ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     1) абзац тридцять четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "зелений" тариф - спецiальний тариф, за яким закуповується електрична енергiя, вироблена на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблена лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями)";

     2) пiсля абзацу тридцять четвертого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "мiкрогiдроелектростанцiя - електрична станцiя, що виробляє електричну енергiю за рахунок використання гiдроенергiї, встановлена потужнiсть якої не перевищує 200 КВт;

     мiнiгiдроелектростанцiя - електрична станцiя, що виробляє електричну енергiю за рахунок використання гiдроенергiї, встановлена потужнiсть якої становить бiльше 200 КВт, але не перевищує 1 МВт".

     У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - сорок п'ятий вважати вiдповiдно абзацами тридцять сьомим - сорок сьомим;

     3) абзац тридцять сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "мала гiдроелектростанцiя - електрична станцiя, що виробляє електричну енергiю за рахунок використання гiдроенергiї, встановлена потужнiсть якої становить бiльше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт";

     4) пiсля абзацу тридцять сьомого доповнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "вiтрова електроустановка - електрична установка, що перетворює кiнетичну енергiю вiтру на електричну енергiю;

     вiтрова електростанцiя - група вiтрових електричних установок або окрема вiтрова електроустановка, устаткування i споруди, розташованi на однiй територiї, якi функцiонально зв'язанi мiж собою i становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення електроенергiї шляхом перетворення кiнетичної енергiї вiтру в електричну енергiю;

     черга будiвництва електричної станцiї - група електричних установок або окрема установка, устаткування i споруди, розташованi на однiй територiї, якi функцiонально зв'язанi мiж собою i становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення електроенергiї, що вiдповiдно до проектної документацiї на будiвництво є визначеною частиною об'єкта електроенергетики. Черга будiвництва електричної станцiї може складатися з пускових комплексiв;

     гарантiя походження електричної енергiї - документ, виданий органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, на запит виробника електричної енергiї, який пiдтверджує, що частка або визначена кiлькiсть електричної енергiї вироблена з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями)".

     У зв'язку з цим абзаци тридцять восьмий - сорок сьомий вважати вiдповiдно абзацами сорок другим - п'ятдесят першим.

     2. В абзацi п'ятнадцятому статтi 5, абзацi дванадцятому частини першої статтi 12 та в абзацi шостому частини восьмої статтi 15 слова "малi гiдроелектростанцiї" в усiх вiдмiнках замiнити словами "мiкро-, мiнi- та малi гiдроелектростанцiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. Частини першу - третю статтi 15 замiнити шiстьма частинами такого змiсту:

     "Купiвля всiєї електричної енергiї, виробленої на електростанцiях, потужнiсть чи обсяг вiдпуску яких перевищують граничнi показники (крiм випадкiв, передбачених цим Законом), та весь її оптовий продаж здiйснюються на оптовому ринку електричної енергiї України. Функцiонування iнших оптових ринкiв електричної енергiї в Українi забороняється.

     Електрична енергiя, вироблена на теплоелектроцентралях, що входять до складу енергопостачальникiв, може бути реалiзована ними самостiйно для споживання на територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi.

     Електрична енергiя, вироблена на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), може бути реалiзована на оптовому ринку електричної енергiї України, за договорами зi споживачами або за договорами з енергопостачальниками.

     Оптовий ринок електричної енергiї України зобов'язаний купувати у суб'єктiв господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, всю електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом незалежно вiд величини встановленої потужностi чи обсягiв її вiдпуску. Енергопостачальники зобов'язанi купувати електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї, у випадках, обсягах та за цiнами, визначеними цiєю статтею.

     Електрична енергiя, вироблена з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 10 КВт, придбавається енергопостачальниками, що здiйснюють постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї провадження лiцензiйної дiяльностi, за "зеленим" тарифом в обсязi, що перевищує мiсячне споживання електроенергiї такими приватними домогосподарствами. Виробництво електроенергiї з енергiї сонячного випромiнювання приватними домогосподарствами здiйснюється без вiдповiдної лiцензiї. Порядок продажу та облiку такої електроенергiї, а також розрахункiв за неї затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Для пiдтвердження походження електричної енергiї, виробленої з альтернативних джерел енергiї, суб'єкту господарської дiяльностi - виробнику електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - виробленої лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) на його запит орган, уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України, видає гарантiю походження електричної енергiї. Порядок видачi, використання та припинення дiї гарантiї походження електричної енергiї для суб'єктiв господарської дiяльностi, що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - виробленої лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами сьомою - одинадцятою.

