Документ скасований: Постанова КМУ № 450 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 грудня 2003 р. N 1958


Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктiв, етилену i амiаку, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 вересня 2005 року N 924,
вiд 15 вересня 2005 року N 930,
вiд 7 грудня 2005 року N 1169,
вiд 12 квiтня 2006 року N 497,
вiд 27 квiтня 2006 року N 588,
вiд 15 листопада 2010 року N 1061,
вiд 29 червня 2011 року N 692,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016

     Вiдповiдно до статтi 148 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок митного контролю та митного оформлення природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом;

     Порядок митного контролю та митного оформлення нафти, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом;

     Порядок митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом;

     Порядок митного контролю та митного оформлення етилену, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом;

     Порядок митного контролю та митного оформлення амiаку, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом;

     перелiк мiсць митного контролю природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом;

     перелiк мiсць митного контролю нафти, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом;

     перелiк мiсць митного контролю амiаку, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом.

     2. Державнiй митнiй службi, Мiнiстерству палива та енергетики, Мiнiстерству промислової полiтики привести в мiсячний строк власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 грудня 2003 р. N 1958

ПОРЯДОК
митного контролю та митного оформлення природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом

(У текстi Порядку слова "Центральна енергетична митниця" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Енергетична регiональна митниця" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2006 року N 497)

     1. Цей Порядок установлює механiзм здiйснення митного контролю i митного оформлення природного газу пiд час його перемiщення через митний кордон України.

     2. Термiни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

     акт приймання-передачi газу перевiзниками - товаротранспортний документ, який мiстить данi про перемiщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого протягом перiоду поставки через окремий пункт приймання-передачi газу, пiдписаний перевiзниками i має вiдбиток штампа "пiд митним контролем";

     акт приймання-передачi газу згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) - документ, який мiстить данi про обсяг природного газу, поставленого на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) протягом перiоду поставки, пiдписаний сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i українським перевiзником;

     загальний акт приймання-передачi газу перевiзниками - товаротранспортний документ, який мiстить данi про обсяг природного газу, перемiщеного через митний кордон України в митних режимах iмпорту i транзиту протягом перiоду поставки, пiдписаний перевiзниками;

     партiя газу - обсяг природного газу, що перемiщується через митний кордон України на пiдставi одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) у строк, що не перевищує одного календарного мiсяця;

     перiодична митна декларацiя - письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування газу, що перемiщується через митний кордон України, i мiстить вiдомостi про обсяг газу, мету його перемiщення, iншi данi, потрiбнi для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, i застосовується у випадках, передбачених цим Порядком;

     перiод поставки - строк, протягом якого здiйснюється перемiщення газу через митний кордон України (не бiльше календарного мiсяця, крiм випадкiв транзиту з використанням пiдземних сховищ газу);

     пункт приймання-передачi газу - газовимiрювальна (газорозподiльна) станцiя чи пункт вимiрювання витрат газу, розмiщений на митнiй територiї України або за її межами, обладнаний газовимiрювальними приладами, де здiйснюється оформлення актiв приймання-передачi газу перевiзниками;

     технiчний акт приймання-передачi газу - документ, який мiстить данi про розподiл мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi обсягiв газу, ввезеного протягом перiоду поставки на митну територiю України, пiдписаний українським перевiзником та iноземним постачальником газу;

     тимчасова декларацiя - письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування газу, що перемiщується через митний кордон України, i мiстить вiдомостi про обсяг газу, мету його перемiщення, iншi данi, потрiбнi для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на пiдставi якої газ пропускається через митний кордон України в спрощеному порядку для вiльного обiгу;

     фактичний контроль - комплекс заходiв з визначення фактичних показникiв обсягу та якостi газу, що перемiщується через митний кордон України (перевiрка показань газовимiрювальних приладiв, даних документiв облiку обсягiв газу та накладення митного забезпечення).

     3. Перемiщення газу трубопровiдним транспортом через митний кордон України здiйснюється на пiдставi оформленої митним органом тимчасової декларацiї, перiодичної митної декларацiї або зареєстрованої ним вантажної митної декларацiї.

     4. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що здiйснюють експортно-iмпортнi операцiї з газом або перемiщують його транзитом через територiю України, декларують газ в митному органi, визначеному Держмитслужбою або за її погодженням в iнших митних органах.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2011р. N 692)

     5. Граничний строк прохiдного митного транзиту газу, що перемiщується трубопровiдним транспортом з використанням пiдземних сховищ газу, становить 60 днiв без урахування строку зберiгання газу в пiдземних сховищах.

     6. Газ, що перемiщується через митний кордон України, перебуває пiд митним контролем:

     пiд час ввезення - з моменту його фактичного ввезення на митну територiю України до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення;

     пiд час вивезення - з моменту подання для оформлення документiв до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення вiдповiдно до обраного митного режиму i вивезення газу за межi країни;

     пiд час транзиту - з моменту його фактичного ввезення на митну територiю України до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення та вивезення газу за межi країни.

     7. Контроль за вiдповiднiстю зазначених у документах вiдомостей про газ, що перемiщується через митний кордон України, його фактичному обсягу та якостi здiйснюється митним органом шляхом звiряння цих вiдомостей з документами, на пiдставi яких проведено фактичний контроль, а також iншими шляхами, передбаченими Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

     8. Контроль за обсягом газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, здiйснюється посадовими особами митних органiв, у зонi дiяльностi яких розташовано пункти приймання-передачi газу, шляхом перевiрки вiдповiдностi показань газовимiрювальних приладiв обсягу та якостi газу даним, зазначеним в актах приймання-передачi газу перевiзниками, сертифiкатах (паспортах) якостi газу, з проставленням вiдбитка штампа "пiд митним контролем" на цих документах.

     9. Посадовi особи митних органiв, що здiйснюють митний контроль в пунктах приймання-передачi газу, не пiзнiше наступного дня пiсля пiдписання акта приймання-передачi газу перевiзниками передають до митного органу, визначеного Держмитслужбою, iнформацiю про результати контролю за обсягами газу, перемiщеного через митний кордон України, за звiтний перiод.

(пункт 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2011р. N 692)

     10. Фактичний контроль здiйснюється митними органами шляхом перевiрки:

     актiв приймання-передачi газу перевiзниками, пiдписаних у пунктах приймання-передачi газу, розташованих на митнiй територiї України, сертифiкатiв (паспортiв) якостi газу, звiтiв про рух газу в пiдземних сховищах, якi подаються перевiзниками наступного дня пiсля пiдписання;

     актiв приймання-передачi газу перевiзниками, пiдписаних у пунктах приймання-передачi газу, розташованих за межами митної територiї України, та сертифiкатiв (паспортiв) якостi газу, якi подаються перевiзниками не пiзнiше 12 числа мiсяця, що настає за звiтним;

     актiв приймання-передачi газу, пiдписаних сторонами договору (контракту) про зберiгання газу в пiдземних сховищах i українським перевiзником, якi подаються перевiзником наступного дня пiсля пiдписання;

     реєстрiв обсягiв газу, що зберiгається в пiдземних сховищах, якi подаються перевiзниками наступного дня пiсля пiдписання загального акта приймання-передачi газу перевiзниками;

     копiй загального акта приймання-передачi газу перевiзниками та технiчного акта приймання-передачi газу, якi подаються перевiзниками не пiзнiше 15 числа мiсяця, що настає за звiтним (оригiнали актiв подаються не пiзнiше 20 числа).

     Митний контроль газу на територiї об'єктiв газотранспортної системи здiйснюється посадовими особами митних органiв з додержанням правил перебування на таких об'єктах.

     11. Декларування газу здiйснюється шляхом подання декларантом:

     1) вантажної митної декларацiї чи тимчасової декларацiї з наступним поданням вантажної митної декларацiї або перiодичної митної декларацiї з наступним поданням вантажної митної декларацiї - у режимi iмпорту.

     Перiодична митна декларацiя застосовується у разi, коли газ iмпортується в рамках мiжнародних договорiв України, якими встановлено звiльнення вiд обкладення податками i зборами (обов'язковими платежами) при ввезеннi газу в Україну, або коли iмпортер вiдповiдно до законодавства України має право видавати податковий вексель;

     2) вантажної митної декларацiї або перiодичної митної декларацiї з наступним поданням вантажної митної декларацiї - у режимi експорту;

     3) вантажної митної декларацiї або перiодичної митної декларацiї з наступним поданням вантажної митної декларацiї - у режимi транзиту.

