ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про електроенергетику" щодо гарантування зобов'язань держави щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергiї

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2009 р., N 32 - 33, ст. 496; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 грудня 2010 року N 2799-VI) такi змiни:

     1) у частинi другiй статтi 12 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "забезпечує реалiзацiю державної полiтики щодо стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї, у тому числi шляхом погодження договорiв на купiвлю такої електроенергiї оптовим ринком електричної енергiї України на пiдтвердження державних гарантiй, встановлених законом".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим;

     2) статтю 171 пiсля частини тринадцятої доповнити новою частиною чотирнадцятою такого змiсту:

     "Держава гарантує законодавче закрiплення на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимоги щодо закупiвлi всiєї електроенергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише малими гiдроелектростанцiями), i не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компанiям, за встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахункiв за таку електроенергiю у повному обсязi, у встановленi строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом".

     У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною п'ятнадцятою.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
3 червня 2011 року
N 3486-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.