     4. Статтю 171 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 171. Стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї

     "Зелений" тариф встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, на електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за умови виконання вимог щодо мiсцевої складової, передбачених цим Законом.

     "Зелений" тариф встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї, за кожним видом альтернативної енергiї та для кожного об'єкта електроенергетики (або для кожної черги будiвництва електростанцiї (пускового комплексу).

     "Зелений" тариф на електричну енергiю, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з бiомаси, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з бiомаси. У цьому Законi бiомасою є невикопна бiологiчно вiдновлювана речовина органiчного походження у виглядi вiдходiв лiсового та сiльського господарства (рослинництва i тваринництва), рибного господарства та технологiчно пов'язаних з ними галузей промисловостi, що зазнає бiологiчного розкладу, а також складова промислових або побутових вiдходiв, що здатна до бiологiчного розкладу.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з бiогазу, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з бiогазу. У цьому Законi бiогазом є газ, що утворюється з бiомаси.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, визначеного iз застосуванням тарифного коефiцiєнта, що застосовується для пiкового перiоду часу (для тризонної тарифної класифiкацiї), помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання.

     "Зелений" тариф для приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, визначеного iз застосуванням тарифного коефiцiєнта, що застосовується для пiкового перiоду часу (для тризонної тарифної класифiкацiї), помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання для приватних домогосподарств.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi експлуатують мiкро-, мiнi- або малi гiдроелектростанцiї, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, визначеного iз застосуванням тарифного коефiцiєнта, що застосовується для пiкового перiоду часу (для тризонної тарифної класифiкацiї), помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої вiдповiдно мiкро-, мiнi- або малими гiдроелектростанцiями.

     Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електроенергiї, виробленої з використанням альтернативних джерел енергiї, встановлюється на рiвнi:

Категорiї об'єктiв електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для об'єктiв, введених в експлуатацiю
по 31.03.2013 включно з 01.04.2013 по 31.12.2014 з 01.01.2015 по 31.12.2019 з 01.01.2020 по 31.12.2024 з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких не перевищує 600 КВт 1,20 - - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких бiльша за 600 КВт, але не перевищує 2000 КВт 1,40 - - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких перевищує 2000 КВт 2,10 - - - -
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю не бiльше 600 КВт - 1,20 1,08 0,96 0,84
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю вiд 600 КВт, але не бiльше 2000 КВт - 1,40 1,26 1,12 0,98
для електроенергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю вiд 2000 КВт та бiльше - 2,10 1,89 1,68 1,47
для електроенергiї, виробленої з бiомаси 2,30 2,30 2,07 1,84 1,61
для електроенергiї, виробленої з бiогазу - 2,30 2,07 1,84 1,61
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання наземними об'єктами електроенергетики 4,80 3,50 3,15 2,80 2,45
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд, величина встановленої потужностi яких перевищує 100 КВт 4,60 3,60 3,24 2,88 2,52
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд, величина встановленої потужностi яких не перевищує 100 КВт 4,40 3,70 3,33 2,96 2,59
для електроенергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинкiв, будiвель та споруд), величина встановленої потужностi яких не перевищує 10 КВт - 3,70 3,33 2,96 2,59
для електроенергiї, виробленої мiкрогiдроелектростанцiями 1,20 2,00 1,80 1,60 1,40
для електроенергiї, виробленої мiнiгiдроелектростанцiями 1,20 1,60 1,44 1,28 1,12
для електроенергiї, виробленої малими гiдроелектростанцiями 1,20 1,20 1,08 0,96 0,84

     У разi якщо на об'єктi електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), вiдповiдно до цiєї статтi мають застосовуватися рiзнi коефiцiєнти "зеленого" тарифу, на такому об'єктi має бути встановлений окремий комерцiйний облiк за кожною чергою (пусковим комплексом) та/або установкою, для яких застосовується окремий коефiцiєнт "зеленого" тарифу.

