ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про електроенергетику"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1) статтю 1 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування i споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачi, розподiлу чи споживання електричної енергiї".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - тридцять другий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - тридцять третiм;

     2) у статтi 24:

     у частинi десятiй слова "користування електричною енергiєю" замiнити словами "постачання електричної енергiї";

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "У разi вiдпуску електричної енергiї, параметри якостi якої внаслiдок дiй або бездiяльностi енергопостачальника виходять за межi показникiв, визначених у договорi на постачання електричної енергiї, енергопостачальник несе вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу в розмiрi двадцяти п'яти вiдсоткiв вартостi такої електроенергiї";

     пiсля частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Енергопостачальник не несе вiдповiдальностi перед споживачем електричної енергiї у разi переривання постачання електричної енергiї, якщо на момент настання цiєї подiї схема живлення споживача електроенергiї з вини споживача не вiдповiдала вимогам нормативно-технiчних документiв".

     У зв'язку з цим частини дванадцяту i тринадцяту вважати вiдповiдно частинами тринадцятою i чотирнадцятою;

     3) доповнити статтею 241 такого змiсту:

     "Стаття 241. Вiдповiдальнiсть суб'єктiв електроенергетики за збитки, завданi при виробництвi, передачi та постачаннi електричної енергiї

     Вiдповiдальнiсть за збитки, завданi внаслiдок переривання процесу виробництва, передачi та постачання електричної енергiї та/або внаслiдок виробництва, передачi та постачання електричної енергiї, параметри якостi якої виходять за межi показникiв, визначених державними стандартами України, несе суб'єкт електроенергетики, в мережах якого сталися подiї, що призвели до таких збиткiв.

     Величина збиткiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, визначається за методикою, затвердженою Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.

     Умови вiдшкодування збиткiв, завданих унаслiдок переривання процесу виробництва, передачi та постачання електроенергiї та/або внаслiдок виробництва, передачi та постачання електроенергiї, параметри якостi якої виходять за межi показникiв, визначених державними стандартами України, зазначаються у вiдповiдних договорах мiж суб'єктами електроенергетики, що здiйснюють виробництво, передачу та постачання електроенергiї";

     4) статтю 26 пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Споживач енергiї несе вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну енергопостачальнику внаслiдок невiдповiдностi технiчного стану електроустановок споживача та/або схеми живлення споживача вимогам нормативно-технiчних документiв, згiдно з умовами договору".

     У зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами шостою - десятою.

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 березня 2011 року
N 3134-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.