ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; iз змiнами, внесеними законами України вiд 4 березня 2004 року N 1593-IV, вiд 4 червня 2004 року N 1751-IV та N 1752-IV) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     у частинi першiй цифри "60.702.390,9", "47.925.483,4" та "12.776.907,5" замiнити вiдповiдно цифрами "65.204.662,8", "51.399.642" та "13.805.020,8";

     у частинi другiй цифри "64.192.219", "51.626.712,3" та "12.565.506,7" замiнити вiдповiдно цифрами "72.179.687,6", "58.530.331,2" та "13.649.356,4";

     у частинi третiй:

     в абзацi другому цифри "1.830.755,1" та "1.238.678,8" замiнити вiдповiдно цифрами "1.764.859,8" та "1.172.783,5";

     в абзацi третьому цифри "1.770.459,4", "463.449,9" та "1.307.009,5" замiнити вiдповiдно цифрами "2.210.068,9", "937.679,4" та "1.272.389,5";

     у частинi четвертiй цифри "3.429.532,4", "2.926.000" та "503.532.4" замiнити вiдповiдно цифрами "7.420.233,9", "6.895.585,1" та "524.648,8".

     2. У статтi 2:

     пункт 2 виключити;

     пункт 7 викласти у такiй редакцiї:

     "7) 25,45 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України";

     доповнити пунктом 381 такого змiсту:

     "381) частина виручки вiд реалiзацiї природного газу у 2000 роцi, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територiю України".

     3. У статтi 5:

     пiсля слiв "експорт природного газу, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 10 доларiв США за 1.000 куб. метрiв" доповнити словами "та експорт скрапленого газу, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 10 доларiв США за 1 тонну";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Надати Кабiнету Мiнiстрiв України право встановлювати ставки вивiзного мита на недорогоцiннi метали та вироби з них (групи 72 (крiм 7204) - 81 УКТ ЗЕД), на кокс та напiвкокс з кам'яного вугiлля, кокс з лiгнiту (бурого вугiлля), кокс з торфу, кокс з дьогтю (пековий), кокс нафтовий (групи 2704, 2708, 2713 УКТ ЗЕД) та на мiнеральнi добрива (група 31 УКТ ЗЕД)".

     4. Статтю 7 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Кабiнету Мiнiстрiв України погасити у 2004 роцi заборгованiсть, визначену частиною другою статтi 1 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України".

     Установити, що Нацiональний банк України у 2004 роцi вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходiв над кошторисними видатками Нацiонального банку України за 2003 рiк, кошти у сумi, еквiвалентнiй 133.209.171 долару США, отриманi Нацiональним банком України як дохiд вiдповiдно до частини другої статтi 1 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України", а також у повному обсязi кошти доходу за процентними облiгацiями внутрiшньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Мiнiстерством фiнансiв України у 2004 роцi, на загальну суму не менш як 1.209.000 тис. гривень. Кошти у сумi, еквiвалентнiй 133.209.171 долару США, перераховуються Нацiональним банком України до бюджету одночасно iз сплатою зазначених коштiв Мiнiстерством фiнансiв України, з них 230.000 тис. гривень спрямовуються на: збiльшення статутного капiталу вiдкритого акцiонерного товариства "Державний ощадний банк" (100.000 тис. гривень), збiльшення статутного капiталу вiдкритого акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" (80.000 тис. гривень), формування статутного капiталу Державної iпотечної установи (50.000 тис. гривень)".

     5. У статтi 9:

     в абзацi десятому слова "та нових iнвестицiйних проектiв у технологiчних парках" замiнити словами "здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням обласних державних адмiнiстрацiй";

     абзац дванадцятий викласти у такiй редакцiї:

     "при визначеннi податкового зобов'язання iз сплати акцизного збору на тютюновi вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукцiї), розмiр такого зобов'язання не може бути меншим однiєї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на вiдповiднi тютюновi вироби у твердих сумах за 1000 штук реалiзованого товару (продукцiї)";

     абзац тринадцятий викласти у такiй редакцiї:

     "продаж спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами здiйснюється на аукцiонах (крiм випадкiв, визначених спецiально уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України органом виконавчої влади), порядок проведення яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв, якi пiдпадають пiд визначення кодiв УКТ ЗЕД 1517 90 91 00, 1803 10 00 90 вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних контрактiв, обкладаються за нульовою ставкою ввiзного мита".

     6. Частину першу статтi 12 пiсля слiв "1 сiчня 2004 року" доповнити словами "(крiм заборгованостi по товарах, якi пiдпадають пiд визначення кодiв УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00)"; цифри i слова "1 листопада 2003 року" замiнити цифрами i словами "1 червня 2004 року", слова i цифру "на 1 сiчня" замiнити словами i цифрами "на день введення в дiю Закону України вiд 17 червня 2004 року "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк".

     7. У статтi 14:

     пункт 19 доповнити словами "по загальному фонду Державного бюджету України";

     доповнити пунктом 26 такого змiсту:

     "26) 74,55 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України".

