ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про електроенергетику" щодо особливостей регулювання вiдносин у сферi електроенергетики на територiї проведення антитерористичної операцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Частину четверту статтi 23 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2013 р., N 28, ст. 301; 2014 р., N 26, ст. 892) викласти в такiй редакцiї:

     "Особливостi регулювання правових, економiчних та органiзацiйних вiдносин, пов'язаних з продажем електричної енергiї з оптового ринку електричної енергiї України на тимчасово окуповану територiю та на територiю, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, а також вiдносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, розподiлом, постачанням, купiвлею, продажем i використанням електричної енергiї на тимчасово окупованiй територiї та на територiї, де органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Перелiк населених пунктiв, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     протягом п'ятнадцяти днiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законiв України на виконання вимог та реалiзацiю положень цього Закону;

     прийняти нормативно-правовi акти на виконання цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити:

     прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 квiтня 2015 року
N 284-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.