ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 171 Закону України "Про електроенергетику" щодо визначення питомої ваги українських товарiв у вартостi будiвництва об'єкта електроенергетики

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до статтi 171 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2009 р., N 32 - 33, ст. 496; iз змiнами, внесеними законами України вiд 3 червня 2011 року N 3486-VI та вiд 17 червня 2011 року N 3549-VI) такi змiни:

     частину дванадцяту викласти у такiй редакцiї:

     "Зазначений порядок стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї для об'єктiв електроенергетики, будiвництво яких розпочате пiсля 1 сiчня 2012 року та введених в експлуатацiю до 1 сiчня 2013 року, застосовується за умови, що питома вага сировини, матерiалiв, основних засобiв, робiт та послуг українського походження у вартостi будiвництва вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, становить не менше 15 вiдсоткiв, для об'єктiв, будiвництво яких розпочате пiсля 1 сiчня 2012 року та введених в експлуатацiю пiсля 1 сiчня 2013 року, - не менше 30 вiдсоткiв, для об'єктiв, будiвництво яких розпочате пiсля 1 сiчня 2012 року та введених в експлуатацiю пiсля 1 сiчня 2014 року, - не менше 50 вiдсоткiв. Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергiї з використанням енергiї сонячного випромiнювання є використання на об'єктах електроенергетики, введених в експлуатацiю пiсля 1 сiчня 2013 року, сонячних модулiв, у вартостi виробництва яких питома вага матерiалiв та сировини українського походження становить не менше нiж 30 вiдсоткiв, а пiсля 1 сiчня 2014 року - 50 вiдсоткiв";

     пiсля частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Порядок визначення питомої ваги сировини, матерiалiв, основних засобiв, робiт та послуг українського походження у вартостi будiвництва вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики. Порядок видачi сертифiкатiв про походження товарiв для пiдтвердження їх українського походження в цiлях цього Закону затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини тринадцяту - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою - шiстнадцятою.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiональнiй комiсiї регулювання електроенергетики України у мiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 листопада 2011 року
N 4065-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.