 41:

     пункт "в" пiсля слiв "середовища та" доповнити словами "на утворення i";

     пункт "г" пiсля слiв "природне середовище" доповнити словами "на утворення i";

     5) частину другу статтi 43 пiсля слова "переробки" доповнити словом "знешкодження";

     6) у статтi 44:

     у частинi першiй слова "промислового, сiльськогосподарського, будiвельного та iншого виробництва" виключити;

     частину другу пiсля слова "середовище" доповнити словами "утворення i";

     7) у пунктi "а" статтi 48:

     слово "безвiдхiднi" виключити;

     слова "забруднюючих речовин i переробки" пiсля слова "утилiзацiї" замiнити словами "та знешкодження";

     8) статтю 55 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища вiд забруднення вiдходами

     Суб'єкти права власностi на вiдходи повиннi вживати ефективних заходiв для зменшення обсягiв утворення вiдходiв, а також для їх утилiзацiї, знешкодження або розмiщення.

     Розмiщення вiдходiв дозволяється лише за наявностi спецiального дозволу на визначених мiсцевими радами територiях у межах установлених лiмiтiв з додержанням санiтарних i екологiчних норм способом, що забезпечує можливiсть їх подальшого використання як вторинної сировини i безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей";

     9) у пунктi "й" статтi 68 слова "та радiоактивних речовин, виробничих, побутових та iнших видiв" замiнити словами "радiоактивних речовин та".

     2. Частину четверту статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р.,

     N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 36, ст. 317, N 38, ст. 350) доповнити абзацом такого змiсту:

     "здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами; транскордонне перевезення вiдходiв; дiяльнiсть, пов'язана iз збиранням та заготiвлею окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     3. У Законi України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218):

     1) частину другу статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiя отруйних речовин, у тому числi продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв, здiйснюються за умови дотримання санiтарних норм i наявностi дозволу державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, а також з дозволу iнших спецiально уповноважених на те органiв виконавчої влади у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) статтю 33 доповнити абзацами такого змiсту:

     "видача висновкiв державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи щодо об'єктiв поводження з вiдходами;

     встановлення санiтарно-гiгiєнiчних вимог до продукцiї, що виробляється з вiдходiв, та видача гiгiєнiчного сертифiката на неї;

     методичне забезпечення та здiйснення контролю пiд час визначення рiвня небезпечностi вiдходiв".

     4. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 14, ст. 55) доповнити пiдпунктом такого змiсту:

     "5.2.6. надання послуг iз збирання та заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     5. Статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст.7, N 10, ст. 351) доповнити пiдпунктом такого змiсту:

     "7.13.5. Звiльняються вiд оподаткування доходи вiд надання послуг щодо збирання та заготiвлi окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     6. Частину першу статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9. ст. 41; 1998 р., N 30 - 31, ст. 195; 1999 р., N 4, ст. 35) доповнити пунктом "у" такого змiсту:

     "у) суми, одержанi громадянами за здану ними вторинну сировину (макулатуру та ганчiр'я)".

     7. Пункт 2 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) доповнити абзацом такого змiсту:

     "поняття i термiни, що використовуються у сферi поводження з вiдходами, вимоги до класифiкацiї вiдходiв та їх паспортизацiї, способи визначення складу вiдходiв та їх небезпечностi, методи контролю за станом об'єктiв поводження з вiдходами, вимоги щодо безпечного для довкiлля та здоров'я людини поводження з вiдходами, а також вимоги щодо вiдходiв як вторинної сировини".