     Для суб'єктiв господарювання та приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, "зелений" тариф встановлюється до 1 сiчня 2030 року.

     Фiксований мiнiмальний розмiр "зеленого" тарифу для суб'єктiв господарювання встановлюється шляхом перерахування у євро "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 сiчня 2009 року за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на зазначену дату.

     "Зелений" тариф не може бути менший за фiксований мiнiмальний розмiр "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрiбних тарифiв для споживачiв перераховується у нацiональну валюту за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на таку дату.

     "Зелений" тариф для електроенергiї, виробленої з альтернативних джерел енергiї на об'єктах електроенергетики, будiвництво яких розпочате пiсля 1 сiчня 2012 року, встановлюється за умови дотримання розмiру мiсцевої складової, визначеного цим Законом. Вимога щодо дотримання розмiру мiсцевої складової не поширюється на генеруючi установки приватних домогосподарств, а також на мiкро-, мiнi- та малi гiдроелектростанцiї.

     Держава гарантує, що для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї на введених в експлуатацiю об'єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї, встановлений вiдповiдно до положень цiєї статтi на дату введення в експлуатацiю об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), якi виробляють електроенергiю з альтернативних джерел енергiї. У разi внесення змiн до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї, суб'єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.

     Держава гарантує закрiплення на законодавчому рiвнi на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупiвлi всiєї електроенергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, утому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), i не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компанiям, за встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахункiв за таку електроенергiю у повному обсязi, у встановленi строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом.

     Роздрiбна цiна на електричну енергiю, що використовується суб'єктами господарської дiяльностi, якi реалiзують iнновацiйнi проекти, зареєстрованi у встановленому законом порядку, що передбачають впровадження та виробництво обладнання, а також матерiалiв, сировини i комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, встановлюється на строк виконання вiдповiдного iнновацiйного проекту на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв вiдповiдного класу напруги, встановленого станом на 1 сiчня року, в якому здiйснено реєстрацiю iнновацiйного проекту".

     5. Доповнити статтею 173 такого змiсту:

     "Стаття 173. Мiсцева складова при створеннi об'єкта електроенергетики

     Для об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електроенергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв) та будiвництво яких розпочате пiсля 1 сiчня 2012 року, "зелений" тариф застосовується за умови дотримання вимог щодо розмiру мiсцевої складової. У разi недотримання вимог щодо розмiру мiсцевої складової тариф на електроенергiю для таких об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), встановлюється на рiвнi оптової ринкової цiни електричної енергiї без врахування дотацiйних сертифiкатiв, що фактично склався за попереднiй розрахунковий перiод.

     Мiсцевою складовою для цiлей цього Закону є частка визначених цим Законом складових об'єкта електроенергетики (елементiв мiсцевої складової) українського походження, використаних при створеннi об'єкта електроенергетики.

     Розмiр мiсцевої складової для об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електроенергiю з енергiї вiтру, сонячного випромiнювання та бiомаси, будiвництво яких розпочато пiсля 1 сiчня 2012 року та якi введенi в експлуатацiю пiсля 1 липня 2013 року, встановлюється на рiвнi не менш як 30 вiдсоткiв, а для об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електроенергiю з енергiї вiтру, сонячного випромiнювання та бiомаси, будiвництво яких розпочато пiсля 1 сiчня 2012 року та якi введенi в експлуатацiю пiсля 1 липня 2014 року, встановлюється на рiвнi не менш як 50 вiдсоткiв.

     Розмiр мiсцевої складової для об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електроенергiю з бiогазу, будiвництво яких розпочато пiсля 1 сiчня 2012 року та якi введенi в експлуатацiю пiсля 1 сiчня 2014 року, встановлюється на рiвнi не менш як 30 вiдсоткiв, а для об'єктiв електроенергетики, якi виробляють електроенергiю з бiогазу, будiвництво яких розпочато пiсля 1 сiчня 2012 року та якi введенi в експлуатацiю пiсля 1 сiчня 2015 року, встановлюється на рiвнi не менш як 50 вiдсоткiв.

