Документ скасований: Постанова КМУ № 93 від 18.01.2003

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 27 сiчня 1997 р. N 65


Про ставки митних зборiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 березня 1997 року N 224,
вiд 7 березня 1998 року N 285,
вiд 13 травня 1998 року N 670,
вiд 18 вересня 1998 року N 1460,
вiд 8 жовтня 1998 року N 1625,
вiд 19 травня 1999 року N 840,
вiд 27 травня 1999 року N 920,
вiд 23 червня 1999 року N 1116,
вiд 5 липня 1999 року N 1187,
вiд 13 липня 1999 року N 1237,
вiд 21 липня 1999 року N 1293,
вiд 24 вересня 1999 року N 1759,
вiд 29 листопада 1999 року N 2165,
вiд 23 лютого 2000 року N 396,
вiд 29 вересня 2000 року N 1494,
вiд 28 квiтня 2001 року N 413,
вiд 28 грудня 2001 року N 1804,
вiд 11 жовтня 2002 року N 1493,
вiд 18 травня 2005 року N 355,
вiд 15 грудня 2005 року N 1198,
вiд 5 квiтня 2006 року N 442,
вiд 14 березня 2007 року N 468,
вiд 13 квiтня 2007 року N 622

(З дати набрання чинностi частиною тринадцятою статтi 71 Митного кодексу України ця постанова втратить чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 року N 93, враховуючи змiни, внесенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 лютого 2006 року N 105)

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити ставки митних зборiв, передбачених статтями 47, 76, 77, 85, 86, 87 Митного кодексу України, згiдно з додатком 1.

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.04.2001 р. N 413)

     У разi митного оформлення експорту брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв ставки митних зборiв, зазначених у пунктах 1, 5 i 6 додатка, сплачуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi у п'ятикратному розмiрi визначених ставок митних зборiв такого виду, крiм суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють експорт цих товарiв згiдно з Державною програмою утилiзацiї звичайних видiв боєприпасiв, не придатних для подальшого використання та зберiгання.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.98 р. N 285)
(абзац другий пункту 1 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.98 р. N 670)
(дiя абзацу другого пункту 1 не поширюється на експорт брухту та вiдходiв чорних металiв, що здiйснюється до Республiки Молдова вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.10.98 р. N 1625 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.10.98 р. N 1625)

     Абзац третiй пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.09.98 р. N 1460)
(дiя абзацу третього пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 не поширюється на нафтопродукти, що виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються в Українi, - у частинi справляння додаткового митного збору за митне оформлення у розмiрi 0,01 євро за 1 кiлограм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.07.99 р. N 1293)
(дiю абзацу третього пункту 1 призупинено до 1 травня 2000 року, у зв'язку з призупиненням дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.09.98 р. N 1460, згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.02.2000 р. N 396)
(дiю абзацу третього пункту 1 припинено на перiод до 1 сiчня 2001 року у зв'язку з припиненням дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.09.98 р. N 1460 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.09.2000 р. N 1494)
(абзац третiй пункту 1 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2005 р. N 355)

     Установити, що на перiод з 1 липня до 31 грудня 1999 р. до митного збору за митне оформлення товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України, додатково включається збiр у розмiрi 2 вiдсоткiв митної вартостi товарiв iз спрямуванням одержаних коштiв до Державного бюджету України.

(пункт 1 доповнено абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.05.99р. N 840)
(дiя абзацу четвертого пункту 1 цiєї постанови не поширюється на давальницьку сировину, яка належить iноземному замовнику i ввозиться на митну територiю України для переробки, згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 червня 1999 року N 1116)
(дiя абзацу четвертого пункту 1 цiєї постанови не поширюється на iмпортнi нафту сиру та нафтопродукти за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2709 00 90 00, 2710 00 65 00, 2710 00 27 11, 2710 00 32 09, 2710 00 34 11, 2710 00 36 09, 2710 00 61 00, 2710 00 69 00 - у частинi справляння збору у розмiрi 2 вiдсоткiв митної вартостi згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.07.99 р. N  1293, вiд 11.10.2002 р. N 1493)
(дiя абзацу четвертого пункту 1 цiєї постанови не поширюється на товари за кодами ТН ЗЕД 8401 30000 (тепловидiльнi елементи (касети) неопромiненi (для ядерних реакторiв)), 8401 40900 (частини ядерних реакторiв), 8405 10000 (газогенератори чи парогенератори з очисними установками та без них), 8481 80630 (клапани iз сталi) згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.09.99 р. N 1759)
(дiя абзацу четвертого пункту 1 цiєї постанови не поширюється на товари, що ввозяться на митну територiю України за договорами (контрактами), укладеними з Нацiональною атомною енергогенеруючою компанiєю "Енергоатом" та її пiдроздiлами, для потреб атомних електростанцiй, перелiк яких додається, згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.11.99 р. N 2165)

