ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтi 951, 18820 та 24413 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 951. Порушення вимог нормативно-правових актiв та нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання

     Порушення вимог нормативно-правових актiв та нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання суб'єктiв електроенергетики, суб'єктiв вiдносин у сферi теплопостачання та споживачiв електричної енергiї -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, попередження або накладення штрафу на працiвникiв вiд одного до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, накладення штрафу на посадових осiб вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 18820. Невиконання (ухилення вiд виконання) або несвоєчасне виконання приписiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органiв

     Ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання приписiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органiв щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актiв та нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання суб'єктiв електроенергетики, суб'єктiв вiдносин у сферi теплопостачання та споживачiв електричної енергiї -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, попередження або накладення штрафу на працiвникiв вiд одного до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, накладення штрафу на посадових осiб вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 24413. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду

     Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 951 i 18820.

     Вiд iменi органiв центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право:

     1) головний iнспектор з державного енергетичного нагляду та його заступники - попередження або штраф на громадян, працiвникiв або посадових осiб до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     2) старшi iнспектори з державного енергетичного нагляду - попередження або штраф на громадян, працiвникiв або посадових осiб до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     3) iнспектори з державного енергетичного нагляду - попередження або штраф на громадян, працiвникiв або посадових осiб до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) статтю 24414 виключити.

     2. У Законi України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     в абзацi шостому слова "продажу її споживачам" замiнити словами "її продажу та/або постачання споживачам";

     абзаци п'ятнадцятий i шiстнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "передача електричної енергiї - господарська дiяльнiсть, пов'язана з транспортуванням електричної енергiї за допомогою електричних мереж на пiдставi договору;

     постачання електричної енергiї - господарська дiяльнiсть, пов'язана з наданням електричної енергiї споживачевi за допомогою технiчних засобiв передачi та розподiлу електричної енергiї на пiдставi договору";

     доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiнами такого змiсту:

     "виробництво електричної енергiї - господарська дiяльнiсть, пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсiв будь-якого походження, у тому числi альтернативних джерел енергiї, на електричну енергiю за допомогою технiчних засобiв з метою її продажу на пiдставi договору";

     "нормативний документ - норми, правила, iнструкцiї та стандарти, прийнятi та зареєстрованi в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технiчного стану електричних, теплових, тепловикористальних установок та мереж";

     2) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Державний нагляд (контроль) в електроенергетицi

     Державний нагляд (контроль) в електроенергетицi здiйснюється центральним органом виконавчої влади з державного енергетичного нагляду.

     Предметом державного нагляду (контролю) в електроенергетицi є господарська дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, передачею та постачанням енергiї, а також з використанням енергiї для власних потреб суб'єктами електроенергетики та споживачами енергiї в частинi технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, технiчної експлуатацiї енергетичного обладнання споживачiв енергiї та суб'єктiв електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок i мереж, режимiв постачання та споживання електричної i теплової енергiї, виконання робiт з проектування енергоустановок i мереж.

     Способом здiйснення державного нагляду (контролю) в електроенергетицi є проведення центральним органом виконавчої влади з державного енергетичного нагляду вiдповiдних обстежень, перевiрок, оглядiв, iнспектування щодо енергетичного обладнання суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї у порядку, визначеному Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     Центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду здiйснює державний нагляд (контроль) за електричними, тепловими, тепловикористальними установками i мережами суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї щодо дотримання вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання споживачiв енергiї та суб'єктiв електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок i мереж, режимiв постачання та споживання електричної i теплової енергiї, виконання робiт з проектування енергоустановок i мереж та пiдтвердження їх готовностi до роботи, що є допомiжними заходами для забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України.

     Центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду пiд час здiйснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:

     вимагати вiд суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї усунення виявлених порушень вимог законодавства;

     видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергiї обов'язковi для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання;

     зупиняти експлуатацiю електричних, теплових, тепловикористальних установок та мереж через їх незадовiльний технiчний стан та/або органiзацiю їх експлуатацiї шляхом видання споживачам електричної та теплової енергiї та суб'єктам електроенергетики вмотивованого письмового рiшення керiвника вiдповiдного органу центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимостi продовження такої експлуатацiї. Пiдставою для такого зупинення є загроза життю або здоров'ю працiвникiв i населення або наявнiсть передумов для виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного чи природного характеру;

     застосовувати вiдповiдно до цього Закону штрафнi санкцiї до суб'єктiв господарювання за правопорушення в електроенергетицi;

     одержувати на письмовий запит безоплатно вiдповiдно до законодавства необхiднi для виконання покладених на нього завдань iнформацiю, пояснення, довiдки, документи, матерiали, вiдомостi з питань, що виникають пiд час здiйснення державного нагляду (контролю). Зазначений письмовий запит повинен мiстити вичерпний перелiк iнформацiї, пояснень, довiдок тощо, якi пiдлягають наданню у вiдповiдь на запит, та посилання на нормативно-правовi акти, з метою виконання яких здiйснюється збiр iнформацiї;