     8. У частинi другiй статтi 18 слова "щодо яких прийнято рiшення" замiнити словами "та крiм державних пiдприємств, якi залучають кредити для фiнансування українсько-бразильського проекту створення космiчного ракетного комплексу "Циклон-4", щодо яких прийнято рiшення".

     9. Частину першу статтi 21 доповнити такими словами "до 1 липня 2004 року. У разi неприйняття рiшення Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету у визначений термiн зазначений порядок приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     10. У статтi 22:

     у пунктi 2 цифри "97" замiнити цифрами "99";

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) змiни обсягiв готiвкових коштiв загального фонду".

     11. У статтi 23:

     у пунктi 2 цифру та слово "3 вiдсотки" замiнити цифрою та словом "1 вiдсоток";

     доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) кошти, якi надiйшли i залишилися не використаними у минулих роках вiд повернення позичок, наданих Державним iнновацiйним фондом за рахунок коштiв державного бюджету з моменту його включення до державного бюджету пiдприємствам i органiзацiям для виконання ними iнновацiйних проектiв".

     12. У статтi 26 цифри та слова "2.136.580 тис. гривень" замiнити цифрами та словами "5.215.580 тис. гривень".

     13. В частинi п'ятiй статтi 27 слова "здiйснення фiнансової пiдтримки будiвництва морських суховантажних суден через механiзм здешевлення кредитiв" виключити.

     14. Статтi 28 - 41 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Соцiальний захист та соцiальне забезпечення в Українi" у сумi 14.108.908,1 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     надання найуразливiшим верствам населення передбачених чинним законодавством пiльг в оплатi за спожитi послуги та житлових субсидiй - 3.658.159,2 тис. гривень;

     вiдшкодування Пенсiйному фонду України витрат по виплатi пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами, пенсiй особам, якi мають особливi заслуги перед Україною, особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та деяким iншим категорiям осiб - 2.484.305,1 тис. гривень;

     виплата пенсiй вiйськовослужбовцям та особам начальницького i рядового складу - 2.416.445,6 тис. гривень, у тому числi 378.916,8 тис. гривень на пiдвищення пенсiй у наступному роцi для подальшого усунення диспропорцiй у розмiрах пенсiй залежно вiд часу виходу цих осiб на пенсiю;

     допомога сiм'ям з дiтьми, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам та малозабезпеченим сiм'ям - 1.794.617,8 тис. гривень;

     соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, - 1.659.228,1 тис. гривень, у тому числi соцiальнi виплати, якi здiйснюються безпосередньо громадянам, - 1.341.235,1 тис. гривень, з яких 414.279,4 тис. гривень - на повне погашення заборгованостi, що виникла у минулi роки;

     поступова компенсацiя громадянам втрат вiд знецiнення грошових заощаджень - 500.000 тис. гривень;

     соцiальна, трудова та професiйна реабiлiтацiя iнвалiдiв, у тому числi в реабiлiтацiйних центрах, та обслуговування їх у стацiонарах при протезних пiдприємствах - 326.466,4 тис. гривень;

     щорiчна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам вiйни - 140.131,9 тис. гривень;

     надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла та часткова компенсацiя вiдсоткової ставки кредитiв комерцiйних банкiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла - 136.876,3 тис. гривень;

     здiйснення соцiальних iнвестицiй, спрямованих на полiпшення якостi надання соцiальних послуг, впровадження програм пiдвищення зайнятостi населення, - 70.828,1 тис. гривень;

     реалiзацiя соцiальних програм з питань дiтей, молодi, жiнок та сiм'ї - 81.118,2 тис. гривень;

     створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осiб, якi мають право на пiльги вiдповiдно до чинного законодавства, та пiдвищення ефективностi управлiння системою соцiального захисту населення - 29.486,7 тис. гривень;

     надання допомоги громадським органiзацiям iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi для вирiшення соцiально-побутових проблем - 19.009,7 тис. гривень.

     Здiйснити у 2004 роцi погашення у повному обсязi заборгованостi шахтарям з регресних позовiв та одноразової допомоги по втратi професiйної працездатностi, яка склалася станом на 1 квiтня 2001 року, - у сумi 254.000 тис. гривень, з них: за рахунок коштiв Державного бюджету України - 54.000 тис. гривень, за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України - 200.000 тис. гривень.

     Стаття 29. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумi 3.212.417,5 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     надання консультативної, лiкувальної, реабiлiтацiйної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи по реалiзацiї загальнодержавних функцiй у сферi охорони здоров'я - 2.065.113,7 тис. гривень, з них:

     полiпшення дiагностики та медичного обслуговування хворих на онкологiчнi захворювання - 162.160,1 тис. гривень;

     безкоштовне забезпечення iнсулiнами хворих на цукровий дiабет - 163.000 тис. гривень;

     здiйснення першочергових заходiв профiлактики та лiкування туберкульозу - 74.689,7 тис. гривень;

     проведення iмунопрофiлактики населення - 104.900 тис. гривень;

     профiлактика та лiкування СНIДу - 43.609,3 тис. гривень;

     змiцнення матерiально-технiчної бази закладiв охорони здоров'я, що розташованi в першу чергу в сiльськiй мiсцевостi, - 437.200 тис. гривень;

     державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд та заходи по забезпеченню епiдемiчного благополуччя в Українi - 450.035,2 тис. гривень;

     забезпечення лiкування за високовартiсними медичними технологiями в клiнiках науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю - 312.382,7 тис. гривень.

