Документ скасований: Кодекс ВР № 2755-VI від 02.12.2010

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про економiчний експеримент щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi

     Цей Закон визначає порядок проведення економiчного експерименту, спрямованого на створення умов для вiдновлення роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi та їх технiчного переоснащення, збiльшення обсягiв виробництва конкурентоспроможних товарiв.

     Стаття 1. Проведення економiчного експерименту та визначення його учасникiв

     1. На територiї Чернiвецької областi з 1 липня 1999 року до 1 липня 2001 року проводиться економiчний експеримент щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi.

     2. Учасниками економiчного експерименту є пiдприємства легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi. Перелiк пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi, якi є учасниками економiчного експерименту (далi - Перелiк пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту), затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї.

     Стаття 2. Поняття єдиного податку

     1. Єдиний податок - це податок, що запроваджується на перiод проведення економiчного експерименту замiсть сплачуваних за станом на 1 липня 1999 року таких податкiв i зборiв:

     податку на додану вартiсть (за винятком податку на додану вартiсть, сплата якого передбачена статтею 7 цього Закону);

     податку на прибуток пiдприємств (за винятком податку на прибуток, сплата якого передбачена статтею 6 цього Закону);

     плати (податку) за землю;

     податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв;

     збору за спецiальне використання природних ресурсiв (за винятком плати за вiдпуск на пнi деревини лiсових порiд, яка вноситься у встановленому порядку);

     збору на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання автомобiльних дорiг загального користування України;

     збору до Державного iнновацiйного фонду;

     комунального податку.

     2. Iншi податки i збори (обов'язковi платежi), визначенi Законом України "Про систему оподаткування", пiдприємства - учасники економiчного експерименту сплачують в порядку i розмiрах, передбачених законодавчими актами України з питань оподаткування.

     Стаття 3. Платники єдиного податку

     Платниками єдиного податку є пiдприємства - учасники економiчного експерименту, зазначенi у Перелiку пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту, передбаченому частиною другою статтi 1 цього Закону.

     Стаття 4. Об'єкт та база оподаткування єдиним податком

     1. Об'єктом оподаткування єдиним податком є операцiї з продажу товарiв (робiт, послуг), а також операцiї, пов'язанi з отриманням доходу, якi визначено в абзацах третьому та четвертому частини другої цiєї статтi.

     2. Базою оподаткування єдиним податком є:

     обсяг продажу товарiв (робiт, послуг) у вартiсному вираженнi протягом звiтного перiоду, в тому числi за бартерними (товарообмiнними) операцiями;

     позитивна рiзниця мiж доходами та витратами при операцiях з розрахунками в iноземнiй валютi;

     доходи вiд спiльної дiяльностi та у виглядi дивiдендiв, отриманих вiд нерезидентiв, процентiв, роялтi, вiд володiння борговими вимогами, здiйснення операцiй лiзингу (оренди), позареалiзацiйних операцiй та вiд iнших джерел (безповоротна фiнансова допомога, в тому числi суми безнадiйної заборгованостi, вiдшкодованi пiсля її списання, суми одержаних штрафiв, пенi, неустойки тощо), за винятком доходiв вiд операцiй з цiнними паперами.

     3. Термiни, що застосовуються у цiй статтi, вживаються у значеннi, передбаченому законами України "Про податок на додану вартiсть" i "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

     Стаття 5. Ставка та порядок сплати єдиного податку

     1. Ставка єдиного податку встановлюється в розмiрi 9 вiдсоткiв бази оподаткування, а в разi продажу товарiв (робiт, послуг) власного виробництва за межi митної територiї України - в розмiрi 3 вiдсоткiв бази оподаткування.

     2. Датою виникнення податкових зобов'язань платника єдиного податку з продажу товарiв є дата вiдвантаження товарiв, з виконання робiт (надання послуг) - дата оформлення документiв, що засвiдчують факт виконання робiт (надання послуг), а з одержання доходiв, визначених в абзацах третьому, четвертому частини другої статтi 4, - дата зарахування коштiв на банкiвський рахунок платника єдиного податку.