     вимагати припинення дiй, якi перешкоджають здiйсненню державного енергетичного нагляду (контролю);

     приймати рiшення про вiдбiр зразкiв частин енергетичного обладнання у разi його пошкодження та призначати експертизу енергетичних об'єктiв i технiчну дiагностику енергетичного обладнання (його окремих частин);

     надавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергiї консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенцiї, та розглядати спiрнi питання, що виникають мiж суб'єктами електроенергетики та споживачами енергiї;

     фiксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дiю за допомогою засобiв аудiо- та вiдеотехнiки.

     Iнспектори з державного енергетичного нагляду мають право:

     доступу в установленому законом порядку до електричних, теплових, тепловикористальних установок та мереж суб'єктiв електроенергетики i споживачiв енергiї - суб'єктiв господарської дiяльностi для перевiрки додержання вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання i мереж суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї, одержувати в установленому законом порядку вiд посадових осiб суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї iнформацiю про виконання вимог таких документiв;

     видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергiї обов'язковi для виконання приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї, теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також стосовно приведення технiчного стану електричних, теплових, тепловикористальних установок та мереж, засобiв облiку, контролю i регулювання виробництва, постачання та споживання енергiї, органiзацiї їх експлуатацiї у вiдповiднiсть iз вимогами нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання споживачiв енергiї, теплових, тепловикористальних установок та мереж;

     складати в установленому законом порядку протоколи про адмiнiстративнi правопорушення та розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення;

     вносити керiвникам суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї - суб'єктiв господарської дiяльностi або їх уповноваженим представникам подання про усунення вiд виконання обов'язкiв вiдповiдальної за електричне i теплове господарство посадової особи електротехнiчного (теплотехнiчного) профiлю, дiї чи бездiяльнiсть якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання споживачiв енергiї, теплових, тепловикористальних установок та мереж, або яка не пройшла в установленому порядку перевiрку знань правил технiчної експлуатацiї енергоустановок;

     вимагати вiд суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї додержання встановлених нормативно-правовими актами режимiв постачання та споживання енергiї;

     опломбовувати в установленому порядку електричнi та тепловi установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється згiдно з вмотивованим письмовим рiшенням керiвника вiдповiдного органу центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи його заступника у разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв i населення або наявностi передумов для виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного чи природного характеру;

     одержувати безоплатно вiдповiдно до законодавства вiд суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на них завдань;

     фiксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дiю за допомогою засобiв аудiо- та вiдеотехнiки";

     3) абзац третiй частини п'ятої статтi 151 викласти в такiй редакцiї:

     "пiдприємству, яке здiйснює диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України, передачу електричної енергiї магiстральними електричними мережами, а також на допомiжнi заходи iз забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України";

     4) частину шосту статтi 19 доповнити реченням такого змiсту: "Розмiщення споруд та iнших об'єктiв в охоронних зонах електричних i теплових мереж без здiйснення передбачених нормативними документами технiчних заходiв безпеки не допускається";

     5) у статтi 24:

     у частинi першiй слова "Державною iнспекцiєю з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади з державного енергетичного нагляду";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Енергопостачальники зобов'язанi забезпечувати належний технiчний стан та органiзацiю експлуатацiї об'єктiв електроенергетики вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж та енергетичного обладнання, надiйне та якiсне постачання (транспортування) енергiї згiдно з умовами лiцензiй та договорiв";

     пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Енергопостачальник зобов'язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ iнспекторiв з державного енергетичного нагляду до енергетичних установок для здiйснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж та енергетичного обладнання".

     У зв'язку з цим частини восьму - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - чотирнадцятою;

     6) частину дев'яту статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "Споживач забезпечує в установленому законом порядку безперешкодний доступ вiдповiдальних представникiв енергопостачальника, пiдприємства, яке здiйснює передачу енергiї, до власних енергетичних установок для здiйснення контролю за рiвнем споживання енергiї, вiдключення та обмеження споживання вiдповiдно до встановленого порядку, а також уповноважених осiб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду для здiйснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання i мереж суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї в порядку, визначеному Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi". У разi перешкоджання доступу зазначених представникiв та уповноважених осiб до енергетичних установок споживача посадовi особи такого споживача несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону";

     7) у статтi 27:

     частину другу пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "порушення вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання i мереж суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок i мереж, виконання проектних робiт на енергоустановках i мережах".