     Стаття 30. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Освiта населення України" у сумi 6.997.406,6 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     Нацiональна доктрина розвитку освiти - 6.362.995 тис. гривень;

     забезпечення навчальних закладiв безоплатними пiдручниками та посiбниками - 166.869,6 тис. гривень;

     державна програма "Шкiльний автобус" - 63.450 тис. гривень;

     державна програма надання молодим громадянам пiльгових довгострокових кредитiв для здобуття вищої освiти - 13.500 тис. гривень.

     Стаття 31. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Розвиток наукового i науково-технiчного потенцiалу України" у сумi 1.687.118,7 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     державне замовлення з прiоритетних напрямiв науки у фундаментальних дослiдженнях - 767.855,2 тис. гривень;

     науково-технологiчний, iнновацiйний та iнформацiйний розвиток України - 512.352,3 тис. гривень;

     комплексна державна програма енергозбереження України - 3.303,1 тис. гривень.

     Стаття 32. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Духовний розвиток в Українi" у сумi 757.923,9 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     розвиток нацiонального телерадiоiнформацiйного простору - 264.503,4 тис. гривень;

     державнi програми збереження iсторико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, збереження бiблiотечних i архiвних фондiв - 118.340,5 тис. гривень;

     державна пiдтримка нацiональних та державних художнiх колективiв, концертних i циркових органiзацiй та розвиток нацiонального театрального мистецтва - 90.048,6 тис. гривень;

     загальнодержавна програма розвитку нацiональної кiноiндустрiї - 20.200 тис. гривень;

     державна пiдтримка вiтчизняного книговидання - 43.610 тис. гривень.

     Стаття 33. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Фiзична культура i спорт в Українi" у сумi 305.992,8 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     забезпечення на рiвнi сучасних вимог пiдготовки та участi українських спортсменiв у мiжнародних змаганнях - 144.369,9 тис. гривень;

     пiдготовка та участь нацiональних збiрних команд України в лiтнiх Олiмпiйських та Параолiмпiйських iграх та iншi видатки, пов'язанi з пiдготовкою спортсменiв до Олiмпiйських iгор, - 130.000 тис. гривень;

     фiзкультурно-оздоровча робота та спортивна дiяльнiсть серед рiзних верств населення, в тому числi фiзична i спортивна пiдготовка учнiвської та студентської молодi, - 29.310,5 тис. гривень.

     Стаття 34. З метою забезпечення економiчного розвитку держави визначити у цьому Законi обсяги коштiв за державною програмою "Паливно-енергетичний комплекс" у сумi 5.122.161,9 тис. гривень - за такими прiоритетними напрямами:

     програма "Українське вугiлля" - 4.212.148 тис. гривень, з них:

     державна пiдтримка будiвництва та технiчного переоснащення пiдприємств з видобутку кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу - 1.218.141,8 тис. гривень;

     державна пiдтримка вуглевидобувних пiдприємств на часткове покриття витрат iз собiвартостi продукцiї - 651.412 тис. гривень;

     реструктуризацiя вугiльної та торфовидобувної промисловостi - 784.044,1 тис. гривень;

     часткове покриття витрат на виплату заборгованостi шахтарям з регресних позовiв та одноразової допомоги - 254.000 тис. гривень;

     створення нових робочих мiсць працiвникам вугiльної промисловостi, якi вивiльняються у зв'язку iз закриттям шахт, - 107.358,5 тис. гривень;

     охорона працi та пiдвищення технiки безпеки на вуглевидобувних пiдприємствах, у тому числi дегазацiя вугiльних пластiв, - 55.000 тис. гривень;

     гiрничорятувальнi заходи на вуглевидобувних пiдприємствах - 157.066,4 тис. гривень;

     державна пiдтримка вуглевидобувних пiдприємств, що спрямовується на погашення заборгованостi по заробiтнiй платi за минулi роки працiвникам вуглевидобувних пiдприємств, крiм тих, що лiквiдуються, - 721.275,6 тис. гривень;

     субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугiллям на побутовi потреби особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України, - 9.849,6 тис. гривень;

     програма "Будiвництво енергоблокiв електростанцiй України" - 768.678,1 тис. гривень, у тому числi:

     будiвництво енергоблокiв, магiстральних лiнiй електропередач, атомних електростанцiй України - 667.088,8 тис. гривень;

     заходи по реалiзацiї комплексної програми будiвництва вiтрових електростанцiй - 80.000 тис. гривень;

     реконструкцiя гiдроелектростанцiй Днiпровського каскаду - 21.589,3 тис. гривень.