     12. Для митного оформлення газу на пiдставi тимчасової декларацiї подаються такi документи:

     тимчасова декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     лист-зобов'язання суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi про подання вантажної митної декларацiї i необхiдних для митного контролю та митного оформлення документiв у визначений цим Порядком строк;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     13. Для митного оформлення газу на пiдставi перiодичної митної декларацiї подаються такi документи:

     перiодична митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     лист-зобов'язання суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi про подання вантажної митної декларацiї i необхiдних для митного контролю та митного оформлення документiв у визначений цим Порядком строк;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     документи, що пiдтверджують ввезення газу в рамках мiжнародних договорiв України (для газу, iмпортованого в рамках мiжнародних договорiв України);

     документи, що пiдтверджують право iмпортера видавати податковий вексель;

     гарантiйний лист уповноваженого банку суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi про сплату встановлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) у визначений цим Порядком строк (крiм випадкiв, коли суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства звiльнений вiд сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) при iмпортi та експортi товарiв);

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта;

     дозвiл органу, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України або визначеного мiжнародними договорами України, на реекспорт газу (для газу, iмпортованого в рамках мiжнародних договорiв) у разi вивезення газу за межi митної територiї України.

(пункт 13 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.09.2005р. N 930)

     14. Для митного оформлення газу на пiдставi вантажної митної декларацiї подаються такi документи:

     1) у режимi iмпорту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     акт приймання-передачi газу згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) з вiдмiткою українського перевiзника про фактичний обсяг перемiщеного газу;

     акти приймання-передачi газу перевiзниками, пiдписанi в пунктах приймання-передачi газу;

     рахунок-фактура (iнвойс);

     сертифiкат про походження газу (для газу, iмпортованого в рамках угод про вiльну торгiвлю);

     сертифiкат (паспорт) якостi газу;

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     копiї загального акта приймання-передачi газу перевiзниками та технiчного акта приймання-передачi газу, завiренi перевiзником;

     документ, що посвiдчує особу декларанта;

     у разi коли оформлялася тимчасова декларацiя або перiодична митна декларацiя, - її копiя;

     2) у режимi експорту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     дозвiл органу, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України або визначеного мiжнародними договорами України, на реекспорт газу (для газу, iмпортованого в рамках мiжнародних договорiв), у разi здiйснення декларування газу без попереднього подання перiодичної митної декларацiї;

(абзац п'ятий пiдпункту 2 пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.09.2005р. N 930)

     акт приймання-передачi газу згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) з вiдмiткою українського перевiзника про фактичний обсяг перемiщеного газу;

     акти приймання-передачi газу перевiзниками, пiдписанi в пунктах приймання-передачi газу;

     рахунок-фактура (iнвойс);

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     копiя вантажної митної декларацiї на iмпорт газу (у разi експорту тим суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який попередньо iмпортував газ), завiрена декларантом;

     копiї загального акта приймання-передачi газу перевiзниками та технiчного акта приймання-передачi газу (для експорту попередньо iмпортованого газу) з вiдмiткою українського перевiзника про фактичний обсяг перемiщеного газу;

     сертифiкат про походження газу (для газу, експортованого в рамках угод про вiльну торгiвлю);

     сертифiкат (паспорт) якостi газу;

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта;

     3) у режимi транзиту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     довiдка про вартiсть газу;

     копiя загального акта приймання-передачi газу перевiзниками;

     акти приймання-передачi газу, пiдписанi українським та iноземним перевiзниками в пунктах приймання-передачi газу;

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     сертифiкат (паспорт) якостi газу;

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     У разi перемiщення газу з використанням пiдземного сховища митному органу також подаються:

     оригiнал та копiя договору (контракту) на зберiгання газу в пiдземному сховищi;

     реєстри обсягiв газу, що зберiгається в пiдземному сховищi;

     акти приймання-передачi газу, пiдписанi сторонами договору (контракту) про зберiгання газу в пiдземних сховищах i завiренi українським перевiзником (якщо перевiзник-резидент i сторона договору (контракту) - резидент є рiзними особами).

(на часткову змiну пункту 14 установлено, що митне оформлення зазначеного у пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2010р. N 1061 природного газу здiйснюється на пiдставi копiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту), копiї договору (контракту) на зберiгання газу в пiдземному сховищi, копiї рiшення Арбiтражного трибуналу, копiї ухвали Шевченкiвського районного суду м. Києва вiд 13 серпня 2010р. N 2к-9/10, копiї ухвали апеляцiйного суду м. Києва вiд 17 вересня 2010р. N 22-22616/10 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2010р. N 1061)

     15. Для митного оформлення газу декларант подає митному органу передбаченi Митним кодексом України та цим Порядком документи не пiзнiше першого дня поставки газу.

     Оригiнали договору (контракту) на зберiгання газу в пiдземному сховищi та зовнiшньоекономiчного договору (контракту) пiсля звiряння повертаються митним органом декларанту разом з оформленою тимчасовою декларацiєю (перiодичною митною декларацiєю, вантажною митною декларацiєю).

     У разi укладення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi протягом перiоду поставки газу зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або внесення змiн до цього договору (контракту) тимчасова декларацiя, перiодична митна декларацiя або вантажна митна декларацiя може подаватися в iнший строк протягом перiоду поставки, нiж зазначено в цьому пунктi, за умови документального пiдтвердження перевiзником дати початку перемiщення газу.

     16. Якщо з незалежних вiд декларанта причин акти приймання-передачi газу, реєстри обсягiв газу, що зберiгається в пiдземних сховищах, сертифiкати (паспорти) якостi газу, рахунки-фактури (iнвойси) не можуть бути поданi одночасно з вантажною митною декларацiєю, керiвник митного органу дозволяє декларанту за його зверненням подати їх пiсля реєстрацiї цiєї декларацiї у встановлений митним органом строк, але не пiзнiше 15 числа мiсяця, що настає за звiтним.

     17. У разi коли у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) передбачається кiлька форм розрахункiв, партiєю газу вважається обсяг газу, поставленого на пiдставi одного акта приймання-передачi протягом перiоду поставки, який згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiдповiдає однiй умовi розрахунку. Митнi органи можуть приймати акт приймання-передачi такої партiї газу та рахунок-фактуру (iнвойс) на загальний обсяг газу, поставленого протягом перiоду поставки згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом).

     18. Якщо у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) передбачається поставка двох або бiльше партiй газу, митному органу подається нотарiально завiрена копiя цього договору (контракту). У разi декларування чергової партiї газу згiдно з тим же зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) його копiя не подається.

     19. Митний орган того ж дня повiдомляє перевiзника про оформлення тимчасової декларацiї або перiодичної митної декларацiї чи про реєстрацiю вантажної митної декларацiї iз зазначенням їх реєстрацiйних номерiв, задекларованого обсягу газу, строку поставки, номера зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Копiя тимчасової декларацiї, перiодичної митної декларацiї або вантажної митної декларацiї є пiдставою для поставки газу перевiзником.

     20. Змiна митного режиму допускається за умови виконання всiх належних процедур щодо заявленого режиму та у разi погодження з митним органом, визначеним Держмитслужбою.

(пункт 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2011р. N 692)

     21. Не пiзнiше нiж через 15 днiв пiсля останнього дня перiоду поставки, зазначеного в тимчасовiй декларацiї або перiодичнiй митнiй декларацiї, декларант подає митному органу вантажну митну декларацiю, оформлену вiдповiдно до зазначеного в цих декларацiях митного режиму.

     22. Перемiщення природного газу через митний кордон України здiйснюється перевiзником тiльки протягом зазначеного у тимчасовiй декларацiї, перiодичнiй митнiй декларацiї або вантажнiй митнiй декларацiї перiоду поставки.

     23. Якщо перемiщення газу на пiдставi тимчасової декларацiї, перiодичної митної декларацiї або вантажної митної декларацiї не вiдбулося, цi декларацiї анулюються в установленому Мiнфiном порядку.

(пункт 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     24. У разi перемiщення газу в меншому обсязi, нiж зазначено у тимчасовiй декларацiї або перiодичнiй митнiй декларацiї, вантажна митна декларацiя оформляється на фактично перемiщений обсяг газу, а у разi його перемiщення в меншому обсязi, нiж зазначено у вантажнiй митнiй декларацiї, до цiєї декларацiї вносяться змiни в установленому Мiнфiном порядку.

(пункт 24 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     25. У разi необхiдностi внесення до вантажної митної декларацiї змiн, що мають iстотне значення для застосування процедур митного контролю газу, впливають на умови оподаткування чи застосування заходiв нетарифного регулювання, до митного органу подається нова вантажна митна декларацiя.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 грудня 2003 р. N 1958

ПОРЯДОК
митного контролю та митного оформлення нафти, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом

(У текстi Порядку слова "Центральна енергетична митниця" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Енергетична регiональна митниця" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2006 року N 497)

(Слова "або за її погодженням в iнших митних органах", "або за її погодженням iншими митними органами", "або за її погодженням митним органом, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт перевантаження" виключено; слова "Енергетична регiональна митниця" в усiх вiдмiнках замiнено словами "митний орган, визначений Держмитслужбою" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2011 року N 692)

     1. Цей Порядок установлює механiзм здiйснення митного контролю i митного оформлення нафти пiд час її перемiщення через митний кордон України.