     У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - десятим;

     в абзацi третьому частини третьої слова "Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж, Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду";

     у частинi четвертiй слова "державнi iнспектори з експлуатацiї електричних станцiй i мереж, державнi iнспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду", а пiсля слова "постанови" доповнити словами "або розпорядження";

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Громадяни, працiвники та посадовi особи несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть в установленому законом порядку за порушення вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання i мереж суб'єктiв електроенергетики та споживачiв енергiї, невиконання (ухилення вiд виконання) чи несвоєчасне виконання приписiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органiв щодо усунення порушень нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання суб'єктiв електроенергетики, суб'єктiв вiдносин у сферi теплопостачання та споживачiв електричної енергiї";

     8) у текстi Закону слово "пiдприємницька" в усiх вiдмiнках замiнити словом "господарська" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У Законi України "Про теплопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2010 р., N 49, ст. 571):

     1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiнами такого змiсту:

     "виробництво теплової енергiї - господарська дiяльнiсть, пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсiв будь-якого походження, у тому числi альтернативних джерел енергiї, на теплову енергiю за допомогою технiчних засобiв з метою її продажу на пiдставi договору";

     "нормативний документ - норми, правила, iнструкцiї та стандарти, прийнятi та зареєстрованi в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технiчного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатацiї, проектування та будiвництва";

     "постачання теплової енергiї (теплопостачання) - господарська дiяльнiсть, пов'язана з наданням теплової енергiї (теплоносiя) споживачам за допомогою технiчних засобiв транспортування та розподiлом теплової енергiї на пiдставi договору";

     "теплова установка - обладнання, пристрої, призначенi для виробництва, перетворення та споживання теплової енергiї";

     "тепловикористальна установка - комплекс обладнання (пристроїв), що використовує теплову енергiю (теплоносiй) для опалення, вентиляцiї, гарячого водопостачання, технологiчних або комунально-побутових потреб";

     "транспортування теплової енергiї - господарська дiяльнiсть, пов'язана з передачею теплової енергiї (теплоносiя) за допомогою мереж на пiдставi договору";

     2) статтi 2 i 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, транспортуванням, постачанням i використанням теплової енергiї, державним наглядом (контролем) у сферi теплопостачання, експлуатацiєю теплоенергетичного обладнання та виконанням робiт на об'єктах у сферi теплопостачання суб'єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форми власностi";

     "Стаття 14. Державний нагляд (контроль) у сферi теплопостачання

     Державний нагляд (контроль) у сферi теплопостачання здiйснює центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду.

     Предметом державного нагляду (контролю) у сферi теплопостачання є господарська дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергiї в частинi технiчної експлуатацiї теплових, тепловикористальних установок i мереж, енергетичного обладнання суб'єктiв вiдносин у сферi теплопостачання, випробування та ремонту зазначених установок i мереж, режимiв споживання теплової енергiї, а також виконання робiт з проектування теплових, тепловикористальних установок i мереж.

     Способом здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi теплопостачання є проведення центральним органом виконавчої влади з державного енергетичного нагляду вiдповiдних обстежень, перевiрок, оглядiв, iнспектування теплових, тепловикористальних установок i мереж, енергетичного обладнання суб'єктiв вiдносин у сферi теплопостачання в порядку, визначеному Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     Центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду здiйснює нагляд за тепловими, тепловикористальними установками та мережами суб'єктiв вiдносин у сферi теплопостачання щодо додержання вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатацiї, проектування, будiвництва, пiдтвердження готовностi до роботи, користування енергiєю у сферi теплопостачання.

     Центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду пiд час здiйснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:

     вимагати вiд суб'єктiв вiдносин у сферi теплопостачання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

     вимагати припинення дiй, якi перешкоджають здiйсненню державного енергетичного нагляду (контролю);

     видавати суб'єктам вiдносин у сферi теплопостачання обов'язковi для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатацiї, проектування та будiвництва, користування енергiєю у сферi теплопостачання;

     зупиняти експлуатацiю теплових, тепловикористальних установок та мереж через їх незадовiльний технiчний стан та/або органiзацiю їх експлуатацiї шляхом видання споживачам теплової енергiї та суб'єктам у сферi теплопостачання вмотивованого письмового рiшення керiвника вiдповiдного органу центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимостi продовження такої експлуатацiї. Пiдставою для такого зупинення є загроза життю або здоров'ю працiвникiв i населення або наявнiсть передумов для виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного чи природного характеру;

     одержувати на письмовий запит безоплатно вiдповiдно до законодавства необхiднi для виконання покладених на нього завдань iнформацiю, пояснення, довiдки, документи, матерiали, вiдомостi з питань, що виникають пiд час здiйснення державного нагляду (контролю). Зазначений письмовий запит повинен мiстити вичерпний перелiк iнформацiї, пояснень, довiдок тощо, якi пiдлягають наданню у вiдповiдь на запит, та посилання на нормативно-правовi акти, з метою виконання яких здiйснюється збiр iнформацiї;

     приймати рiшення про вiдбiр зразкiв продукцiї (частин енергетичного обладнання тощо) для проведення експертизи;

     застосовувати вiдповiдно до цього Закону штрафнi санкцiї до суб'єктiв господарювання за порушення вимог законодавства у сферi теплопостачання;

     надавати суб'єктам вiдносин у сферi теплопостачання консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенцiї, та розглядати спiрнi питання, що виникають мiж суб'єктами у сферi теплопостачання та споживачами енергiї;

     фiксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дiю за допомогою засобiв аудiо- та вiдеотехнiки.