     Стаття 35. З метою забезпечення економiчного розвитку держави визначити у цьому Законi обсяги коштiв за державною програмою "Обробна промисловiсть та iншi галузi економiки" у сумi 2.109.729,6 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     реалiзацiя проектiв розвитку за рахунок коштiв, залучених державою, - 540.489,5 тис. гривень;

     розвиток мiнерально-сировинної бази - 298.200 тис. гривень;

     Загальнодержавна (Нацiональна) космiчна програма - 89.700 тис. гривень;

     програма розвитку промисловостi України - 84.100 тис. гривень.

     Стаття 36. З метою забезпечення економiчного розвитку держави визначити у цьому Законi обсяги коштiв за державною програмою "Транспортно-дорожнiй комплекс" у сумi 2.936.770,8 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 2.645.089 тис. гривень;

     пiдтримка експлуатацiйно безпечного стану внутрiшнiх водних шляхiв та судноплавних шлюзiв - 14.750 тис. гривень.

     Перелiк об'єктiв будiвництва, реконструкцiї автомобiльних дорiг загальнодержавного значення та будiвництва i капiтального ремонту дорiг комунальної власностi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 37. Для забезпечення стабiльного та якiсного функцiонування житлово-комунального господарства передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Житлово-комунальне господарство" у сумi 807.104,9 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     заходи з упередження аварiй та запобiгання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарствi та на iнших аварiйних об'єктах комунальної власностi - 400.000 тис. гривень;

     модернiзацiя обладнання iндивiдуальних теплових пунктiв та здiйснення енергозберiгаючих заходiв в адмiнiстративних i громадських будiвлях мiста Києва та модернiзацiя систем водопостачання i водовiдведення мiста Львова - 68.725,6 тис. гривень;

     лiквiдацiя наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова - 26.250 тис. гривень.

     Стаття 38. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Сiльське господарство, лiсове господарство та мисливство, рибне господарство" - 3.987.465,1 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     програма "Зерно України" на 2001 - 2004 роки - 927.599,5 тис. гривень;

     програма стабiлiзацiї та розвитку тваринництва i птахiвництва - 524.136,9 тис. гривень;

     здiйснення фiнансової пiдтримки пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення довгострокових кредитiв - 120.000 тис. гривень;

     здiйснення фiнансової пiдтримки пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення короткострокових кредитiв - 100.000 тис. гривень;

     комплексна програма розвитку мелiорацiї земель i полiпшення екологiчного стану зрошуваних та осушених угiдь - 456.513,7 тис. гривень;

     програма "Лiси України" - 140.231,1 тис. гривень;

     заходи по операцiях фiнансового лiзингу вiтчизняної сiльськогосподарської технiки та придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу - 357.000 тис. гривень;

     комплексна програма дiяльностi з припинення незаконного вилову риби iноземними суднами в територiальному морi та виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України - 2.434 тис. гривень.

     Стаття 39. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Охорона навколишнього природного середовища" у сумi 905.403,2 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     комплексна програма поводження з радiоактивними вiдходами - 284.107,9 тис. гривень;

     Нацiональна програма мiнiмiзацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи - 76.853 тис. гривень;

     державнi програми захисту територiй вiд шкiдливої дiї вод - 52.312,4 тис. гривень;

     програма перспективного розвитку заповiдної справи в Українi ("Заповiдники") - 31.629,9 тис. гривень;

     Нацiональна програма екологiчного оздоровлення басейну рiчки Днiпро та полiпшення якостi питної води - 14.228,7 тис. гривень;

     державнi програми знешкодження хiмiчної зброї та боєприпасiв - 25.550 тис. гривень;

     Загальнодержавна програма охорони та вiдтворення довкiлля Азовського i Чорного морiв - 7.500 тис. гривень;

     Загальнодержавна програма поводження з токсичними вiдходами - 3.533,6 тис. гривень;

     Загальнодержавна програма формування нацiональної екологiчної мережi України - 2.141 тис. гривень.

     Стаття 40. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Оборона" у сумi 6.351.388,5 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     забезпечення обороноздатностi країни - 4.018.988,7 тис. гривень;

     Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на перiод до 2005 року (скорочення та реформування вiйськових пiдроздiлiв; пiдготовка об'єднаних сил швидкого реагування; вiдновлення непорушених запасiв об'єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управлiння Збройними Силами України; вiдновлення боєздатностi озброєння та вiйськової технiки; передача (лiквiдацiя) вiйськових мiстечок, рекультивацiя земель та лiквiдацiя наслiдкiв вiйськової дiяльностi) - 368.169,5 тис. гривень;

     заходи Цивiльної оборони у сферi попередження i лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй - 125.281,1 тис. гривень;

     розвiдувальна дiяльнiсть у сферi вiйськової оборони - 120.129,7 тис. гривень;

     мобiлiзацiйна пiдготовка галузей нацiональної економiки України - 16.568,1 тис. гривень;

     заходи щодо здiйснення євроатлантичної iнтеграцiї - 10.000 тис. гривень:

     програма забезпечення живучостi та вибухопожежобезпеки арсеналiв, баз i складiв озброєння, ракет i боєприпасiв Збройних Сил України - 32.300 тис. гривень.

