Документ скасований: Постанова КМУ № 93 від 18.01.2003

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 5 липня 1999 р. N 1187


Про митний збiр за митне оформлення iз застосуванням митного забезпечення у виглядi пломб

     На виконання розпорядження Президента України вiд 30 грудня 1998 р. N 598 "Про вдосконалення митного забезпечення, яке застосовується до товарiв та iнших предметiв, що перебувають пiд митним контролем" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Доповнити пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" абзацом такого змiсту:

     "Установити, що у разi застосування митного забезпечення у виглядi пломб з порядковим номером i зображенням державної символiки України щодо товарiв та iнших предметiв, якi експортуються та iмпортуються, до митного збору за митне оформлення додатково включається плата у розмiрi З євро за кожну пломбу iз зарахуванням одержаних коштiв до державного бюджету".

     2. Затвердити Порядок справляння плати за застосування митного забезпечення у виглядi пломб з порядковим номером i зображенням державної символiки України щодо товарiв та iнших предметiв, якi експортуються та iмпортуються (додається).

     3. Мiнiстерству фiнансiв:

     у мiсячний термiн розробити порядок вiдшкодування Державнiй митнiй службi витрат на виготовлення у поточному роцi пломб, необхiдних для митного забезпечення згiдно з цiєю постановою, та голографiчних мiток, передбачивши їх у кошторисi витрат Державної митної служби на її утримання, та профiнансувати зазначенi витрати в повному обсязi;

     у процесi уточнення показникiв Державного бюджету України на 1999 рiк врахувати витрати Державної митної служби на виготовлення пломб i голографiчних мiток та надходження коштiв за застосування митного забезпечення у виглядi пломб з порядковим номером i зображенням державної символiки України щодо товарiв та iнших предметiв, якi експортуються та iмпортуються.

     У подальшому пiд час формування дохiдної частини бюджету враховувати надходження коштiв за застосування такого митного забезпечення, а витрати на виготовлення пломб та голографiчних мiток передбачати у складi витрат на утримання Державної митної служби.

     4. Державнiй митнiй службi забезпечити митнi органи необхiдною кiлькiстю пломб та голографiчних мiток за рахунок i в межах коштiв, видiлених на зазначену мету.

     5. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 липня 1999 р. N 1187

ПОРЯДОК
справляння плати за застосування митного забезпечення у виглядi пломб з порядковим номером i зображенням державної символiки України щодо товарiв та iнших предметiв, якi експортуються та iмпортуються

     1. Плата за застосування митного забезпечення у виглядi пломб з порядковим номером i зображенням державної символiки України щодо товарiв та iнших предметiв, якi експортуються та iмпортуються (далi - плата) нараховується та справляється у разi здiйснення митного оформлення товарiв та iнших предметiв, якi експортуються або iмпортуються, пiд час пломбування транспортних засобiв, контейнерiв та iнших мiсткостей, де знаходяться або можуть знаходитися товари та iншi предмети, що перебувають пiд митним контролем.

     2. Плата справляється з юридичних i фiзичних особи, якi декларують товари та iншi предмети.

     3. Справляння плати провадиться за унiфiкованою митною квитанцiєю у порядку, встановленому Держмитслужбою, до/або на момент здiйснення митного оформлення товарiв та iнших предметiв. Одержанi кошти не пiзнiше нiж за три банкiвських днi з дати митного оформлення товарiв та iнших предметiв перераховуються в повному обсязi Держмитслужбою до державного бюджету.

     Держмитслужба щокварталу подає до Головного управлiння Державного казначейства вiдомостi про суму перерахованих до державного бюджету коштiв i розрахунок витрат на виготовлення пломб та голографiчних мiток.

Газета "Урядовий кур'єр" N 156 07-09-99

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.