     8. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити Кодекс статтями 821, 822, 823, 824, 825, 826 та 913 такого змiсту:

     "Стаття 821. Порушення правил ведення первинного облiку та здiйснення контролю за операцiями поводження з вiдходами або неподання чи подання звiтностi щодо утворення, використання, знешкодження та видалення вiдходiв

     Порушення правил ведення первинного облiку та здiйснення контролю за операцiями поводження з вiдходами або неподання чи подання звiтностi щодо утворення, використання, знешкодження та видалення вiдходiв з порушенням встановлених строкiв, а так само порядку подання такої звiтностi - тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 822. Виробництво продукцiї з вiдходiв чи з їх використанням без вiдповiдної нормативно-технiчної та технологiчної документацiї

     Виробництво продукцiї (крiм дослiдних зразкiв) з вiдходiв чи з їх використанням без вiдповiдної нормативно-технiчної та технологiчної документацiї, погодженої в установленому порядку, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 823. Приховування, перекручення або вiдмова вiд надання повної та достовiрної iнформацiї за запитами посадових осiб i зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення вiдходiв та поводження з ними

     Приховування, перекручення або вiдмова вiд надання повної та достовiрної iнформацiї за запитами посадових осiб i зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення вiдходiв та поводження з ними, в тому числi про їх аварiйнi скиди та вiдповiднi наслiдки, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 824. Змiшування чи захоронення вiдходiв, для утилiзацiї яких в Українi iснує вiдповiдна технологiя, без спецiального дозволу

     Змiшування чи захоронення вiдходiв, для утилiзацiї яких в Українi iснує вiдповiдна технологiя, без спецiального дозволу спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища - тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 825. Порушення правил передачi вiдходiв

     Передача вiдходiв з порушенням установлених правил на зберiгання, оброблення або видалення пiдприємствам чи органiзацiям, що не мають вiдповiдного дозволу на проведення цих операцiй, - тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд двох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 826. Порушення встановлених правил i режиму експлуатацiї установок i виробництв з оброблення та утилiзацiї вiдходiв

     Порушення встановлених правил i режиму експлуатацiї установок i виробництв з оброблення та утилiзацiї вiдходiв, а також полiгонiв для зберiгання чи захоронення промислових, побутових та iнших вiдходiв (смiттєзвалищ, шлакосховищ, золовiдвалiв тощо) - тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 913. Приховування перевищення встановлених лiмiтiв на обсяги утворення та розмiщення вiдходiв

     Приховування перевищення встановлених лiмiтiв на обсяги утворення та розмiщення вiдходiв - тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) у назвi та абзацi першому статтi 73 слова "побутовими вiдходами i покидьками" замiнити словом "вiдходами";

     3) у назвi та абзацi першому статтi 82 слова "промислових та побутових" виключити;

     4) у статтi 2421:

     у частинi першiй цифри "91 - 912" замiнити цифрами "91 - 913";

     у пунктi 1 частини другої цифри "91 - 912" замiнити цифрами "91 - 913".

     9. Доповнити Кримiнальний кодекс України статтями 2288, 2289, 22810 такого змiсту:

     "Стаття 2288. Виробництво продукцiї з вiдходiв чи з їх використанням або збут такої продукцiї без вiдповiдної нормативно-технiчної та технологiчної документацiї

     Виробництво продукцiї з вiдходiв чи з їх використанням або збут такої продукцiї без вiдповiдної нормативно-технiчної та технологiчної документацiї, погодженої в установленому порядку, що завдало шкоди здоров'ю людей, - карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, що вчиненi повторно або спричинили iншi тяжкi наслiдки, - караються позбавленням волi на строк до двох рокiв або штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 2289. Самовiльне складування чи видалення вiдходiв

     Самовiльне складування чи видалення вiдходiв без отриманих у встановленому порядку дозволiв спецiально уповноважених органiв виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами, якщо це спричинило тяжкi наслiдки, - карається позбавленням волi на строк до двох рокiв або штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 22810. Залучення неповнолiтнiх до органiзованого збирання вiдходiв (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я

     Залучення неповнолiтнiх до органiзованого збирання вiдходiв (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я, - карається штрафом вiд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, що спричинили тяжкi наслiдки, - караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв або штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     10. У Кримiнально-процесуальному кодексi України частину першу статтi 112 пiсля цифр "2281" доповнити цифрами "2288 - 22810".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
14 грудня 1999 року
N 1288-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.