     Стаття 41. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумi 7.343.717,6 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     забезпечення громадського порядку, боротьба iз злочиннiстю, захист громадян вiд протиправних посягань - 2.708.288 тис. гривень;

     забезпечення безпеки держави - 900.764,8 тис. гривень;

     реалiзацiя державної полiтики у сферi виконання кримiнальних покарань - 754.310,5 тис. гривень;

     судова влада - 712.331,5 тис. гривень;

     здiйснення заходiв з гасiння пожеж та участь у лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй з метою забезпечення державного пожежного нагляду та запобiгання пожежам - 665.563,2 тис. гривень;

     охорона державного кордону - 553.400,2 тис. гривень;

     нагляд органiв прокуратури за додержанням законiв та представницькi функцiї в судi - 286.294,2 тис. гривень;

     державна охорона органiв державної влади та посадових осiб - 61.378 тис. гривень;

     забезпечення виготовлення та видачi громадянам України документiв, що засвiдчують особу, - 113.906,5 тис. гривень".

     15. Статтю 47 пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв установ системи освiти по виплатах, передбачених абзацами 8 - 10 частини першої статтi 57 Закону України "Про освiту", здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цих установ".

     У зв'язку з цим частини сьому i восьму вважати вiдповiдно частинами восьмою i дев'ятою.

     16. Пункт 8 статтi 50 викласти у такiй редакцiї:

     "8) повернення коштiв, наданих у 2003 роцi на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї".

     17. У статтi 51:

     пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1) розвиток мережi i утримання автомобiльних дорiг загального користування та дорiг комунальної власностi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, в тому числi вiдшкодування "Укрзалiзницi" вартостi робiт по реалiзацiї проекту реконструкцiї автомобiльної дороги Київ - Одеса на дiлянцi вiд Жашкова до Червонознам'янки (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2, 4 статтi 14 цього Закону).

     При цьому 40 вiдсоткiв загальної суми зазначених коштiв спрямовуються на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення та дорiг комунальної власностi, зокрема 80.000 тис. гривень на будiвництво автотранспортної магiстралi через рiчку Днiпро у мiстi Запорiжжя";

     пункт 19 викласти у такiй редакцiї:

     "19) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву (за рахунок 95 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 19 статтi 14 цього Закону, з них 200.000 тис. гривень на закупiвлю зерна та свiтлих нафтопродуктiв, та за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статтi 14 цього Закону)";

     пункт 26 пiсля слiв i цифр "визначених пунктом 4 статтi 23 цього Закону" доповнити словами i цифрами "але не бiльше 71.818,4 тис. гривень";

     доповнити пунктом 40 такого змiсту:

     "40) розвиток мiнерально-сировинної бази, в тому числi бурiння артезiанських свердловин у сумi 30.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статтi 14 цього Закону)";

     доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) фiнансову пiдтримку iнновацiйної дiяльностi суб'єктiв пiдприємництва в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 23 цього Закону)".

     18. У статтi 53 цифри "1001030" замiнити цифрами "1001020".

     19. У статтi 55:

     у пунктi 1 частини першої слова "(крiм частини єдиного податку для суб'єктiв малого пiдприємництва, що зараховується до Пенсiйного фонду України, та вiдрахувань на обов'язкове соцiальне страхування)" виключити;

     у частинi третiй слова "крiм частини цього податку у розмiрi 10 вiдсоткiв, що згiдно з законом зараховується до Пенсiйного фонду України" виключити.

     20. У статтi 58:

     частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету здiйснити розподiл субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв у сумi 75.000 тис. гривень";

     доповнити частинами п'ятою i шостою такого змiсту:

     "Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та обласним державним адмiнiстрацiям у мiсячний термiн здiйснити розподiл додаткової дотацiї з державного бюджету на запровадження з 1 вересня 2004 року мiнiмальної заробiтної плати у розмiрi 237 гривень iз збереженням дiючих спiввiдношень в оплатi працi працiвникiв бюджетної сфери мiж бюджетом Автономної Республiки Крим, обласними бюджетами, районними та мiськими бюджетами мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення i подати його в установленому порядку Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим та вiдповiдним мiсцевим радам для прийняття рiшення сесiї про внесення змiн до рiшення про вiдповiдний мiсцевий бюджет на 2004 рiк.

     Дозволити в межах економiї коштiв субвенцiї з державного бюджету на надання передбачених чинним законодавством пiльг ветеранам вiйни i працi, ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, вдовам ветеранiв вiйськової служби та ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, а також звiльненим iз служби за вiком, хворобою або вислугою рокiв працiвникам мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi, батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв, якi загинули, померли або стали iнвалiдами при проходженнi вiйськової служби, реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами, громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, пiльг, передбачених пунктом "i" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статтi 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту", та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот, здiйснювати розрахунки з пiдприємствами - постачальниками вказаних послуг з метою погашення заборгованостi, яка утворилася у 2002 роцi та не погашена станом на 1 липня 2004 року, за пiльгами, наданими згiдно з законами України окремим категорiям працiвникiв (за професiйною ознакою)".