     2. Термiни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

     акт приймання-передачi нафти перевiзниками - товаротранспортний документ, який мiстить данi про кiлькiсть та якiсть нафти, поставленої протягом доби на пiдставi одного маршрутного доручення, пiдписаний перевiзниками або перевiзником i одержувачем (вiдправником) i має вiдбиток штампа "пiд митним контролем";

     акт приймання-передачi нафти згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) - документ, який мiстить данi про партiю нафти, перемiщеної через митний кордон України на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту), пiдписаний сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i має вiдмiтку українського перевiзника про фактичний обсяг перемiщеної нафти;

     партiя нафти - обсяг нафти, що перемiщується через митний кордон України на пiдставi одного маршрутного доручення (телеграми, телетайпограми), одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i акта (актiв) приймання-передачi нафти у строк, що не перевищує одного календарного мiсяця з початку здiйснення поставок;

     перiод поставки - строк, протягом якого здiйснюється перемiщення нафти через митний кордон України та який не перевищує одного календарного мiсяця (крiм випадкiв транзиту нафти трубопровiдним транспортом з перевантаженням на iншi види транспорту);

(абзац п'ятий пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     пункт приймання-передачi нафти - пункт на територiї України або за її межами, де здiйснюються операцiї з приймання-передачi, облiку, зберiгання нафти, що перемiщується через митний кордон України;

     тимчасова декларацiя - письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування нафти, що перемiщується через митний кордон України, i мiстить вiдомостi про обсяг нафти, мету її перемiщення, iншi данi, потрiбнi для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на пiдставi якої нафта пропускається через митний кордон України у спрощеному порядку для вiльного обiгу;

     фактичний контроль - комплекс заходiв з визначення фактичних показникiв обсягу та якостi нафти, що перемiщується через митний кордон України (перевiрка показань вимiрювальних приладiв, даних документiв облiку обсягу нафти та накладення митного забезпечення, проведення контрольних замiрiв, вiдбирання проб нафти).

     3. Перемiщення нафти через митний кордон України трубопровiдним транспортом здiйснюється на пiдставi оформлених митним органом тимчасової декларацiї чи перiодичної митної декларацiї, що застосовується тiльки в разi транзиту нафти через територiю України, або зареєстрованої митним органом вантажної митної декларацiї тiльки протягом зазначеного в таких декларацiях перiоду поставки.

     Копiя однiєї з декларацiй, завiрена декларантом i видана перевiзниковi, є пiдставою для перемiщення нафти через митний кордон України трубопровiдним транспортом.

     Митний орган протягом доби повiдомляє перевiзнику про оформлення тимчасової декларацiї чи перiодичної митної декларацiї або про реєстрацiю вантажної митної декларацiї iз зазначенням її номера, задекларованого обсягу нафти, перiоду поставки, номера зовнiшньоекономiчного договору (контракту), на пiдставi якого нафта перемiщується через митний кордон України.

(пункт 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     4. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що здiйснюють експортно-iмпортнi операцiї з нафтою або перемiщують її транзитом через територiю України, декларують нафту в митному органi, визначеному Держмитслужбою.

     Митне оформлення в режимах iмпорту i транзиту нафти, що перевантажується на залiзничний, автомобiльний чи морський транспорт, здiйснюється митним органом, визначеним Держмитслужбою.

     Граничний строк прохiдного митного транзиту нафти трубопровiдним транспортом з перевантаженням на iнший вид транспорту становить 90 дiб.

(пункт 4 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     5. Нафта, що перемiщується через митний кордон України, перебуває пiд митним контролем:

     пiд час ввезення - з моменту її фактичного ввезення на митну територiю України до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення;

     пiд час вивезення - з моменту подання для оформлення документiв до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення вiдповiдно до обраного митного режиму i вивезення нафти за межi країни;

     пiд час транзиту - з моменту її фактичного ввезення на митну територiю України до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення i вивезення нафти за межi країни.

     6. Контроль за вiдповiднiстю зазначених у документах вiдомостей про нафту, що перемiщується через митний кордон України, її фактичному обсягу та якостi здiйснюється митним органом шляхом звiряння цих вiдомостей з документами, на пiдставi яких проведено фактичний контроль, а також iншими шляхами, передбаченими Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

     7. Пункт 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     8. Декларування нафти здiйснюється шляхом подання декларантом:

     вантажної митної декларацiї або тимчасової декларацiї з наступним поданням вантажної митної декларацiї для митного оформлення нафти в режимi iмпорту;

     вантажної митної декларацiї для митного оформлення нафти в режимi експорту;

     вантажної митної декларацiї або перiодичної митної декларацiї з наступним поданням вантажної митної декларацiї для митного оформлення нафти в режимi транзиту.

(пункт 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     9. Для митного оформлення нафти на пiдставi тимчасової декларацiї подаються такi документи:

     тимчасова декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     маршрутне доручення (телеграма, телетайпограма) про перемiщення нафти, зареєстроване перевiзником;

     лист-зобов'язання про подання вантажної митної декларацiї i необхiдних для митного оформлення нафти документiв у визначений цим Порядком строк;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     сертифiкат про походження нафти (для нафти, iмпортованої в рамках угод про вiльну торгiвлю);

     рахунок-фактура (iнвойс) на партiю нафти (у разi транзиту не подається);

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     91. Для митного оформлення нафти в режимi транзиту на пiдставi перiодичної митної декларацiї подаються:

     перiодична митна декларацiя та її електронна копiя;

     оригiнал i копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту) про надання послуг з транспортування;

     лист-зобов'язання суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо подання вантажної митної декларацiї та iнших документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення нафти, у встановлений цим Порядком строк;

     вiдповiдний дозвiл (лiцензiя) - у випадках, визначених законодавством;

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

(Порядок доповнено пунктом 91 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     10. Для митного оформлення нафти на пiдставi вантажної митної декларацiї подаються такi документи:

     1) у режимi iмпорту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     маршрутне доручення (телеграма, телетайпограма) про перемiщення нафти, зареєстроване перевiзником;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     рахунок-фактура (iнвойс) на партiю нафти;

     акт приймання-передачi нафти згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     акт приймання-передачi нафти, пiдписаний перевiзником i одержувачем;

     сертифiкат про походження нафти (для нафти, iмпортованої в рамках угод про вiльну торгiвлю);

     сертифiкат (паспорт) якостi на партiю нафти;

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     документ, що посвiдчує особу декларанта;

     у разi коли оформлялася тимчасова декларацiя, - її копiя;

     2) у режимi експорту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     маршрутне доручення (телеграма, телетайпограма) про перемiщення нафти, зареєстроване перевiзником;

     акт приймання-передачi нафти згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     акт приймання-передачi нафти, пiдписаний вiдправником i перевiзником;

     акт приймання-передачi нафти, пiдписаний українським та iноземним перевiзниками в пунктi приймання-передачi нафти;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     дозвiл органу, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України або визначеного мiжнародними договорами України, на реекспорт нафти (для нафти, iмпортованої в рамках мiжнародних договорiв);

     копiя вантажної митної декларацiї на iмпорт нафти (для експорту попередньо iмпортованої нафти), завiрена декларантом;

     сертифiкат (паспорт) якостi на партiю нафти (у разi потреби);

     сертифiкат про походження нафти (для нафти, експортованої в рамках угод про вiльну торгiвлю);

     рахунок-фактура (iнвойс) на партiю нафти;

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта;

     3) у режимi транзиту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту) з надання послуг на транспортування нафти;

     маршрутне доручення (телеграма, телетайпограма) про перемiщення нафти, зареєстроване перевiзником;

     акт приймання-передачi нафти, пiдписаний українським та iноземним перевiзниками у пунктi приймання-передачi нафти в систему магiстральних трубопроводiв України;

     акт приймання-передачi нафти, пiдписаний українським та iноземним перевiзниками або українським перевiзником та одержувачем нафти в пунктi приймання-передачi нафти iз системи магiстральних трубопроводiв України;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     11. Для митного оформлення партiї нафти декларант подає митному органу передбаченi Митним кодексом України та цим Порядком документи не пiзнiше першого дня поставки нафти.

     Оригiнал зовнiшньоекономiчного договору (контракту) пiсля звiряння повертається митним органом декларанту разом з оформленою тимчасовою декларацiєю (вантажною митною декларацiєю).

