КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 травня 2012 р. N 422


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 93

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 93 "Про справляння плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 139; 2006 р., N 14, ст. 998; 2008 р., N 87, ст. 2918; 2011 р., N 77, ст. 2852) змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 422

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 93

     1. У постановi:

     1) у назвi i пунктi 1 слова "за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв" замiнити словами "за виконання митних формальностей митними органами";

     2) у вступнiй частинi слово i цифри "статтi 71" замiнити словами i цифрами "частини восьмої статтi 247";

     3) пункт 2 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Установити, що:

     плата за виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для них (далi - плата), справляється за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи до митного органу у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв;

     плата справляється у гривнi за офiцiйним (валютним) курсом, встановленим Нацiональним банком, що дiє на дату подання митної декларацiї, а у разi, коли виконання митних формальностей не пов'язано з поданням митної декларацiї, - на дату фактичної сплати;

     кошти, що надiйшли вiд справляння плати, зараховуються до державного бюджету.".

     2. Назву i текст розмiру плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такiй редакцiї:

"РОЗМIРИ
плати за виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв

Назва операцiї За одну годину роботи
(незалежно вiд кiлькостi посадових осiб митного органу, залучених до виконання митних формальностей), євро
1. Виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв:  
у робочий час 20
у надурочний, нiчний час i вихiднi днi 40
у святковi та неробочi днi 50
2. Виконання митних формальностей митними органами у мiсцях розташування митних органiв поза робочим часом, установленим для митних органiв:  
у надурочний, нiчний час i вихiднi днi 40
у святковi та неробочi днi 50

".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.