     3. Державна податкова адмiнiстрацiя в Чернiвецькiй областi надає за зверненням пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту вiдстрочку сплати єдиного податку не бiльше нiж на 90 днiв без нарахування пенi на перiод вiдстрочки у формi податкового кредиту iз застосуванням нульової ставки плати за користування цим кредитом.

     Стаття 6. Особливостi сплати податку на прибуток пiдприємствами - учасниками економiчного експерименту

     1. Пiдприємства - учасники економiчного експерименту сплачують податок на прибуток, що утримується ними з доходiв, виплачуваних резидентам та нерезидентам (отримувачам цих доходiв) у виглядi дивiдендiв, процентiв, роялтi, репатрiацiї доходiв, а також податок на прибуток вiд операцiй з цiнними паперами - у розмiрах та порядку, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

     2. Платник єдиного податку - емiтент корпоративних прав зменшує суму нарахованого єдиного податку на суму внесеного до бюджету податку на дивiденди, передбаченого частиною першою цiєї статтi.

     Стаття 7. Особливостi сплати податку на додану вартiсть пiдприємствами - учасниками економiчного експерименту

     1. Пiдприємства - учасники економiчного експерименту сплачують вiдповiдно до закону податок на додану вартiсть за поставленi (проданi, наданi, виконанi) їм товари (роботи, послуги), в тому числi у разi ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України та отримання робiт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митнiй територiї України, та включають його у цiну придбання.

     2. Пiдприємства - учасники економiчного експерименту в разi ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України для власних виробничих потреб можуть за власним бажанням надати органам митного контролю податковий вексель на суму податку на додану вартiсть без авалю банку на термiн не бiльше 90 днiв вiд дня митного оформлення iмпортних товарiв.

     Видача, облiк i погашення податкового векселя провадяться у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Продаж товарiв (робiт, послуг) платниками єдиного податку здiйснюється за договiрними (контрактними) цiнами. При цьому податок на додану вартiсть не нараховується як такий, що врахований у складi єдиного податку.

     4. Починаючи з дня запровадження економiчного експерименту платник єдиного податку зобов'язаний видати покупцю на його вимогу податкову накладну в порядку i за формою, передбаченими законодавством з питань оподаткування. При цьому щодо операцiй з продажу товарiв (робiт, послуг), якi згiдно з законодавством пiдлягають оподаткуванню податком на додану вартiсть за ставкою 20 вiдсоткiв, сума податку на додану вартiсть, яка зазначається у податковiй накладнiй, визначається як одна шоста договiрної (контрактної) цiни.

     5. Пiдприємства - учасники економiчного експерименту ведуть реєстр виданих покупцям податкових накладних, форма та порядок ведення якого встановлюються Державною податковою адмiнiстрацiєю України.

     6. Звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України пiдприємствами - учасниками економiчного експерименту товарiв (обладнання, запасних частин до нього та комплектуючих) для власних виробничих потреб, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на митнiй територiї України, перелiк та обсяги яких затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами.

     Стаття 8. Порядок сплати та зарахування сум єдиного податку до бюджетiв i державних цiльових фондiв

     1. Сплата єдиного податку здiйснюється щомiсяця, не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за звiтним.

     2. Платники єдиного податку перераховують кошти на окремi рахунки вiддiлень Державного казначейства України.

     Єдиний податок сплачується у формах, передбачених законодавством.

     3. Вiддiлення Державного казначейства України наступного дня пiсля надходження коштiв розмежовують суми єдиного податку, перераховують кошти до вiдповiдних бюджетiв та державних цiльових фондiв i повiдомляють органи державної податкової служби про розмежування та перерахування таких сум.

     4. Суми єдиного податку розмежовуються у такому спiввiдношеннi:

     до Державного бюджету України - 61 вiдсоток;

     до мiського (м. Чернiвцi) та районних бюджетiв вiдповiдних рад, на територiї яких знаходиться пiдприємство - учасник економiчного експерименту, - 22 вiдсотки;

     на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання автомобiльних дорiг загального користування України - 9 вiдсоткiв;

     до Державного iнновацiйного фонду - 8 вiдсоткiв.