     У разi укладення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України протягом перiоду поставки нафти зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або внесення змiн до дiючого договору (контракту) тимчасова декларацiя (вантажна митна декларацiя) може подаватися для оформлення в iнший строк протягом перiоду поставки, нiж визначено в цьому пунктi, за умови документального пiдтвердження перевiзником дати початку перемiщення нафти.

     Якщо у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) передбачається поставка двох або бiльше партiй нафти, митному органу подається нотарiально завiрена копiя цього договору (контракту). У разi декларування чергової партiї нафти згiдно з тим же зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) його копiя не подається.

     12. Якщо з незалежних вiд декларанта причин акти приймання-передачi i сертифiкати (паспорти) якостi на партiю нафти не можуть бути поданi одночасно з вантажною митною декларацiєю, керiвник митного органу або його заступник дозволяє декларанту за його зверненням подати їх пiсля реєстрацiї цiєї декларацiї у встановлений митним органом строк, але не пiзнiше 15 числа мiсяця, що настає за звiтним.

(пункт 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     13. У разi коли у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) передбачається кiлька форм розрахункiв, партiєю нафти вважається обсяг нафти, поставленої на пiдставi одного акта приймання-передачi протягом одного календарного мiсяця, який згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiдповiдає однiй умовi розрахункiв. Митнi органи можуть приймати акт приймання-передачi такої партiї нафти та рахунок-фактуру (iнвойс) на загальний обсяг нафти, поставленої протягом перiоду поставки згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом).

     14. Пункт 14 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     15. Змiна митного режиму допускається за умови виконання всiх належних процедур щодо заявленого режиму та у разi погодження з митним органом, визначеним Держмитслужбою.

     16. Пiд час митного оформлення нафти, перевантаженої з трубопровiдного транспорту на залiзничний, автомобiльний або морський, крiм документiв, визначених цим Порядком, митному органу подаються документи, визначенi нормативно-правовими актами Держмитслужби з питань митного контролю та митного оформлення для вiдповiдного виду транспорту.

     17. Якщо перемiщення нафти на пiдставi тимчасової декларацiї, перiодичної митної декларацiї або вантажної митної декларацiї не вiдбулося, цi декларацiї анулюються у встановленому Мiнфiном порядку.

(пункт 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497, вiд 05.10.2011р. N 1016)

     18. У разi перемiщення нафти в меншому обсязi, нiж зазначено у тимчасовiй декларацiї, перiодичнiй митнiй декларацiї, вантажна митна декларацiя оформляється на фактично перемiщений обсяг нафти, а у разi її перемiщення в меншому обсязi, нiж зазначено у вантажнiй митнiй декларацiї, до цiєї декларацiї вносяться змiни в установленому Мiнфiном порядку.

(пункт 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497, вiд 05.10.2011р. N 1016)

     19. У разi необхiдностi внесення до вантажної митної декларацiї змiн, що мають iстотне значення для застосування процедур митного контролю нафти, впливають на умови оподаткування чи застосування заходiв нетарифного регулювання, до митного органу подається нова вантажна митна декларацiя.

     20. Декларант подає митному органовi не пiзнiше нiж через 15 днiв пiсля останнього дня перiоду поставки, зазначеного в тимчасовiй декларацiї або перiодичнiй митнiй декларацiї, вантажну митну декларацiю, оформлену вiдповiдно до режиму, що задекларований у тимчасовiй або перiодичнiй митнiй декларацiї.

(Порядок доповнено пунктом 20 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 грудня 2003 р. N 1958

ПОРЯДОК
митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом

(У текстi Порядку слова "Центральна енергетична митниця" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Енергетична регiональна митниця" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2006 року N 497)

(Слова "або за її погодженням в iнших митних органах", "або за її погодженням iншими митними органами", "або за її погодженням митним органом, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт перевантаження" виключено; слова "Енергетична регiональна митниця" в усiх вiдмiнках замiнено словами "митний орган, визначений Держмитслужбою" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2011 року N 692)

     1. Цей Порядок установлює механiзм здiйснення митного контролю i митного оформлення нафтопродуктiв пiд час їх перемiщення через митний кордон України.

     2. Термiни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв перевiзниками - товаротранспортний документ, який мiстить данi про обсяг нафтопродуктiв, перемiщених через митний кордон України протягом одного календарного мiсяця на пiдставi однiєї маршрутної телеграми (телетайпограми) та одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), пiдписаний українським перевiзником i одержувачем (вiдправником) або iноземним та українським перевiзниками i має вiдбиток штампа "пiд митним контролем";

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) - документ, який мiстить данi про обсяг нафтопродуктiв, перемiщених через митний кордон України протягом одного календарного мiсяця на пiдставi однiєї маршрутної телеграми (телетайпограми) та одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), пiдписаний сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i має вiдмiтку українського перевiзника про фактичний обсяг перемiщених нафтопродуктiв;

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв у резервуари та з резервуарiв перевiзника - товаротранспортний документ, який мiстить данi про обсяги нафтопродуктiв, перемiщених у резервуари та з резервуарiв перевiзника протягом одного календарного мiсяця на пiдставi однiєї маршрутної телеграми (телетайпограми) та одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), пiдписаний українським перевiзником;

     партiя нафтопродуктiв - обсяг нафтопродуктiв, що перемiщуються через митний кордон України протягом одного календарного мiсяця на пiдставi однiєї маршрутної телеграми (телетайпограми), одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i акта (актiв) приймання-передачi нафтопродуктiв перевiзниками;

     перiод поставки - строк, протягом якого здiйснюється перемiщення нафтопродуктiв через митний кордон України та який не перевищує одного календарного мiсяця (крiм випадкiв транзиту нафтопродуктiв трубопровiдним транспортом з перевантаженням на iншi види транспорту);

(абзац шостий пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     тимчасова декларацiя - письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування нафтопродуктiв, що перемiщуються через митний кордон України, i мiстить вiдомостi про обсяг нафтопродуктiв, мету їх перемiщення, iншi данi, потрiбнi для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на пiдставi якої нафтопродукти пропускаються через митний кордон України у спрощеному порядку для вiльного обiгу;

     фактичний контроль - комплекс заходiв з визначення фактичних показникiв обсягу та якостi нафтопродуктiв, що перемiщуються через митний кордон України (перевiрка показань вимiрювальних приладiв, даних документiв облiку обсягу нафтопродуктiв та накладення митного забезпечення, проведення контрольних замiрiв, вiдбирання проб нафтопродуктiв).

     3. Перемiщення нафтопродуктiв через митний кордон України трубопровiдним транспортом здiйснюється на пiдставi оформлених митним органом тимчасової декларацiї чи перiодичної митної декларацiї, що застосовується тiльки в разi транзиту нафтопродуктiв через територiю України, або зареєстрованої митним органом вантажної митної декларацiї тiльки протягом зазначеного в таких декларацiях перiоду поставки.

     Копiя однiєї з декларацiй, завiрена декларантом i видана перевiзниковi, є пiдставою для перемiщення нафтопродуктiв через митний кордон України трубопровiдним транспортом.

     Митний орган протягом доби повiдомляє перевiзнику про оформлення тимчасової декларацiї чи перiодичної митної декларацiї або про реєстрацiю вантажної митної декларацiї iз зазначенням її номера, задекларованого обсягу нафтопродуктiв, перiоду поставки, номера зовнiшньоекономiчного договору (контракту), на пiдставi якого нафтопродукти перемiщуються через митний кордон України.

(пункт 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     4. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що здiйснюють експортно-iмпортнi операцiї з нафтопродуктами або перемiщують їх транзитом через територiю України, декларують нафтопродукти в митному органi, визначеному Держмитслужбою.

     Митне оформлення нафтопродуктiв, що перевантажуються на залiзничний, автомобiльний чи морський транспорт, здiйснюється митним органом, визначеним Держмитслужбою.

     Граничний строк прохiдного митного транзиту нафтопродуктiв трубопровiдним транспортом з перевантаженням на iнший вид транспорту становить 90 дiб.

(пункт 4 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     5. Нафтопродукти, що перемiщуються через митний кордон України, перебувають пiд митним контролем:

     пiд час ввезення - з моменту їх фактичного ввезення на митну територiю України до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення;

     пiд час вивезення - з моменту подання для оформлення документiв до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення вiдповiдно до обраного митного режиму i вивезення нафтопродуктiв за межi країни;

     пiд час транзиту - з моменту їх фактичного ввезення на митну територiю України до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення та вивезення нафтопродуктiв за межi країни.

