ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Закону України "Про електроенергетику" щодо коефiцiєнтiв "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з використанням альтернативних джерел енергiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Статтю 171 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 171. Стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї

     "Зелений" тариф встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями).

     "Зелений" тариф встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї, за кожним видом альтернативної енергiї та для кожного об'єкта електроенергетики (або для кожної черги будiвництва електростанцiї (пускового комплексу).

     "Зелений" тариф на електричну енергiю, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним для кожного виду альтернативного джерела енергiї.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з бiомаси, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з бiомаси. Для цiлей цього Закону бiомасою вважається невикопна бiологiчно вiдновлювана речовина органiчного походження, здатна до бiологiчного розкладу, у виглядi продуктiв, вiдходiв та залишкiв лiсового та сiльського господарства (рослинництва i тваринництва), рибного господарства i технологiчно пов'язаних з ними галузей промисловостi, а також складова промислових або побутових вiдходiв, здатна до бiологiчного розкладу.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з бiогазу, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з бiогазу. У цьому Законi бiогазом є газ з бiомаси.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання.

     "Зелений" тариф для приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання для приватних домогосподарств.

     "Зелений" тариф для приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру для приватних домогосподарств.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi експлуатують мiкро-, мiнi- або малi гiдроелектростанцiї, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої вiдповiдно мiкро-, мiнi- або малими гiдроелектростанцiями.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з геотермальної енергiї, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з геотермальної енергiї.

     Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з використанням альтернативних джерел енергiї, встановлюється на рiвнi:

Категорiї об'єктiв електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для об'єктiв або його черг/пускових комплексiв, введених в експлуатацiю
по 31.03.2013 включно з 01.04.2013 по 31.12.2014 з 01.01.2015 по 30.06.2015 з 01.07.2015 по 31.12.2015 з 01.01 2016 по 31.12.2016 з 01.01.2017 по 31.12.2019 з 01.01.2020 по 31.12.2024 з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких не перевищує 600 кВт 1,20 - - - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких бiльша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт 1,40 - - - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких перевищує 2000 кВт 2,10 - - - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю до 600 кВт - 1,20 1,08 1,08 0,96 0,84
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю вiд 600 кВт, але не бiльше 2000 кВт - 1,40 1,26 1,26 1,12 0,98
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю вiд 2000 кВт та бiльше - 2,10 1,89 1,89 1,68 1,47
для електроенергiї, виробленої з бiомаси 2,30 2,30 2,07 2,30 2,07 1,84
для електроенергiї, виробленої з бiогазу - 2,30 2,07 2,30 2,07 1,84
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких є меншою або дорiвнює 10 МВт 8,64 6,30 5,67 3,15 2,97 2,79 2,51 2,23
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких перевищує 10 МВт 4,80 3,50 3,15 2,97 2,79 2,51 2,23
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд, величина встановленої потужностi яких перевищує 100 кВт 8,28 6,48 5,83 - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд, величина встановленої потужностi яких не перевищує 100 кВт 7,92 6,66 5,99 - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд - - - 3,35 3,20 3,04 2,74 2,43
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинкiв, будiвель та споруд), величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт - 6,66 5,99 3,72 3,53 3,36 3,02 2,69
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт - - - 2,16 1,94 1,73
для електроенергiї, виробленої мiкрогiдроелектростанцiями 2,16 3,60 3,24 3,24 2,92 2,59
для електроенергiї, виробленої мiнiгiдроелектростанцiями 2,16 2,88 2,59 2,59 2,33 2,07
для електроенергiї, виробленої малими гiдроелектростанцiями 2,16 2,16 1,94 1,94 1,75 1,55
для електроенергiї, виробленої з геотермальної енергiї - - - 2,79 2,51 2,23

     Пiдтвердженням факту та дати введення в експлуатацiю об'єкта електроенергетики, у тому числi черги будiвництва електричної станцiї (пускового комплексу), що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), є виданий уповноваженим органом сертифiкат, що засвiдчує вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об'єкта проектнiй документацiї та пiдтверджує його готовнiсть до експлуатацiї, або зареєстрована вiдповiдно до законодавства декларацiя про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї.

     У разi якщо на об'єктi електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), вiдповiдно до цiєї статтi мають застосовуватися рiзнi коефiцiєнти "зеленого" тарифу, на такому об'єктi має бути встановлений окремий комерцiйний облiк за кожною чергою (пусковим комплексом) та/або установкою, для яких застосовується окремий коефiцiєнт "зеленого" тарифу.

     Для суб'єктiв господарювання та приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, "зелений" тариф встановлюється до 1 сiчня 2030 року.

     Фiксований мiнiмальний розмiр "зеленого" тарифу для суб'єктiв господарювання та приватних домогосподарств встановлюється шляхом перерахування у євро "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 сiчня 2009 року за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на зазначену дату.

     "Зелений" тариф для об'єктiв електроенергетики, введених в експлуатацiю до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договiр про купiвлю-продаж електричної енергiї з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менший за фiксований мiнiмальний розмiр "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталi засiдання нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у нацiональну валюту за середнiм офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України за останнiх 30 календарних днiв, що передують датi такого засiдання.

     До "зеленого" тарифу на електричну енергiю, вироблену з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) на об'єктах електроенергетики, у тому числi на чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), введених в експлуатацiю з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється надбавка за дотримання на вiдповiдних об'єктах визначеного статтею 173 цього Закону рiвня використання обладнання українського виробництва. Надбавка до "зеленого" тарифу за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва встановлюється та пiдлягає застосуванню на весь строк його дiї. Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до "зеленого" тарифу на електричну енергiю, вироблену об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.

     Держава гарантує, що для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї на введених в експлуатацiю об'єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї, встановлений вiдповiдно до положень цiєї статтi на дату введення в експлуатацiю об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), якi виробляють електроенергiю з альтернативних джерел енергiї. У разi внесення змiн до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї, суб'єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.

     Держава гарантує закрiплення на законодавчому рiвнi на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупiвлi у кожному розрахунковому перiодi електроенергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), i не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компанiям, за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 173 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтею 15 цього Закону, а також щодо розрахункiв за таку електроенергiю у повному обсязi, у встановленi строки та грошовими коштами".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2017 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 грудня 2016 року
N 1804-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.