     Iнспектори з державного енергетичного нагляду мають право:

     доступу в установленому законом порядку до теплових, тепловикористальних установок i мереж суб'єктiв вiдносин у сферi теплопостачання;

     одержувати безоплатно вiд суб'єктiв вiдносин у сферi теплопостачання iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на них завдань вiдповiдно до нормативно-правових актiв;

     видавати в межах своїх повноважень суб'єктам вiдносин у сферi теплопостачання обов'язковi для виконання приписи про усунення порушень вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатацiї, проектування та будiвництва, користування енергiєю у сферi теплопостачання;

     видавати суб'єктам вiдносин у сферi теплопостачання приписи щодо приведення технiчного стану теплових, тепловикористальних установок i мереж, засобiв облiку, контролю та регулювання виробництва, постачання та споживання теплової енергiї, органiзацiї їх експлуатацiї у вiдповiднiсть iз вимогами нормативних документiв з питань експлуатацiї, проектування та будiвництва енергообладнання i мереж у сферi теплопостачання;

     вносити керiвникам суб'єктiв господарської дiяльностi або їх уповноваженим представникам подання про усунення вiд виконання обов'язкiв вiдповiдальної за теплове господарство посадової особи теплотехнiчного профiлю, дiї чи бездiяльнiсть якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань експлуатацiї, проектування та будiвництва енергообладнання i мереж у сферi теплопостачання або яка не пройшла в установленому порядку перевiрку знань правил технiчної експлуатацiї теплових установок i мереж;

     вимагати вiд суб'єктiв вiдносин у сферi теплопостачання додержання встановлених нормативно-правовими актами режимiв постачання та споживання теплової енергiї;

     складати в установленому законом порядку протоколи про адмiнiстративнi правопорушення та розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення;

     фiксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дiю за допомогою засобiв аудiо- та вiдеотехнiки";

     3) частину третю статтi 24 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "недопущення провадження будь-яких видiв господарської дiяльностi в охоронних зонах теплових мереж без погодження з власником об'єкта теплопостачання";

     4) частину першу статтi 25 доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "вимагати вiд суб'єктiв господарської дiяльностi винесення споруд та iнших об'єктiв, зведених з порушенням вимог законодавства, за межi охоронних зон теплових мереж";

     5) у статтi 31:

     у назвi та абзацi першому частини першої слова "господарювання - юридичних осiб" замiнити словом "господарювання";

     у частинi першiй:

     у пунктах 1, 2 i 6 слова "у розмiрi" замiнити словами "у розмiрi до";

     у пунктi 2 слова "за ухилення вiд виконання" замiнити словами "за невиконання (ухилення вiд виконання)", слова "Державної iнспекцiї з енергозбереження" - словами "Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження України", а слова "Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї" - словами "центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду";

     доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) за порушення вимог нормативно-правових актiв та/або нормативних документiв щодо забезпечення належного технiчного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також їх експлуатацiї - у розмiрi вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у частинi третiй слова "органами державного нагляду (iнспекцiями)" замiнити словами "органами центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду";

     у частинi четвертiй слова "органами державного нагляду" замiнити словами "органами центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду";

     частини п'яту - сьому виключити;

     доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "Штрафнi санкцiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, застосовуються в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку".

     4. У пунктi 1 Закону України вiд 15 березня 2011 року N 3134-VI "Про внесення змiн до Закону України "Про електроенергетику":

     у пiдпунктi 1:

     в абзацi першому слово "третього" замiнити словом "четвертого";

     в абзацi третьому слова "четвертий - тридцять другий" замiнити словами "п'ятий - тридцять четвертий", а слова "п'ятим - тридцять третiм" замiнити словами "шостим - тридцять п'ятим";

     у пiдпунктi 2:

     в абзацi другому слово "десятiй" замiнити словом "одинадцятiй";

     в абзацi третьому слово "одинадцяту" замiнити словом "дванадцяту";

     в абзацi п'ятому слово "одинадцятої" замiнити словом "дванадцятої";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "У зв'язку з цим частини тринадцяту i чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою i п'ятнадцятою".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю з дня набрання чинностi Указом Президента України про утворення вiдповiдного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системi центральних органiв виконавчої влади, крiм пункту 4 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 жовтня 2011 року
N 3830-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.