     6. Контроль за вiдповiднiстю зазначених у документах вiдомостей про нафтопродукти, що перемiщуються через митний кордон України, їх фактичному обсягу та якостi здiйснюється митним органом шляхом звiряння цих вiдомостей з документами, на пiдставi яких проведено фактичний контроль, а також iншими шляхами, передбаченими Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

     7. Пункт 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     8. Декларування нафтопродуктiв здiйснюється шляхом подання декларантом:

вантажної митної декларацiї або тимчасової декларацiї з наступним поданням вантажної митної декларацiї для митного оформлення нафтопродуктiв в режимi iмпорту;

вантажної митної декларацiї для митного оформлення нафтопродуктiв в режимi експорту;

вантажної митної декларацiї або перiодичної митної декларацiї з наступним поданням вантажної митної декларацiї для митного оформлення нафтопродуктiв в режимi транзиту.

(пункт 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     9. Для митного оформлення нафтопродуктiв на пiдставi тимчасової декларацiї подаються такi документи:

     тимчасова декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     маршрутна телеграма (телетайпограма) про перемiщення нафтопродуктiв, зареєстрована перевiзником;

     лист-зобов'язання про подання вантажної митної декларацiї i необхiдних для митного оформлення нафтопродуктiв документiв у визначений цим Порядком строк;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     сертифiкат про походження нафтопродуктiв (для нафтопродуктiв, перемiщуваних в рамках угод про вiльну торгiвлю);

     рахунок-фактура (iнвойс) на партiю нафтопродуктiв;

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     91. Для митного оформлення нафтопродуктiв в режимi транзиту на пiдставi перiодичної митної декларацiї подаються:

     перiодична митна декларацiя та її електронна копiя;

     оригiнал i копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту) про надання послуг з транспортування;

     лист-зобов'язання суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо подання вантажної митної декларацiї i документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення нафтопродуктiв, у встановлений цим Порядком строк;

     вiдповiдний дозвiл (лiцензiя) - у випадках, визначених законодавством;

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

(Порядок доповнено пунктом 91 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     10. Для митного оформлення нафтопродуктiв на пiдставi вантажної митної декларацiї подаються такi документи:

     1) у режимi iмпорту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     рахунок-фактура (iнвойс) на партiю нафтопродуктiв;

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв, пiдписаний українським та iноземним перевiзниками в пунктi приймання-передачi нафтопродуктiв;

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв у резервуари перевiзника, складений українським перевiзником, якщо пунктом призначення є резервуари перевiзника;

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв, пiдписаний українським перевiзником та одержувачем, або iнший документ, що в установленому законодавством порядку пiдтверджує виконання перевiзником своїх зобов'язань;

     маршрутна телеграма (телетайпограма) про перемiщення нафтопродуктiв, зареєстрована перевiзником;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     сертифiкат про походження нафтопродуктiв (для нафтопродуктiв, iмпортованих в рамках угод про вiльну торгiвлю);

     сертифiкат (паспорт) якостi на партiю нафтопродуктiв;

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     документ, що посвiдчує особу декларанта;

     2) у режимi експорту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     маршрутна телеграма (телетайпограма) про перемiщення нафтопродуктiв, зареєстрована перевiзником;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв перевiзниками, пiдписаний вiдправником i українським перевiзником;

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв, пiдписаний українським та iноземним перевiзниками у пунктi передачi нафтопродуктiв;

     дозвiл органу, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України або визначеного мiжнародними договорами України, на реекспорт (для нафтопродуктiв, iмпортованих в рамках мiжнародних договорiв);

     копiя вантажної митної декларацiї на iмпорт нафтопродуктiв (для експорту попередньо iмпортованих нафтопродуктiв), завiрена декларантом;

     сертифiкат (паспорт) якостi на партiю нафтопродуктiв (у разi потреби);

     сертифiкат про походження нафтопродуктiв (для нафтопродуктiв, експортованих в рамках угод про вiльну торгiвлю);

     рахунок-фактура (iнвойс) на партiю нафтопродуктiв;

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта;

     3) у режимi транзиту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     маршрутна телеграма (телетайпограма) про перемiщення нафтопродуктiв, зареєстрована перевiзником;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв у резервуари перевiзника, складений українським перевiзником (у разi приймання та вимiрювання нафтопродуктiв iз застосуванням резервуарiв перевiзника);

     акт приймання-передачi нафтопродуктiв з резервуарiв перевiзника, пiдписаний українським перевiзником (у разi приймання та вимiрювання нафтопродуктiв iз застосуванням резервуарiв перевiзника);

     акти приймання-передачi нафтопродуктiв, пiдписанi українським та iноземним перевiзниками або українськими перевiзником i одержувачем в пунктах приймання-передачi нафтопродуктiв;

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     11. Для митного оформлення партiї нафтопродуктiв декларант подає митному органу передбаченi Митним кодексом України та цим Порядком документи не пiзнiше першого дня поставки цiєї партiї.

     Оригiнал зовнiшньоекономiчного договору (контракту) пiсля звiряння повертається митним органом декларанту разом з оформленою тимчасовою декларацiєю (вантажною митною декларацiєю).

     12. Якщо з незалежних вiд декларанта причин акти приймання-передачi i сертифiкати (паспорти) якостi нафтопродуктiв не можуть бути поданi одночасно з вантажною митною декларацiєю, керiвник митного органу або його заступник дозволяє декларанту за його зверненням подати їх пiсля реєстрацiї цiєї декларацiї у строк, що не перевищує 15 днiв пiсля останнього дня перiоду поставки, зазначеного у декларацiї.

(пункт 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     13. У разi коли у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) передбачається кiлька форм розрахункiв, партiєю нафтопродуктiв вважається обсяг нафтопродуктiв, поставлених на пiдставi одного акта приймання-передачi протягом одного календарного мiсяця, який згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiдповiдає однiй умовi розрахунку. Митнi органи можуть приймати акт приймання-передачi такої партiї нафтопродуктiв та рахунок-фактуру (iнвойс) на загальний обсяг нафтопродуктiв, поставлених протягом перiоду поставки згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом).

     14. Пункт 14 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     15. Змiна митного режиму допускається за умови виконання всiх належних процедур згiдно iз заявленим режимом та у разi погодження з митним органом, визначеним Держмитслужбою.

     16. Пiд час митного оформлення нафтопродуктiв, перевантажених з трубопровiдного транспорту на залiзничний, автомобiльний або морський, крiм документiв, визначених цим Порядком, митному органу подаються документи, визначенi нормативно-правовими актами Держмитслужби з питань митного контролю та митного оформлення для вiдповiдного виду транспорту.

     17. Якщо перемiщення нафтопродуктiв на пiдставi тимчасової декларацiї, перiодичної митної декларацiї або вантажної митної декларацiї не вiдбулося, цi декларацiї анулюються в установленому Мiнфiном порядку.

(пункт 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497, вiд 05.10.2011р. N 1016)

     18. У разi перемiщення нафтопродуктiв в меншому обсязi, нiж зазначено у тимчасовiй декларацiї, перiодичнiй митнiй декларацiї, вантажна митна декларацiя оформляється на фактично перемiщений обсяг нафтопродуктiв, а у разi їх перемiщення в меншому обсязi, нiж зазначено у вантажнiй митнiй декларацiї, до цiєї декларацiї вносяться змiни в установленому Мiнфiном порядку.

(пункт 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497, вiд 05.10.2011р. N 1016)

     19. У разi необхiдностi внесення до вантажної митної декларацiї змiн, що мають iстотне значення для застосування процедур митного контролю нафтопродуктiв, впливають на умови оподаткування чи застосування заходiв нетарифного регулювання, до митного органу подається нова вантажна митна декларацiя.

     20. Декларант подає митному органовi не пiзнiше нiж через 15 днiв пiсля останнього дня перiоду поставки, зазначеного в тимчасовiй декларацiї або перiодичнiй митнiй декларацiї, вантажну митну декларацiю, оформлену вiдповiдно до режиму, що задекларований в тимчасовiй або перiодичнiй митнiй декларацiї.

(Порядок доповнено пунктом 20 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 грудня 2003 р. N 1958

ПОРЯДОК
митного контролю та митного оформлення етилену, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом

     1. Цей Порядок установлює механiзм здiйснення митного контролю i митного оформлення етилену пiд час його перемiщення через митний кордон України.

