ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про проведення економiчного експерименту на пiдприємствах гiрничо-металургiйного комплексу України

     Цей Закон спрямовано на створення умов для подолання кризового стану в гiрничо-металургiйному комплексi.

     Стаття 1. Провести з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року економiчний експеримент на пiдприємствах гiрничо-металургiйного комплексу, метою якого є створення пiдприємствам гiрничо-металургiйного комплексу України умов, необхiдних для збiльшення обсягу виробництва продукцiї та надходжень до бюджету, шляхом надання їм податкових пiльг.

     Перелiк пiдприємств, якi беруть участь в економiчному експериментi, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань промислової полiтики.

     Стаття 2. Встановити, що для пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, пеня i штрафи, нарахованi за несвоєчасну сплату податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв i не внесенi до бюджету за станом на 1 липня 1999 року, списуються. На перiод проведення економiчного експерименту пеня за несвоєчасну сплату зазначених платежiв нараховується в розмiрi 50 вiдсоткiв ставок, установлених законодавством України. Норми цiєї статтi не поширюються на нарахування, стягнення та списання пенi, передбаченої статтею 4 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi".

     Стаття 3. Встановити, що пiдприємства гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, сплачують збiр до Державного iнновацiйного фонду в розмiрi 50 вiдсоткiв визначеної законодавством України ставки i не провадять вiдрахування та сплату зборiв на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування.

     Стаття 4. Дозволити органам Державної податкової адмiнiстрацiї України надавати у разi потреби пiдприємствам гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, вiдстрочки по сплатi податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв у межах їх компетенцiї на строк до 36 мiсяцiв, iз застосуванням нульової ставки плати за користування податковим кредитом.

     Стаття 5. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування i дiє до 1 сiчня 2002 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахунковiй палатi щорiчно аналiзувати результати економiчного експерименту та iнформувати Верховну Раду України про хiд його виконання.

     3. Внести до деяких законiв України такi змiни:

     1) У Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230):

     частину четверту статтi 44 пiсля слiв "витрати виробництва" доповнити словами "але не бiльше 0,15 вiдсотка валових витрат для гiрничо-металургiйних пiдприємств, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року";

     статтю 46 пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Кошти вiд збору за забруднення навколишнього природного середовища пiдприємствами гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, розподiляються мiж мiсцевими (сiльськими, селищними, мiськими), обласними та республiканським Автономної Республiки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у спiввiдношеннi вiдповiдно по 10 вiдсоткiв, а 70 вiдсоткiв використовуються цими пiдприємствами на виконання природоохоронних заходiв. За нецiльове використання цих коштiв до пiдприємств застосовуються штрафнi санкцiї у розмiрi 100 вiдсоткiв сум, використаних за нецiльовим призначенням, з нарахуванням пенi у розмiрi 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України".

     У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати вiдповiдно частинами шостою та сьомою.

     2) У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 1, ст. 1):

     пiдпункт 7.3.6 статтi 7 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Для пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, будь-яка iноземна валюта, що перебувала на облiку платника податку на кiнець звiтного перiоду, перераховується в гривнi за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на останнiй робочий день звiтного перiоду. При цьому позитивна або вiд'ємна рiзниця мiж результатом такого перерахунку та балансовою вартiстю iноземної валюти включається вiдповiдно до валових доходiв або валових витрат платника податку - кредитора або до валових витрат чи валових доходiв платника податку - дебiтора за наслiдками звiтного перiоду. Для наступного податкового перiоду балансова вартiсть iноземної валюти прирiвнюється до її вартостi, визначеної на кiнець попереднього звiтного перiоду, а заборгованiсть в iноземнiй валютi перераховується у гривнi в тому звiтному перiодi, в якому вона була погашена";

     пункт 10.1 статтi 10 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Для пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, тимчасово встановлюється ставка оподаткування прибутку в розмiрi 30 вiдсоткiв дiючої ставки, а рiзниця у надходженнi коштiв, що утворилася вiд змiни ставки, спрямовується на поповнення обiгових коштiв пiдприємств";

     абзац п'ятий пункту 22.4 статтi 22 пiсля слiв "дев'ять вiдсоткiв" доповнити словами "а для пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, - п'ятнадцять вiдсоткiв".

     3) У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1999 р., N 26, ст. 214):

     пiдпункт 7.7.3 статтi 7 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Для пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, у разi, коли за результатами звiтного перiоду сума податку на додану вартiсть, визначена як рiзниця мiж загальною сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту за будь-якими операцiями з купiвлi-продажу товарiв (робiт, послуг), має вiд'ємне значення, така сума пiдлягає вiдшкодуванню з Державного бюджету України платнику податку протягом мiсяця, що настає пiсля подання податкової декларацiї. Пiдставою для отримання вiдшкодування є податкова декларацiя. Вiдшкодування здiйснюється шляхом перерахування вiдповiдних грошових сум з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в установi банку, що його обслуговує, або шляхом видачi казначейського векселя на суму вiдшкодування з бюджету. Казначейський вексель приймається в рахунок сплати податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв до Державного бюджету України, акцизних i митних зборiв, якi стягуються пiд час митного оформлення товарiв, та iнших кредитiв, або за бажанням платника податку використовується в розрахунках мiж резидентами вiдповiдно до законодавства України";

     пункт 11.5 статтi 11 пiсля абзацу третього доповнити новими абзацами такого змiсту:

     "для пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року, дiя абзацiв другого та третього цього пункту поширюється на податковi векселi, виданi на iмпортнi товари, митна вартiсть яких згiдно з контрактом не перевищує 300 тис. гривень;

     у разi несплати пiдприємствами гiрничо-металургiйного комплексу податкового векселя до строку його погашення шляхом перерахування коштiв сума, зазначена в податковому векселi, погашається шляхом включення її до складу податкових зобов'язань i податкового кредиту за звiтний (податковий) перiод, в якому передбачено погашення векселя, за умови, що митна вартiсть iмпортних товарiв за контрактом становить понад 300 тис. гривень".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - одинадцятим.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
14 липня 1999 року
N 934-XIV
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.