     5. Платники єдиного податку до 20 числа кожного мiсяця подають до мiсцевого органу державної податкової служби податковi декларацiї про обсяг продажу товарiв (робiт, послуг) та доходи, передбаченi абзацами третiм та четвертим частини другої статтi 4 цього Закону, нарахування, сплату єдиного податку за формою, встановленою Державною податковою адмiнiстрацiєю України.

     Одночасно платники єдиного податку зобов'язанi надати органу державної податкової служби реєстр податкових накладних, виданих покупцям, iз зазначенням сум податку на додану вартiсть.

     6. Пiдприємства - учасники економiчного експерименту несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть обчислення, своєчаснiсть подання звiтностi за встановленими формами i сплату єдиного податку згiдно iз законодавством.

     7. Контроль за своєчасним i повним надходженням коштiв вiд платникiв єдиного податку та їх стягненням у разi несвоєчасного перерахування здiйснюється органами державної податкової служби вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 9. Порядок сплати податкової заборгованостi пiдприємствами - учасниками економiчного експерименту

     1. Для пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту встановлюється такий порядок сплати податкової заборгованостi:

     сплата податкової заборгованостi з податкiв i зборiв, включених до складу єдиного податку, яка виникла за станом на 1 червня 1999 року, зупиняється i вiдстрочується на перiод проведення експерименту;

     пеня на суми зазначеної податкової заборгованостi не нараховується за весь перiод вiдстрочення починаючи з 1 червня 1999 року;

     суми пенi, штрафних та фiнансових санкцiй, нарахованi на заборгованiсть iз сплати податкiв i зборiв, включених до складу єдиного податку, а також проценти за податковий кредит, нарахованi за станом на 1 червня 1999 року, пiдлягають списанню.

     2. Погашення податкової заборгованостi, вiдстроченої згiдно з цiєю статтею до закiнчення економiчного експерименту, за бажанням платника єдиного податку може провадитися протягом усього перiоду проведення експерименту.

     3. Залишок суми непогашеної податкової заборгованостi, яка виникла за станом на 1 червня 1999 року, за бажанням платника єдиного податку може бути розстрочений шляхом оформлення податкового кредиту починаючи з податкового перiоду, що настає за днем закiнчення економiчного експерименту, але не бiльше нiж на три роки.

     Погашення податкового кредиту провадиться за графiком, самостiйно встановленим платником єдиного податку.

     4. Дiя цiєї статтi не поширюється на податкову заборгованiсть, що реструктуризована вiдповiдно до Закону України "Про списання та реструктуризацiю податкової заборгованостi платникiв податкiв за станом на 31 березня 1997 року".

     Стаття 10. Деякi умови iнновацiйної дiяльностi та реалiзацiї продукцiї

     1. 70 вiдсоткiв коштiв, що надходять у Чернiвецькiй областi вiд збору до Державного iнновацiйного фонду, в тому числi кошти, повернутi за фiнансування iнновацiйних проектiв, залишаються в Чернiвецькiй областi, зараховуються на спецiальний рахунок i використовуються для розвитку iнновацiйної дiяльностi пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту.

     Порядок надання та використання коштiв визначається органом, уповноваженим вiдповiдно до законодавства здiйснювати в Чернiвецькiй областi фiнансове забезпечення державної iнновацiйної полiтики, за погодженням з Чернiвецькою обласною державною адмiнiстрацiєю.

     2. Фiрмовi торговельнi органiзацiї пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту мають право здiйснювати торговельну дiяльнiсть у перiод проведення експерименту без придбання торгового патенту.

     Пiдприємства - учасники економiчного експерименту мають право здiйснювати продаж товарiв (робiт, послуг) власного виробництва за готiвку через касу пiдприємства без придбання торгового патенту.

     Стаття 11. Порядок виключення пiдприємств iз Перелiку пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту

     1. Пiдприємство виключається з Перелiку пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту, якщо:

     пiдприємство - учасник економiчного експерименту не сплатило протягом 6 мiсяцiв повну суму єдиного податку, що нараховувалася щомiсяця, крiм випадкiв надання такому платнику вiдстрочки сплати єдиного податку згiдно з частиною третьою статтi 5 цього Закону;

     пiдприємство - учасник економiчного експерименту використало не за призначенням товари, якi були ввезенi (пересланi) на митну територiю України для власних виробничих потреб в порядку, передбаченому частинами другою та шостою статтi 7 цього Закону.