     2. Термiни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

     акт приймання-передачi етилену перевiзниками - товаротранспортний документ, який мiстить данi про обсяг етилену, перемiщеного через митний кордон України протягом одного календарного мiсяця (декади) на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту), та показання вимiрювальних приладiв за звiтний перiод, пiдписаний українським та iноземним перевiзниками (або iноземним одержувачем) i має вiдбиток штампа "пiд митним контролем";

     акт приймання-передачi етилену згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) - документ, який мiстить данi про обсяг етилену, перемiщеного через митний кордон України протягом одного календарного мiсяця (декади) на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та показання вимiрювальних приладiв за звiтний перiод, пiдписаний сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контакту) i має вiдмiтку українського перевiзника про фактичний обсяг перемiщеного етилену;

     партiя етилену - обсяг етилену, що перемiщується через митний кордон України протягом одного календарного мiсяця на пiдставi одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     перiод поставки - строк, протягом якого етилен перемiщується через митний кордон України (не бiльше одного календарного мiсяця);

     фактичний контроль - комплекс заходiв з визначення фактичних показникiв обсягу та якостi етилену, що перемiщується через митний кордон України (перевiрка показань вимiрювальних приладiв, даних документiв облiку обсягу етилену та накладення митного забезпечення).

     3. Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що здiйснює експортнi операцiї з етиленом, декларує його в митному органi, у зонi дiяльностi якого розташовано пiдприємство з виробництва етилену.

     4. Перемiщення етилену трубопровiдним транспортом через митний кордон України здiйснюється на пiдставi зареєстрованої митним органом вантажної митної декларацiї.

     5. Етилен, що вивозиться за межi митної територiї України, перебуває пiд митним контролем з моменту подання для оформлення документiв до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення вiдповiдно до обраного митного режиму та перетину етиленом митного кордону України.

     6. Митний контроль етилену, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, здiйснюється у пунктi облiку етилену, розташованому в с. Береги Берегiвського району Закарпатської областi.

     7. Контроль за вiдповiднiстю зазначених у документах вiдомостей про етилен, що перемiщується через митний кордон України, його фактичному обсягу здiйснюється митним органом у зонах митного контролю шляхом звiряння цих вiдомостей з документами, на пiдставi яких проведено фактичний контроль, а також iншими шляхами, передбаченими Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

     8. Фактичний контроль здiйснюється посадовими особами митних органiв у присутностi представникiв пiдприємства, що перемiщує або зберiгає етилен, шляхом перевiрки:

     актiв приймання-передачi етилену перевiзниками, якi подаються не пiзнiше 10 числа мiсяця, що настає за звiтним (у випадках, коли такi акти оформляються);

     актiв приймання-передачi етилену згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), якi подаються не пiзнiше 10 числа мiсяця, що настає за звiтним.

     9. Для митного оформлення етилену, що перемiщується через митний кордон України у режимi експорту, декларант не пiзнiше першого дня поставки етилену подає митному органу такi документи:

     вантажну митну декларацiю та її електронну версiю;

     оригiнал та копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     оригiнал та копiю договору, укладеного з перевiзником, якщо суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi та перевiзник є рiзними особами;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     акт приймання-передачi етилену згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     акт приймання-передачi етилену перевiзниками, якщо суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi та перевiзник є рiзними особами;

     рахунок-фактуру (iнвойс);

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     копiю довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     Якщо у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) установлено декадний перiод поставки, вантажна митна декларацiя може подаватися до оформлення в iнший строк, нiж визначено в цьому пунктi, за умови документального пiдтвердження перевiзником дати початку перемiщення етилену.

     Оригiнал зовнiшньоекономiчного договору (контракту) пiсля звiряння повертається митним органом декларанту разом з оформленою вантажною митною декларацiєю.

     10. Якщо з незалежних вiд декларанта причин акти приймання-передачi етилену не можуть бути поданi одночасно з вантажною митною декларацiєю, керiвник митного органу дозволяє декларанту за його зверненням подати їх пiсля реєстрацiї цiєї декларацiї протягом 15 днiв пiсля останнього дня перiоду поставки етилену, зазначеного у вантажнiй митнiй декларацiї.

     11. У разi коли у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) передбачено кiлька форм розрахункiв, партiєю етилену вважається обсяг етилену, поставлений на пiдставi одного акта приймання-передачi протягом одного календарного мiсяця (декади), який згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiдповiдає однiй умовi розрахунку. Митнi органи можуть приймати акт приймання-передачi такої партiї етилену та рахунок-фактуру (iнвойс) на загальний обсяг етилену, поставленого протягом перiоду поставки згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом).

     12. Перемiщення етилену через митний кордон України здiйснюється перевiзником тiльки протягом зазначеного у вантажнiй митнiй декларацiї перiоду поставки.

     13. Митний орган протягом доби повiдомляє перевiзника про реєстрацiю вантажної митної декларацiї iз зазначенням її реєстрацiйного номера, обсягу етилену, строку поставки, номера зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Копiя вантажної митної декларацiї є пiдставою для поставки етилену перевiзником.

     14. У разi перемiщення етилену в меншому обсязi, нiж зазначено у вантажнiй митнiй декларацiї, до цiєї декларацiї вносяться змiни в установленому Мiнфiном порядку.

(пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     15. У разi необхiдностi внесення до вантажної митної декларацiї змiн, що мають iстотне значення для застосування процедур митного контролю етилену, впливають на умови оподаткування чи застосування заходiв нетарифного регулювання, до митного органу подається нова вантажна митна декларацiя.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 грудня 2003 р. N 1958

ПОРЯДОК
митного контролю та митного оформлення амiаку, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом

(У текстi Порядку слова "Центральна енергетична митниця" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Енергетична регiональна митниця" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2006 року N 497)

(Слова "або за її погодженням в iнших митних органах", "або за її погодженням iншими митними органами", "або за її погодженням митним органом, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт перевантаження" виключено; слова "Енергетична регiональна митниця" в усiх вiдмiнках замiнено словами "митний орган, визначений Держмитслужбою" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2011 року N 692)

     1. Цей Порядок установлює механiзм здiйснення митного контролю i митного оформлення амiаку пiд час його перемiщення через митний кордон України.

     2. Термiни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

     акт приймання-передачi амiаку перевiзниками - товаротранспортний документ, який мiстить данi про обсяг амiаку, перемiщеного через митний кордон України протягом одного календарного мiсяця на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту), пiдписаний вiдправником (одержувачем) або iноземним перевiзником та українським перевiзником i має вiдбиток штампа "пiд митним контролем";

     акт приймання-передачi амiаку згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) - документ, який мiстить данi про обсяг амiаку, перемiщеного через митний кордон України протягом одного календарного мiсяця на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту), пiдписаний сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i має вiдмiтку українського перевiзника про фактичний обсяг перемiщеного амiаку;

     партiя амiаку - обсяг амiаку, що перемiщується через митний кордон України на пiдставi одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i одного акта приймання-передачi амiаку перевiзниками у строк, що не перевищує одного календарного мiсяця;

     перiод поставки - строк, протягом якого здiйснюється перемiщення амiаку через митний кордон України та який не перевищує одного календарного мiсяця (крiм випадкiв транзиту амiаку трубопровiдним транспортом з перевантаженням на iншi види транспорту);

(абзац п'ятий пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     пункт облiку - насосна станцiя, розподiльна станцiя або кiнцева станцiя амiакопроводу, обладнана вимiрювальними приладами, на якiй здiйснюється облiк обсягу амiаку для проведення взаєморозрахункiв мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     тижневий акт приймання-передачi амiаку перевiзниками - товаротранспортний документ, що мiстить данi про обсяг амiаку, перемiщеного через митний кордон України протягом тижня на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту), пiдписаний вiдправником (одержувачем) та українським перевiзником;

     тимчасова декларацiя - письмова заява за встановленою формою, яка подається митному органу особою, уповноваженою на декларування амiаку, що перемiщується через митний кордон України, i мiстить вiдомостi про обсяг амiаку, мету його перемiщення, iншi данi, потрiбнi для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, на пiдставi якої амiак пропускається через митний кордон України в спрощеному порядку для вiльного обiгу;

     фактичний контроль - комплекс заходiв з визначення фактичних показникiв обсягу та якостi амiаку, що перемiщується через митний кордон України (перевiрка показань вимiрювальних приладiв, даних документiв облiку обсягу амiаку та накладення митного забезпечення).

     3. Перемiщення амiаку трубопровiдним транспортом через митний кордон України здiйснюється на пiдставi оформленої митним органом тимчасової декларацiї або зареєстрованої ним вантажної митної декларацiї.

     4. Перемiщення амiаку через митний кордон України трубопровiдним транспортом здiйснюється на пiдставi оформлених митним органом тимчасової декларацiї чи перiодичної митної декларацiї, що застосовується тiльки в разi транзиту амiаку через територiю України, або зареєстрованої митним органом вантажної митної декларацiї тiльки протягом зазначеного в таких декларацiях перiоду поставки.

     Копiя однiєї з декларацiй, завiрена декларантом i видана перевiзниковi, є пiдставою для перемiщення амiаку через митний кордон України трубопровiдним транспортом.