     21. Абзац четвертий частини першої статтi 63 доповнити словами "(за винятком податку на додану вартiсть на територiї мiста Iрпiнь Київської областi, перевиконання якого зараховується до державного бюджету та мiського бюджету мiста Iрпiнь Київської областi у пропорцiї 50 вiдсоткiв)".

     22. У статтi 66 абзац третiй частини четвертої виключити.

     23. Частину першу статтi 71 доповнити словами "випадкiв, визначених у законах України "Про списання вартостi несплачених обсягiв природного газу" та "Про реструктуризацiю заборгованостi з квартирної плати, плати за житлово-комунальнi послуги, спожитi газ та електроенергiю".

     24. У частинi шостiй статтi 75:

     слова "фiзичної культури та спорту" виключити;

     доповнити словами "а також закладiв фiзичної культури та спорту у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     25. У статтi 78:

     у частинi третiй слова "безоплатного встановлення квартирної охоронної сигналiзацiї i користування нею" виключити;

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Пiльги в частинi безоплатного користування квартирою з опаленням та освiтленням вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту" та частини другої статтi 29 Основ законодавства України про культуру надаються за рахунок субвенцiї з державного бюджету на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот".

     26. У статтi 80:

     1) у частинi першiй:

     у пунктi 5 слова "та пункту "ї" (в частинi безоплатного користування квартирою з опаленням i освiтленням)" виключити;

     у пунктi 8 слова та цифри "та частини другої статтi 29" виключити;

     у пунктi 12 слова "абзацу першого частини четвертої" виключити;

     пункт 37 виключити;

     доповнити пунктом 371 такого змiсту:

     "371) Закону України "Про рентнi платежi за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272)";

     пункт 42 виключити;

     у пунктi 44 слова "а також з фонду оплати працi в iноземнiй валютi працiвникiв закордонних дипломатичних установ України пiд час їх перебування у довготермiновому закордонному вiдрядженнi" виключити;

     у пунктi 49:

     цифри i слова "5.1.2 (крiм операцiй з продажу учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв вiтчизняного виробництва)" виключити;

     пiсля слiв "крiм продажу путiвок на санаторно-курортне лiкування дiтей" доповнити словами "та продажу путiвок на вiдпочинок дiтей у лiтнiй перiод з дня набрання чинностi Законом України вiд 17 червня 2004 року "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" по 1 вересня 2004 року";

     цифри i слова "5.1.17, 5.1.19 (крiм безоплатної приватизацiї житлового фонду)" виключити;

     пiсля цифр "5.1.20" доповнити словами "(крiм продажу або передачi у власнiсть новозбудованого житла фiзичним особам для його використання як мiсця проживання, якщо до 1 сiчня 2004 року житло було передано у власнiсть покупця або були розпочатi роботи з будiвництва такого житла пiд зобов'язання покупця або iнвестора та при цьому покупець або iнвестор сплатив внесок, не менший нiж тридцять вiдсоткiв вiд вартостi загальної площi такого житла, визначеної за цiнами, що дiяли на дату такої сплати)";

     у пунктi 50 слово та цифри "пiдпунктiв 7.13.5, 7.13.7" замiнити словом та цифрами "пiдпункту 7.13.5";

     доповнити пунктом 60 такого змiсту:

     "60) статтi 1 Закону України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 18, ст. 781) у частинi встановлення ставок ввiзного мита на товари, якi пiдпадають пiд визначення кодiв УКТ ЗЕД 1517 90 91 00 (група 15 роздiлу III) та 1803 10 00 90 (група 18 роздiлу IV)";

     2) доповнити частинами такого змiсту:

     "Установити, що у 2004 роцi особливостi справляння податку на додану вартiсть та ввiзного мита, встановленi Законом України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв", не застосовуються у випадку ввезення на митну територiю України обладнання, аналогiчного тому, що виробляється вiтчизняними пiдприємствами, та у випадку ввезення сировини та комплектуючих.

     У пунктi 5.11 статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 38, ст. 338; 2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 300; 2004 р., N 10, ст. 105, ст. 110):

     1) абзац другий доповнити реченням такого змiсту: "Установити, що у 2004 роцi термiн погашення податкового векселя з податку на додану вартiсть може бути продовжений на строк до 2 рокiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, для:

     пiдприємств суднобудiвної промисловостi, визначених вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi";

     пiдприємств з виготовлення боєприпасiв, їх елементiв та виробiв спецхiмiї;

     пiдприємств з виробництва броньованих бойових машин;

     пiдприємств концерну "Бронетехнiка України";

     пiдприємств лiтакобудiвної промисловостi, визначених статтею 2 Закону України "Про державну пiдтримку лiтакобудiвної промисловостi в Українi";

     суб'єктiв, якi здiйснюють операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України";

     2) останнiй абзац доповнити реченням такого змiсту: "Установити, що у 2004 роцi дiя цього абзацу не поширюється на суб'єктiв, якi здiйснюють операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України".

