newpage1.htm

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вiтчизняної суднобудiвної промисловостi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) такi змiни:

     1. У частинi четвертiй статтi 149 слова "але не бiльше нiж на один рiк" замiнити словами та цифрами "але не бiльше нiж на строк, передбачений статтею 151 цього Кодексу".

     2. Частину другу статтi 151 доповнити словами та цифрами "а для пiдприємств суднобудiвної промисловостi (в межах класу 30.11 групи 30.1 роздiлу 30, класу 33.15 групи 33.1 роздiлу 33 КВЕД ДК 009:2010) загальний строк переробки не може перевищувати 730 днiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Встановити, що до приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом iншi законодавчi та пiдзаконнi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 березня 2018 року
N 2321-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.