     Митний орган протягом доби повiдомляє перевiзнику про оформлення тимчасової декларацiї чи перiодичної митної декларацiї або про реєстрацiю вантажної митної декларацiї iз зазначенням її номера, задекларованого обсягу амiаку, перiоду поставки, номера зовнiшньоекономiчного договору (контракту), на пiдставi якого амiак перемiщується через митний кордон України.

(пункт 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     5. Амiак, що перемiщується через митний кордон України, перебуває пiд митним контролем:

     пiд час ввезення - з моменту його фактичного ввезення на митну територiю України до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення;

     пiд час вивезення - з моменту подання для оформлення документiв до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення вiдповiдно до обраного митного режиму i вивезення амiаку за межi України;

     пiд час транзиту - з моменту його фактичного ввезення на митну територiю України до моменту здiйснення в повному обсязi митного оформлення i вивезення амiаку за межi України.

     6. Контроль за вiдповiднiстю зазначених у документах вiдомостей про амiак, що перемiщується через митний кордон України, його фактичному обсягу та якостi здiйснюється митним органом шляхом звiряння цих вiдомостей з документами, на пiдставi яких проведено фактичний контроль, а також iншими шляхами, передбаченими Митним кодексом України та законами з питань митної справи.

     7. Контроль за обсягом амiаку, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, здiйснюється митними органами, у зонi дiяльностi яких розташовано пункти облiку.

     Граничний строк прохiдного митного транзиту амiаку трубопровiдним транспортом з перевантаженням на iнший вид транспорту становить 90 дiб.

(пункт 7 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     8. Фактичний контроль здiйснюється митними органами шляхом перевiрки:

     копiй тижневих актiв приймання-передачi амiаку перевiзниками, пiдписаних у пунктах облiку, розташованих на митнiй територiї України, якi подаються перевiзниками наступного дня пiсля їх оформлення;

     копiй актiв приймання-передачi амiаку перевiзниками, якi подаються ними не пiзнiше 6 числа мiсяця, що настає за звiтним (якщо перевiзник країни вiдправлення i України, вiдправник i одержувач не беруть участi в пiдписаннi акта приймання-передачi амiаку згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     тижневих актiв приймання-передачi амiаку перевiзниками, якi подаються ними не пiзнiше 5 дня тижня, що настає за звiтним;

     актiв приймання-передачi амiаку перевiзниками, якi подаються ними не пiзнiше останнього числа мiсяця, що настає за звiтним (якщо перевiзник країни вiдправлення i України, вiдправник i одержувач не беруть участi в пiдписаннi акта приймання-передачi амiаку згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом).

     9. Декларування амiаку здiйснюється шляхом подання декларантом:

     вантажної митної декларацiї або тимчасової декларацiї з наступним поданням вантажної митної декларацiї для оформлення амiаку в режимi iмпорту;

     вантажної митної декларацiї для оформлення амiаку в режимi експорту;

     вантажної митної декларацiї або перiодичної митної декларацiї з наступним поданням вантажної митної декларацiї для оформлення амiаку в режимi транзиту.

(пункт 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     10. Для митного оформлення амiаку на пiдставi тимчасової декларацiї подаються такi документи:

     тимчасова декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     оригiнал та копiя договору, укладеного з перевiзником, якщо суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi i перевiзник є рiзними особами;

     лист-зобов'язання про подання вантажної митної декларацiї i необхiдних для митного оформлення амiаку документiв у визначений цим Порядком строк;

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     сертифiкат про походження амiаку (для амiаку, перемiщуваного в рамках угод про вiльну торгiвлю);

     рахунок-фактура (iнвойс);

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     101. Для митного оформлення амiаку в режимi транзиту на пiдставi перiодичної митної декларацiї подаються:

     перiодична митна декларацiя та її електронна копiя;

     оригiнал i копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту) про надання послуг з транспортування;

     лист-зобов'язання суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо подання вантажної митної декларацiї та iнших документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного офрмлення амiаку, у встановлений цим Порядком строк;

     вiдповiдний дозвiл (лiцензiя) - у випадках, визначених законодавством;

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

(Порядок доповнено пунктом 101 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     11. Для митного оформлення амiаку на пiдставi вантажної митної декларацiї подаються такi документи:

     1) у режимi iмпорту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     рахунок-фактура (iнвойс);

     акт приймання-передачi амiаку згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     копiя акта приймання-передачi амiаку перевiзниками, пiдписаного iноземним та українським перевiзниками, вiдправником та одержувачем (якщо перевiзник країни вiдправлення i України, вiдправник i одержувач не беруть участi в пiдписаннi акта приймання-передачi амiаку згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     сертифiкат про походження амiаку (для амiаку, iмпортованого в рамках угод про вiльну торгiвлю);

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта;

     2) у режимi експорту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     акт приймання-передачi амiаку згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     копiя акта приймання-передачi амiаку перевiзниками, пiдписаного вiдправником та перевiзником (якщо перевiзник України та вiдправник не беруть участi в пiдписаннi акта приймання-передачi амiаку згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     дозволи (лiцензiї) органiв державної влади (у випадках, визначених законами);

     дозвiл органу, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України або визначеного мiжнародними договорами України, на реекспорт амiаку (для амiаку, iмпортованого у рамках мiжнародних договорiв);

     копiя вантажної митної декларацiї на iмпорт амiаку (для експорту попередньо iмпортованого амiаку), завiрена декларантом;

     сертифiкат про походження амiаку (для амiаку, експортованого в рамках угод про вiльну торгiвлю);

     рахунок-фактура (iнвойс);

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     копiя довiдки про декларування валютних цiнностей;

     документ, що посвiдчує особу декларанта;

     3) у режимi транзиту:

     вантажна митна декларацiя та її електронна версiя;

     оригiнал та копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     дозвiл (лiцензiя) органу державної влади (у випадках, визначених законами);

     копiя акта приймання-передачi амiаку перевiзниками, пiдписаного iноземним та українським перевiзниками i вiдправником (одержувачем);

     довiдка про цiну амiаку;

     платiжне доручення на загальну суму всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     документ, що посвiдчує особу декларанта.

     12. Для митного оформлення амiаку декларант подає митному органу передбаченi Митним кодексом України та цим Порядком документи не пiзнiше першого дня поставки амiаку.

     Оригiнал зовнiшньоекономiчного договору (контракту) пiсля звiряння повертається митним органом декларанту разом з оформленою тимчасовою декларацiєю (вантажною митною декларацiєю).

     13. Якщо з незалежних вiд декларанта причин акти приймання-передачi i сертифiкати про походження амiаку не можуть бути поданi одночасно з вантажною митною декларацiєю, керiвник митного органу або його заступник дозволяє декларанту за його зверненням подати їх пiсля реєстрацiї цiєї декларацiї у строк, що не перевищує 15 днiв пiсля останнього дня перiоду поставки, зазначеного в декларацiї.

(пункт 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     14. У разi коли у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) передбачається кiлька форм розрахункiв, партiєю амiаку вважається обсяг амiаку, поставленого на пiдставi одного акта приймання-передачi протягом одного календарного мiсяця, який згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiдповiдає однiй умовi розрахунку. Митнi органи можуть приймати акт приймання-передачi такої партiї амiаку та рахунок-фактуру (iнвойс) на загальний обсяг амiаку, поставленого протягом перiоду поставки згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом).

     15. Пункт 15 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     16. Пункт 16 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     17. Змiна митного режиму допускається за умови виконання всiх належних процедур щодо заявленого режиму та у разi погодження з митним органом, визначеним Держмитслужбою.

     18. Декларант подає митному органовi не пiзнiше нiж через 15 днiв пiсля останнього дня перiоду поставки, зазначеного в тимчасовiй декларацiї або перiодичнiй митнiй декларацiї, вантажну митну декларацiю, оформлену вiдповiдно до режиму, що задекларований в тимчасовiй або перiодичнiй митнiй декларацiї.

(пункт 18 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497)

     19. Пiд час митного оформлення амiаку, перевантаженого з трубопровiдного транспорту на залiзничний, автомобiльний або морський, крiм документiв, визначених цим Порядком, митному органу подаються документи, визначенi вiдповiдними нормативно-правовими актами Держмитслужби з питань митного контролю та митного оформлення для вiдповiдного виду транспорту.

     20. Якщо перемiщення амiаку на пiдставi тимчасової декларацiї чи перiодичної митної декларацiї або вантажної митної декларацiї не вiдбулося, цi декларацiї анулюються в установленому Мiнфiном порядку.