     27. Статтю 86 пiсля слiв "якi вивiльняються у зв'язку iз закриттям тахт" доповнити словами "членiв їх сiмей (дружина (чоловiк), повнолiтнi дiти) та членiв сiмей загиблих шахтарiв (дружина (чоловiк), повнолiтнi дiти)".

     28. Статтю 89 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 89. Установити з 1 сiчня 2004 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати 205 гривень на мiсяць, а з 1 вересня 2004 року - 237 гривень на мiсяць. Забезпечити з 1 березня 2004 року вiдновлення мiжпосадових (мiжквалiфiкацiйних) спiввiдношень в оплатi працi працiвникiв бюджетної сфери виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати 205 гривень, а з 1 вересня 2004 року - виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати 237 гривень".

     29. Статтю 104 доповнити словами "звiльнивши вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть операцiї iз закупiвлi цього обладнання".

     30. Статтю 107 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Поширити дiю цiєї статтi на навчальнi заклади та установи освiти, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, в частинi погашення кредиторської заборгованостi за спожитi комунальнi послуги та енергоносiї".

     31. Статтю 109 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 109. Установити, що кошти, передбаченi для будiвництва (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, кримiнально-виконавчої системи та органiв внутрiшнiх справ, депортованих кримських татар та осiб iнших нацiональностей, якi були депортованi з територiї України, спрямовуються на завершення розпочатого до 2004 року житлового будiвництва та придбання житла на вторинному ринку.

     Порядок придбання житла на вторинному ринку визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     32. Доповнити Закон статтями 31, 211, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 такого змiсту:

     "Стаття 31. Установити, що у 2004 роцi продаж нафти та газового конденсату власного видобутку пiдприємствами, частка держави у статутному фондi яких перевищує 50 вiдсоткiв, здiйснюється виключно на аукцiонах у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     "Стаття 211. Надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати операцiї з державним боргом України з метою економiї бюджетних коштiв";

     "Стаття 1091. Дозволити Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi за 2000 рiк цiєї компанiї по перерахуванню до Державного бюджету України частини виручки вiд реалiзацiї природного газу, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територiю України, виконати роботи в обсязi 200.000 тис. гривень з будiвництва магiстральних газопроводiв та газопроводiв-вiдводiв для газифiкацiї сiльських населених пунктiв, з них 40.000 тис. гривень на будiвництво газопроводу Ялта - Форос - Севастополь.

     Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити порядок зазначених розрахункiв та перелiк таких об'єктiв за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 1092. Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України у 2004 роцi проводити погашення заборгованостi перед Чеською Республiкою у грошовiй та/або товарнiй формi за Угодою вiд 30 червня 1997 року мiж Урядом України i Урядом Чеської Республiки про умови завершення реалiзацiї пiсля 1 сiчня 1992 року на територiї України Угоди мiж Урядом СРСР i Урядом ЧССР про спiвробiтництво в освоєннi Ямбурзького газового родовища, будiвництвi магiстрального газопроводу Ямбург - Захiдний кордон СРСР та об'єктiв Уральського газового комплексу i пов'язанi з цим поставки природного газу iз СРСР до ЧССР вiд 16 грудня 1985 року за рахунок коштiв, передбачених на погашення державного боргу України.

     Порядок проведення таких розрахункiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 1093. Установити, що надходження вiд приватизацiї державного майна понад обсяги, визначенi статтею 26 цього Закону, спрямовуються:

     у прiоритетному порядку на погашення заборгованостi iз заробiтної плати збанкрутiлим та лiквiдованим пiдприємствам агропромислового комплексу станом на 1 сiчня 2004 року;

     на умовах повернення пiдприємствам державної форми власностi для погашення заборгованостi iз заробiтної плати, яка утворилася станом на 1 сiчня 2004 року та не погашена на момент введення в дiю Закону України вiд 17 червня 2004 року "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк";

     на збiльшення пенсiй та iнших соцiальних виплат;

     на поступову компенсацiю громадянам втрат вiд знецiнення грошових заощаджень;

     на утворення недержавного пенсiйного фонду та сплату пенсiйних внескiв до недержавного пенсiйного фонду Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики України на користь працiвникiв бюджетних установ;

     в обсязi 3 вiдсотки вiд таких надходжень на заходи по реалiзацiї Нацiональної програми сприяння розвитку пiдприємництва в Українi в 2004 роцi;

     для компенсацiї сiльськогосподарським пiдприємствам - платникам фiксованого сiльськогосподарського податку витрат, пов'язаних iз сплатою ними на загальних пiдставах страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування.

     Порядок реалiзацiї цiєї статтi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабiнет Мiнiстрiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатках N 2, 3, 4 до Закону.

     Стаття 1094. Дозволити пiдроздiлам Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Державному акцiонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалiзовувати за регульованими цiнами газ, який видобувається в Українi, виключно населенню, бюджетним установам, пiдприємствам житлово-комунального господарства.

