ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Абзац перший пiдпункту 7.13.3 пункту 7.13 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст 181; 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264) пiсля слiв "безповоротнiй основi" доповнити словами "або за рахунок коштiв, якi передбачаються в державному бюджетi як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалiзацiї мiжнародної програми - Плану здiйснення заходiв на об'єктi "Укриття" вiдповiдно до положень Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку.

     2. Пункт 11.23 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264) викласти у такiй редакцiї:

     "11.23. На перiод виконання робiт щодо пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему, якi виконуються за рахунок коштiв мiжнародної технiчної допомоги, що надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi, або за рахунок коштiв, якi передбачаються в державному бюджетi як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалiзацiї мiжнародної програми - Плану здiйснення заходiв на об'єктi "Укриття" вiдповiдно до положень Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку, Урядом України i Чорнобильською атомною електростанцiєю:

     звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України товарiв (сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання);

     оподатковуються за нульовою ставкою операцiї з продажу товарiв (сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання), виконання робiт та надання послуг на митнiй територiї України, що здiйснюються в рамках мiжнародної технiчної допомоги. Суми податку на додану вартiсть, сплаченi платником податку - виконавцем робiт, послуг за контрактом, укладеним з отримувачем мiжнародної технiчної допомоги (реципiєнтом) або з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципiєнтом, вiдшкодовуються iз бюджету протягом мiсяця, наступного пiсля подання податкової декларацiї, за умови наявностi належним чином оформлених документiв та пiдтвердження їх матерiалами документальної перевiрки.

     Цi пiльги не поширюються на операцiї, що стосуються пiдакцизних товарiв та товарiв 1-24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     У разi порушення цiльового використання зазначених товарiв або виконання робiт та надання послуг платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територiю України таких товарiв або виконання робiт та надання послуг на митнiй територiї, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, та за перiод вiд дати ввезення таких товарiв або виконання робiт i надання послуг до дати збiльшення податкових зобов'язань".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити прийняття вiдповiдно до своєї компетенцiї нормативно-правових актiв, що випливають з цього Закону та спрямованi на здiйснення контролю за цiльовим використанням коштiв;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
22 травня 2003 року
N 856-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.