ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до пункту 22.3 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пункт 22.3 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 50, ст. 435; 2000 р., N 20, ст. 149) викласти у такiй редакцiї:

     "22.3. До 1 сiчня 2006 року 1,5 вiдсотка сплаченого до бюджету податку на прибуток зараховується органами державного казначейства на спецiальний рахунок бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських бюджетiв для фiнансування житлового будiвництва та придбання житла за цiною, що не може бути вищою середньої розрахункової вартостi одного квадратного метра загальної площi житла у вiдповiдному регiонi, яка визначається у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, для вiйськовослужбовцiв, учасникiв бойових дiй в Афганiстанi та воєнних конфлiктiв у зарубiжних країнах, членам сiмей вiйськовослужбовцiв, що загинули пiд час виконання ними службових обов'язкiв, а також для вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку за станом здоров'я, вiком, вислугою рокiв та у зв'язку iз скороченням штатiв, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання.

     Кошти, спрямованi платником податку на будiвництво та придбання житла для вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, якi мають право на отримання житла вiдповiдно до законодавства України, за укладеними до 1 липня 1997 року угодами про iнвестування будiвництва житла для вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, по яких на 1 липня 1997 року проведенi фактичнi витрати, враховуються у зменшення податкового зобов'язання такого платника податку у сумi, що не перевищує розмiр податкового зобов'язання, нарахованого протягом звiтного (податкового) перiоду, в якому здiйснювалося таке iнвестування, протягом термiну завершення будiвництва об'єктiв житла, розпочатих до 1 липня 1997 року, але не пiзнiше термiну, встановленого абзацом першим цього пункту. Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює порядок контролю за цiльовим використанням таких коштiв, а також порядок їх розподiлу за узгодженням з Всеукраїнською спiлкою безквартирних офiцерiв.

     У разi здiйснення платником податку iнвестування будiвництва такого житла шляхом передачi матерiальних активiв його податкове зобов'язання зменшується на суму вартостi таких матерiальних активiв за цiнами i процедурою, що визначаються за методологiєю, встановленою Кабiнетом Мiнiстрiв України, у сумi, яка не перевищує розмiр податкового зобов'язання, нарахованого протягом звiтного (податкового) перiоду, в якому здiйснювалося таке iнвестування".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
20 вересня 2001 року
N 2711-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.