     Пiдтвердженням початку будiвництва об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї, є виданий уповноваженим органом дозвiл на виконання будiвельних робiт або зареєстрована вiдповiдно до законодавства декларацiя про початок виконання будiвельних робiт вiдповiдного об'єкта.

     Пiдтвердженням введення в експлуатацiю об'єкта електроенергетики, у тому числi черги будiвництва електричної станцiї (пускового комплексу), що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї, є виданий уповноваженим органом сертифiкат, що засвiдчує вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об'єкта проектнiй документацiї та пiдтверджує його готовнiсть до експлуатацiї, або зареєстрована вiдповiдно до законодавства декларацiя про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї.

     Порядок визначення розмiру мiсцевої складової для об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв), затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Вiдповiднiсть розмiру мiсцевої складової вимогам, встановленим цим Законом, визначається на пiдставi поданого суб'єктом господарювання розрахунку та пiдтверджуючих документiв нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, з урахуванням таких фiксованих часток:

     а) для об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру:

Елементи мiсцевої складової Операцiї, що повиннi бути здiйсненi на територiї України Фiксована частка, %
Лопатi виробництво 15
Башта виробництво 15
Гондола зборка 30
Головна рама виробництво 5
Головний вал виробництво 5
Ротор виробництво (лиття) 5
зборка 5
Роботи з будiвництва виконання 20
Разом 100;

     б) для об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання:

Елементи мiсцевої складової Операцiї, що повиннi бути здiйсненi на територiї України Фiксована частка, %
Полiкристалiчний кремнiй виробництво 32
Зливки монокристалiчнi, мультикристалiчнi або псевдо-моно-кристалiчнi виробництво 13
Пластини монокристалiчнi або мультикристалiчнi виробництво 7
Фотоелектричнi елементи виробництво 20
Фотоелектричнi модулi зборка 23
Роботи з будiвництва виконання 5
Разом 100;

     в) для об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), якi виробляють електричну енергiю з бiомаси:

Елементи мiсцевої складової Операцiї, що повиннi бути здiйсненi на територiї України Фiксована частка, %
Турбiна виробництво 25
Бойлер виробництво 35
Роботи з будiвництва виконання 40
Разом 100;

     г) для об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), якi виробляють електричну енергiю з бiогазу:

Елементи мiсцевої складової Операцiї, що повиннi бути здiйсненi на територiї України Фiксована частка, %
Бiореактор для гiдролiзу виробництво 35
Когенератор виробництво 35
Роботи з будiвництва виконання 30
Разом 100.

     Українське походження елементiв мiсцевої складової (крiм робiт з будiвництва) визначається мiсцем здiйснення визначених цим Законом операцiй щодо елементiв мiсцевої складової на територiї України та пiдтверджується сертифiкатом походження, виданим у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регiональними представництвами) або уповноваженим органом iноземної держави (щодо товарiв, якi iмпортуються).

     Українське походження робiт з будiвництва визнається таким за умови реєстрацiї на територiї України мiсцезнаходження пiдрядникiв (генерального пiдрядника, пiдрядникiв), якi виконували роботи з будiвництва об'єкта електроенергетики, що пiдтверджується випискою (витягом) з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 квiтня 2013 року, крiм абзацу десятого пункту 4 роздiлу I цього Закону (щодо встановлення "зеленого" тарифу для приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання), який набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року, та пункту 5 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 липня 2013 року.

     2. До набрання чинностi пунктом 5 роздiлу I цього Закону зазначений у пунктi 4 роздiлу I цього Закону порядок стимулювання виробництва електроенергiї з альтернативних джерел енергiї для об'єктiв електроенергетики, будiвництво яких розпочате пiсля 1 сiчня 2012 року та введених в експлуатацiю до 1 липня 2013 року, застосовується за умови, що питома вага сировини, матерiалiв, основних засобiв, робiт та послуг українського походження у вартостi будiвництва вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї, становить не менше 15 вiдсоткiв. До набрання чинностi пунктом 5 роздiлу I цього Закону порядок визначення питомої ваги сировини, матерiалiв, основних засобiв, робiт та послуг українського походження у вартостi будiвництва вiдповiдного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї, затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, а порядок видачi сертифiкатiв про походження товарiв з метою пiдтвердження їх українського походження для цiлей цього Закону затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
N 5485-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.