(пункт 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497, вiд 05.10.2011р. N 1016)

     21. У разi перемiщення амiаку в меншому обсязi, нiж зазначено у тимчасовiй декларацiї або перiодичнiй митнiй декларацiї, вантажна митна декларацiя оформляється на фактично перемiщений обсяг амiаку, а у разi його перемiщення в меншому обсязi, нiж зазначено у вантажнiй митнiй декларацiї, до цiєї декларацiї вносяться змiни в установленому Мiнфiном порядку.

(пункт 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2006р. N 497, вiд 05.10.2011р. N 1016)

     22. У разi необхiдностi внесення до вантажної митної декларацiї змiн, що мають iстотне значення для застосування процедур митного контролю амiаку, впливають на умови оподаткування чи застосування заходiв нетарифного регулювання, до митного органу подається нова вантажна митна декларацiя.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 грудня 2003 р. N 1958

ПЕРЕЛIК
мiсць митного контролю природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом

Мiсце митного контролю Мiсцезнаходження
Газовимiрювальна станцiя "Дроздовичi" с. Вiлюничi Старосамбiрського району Львiвської областi
Газовимiрювальна станцiя "Ужгород" с. Часлiвцi Ужгородського району Закарпатської областi
Газовимiрювальна станцiя "Берегове" м. Берегове Закарпатської областi
Газовимiрювальна станцiя "Орловка" с. Новосiльське Ренiйського району Одеської областi
Пункт вимiрювання витрат газу "Iзварине" смт Iзварине Краснодонського району Луганської областi
Газовимiрювальна станцiя "Олексiївка" с. Олексiївка Сокирянського району Чернiвецької областi
Газовимiрювальна станцiя "Ананьїв" м. Ананьїв Одеської областi
Газовимiрювальна станцiя "Гребеники" с. Гребеники Великомихайлiвського району Одеської областi
Газовимiрювальна станцiя "Текове" с. Текове Виноградiвського району Закарпатської областi
Газорозподiльна станцiя "Бiлопiлля" м. Бiлопiлля Сумської областi
Пункт вимiрювання витрат газу с. Пархоменко с. Пархоменко Краснодонського району Луганської областi
Пiдземне сховище газу "Бiльче Волицько-Угерське" м. Стрий Львiвської областi, вул. Сколiвська, 3, Стрийське виробниче управлiння пiдземного зберiгання газу
Пiдземне сховище газу "Угерське (XIV - XV)" - " -
Пiдземне сховище газу "Дашавське" смт Дашава Стрийського району Львiвської областi, Дашавське виробниче управлiння пiдземного зберiгання газу
Пiдземне сховище газу "Опорiвське" с. Опори Дрогобицького району Львiвської областi, Опорiвське виробниче управлiння пiдземного зберiгання газу
Пiдземне сховище газу "Богородчанське" смт Богородчани Iвано-Франкiвської областi, а/с 77, Богородчанське виробниче управлiння пiдземного зберiгання газу
Пiдземне сховище газу "Солохiвське" с. Водяна Балка Диканського району Полтавської областi, Солохiвське виробниче управлiння пiдземного зберiгання газу
Пiдземне сховище газу "Олишiвське" смт Олишiвка Чернiгiвської областi, вул. Комсомольська, 37, Олишiвське виробниче управлiння пiдземного зберiгання газу
Пiдземне сховище газу "Червонопартизанське" с. Мрин Носiвського району Чернiгiвської областi, Мринське виробниче управлiння пiдземного зберiгання газу
Пiдземне сховище газу "Кегичiвське" смт Кегичiвка Харкiвської областi, Кегичiвське виробниче управлiння пiдземного зберiгання газу
Пiдземне сховище газу "Пролетарське" с-ще Пролетарське Магдалинiвського району Днiпропетровської областi, Пролетарське виробниче управлiння пiдземного зберiгання газу
Пiдземне сховище газу "Червонопопiвське" м. Сєверодонецьк Луганської областi, Сєверодонецьке виробниче управлiння пiдземного зберiгання газу
Пiдземне сховище газу "Вергунське" - " -
Пiдземне сховище газу "Глiбiвське" с. Красна Поляна Чорноморського району Автономної Республiки Крим, Глiбiвське виробниче управлiння пiдземного зберiгання газу
Пункт вимiрювання витрати газу "Устилуг" смт Устилуг Володимир-Волинського району Волинської областi
Пункт вимiрювання витрати газу "Лиманське" с. Лиманське Роздiльнянського району Одеської областi
(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.09.2005р. N 924, вiд 27.04.2006р. N 588)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 грудня 2003 р. N 1958

ПЕРЕЛIК
мiсць митного контролю нафти, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом

Мiсце митного контролю Мiсцезнаходження
Приймально-здавальна дiльниця "Кременчук" ВАТ "Укртатнафта", система вимiрювання кiлькостi та контролю якостi нафти N 466-1 (або облiк за резервуарами) м. Кременчук Полтавської областi
Приймально-здавальна дiльниця "Кременчук" ВАТ "Укртатнафта", система вимiрювання кiлькостi та контролю якостi нафти N 466-2 (або облiк за резервуарами) - " -
Приймально-здавальна дiльниця "Лисичанськ" нафтоперекачувальної станцiї Лисичанського районного управлiння ВАТ "Укртранснафта", система вимiрювання кiлькостi та контролю якостi нафти N 459 (або облiк за резервуарами) м. Лисичанськ Луганської областi
Приймально-здавальна дiльниця "Лисичанськ" нафтоперекачувальної станцiї Лисичанського районного управлiння ВАТ "Укртранснафта", система вимiрювання кiлькостi та контролю якостi нафти N 930 (або облiк за резервуарами) - " -
Приймально-здавальна дiльниця "Одеса" Одеського районного управлiння ВАТ "Укртранснафта", система вимiрювання кiлькостi та контролю якостi нафти N 490 (або облiк за резервуарами) м. Одеса
Приймально-здавальна дiльниця "Одеса" Одеського районного управлiння ВАТ "Укртранснафта", система вимiрювання кiлькостi та контролю якостi нафти N 704 (або облiк за резервуарами) - " -
Приймально-здавальна дiльниця "Херсон" ВАТ "Херсоннафтопереробка", система вимiрювання кiлькостi та контролю якостi нафти N 467 (або облiк за резервуарами) м. Херсон
Приймально-здавальна дiльниця "Херсон", система вимiрювання кiлькостi та контролю якостi нафти N 467/1 (або облiк за резервуарами) м. Херсон
Приймально-здавальна дiльниця "Дрогобич" Дрогобицького районного управлiння ВАТ "Укртранснафта" (облiк за резервуарами ВАТ "Укртранснафта") м. Дрогобич Львiвської областi
Лiнiйно-виробнича диспетчерська станцiя "Броди" (облiк за залiзничними цистернами або за резервуарами) м. Броди Львiвської областi
Нафтовий термiнал "Пiвденний" фiлiї "Магiстральнi нафтопроводи "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" (облiк за резервуарами ВАТ "Укртранснафта" або суднами закордонного плавання) м. Южний Одеської областi
Нафтоперекачувальна станцiя "Долина" Дрогобицького районного управлiння ВАТ "Укртранснафта", система вимiрювання кiлькостi та контролю якостi нафти N 462 (або її облiку за резервуарами) с. Яворiв Долинського району Iвано-Франкiвської областi
(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2005р. N 1169, вiд 12.04.2006р. N 497)
(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.09.2005р. N 924)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 грудня 2003 р. N 1958

ПЕРЕЛIК
мiсць митного контролю амiаку, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом

Мiсце митного контролю Мiсцезнаходження
Насосна станцiя N 9 с. Западне Дворiчанського району Харкiвської областi
Насосна станцiя N 10 с. Нова Iванiвка Лозiвського району Харкiвської областi
Насосна станцiя N 14 с-ще Травневе Артемiвського району Донецької областi
Розподiльна станцiя N 11 с. Калинiвка Солонянського району Днiпропетровської областi
Розподiльна станцiя N 12 с. Заградiвка Високопiльського району Херсонської областi
Розподiльна станцiя N 13 с. Трихати Миколаївського району Миколаївської областi
Розподiльна станцiя N 26 с-ще Теплянка Балаклiйського району Харкiвської областi
Розподiльна станцiя N 27 с. Дмитрiвка Барвiнкiвського району Харкiвської областi
Розподiльна станцiя N 28 с. Панасiвка Синельникiвського району Днiпропетровської областi
Розподiльна станцiя N 29 с. Кам'янка Апостолiвського району Днiпропетровської областi
Розподiльна станцiя N 30 с. Новоукраїнка Березнегуватського району Миколаївської областi
Розподiльна станцiя N 31 с. Мар'ївка Баштанського району Миколаївської областi
Розподiльна станцiя N 33 с. Зоринове Комiнтернiвського району Одеської областi
Кiнцева станцiя N 15 м. Одеса, Одеський припортовий завод
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.