     Установити, що у разi застосування митного забезпечення у виглядi пломб з порядковим номером i зображенням державної символiки України щодо товарiв та iнших предметiв, якi експортуються та iмпортуються, до митного збору за митне оформлення додатково включається плата у розмiрi 3 євро за кожну пломбу iз зарахуванням одержаних коштiв до державного бюджету.

(пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.99 р. N 1187)

     Установити, що у разi перемiщення товарiв через митну територiю України транзитом, що пiдтверджено документами, визначеними статтею 6 Закону України "Про транзит вантажiв", митний збiр за перебування пiд митним контролем таких товарiв не справляється за весь перiод.

(пункт 1 доповнено абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.12.2005 р. N 1198)

     Установити, що у разi перемiщення природного газу трубопровiдним транспортом через митну територiю України транзитом, що пiдтверджено документами, зазначеними у пiдпунктi 3 пункту 14 Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2003 р. N 1958 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 51, ст. 2699), митний збiр за перебування пiд митним контролем такого газу справляється починаючи з 30-го календарного дня пiсля закiнчення перiоду постачання.

(пункт 1 доповнено абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.03.2007 р. N 468)

     11. Пункт 11 втратив чиннiсть

(постанову доповнено пунктом 11 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.04.2001 р. N 413, пункт 11 втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2007 р. N 622)

     2. Державнiй митнiй службi у мiсячний термiн затвердити порядок справляння митних зборiв за митне оформлення товарiв та iнших предметiв.

     3. Пункт 3 втратив чиннiсть.

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.97 р. N 224)

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 1992 р. N 504 "Про ставки митних зборiв та порядок їх справляння" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 246), вiд 24 вересня 1993 р. N 802 "Про змiну ставок митних зборiв" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 44, N 6, ст.163).

     5. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв пiсля її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 52

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 сiчня 1997 р. N 65

Ставки митних зборiв, передбаченi Митним кодексом України

(назва додатка 1 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.04.2001 р. N 413)
Вид митного збору Розмiр ставки (доларiв США)
1. За митне оформлення товарiв та iнших предметiв при митнiй вартостi:
до 100 доларiв США не справляється
вiд 100 до 1000 доларiв США 5
бiльше 1000 доларiв США 0,2 вiдсотка митної вартостi товарiв та iнших предметiв, але не бiльше еквiвалента 1000 доларiв США
2. За митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) майна пiд зобов'язання про його зворотне вивезення (ввезення):
за кожною вантажною митною декларацiєю 30
за кожним додатковим аркушем до неї 15
3. Пункт 3 виключено
3. За митне оформлення товарiв у разi ввезення на митний лiцензiйний склад:
за кожною вантажною митною декларацiєю 30
за кожним додатковим аркушем до неї 15
4. За перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем, за кожний день перебування:
за першi п'ятнадцять календарних днiв не справляється
за кожний наступний календарний день 0,05 вiдсотка загальної митної вартостi товарiв та iнших предметiв
5. За митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митницi за одну годину роботи (незалежно вiд кiлькостi посадових осiб митницi, залучених до такого оформлення):
у робочий час 20
у неробочий час, суботу, недiлю 40
святковi днi 50
6. За вiдмову вiд замовлених послуг, передбачених пунктом 6 цього додатку, без завчасного попередження в письмовiй формi 20
7. За митне оформлення транспортного засобу iндивiдуального користування, якщо цей засiб використовується для перевезення товарiв та iнших предметiв в обсягах, що пiдлягають обкладенню митом 10
8. За видачу посвiдчень на право реєстрацiї (перереєстрацiї) (ввезених в Україну громадянами транспортних засобiв (у тому числi ввезених тимчасово), а також номерних агрегатiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах Державної автомобiльної iнспекцiї 15
9. За зберiгання товарiв та iнших предметiв на складах митниць (крiм товарiв та iнших предметiв, зазначених у статтi 86 Митного кодексу України), за 1 кг за кожний день зберiгання:
першi десять календарних днiв 0,1
кожний наступний календарний день 0,5
10. За зберiгання товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають обов'язковiй передачi митницi для зберiгання i зазначенi у статтi 86 Митного кодексу України, за кожний день зберiгання:
першi десять календарних днiв 0,1 вiдсотка загальної вартостi товарiв та iнших предметiв
кожний наступний календарний день 0,5 вiдсотка загальної вартостi товарiв та iнших предметiв
11. За видачу пiдприємству свiдоцтва про визнання його декларантом (на термiн до одного року) 1500
12. За продовження термiну дiї (перереєстрацiї) свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом (щорiчно) 1000
13. За видачу сертифiката пiдтвердження доставки товару, прийнятого пiд режим експортного контролю України 100
(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.09.98 р. N 1477, вiд 27.05.99 р. N 920, вiд 28.12.2001 р. N 1804, вiд 05.04.2006 р. N 442)