     Стаття 1095. Установити, що затвердженi в Державному бюджетi України на 2004 рiк видатки у сумi 23.500 тис. гривень на централiзованi заходи щодо подальшого удосконалення матерiального забезпечення працiвникiв установ соцiального захисту населення розподiляються в розрiзi вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 1096. З метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України акцiонерним та холдинговим компанiям з державною часткою понад 50 вiдсоткiв, якi є прибутковими, та за результатами фiнансово-господарської дiяльностi сплачують дивiденди до загального фонду Державного бюджету України, у 2004 роцi заборонити зменшувати державну частку у статутному фондi.

     Стаття 1097. Установити, що виручка Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та її структурних пiдроздiлiв вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) зараховується на окремий рахунок органiв Державного казначейства України та спрямовується у розмiрi не менше 20 вiдсоткiв вiд такої виручки на сплату вiдповiдних загальнодержавних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що зараховуються до Державного бюджету України, з наступним перерахуванням залишку виручки на банкiвськi рахунки цих пiдприємств. Кабiнету Мiнiстрiв України розробити порядок реалiзацiї цiєї статтi.

     Стаття 1098. Нацiональнiй комiсiї регулювання електроенергетики України пiд час формування цiни та проведення розрахункiв за електричну енергiю, що реалiзується енерго-генеруючими компанiями, передбачати кошти на витрати, пов'язанi iз сплатою податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та повернення позик до державного та мiсцевого бюджетiв. Суми платежiв до бюджету та повернення позик включаються до фiнансових планiв пiдприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в обсязi поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованостi минулих рокiв (у тому числi повернення позики мiсцевому бюджету ВП "Запорiзька АЕС" в сумi 53.000 тис. гривень) у порядку та обсягах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     33. Додатки N 1, 3, 4, 5, 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" викласти у новiй редакцiї вiдповiдно до додаткiв N 1, 3, 4, 5, 7 до цього Закону.

     34. Внести змiни до додаткiв N 2, 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" вiдповiдно до додаткiв N 2, 6 до цього Закону.

     35. У додатку N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" у примiтцi "*Для руд пiдземного видобутку в Криворiзькому басейнi не встановлюється" слова "в Криворiзькому басейнi" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня опублiкування, крiм абзацiв другого, третього i четвертого пункту 2, пункту 7, абзацiв восьмого та дев'ятого пункту 17 та абзацу дев'ятого пункту 26, якi вводяться в дiю з 1 сiчня 2004 року, та абзацiв шостого, одинадцятого i п'ятнадцятого пункту 26, якi вводяться з 1 липня 2004 року.

     2. Внести до статтi 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2001 р., N 4, ст. 18, N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33 - 34, ст. 267) такi змiни:

     1) пiсля слiв "Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" доповнити словами "(з урахуванням статтi 2 цього Закону)";

     2) цифри i слова:

"2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi, включаючи вина з доданням спирту та мiцнi (з урахуванням статтi 2 цього Закону) 0,25 грн. за 1 л"

     замiнити цифрами i словами:

"2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi з вмiстом цукру не бiльш як 0,3 г/100 см3 (сухi) та марочнi крiпленi 0,25 грн. за 1 л";

     3) цифри i слова:

"2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Тiльки вина винограднi натуральнi з доданням цукру 0,92 грн. за 1 л"

     замiнити цифрами та словами:

"2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi iз вмiстом цукру бiльш як 0,3 г/100 см3 (напiвсухi, напiвсолодкi) 0,92 грн. за 1 л
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi з доданням спирту та мiцнi (крiпленi), крiм марочних крiплених 0,10 грн. за
1 об'ємний вiдсоток спирту
в 1 лiтрi";

     4) цифри i слова:

"2206 Iншi збродженi напої (сидр яблучний та грушевий, грушiвка (перрi), напiй медовий), напої змiшанi, якi мiстять алкоголь та сумiшi алкогольних напоїв з безалкогольними 2,6 грн. за 1 л"

     замiнити цифрами та словами:

"2206 00 Збродженi плодовi та ягiднi напої (сидр, перрi та iншi) з доданням спирту, напої змiшанi, якi мiстять алкоголь та сумiшi алкогольних напоїв з безалкогольними (крiм зброджених плодових та ягiдних напоїв (сидру, перрi та iнших) без додання спирту) 0,10 грн. за
1 об'ємний вiдсоток спирту в 1 лiтрi (тимчасово до 1 сiчня 2006 року - 0,07 грн. за об'ємний вiдсоток спирту в 1 лiтрi)
2206 00 Тiльки збродженi плодовi та ягiднi напої (сидр, перрi та iншi) без додання спирту 1,2 грн. за 1 л";

     5) слова та цифри:

"2208 20 89 00 Тiльки спирт коньячний 0"

     замiнити цифрами та словами:

"2208 20 89 00 Тiльки спирт коньячний 16 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України подати Верховнiй Радi України проект Закону України про систему громадського харчування.

Президент України Л.Кучма

м. Київ
17 червня 2004 року
N 1801-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.