ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про електроенергетику" щодо врегулювання питань експорту електроенергiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. Абзац шостий статтi 1 доповнити словами "або з метою її експорту".

     2. Частину першу статтi 12 пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "розроблення та затвердження порядку проведення аукцiону щодо доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - одинадцятим.

     3. Роздiл V доповнити статтею 30 такого змiсту:

     "Стаття 30. Особливостi експорту електроенергiї

     Для здiйснення експорту електричної енергiї енергопостачальники закуповують необхiдний її обсяг на оптовому ринку електричної енергiї України за оптовою ринковою цiною.

     Доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергiї надається на умовах аукцiону. Аукцiон щодо доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України на строк не бiльше одного року проводиться суб'єктом електроенергетики, який здiйснює передачу електричної енергiї мiждержавними електричними мережами України. Участь в аукцiонi беруть суб'єкти електроенергетики, якi мають лiцензiю на здiйснення дiяльностi з постачання електричної енергiї, є членами оптового ринку електричної енергiї України та не мають простроченої заборгованостi за електричну енергiю, закуплену на оптовому ринку електричної енергiї України. Аукцiон проводиться не рiдше одного разу на мiсяць за умови наявностi вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України.

     Переможцем аукцiону визначається суб'єкт електроенергетики, який запропонував найвищу цiну. У разi якщо переможець аукцiону протягом двох календарних мiсяцiв поспiль використовує отриману в результатi аукцiону пропускну спроможнiсть мiждержавних електричних мереж України менше, нiж на сiмдесят вiдсоткiв в середньому за мiсяць, така пропускна спроможнiсть мiждержавних електричних мереж України знову виставляється на аукцiон.

     Порядок проведення аукцiону затверджується Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України та визначає:

     фiнансовi гарантiї оплати доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України;

     величину пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України за окремими лотами;

     початкову цiну доступу до мiждержавних електричних мереж України;

     умови вiдмови в наданнi доступу до мiждержавних електричних мереж України;

     умови дострокового припинення доступу до мiждержавних електричних мереж України в разi невиконання енергопостачальником умов договору про доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України або вимог законодавства;

     iншi умови.

     Кошти, отриманi в результатi проведення аукцiону щодо доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України, розподiляються в порядку, затвердженому Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.

     Напрями використання зазначених коштiв:

     погашення реструктуризованої заборгованостi оптового постачальника електричної енергiї енергогенеруючим компанiям та суб'єкту електроенергетики, який здiйснює передачу електричної енергiї мiждержавними електричними мережами України, пропорцiйно до рiвня такої заборгованостi;

     фiнансування iнвестицiйної програми суб'єкта електроенергетики, який здiйснює передачу електричної енергiї мiждержавними електричними мережами України.

     При реалiзацiї проектiв будiвництва (нового будiвництва, розширення, реконструкцiї) магiстральних, мiждержавних електричних мереж України, включаючи об'єкти мережевої iнфраструктури, що дають змогу збiльшити пропускну спроможнiсть мiждержавних електричних мереж України, кошти, отриманi в результатi проведення аукцiону щодо доступу до додатково створеної пропускної спроможностi, використовуються на забезпечення окупностi вiдповiдних проектiв будiвництва.

     Передача електричної енергiї, призначеної для експорту, здiйснюється на пiдставi договору з суб'єктом електроенергетики, який здiйснює передачу електричної енергiї мiждержавними електричними мережами України. Зазначений суб'єкт електроенергетики укладає з переможцем аукцiону договiр про доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України, включаючи технiчнi умови забезпечення експорту електричної енергiї. Примiрна форма договору про доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України затверджується Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.

     Суб'єкт електроенергетики, який здiйснює передачу електричної енергiї мiждержавними електричними мережами України, зобов'язаний щомiсяця оприлюднювати iнформацiю щодо пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України, їх поточного завантаження, а також вiльної пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом чотирьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити проведення аукцiону щодо доступу до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України на весь її роботоспроможний фiзичний обсяг, який може бути забезпечений електричною енергiєю для експорту.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
19 березня 2009 року
N 1164-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.