ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про електроенергетику" щодо забезпечення надiйного (безперебiйного) постачання електричної енергiї споживачам та iнвестування в iнфраструктуру

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1) статтю 1 доповнити абзацами такого змiсту:

     "надзвичайна ситуацiя в об'єднанiй енергетичнiй системi України - ситуацiя, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема, внаслiдок дефiциту електричної енергiї та/або потужностi, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетокiв i перевантаження мережевих елементiв, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварiйного рiвня;

     допомiжнi заходи iз забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України - комплекс робiт з контролю за технiчним станом та органiзацiєю експлуатацiї енергетичного обладнання, з розроблення та впровадження протиаварiйних заходiв, з розроблення нормативних документiв, науково-дослiдних та проектно-конструкторських рiшень;

     операцiйна безпека функцiонування об'єднаної енергетичної системи України - здатнiсть об'єднаної енергетичної системи України забезпечити її надiйне функцiонування з нормативними показниками якостi послуг з електропостачання у звичайних умовах та в умовах надзвичайних ситуацiй";

     2) статтю 7 доповнити частинами другою - п'ятою такого змiсту:

     "З метою забезпечення надiйного (безперебiйного) постачання споживачам електричної енергiї як складової енергетичної безпеки України запроваджуються стандарти операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України та показники якостi послуг з електропостачання.

     Стандарти операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України встановлюють положення щодо:

     забезпечення надiйностi електричних мереж i зв'язкiв мiж об'єднаною енергетичною системою України та енергетичними системами iнших держав;

     планування розвитку магiстральних та мiждержавних електричних мереж;

     визначення технiчних параметрiв експлуатацiї обладнання електричних мереж та перелiку допомiжних заходiв iз забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України.

     Стандарти операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, здiйснює монiторинг за дотриманням стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України.

     Показники якостi послуг з електропостачання визначають рiвень надiйностi електропостачання та комерцiйної якостi надання послуг";

     3) частину першу статтi 12 доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "розроблення i затвердження показникiв якостi послуг з електропостачання за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, та здiйснення монiторингу за їх дотриманням";

     4) у статтi 14:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Управлiння та розвиток об'єднаної енергетичної системи України";

     абзац четвертий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "запобiгання аварiйним ситуацiям або надзвичайним ситуацiям в об'єднанiй енергетичнiй системi України i лiквiдацiю їх наслiдкiв шляхом пiдтримки необхiдного балансу потужностi та енергiї, застосування допомiжних заходiв iз забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України та її паралельної роботи з енергетичними системами iнших держав";

     доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "З метою забезпечення надiйного (безперебiйного) постачання електричної енергiї споживачам державне пiдприємство, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України, забезпечує:

     розроблення стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України та подання їх на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi;

     унiфiкацiю та гармонiзацiю стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України у процесi iнтеграцiї об'єднаної енергетичної системи України з енергетичними системами iнших держав;

     координацiю дiй iз суб'єктами господарювання, що здiйснюють диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння енергетичними системами iнших держав, щодо розвитку мiждержавних мереж;

     управлiння перетоками електричної енергiї та забезпечення рiвних умов доступу у процесi мiждержавного обмiну електричною енергiєю;

     пiдготовку пропозицiй щодо перспективного розвитку об'єднаної енергетичної системи України, перелiку допомiжних заходiв iз забезпечення сталого функцiонування об'єднаної енергетичної системи України та подання їх на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi, забезпечує розроблення державної програми перспективного розвитку об'єднаної енергетичної системи України та подання її на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України в установленому законодавством порядку";

     5) у статтi 23:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану, особливого перiоду та у разi надзвичайних ситуацiй в об'єднанiй енергетичнiй системi України";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "У разi виникнення надзвичайних ситуацiй в об'єднанiй енергетичнiй системi України суб'єкти електроенергетики зобов'язанi дiяти вiдповiдно до стандартiв операцiйної безпеки функцiонування об'єднаної енергетичної системи України та виконувати оперативнi команди i розпорядження державного пiдприємства, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння об'єднаною енергетичною системою України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5066-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.