     Рiшення про виключення пiдприємства iз Перелiку пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї.

     2. Пiдприємство, виключене у встановленому порядку з Перелiку пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту, з дати набрання чинностi вiдповiдним рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України сплачує на загальних пiдставах податки i збори, а також податкову заборгованiсть, сплату якої згiдно з цим Законом було зупинено i вiдстрочено (або залишок такої заборгованостi), за винятком сум, якi були списанi вiдповiдно до абзацу четвертого частини першої статтi 9 цього Закону.

     Пiдприємство, виключене у встановленому порядку iз Перелiку пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту, втрачає право на розстрочку сплати залишку суми податкової заборгованостi, передбачене частиною третьою статтi 9 цього Закону.

     Стаття 12. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До набрання чинностi цим Законом економiчний експеримент щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi провадиться вiдповiдно до Указу Президента України вiд 30 квiтня 1999 року N 461/99 "Про економiчний експеримент щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi".

     3. У зв'язку з набранням чинностi цим Законом припиняється вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України дiя Указу Президента України вiд 30 квiтня 1999 року N 461/99 "Про економiчний експеримент щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi".

     4. У разi змiни вiдповiдно до закону ставок податкiв i зборiв, що входять до складу єдиного податку, в установленому порядку вносяться вiдповiднi змiни до ставки єдиного податку та розмiрiв розмежування його сум згiдно з частиною четвертою статтi 8 цього Закону.

     5. Закони та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     вжити в мiсячний термiн у встановленому порядку заходiв до спрощення порядку митного оформлення та зниження ставок митних зборiв щодо пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту;

     протягом двох мiсяцiв пiсля опублiкування цього Закону подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, якi випливають з цього Закону, а також привести у вiдповiднiсть з ним свої нормативно-правовi акти;

     проаналiзувати за результатами першого року роботи в умовах економiчного експерименту хiд його проведення та розглянути питання щодо доцiльностi поширення його в iнших регiонах.

     7. Зупинити на перiод проведення експерименту для пiдприємств - учасникiв економiчного експерименту дiю таких законодавчих актiв України та їх окремих норм з питань оподаткування:

     Закону України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 648; 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361, N 38, ст. 346);

     Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 560; 1996 р., N 45, ст.238; 1997 р., N 33, ст. 207, N 47, ст. 294; 1999 р., N 8, ст.59, N 15, ст.83, N 18, ст.140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст.356; 2000 р., N 2, ст. 15);

     Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82, N 44, ст. 214; 1997 р., N 36, ст. 231, N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 38, ст. 345, N 50, ст.437) в частинi придбання торгового патенту для здiйснення торговельної дiяльностi;

     Закону України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 5, ст. 117; 1999 р., N 40, ст. 361);

     Закону України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60, N 20, ст. 104, N 35, ст.239; 1999 р., N 2 - 3, ст.21, N 7, ст. 47, N 20 - 21, ст.192, N 26, ст.215) у частинi сплати податкiв i зборiв, включених до складу єдиного податку, передбаченого цим Законом;

     статтi 15 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст.59) щодо сплати збору до Державного iнновацiйного фонду;

     статтi 15 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року N 56-93 "Про мiсцевi податки i збори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336; 1995 р., N 30, ст. 229).

     8. Внести змiни до таких законiв України:

     1) пункт 11.12 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156, N 51, ст.305; 1999 р., N 15, ст.83, N 18, ст.140, N 32, ст.264, N 38, ст.352, N 39, ст.356; 2000 р., N 2, ст. 16) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод проведення економiчного експерименту щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi податок на додану вартiсть справляється з урахуванням особливостей, встановлених статтею 7 Закону України "Про економiчний експеримент щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi"";

     2) пункт 22.5 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст.35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 15, ст.83, N 18, ст. 140, N 32, ст.264, N 38, ст.352, N 39, ст.356; 2000 р., N 2, ст. 16) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Установити, що на перiод проведення економiчного експерименту щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi податок на прибуток пiдприємств - учасникiв експерименту справляється з урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 Закону України "Про економiчний експеримент щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi"."

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
13 сiчня 2000 року
N 1375-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.