КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 сiчня 2003 р. N 93


Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 422)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 грудня 2003 року N 1995,
вiд 15 сiчня 2005 року N 45,
вiд 18 травня 2005 року N 355,
вiд 6 лютого 2006 року N 105,
вiд 5 квiтня 2006 року N 442,
вiд 12 листопада 2008 року N 987,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016,
вiд 21 травня 2012 року N 422,
вiд 6 серпня 2014 року N 304

     Вiдповiдно до частини восьмої статтi 247 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 422)

     1. Затвердити розмiр плати за виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв (додається).

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 422)

     2. Установити, що:

     плата за виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для них (далi - плата), справляється за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи до митного органу у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв;

     плата справляється у гривнi за офiцiйним курсом валюти, визначеним вiдповiдно до статтi 31 Митного кодексу України;

(абзац третiй пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2014р. N 304)

     кошти, що надiйшли вiд справляння плати, зараховуються до державного бюджету.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.11.2008р. N 987, вiд 05.10.2011р. N 1016, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 422)

     3. Внести до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 1998 р. N 1625 "Про експорт окремих видiв товарiв до Республiки Молдова" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 41, ст. 1514) такi змiни:

     в абзацi першому слова i цифри "абзацу другого пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 1998 р. N 285 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 10, ст. 381, N 19. ст. 706)" виключити;

     абзац другий виключити.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     5. Ця постанова набирає чинностi з дати набрання чинностi частиною тринадцятою статтi 71 Митного кодексу України.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.12.2003р. N 1995, вiд 15.01.2005р. N 45, вiд 06.02.2006р. N 105)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 сiчня 2003 р. N 93

РОЗМIР
плати за виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв

Назва операцiї За одну годину роботи
(незалежно вiд кiлькостi посадових осiб митного органу, залучених до виконання митних формальностей), євро
1. Виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв:  
у робочий час 20
у надурочний, нiчний час i вихiднi днi 40
у святковi та неробочi днi 50
2. Виконання митних формальностей митними органами у мiсцях розташування митних органiв поза робочим часом, установленим для митних органiв:  
у надурочний, нiчний час i вихiднi днi 40
у святковi та неробочi днi 50
(розмiр iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.2006р. N 442, вiд 12.11.2008р. N 987, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 422)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 сiчня 2003 р. N 93

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" (газета "Урядовий кур'єр" вiд 1 лютого 1997 р.).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 1997 р. N 224 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 12, с. 130).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 1998 р. N 285 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 10, ст. 381).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1998 р. N 670 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 19, ст. 706).

     5. Пункт 5 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2005р. N 355)

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р. N 1477 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 38, ст. 1401).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 1999 р. N 840 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 20, ст. 893).

     8. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 920 "Про затвердження Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 22, ст. 1005).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 червня 1999 р. N 1116 "Про деякi питання справляння митних зборiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 25, ст. 1182).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 1999 р. N 1187 "Про митний збiр за митне оформлення iз застосуванням митного забезпечення у виглядi пломб" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 27, ст. 1332).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 1999 р. N 1237 "Про зниження ставок митних зборiв для пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi, якi є учасниками економiчного експерименту" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 28, ст. 1416).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 1999 р. N 1293 "Про деякi заходи щодо спрощення митного оформлення нафти та нафтопродуктiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 29, ст. 1486).

     13. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 1999 р. N 1759 "Про деякi питання справляння митних зборiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 39, ст. 1942).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 1999 р. N 2165 "Про справляння митного збору пiд час митного оформлення товарiв, що ввозяться в Україну для потреб атомних електростанцiй" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 48, ст. 2361).

     15. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 лютого 2000 р. N 396 "Про призупинення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 1998 р. N 1460" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 8, ст. 320).

     16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 вересня 2000 р. N 1494 "Про тимчасове припинення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 1998 р. N 1460" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 40, ст. 1697).

     17. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2001 р. N 413 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 18, ст. 791).

     18. Пункт 12 змiн, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1925).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.