Перший заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України
В. РЯБОКОНЬ

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 сiчня 1997 р. N 65

СТАВКИ МИТНИХ ЗБОРIВ
за реєстрацiю товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, за продовження термiну реєстрацiї та за внесення змiн до реєстру товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi

Додаток 2 втратив чиннiсть

(постанову доповнено додатком 2 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.04.2001 р. N 413, додаток 2 втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2007 р. N 622)

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 сiчня 1997 р. N 65

ПЕРЕЛIК
товарiв, що ввозяться на митну територiю України для потреб атомних електростанцiй i на якi не поширюється дiя абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65

Назва Код ТН ЗЕД
Оксиди бору; кислоти борнi 28.10 00000
Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi 28.25 10000
Ефiри фосфорної кислоти складнi та їх солi, включаючи лактофосфати, їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi: трикселилфосфат 29.19 00190
Вогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхонь пiдлоги; iншi 32.14 90 000
Вироби з графiту або iнших вуглецевих матерiалiв, що не використовуються в електротехнiцi (тиглi) 68.15 10000
Труби, трубки i профiлi пустотiлi, безшовнi; iншi, круглого перерiзу з нержавiючої сталi; iншi 73.04 41900
Вироби з нiкелю iншi; iншi 75.08 00900
Обладнання, пристрої та їх частини для роздiлення iзотопiв 84.01 20000
Газогенератори чи парогенератори з очисними установками та без них; частини (деталi та елементи) 84.05 90000
Турбiни на водяному пару та iнших робочих тiлах; частини (деталi та елементи) 84.06 90000
Насоси для рiдин з витратомiрним пристроєм або без нього; вiдцентровi iншi; з дiаметром випускного отвору бiльш як 15 мм; iншi; одноступiнчатi 84.13 70910
Насоси для рiдин з витратомiрним пристроєм або без нього; частини; iншi 84.13 91900
Обладнання iнше 84.28 90990
Центри оброблювальнi 84.57 10000
Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi; арматура iнша, клапани дросельнi 84.81 80850
Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi; частини 84.81 90000
Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричного струму, котушки реактивного опору та дроселi; перетворювачi статичнi; iншi 85.04 40990
Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них; свинцевi; iншi; силовi 85.07 20910
Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них; свинцевi; iншi 85.07 20990
Машини та апарати для зварювання; автоматичнi або напiвавтоматичнi 85.15 31000
Камери телевiзiйнi; iншi 85.25 30990
Частини, призначенi виключно або головним чином для машин товарної позицiї 8501 або 8502; iншi 85.03 00990
Електрична апаратура для вмикання, переривання, захисту та вимикання струму для сполучення чи пiдiмкнення електричних схем для напруги бiльш як 1000 В; вимикачi автоматичнi для напруги менш як 72,5 кВ 85.35 21000
Проводи iзольованi, кабелi та iншi iзольованi електричнi; провiдники електричного струму напругою бiльш як 80 В, але не бiльш як 1000 В, iншi; в iзоляцiї з iнших матерiалiв 85.44 59990
Проводи iзольованi, кабелi та iншi iзольованi електричнi; провiдники електричного струму для напруги бiльш як 1000 В, iншi; в iзоляцiї з iнших матерiалiв 85.44 60190
Прилади та апаратура для вимiрювання та виявлення iонiзуючого випромiнювання; iншi 90.30 10900
(постанову доповнено додатком згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.11.99 р. N 2165)

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.