КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 травня 1999 р. N 920


Про затвердження Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 сiчня 2003 року N 93,
(враховуючи змiни, внесенi постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 лютого 2006 року N 105),
вiд 6 серпня 2003 року N 1225,
вiд 28 жовтня 2004 року N 1432,
вiд 25 травня 2006 року N 726,
вiд 21 липня 2010 року N 602,
вiд 18 сiчня 2012 року N 24,
вiд 21 лютого 2018 року N 99,
вiд 19 квiтня 2022 року N 463

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю (додається).

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2003р. N 93, враховуючи змiни, внесенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.02.2006р. N 105)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 30

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 травня 1999 р. N 920

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю

(У текстi Положення слово "Держмитслужба" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словом "ДФС" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 2018 року N 99)

Загальна частина

     1. Це Положення визначає порядок надання державних гарантiй i гарантiй українських кiнцевих споживачiв щодо використання у заявлених цiлях iмпортованих в Україну товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю, здiйснення державного контролю за виконанням цих гарантiй, а також контролю за виконанням iноземними кiнцевими споживачами своїх гарантiй щодо використання у заявлених цiлях товарiв, iмпортованих ними з України.

     2. У цьому Положеннi термiни "товари подвiйного використання", "мiжнароднi передачi товарiв", "експорт", "реекспорт", "iмпорт", "транзит" та iншi вживаються у значеннях, наведених у Законi Українi "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання". Для цiлей цього Положення також використовується такий термiн:

     заявлена цiль - напрям використання товару згiдно з його призначенням, про який офiцiйно повiдомлено iноземного чи українського експортера вiдповiдно суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України або iноземним суб'єктом господарської дiяльностi.

(пункт 2 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2003р. N 1225)

     3. Товари, на якi поширюється дiя цього Положення, зазначенi у додатку до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506), та у додатках до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167, N 21, ст. 1446).

(пункт 3 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1432)

     4. Товари, ввезенi на територiю України з наданням гарантiй щодо використання у заявлених цiлях, пiдлягають державному експортному контролю, встановленому в Українi.

     Зазначенi товари не можуть бути реекспортованi з України або переданi до третiх держав на iнших законних пiдставах без дозволу Держекспортконтролю на їх реекспорт або передачу до третiх держав.

     Передача таких товарiв iншому кiнцевому споживачу в межах України здiйснюється за позитивним висновком Держекспортконтролю.

     5. З метою оформлення гарантiй щодо кiнцевого використання iмпортованих в Україну товарiв використовуються мiжнародний iмпортний сертифiкат, сертифiкат пiдтвердження доставки, сертифiкат кiнцевого споживача та iншi документи, якi мiстять державнi гарантiї та гарантiї кiнцевого споживача щодо використання товарiв у заявлених цiлях.

Одержання мiжнародних iмпортних сертифiкатiв та iнших документiв, якi мiстять державнi гарантiї щодо використання товарiв у заявлених цiлях

     6. Мiжнародний iмпортний сертифiкат (далi - iмпортний сертифiкат) - це державний документ України, який пiдтверджує зобов'язання українського iмпортера iмпортувати товари в Україну, а у разi, коли товари не будуть iмпортованi в Україну, не направляти їх в iнше мiсце без дозволу Держекспортконтролю (додаток 1).

     Якщо умовою поставки товарiв в Україну є оформлення українською стороною iнших державних гарантiй чи зобов'язань щодо використання iмпортованих товарiв у заявлених цiлях, такi гарантiї чи зобов'язання можуть бути оформленi як додаток до iмпортного сертифiката або як окремий документ (далi - iнший документ).

     Оформлення та видача зазначених документiв здiйснюється Держекспортконтролем на пiдставi заяви українського iмпортера у разi вимоги подання таких документiв iноземним експортером або вiдповiдним державним органом держави експортера.

     Iмпорт товарiв, не включених до списку товарiв, якi ввозяться на територiю України з наданням мiжнародного iмпортного сертифiката або iншого документа, здiйснюється за дозволом Держекспортконтролю.

(пункт 6 доповнено абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1432)

     7. Для одержання iмпортного сертифiката або iншого документа український iмпортер надсилає Держекспортконтролю лист iз стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

     заяву типової форми;

(абзац другий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1432)

     засвiдченi в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на iмпорт товарiв i копiю договору iмпортера iз кiнцевим споживачем, якщо iмпортером є пiдприємство чи органiзацiя-посередник;

     примiрник сертифiката кiнцевого споживача;

     абзац п'ятий пункту 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2012р. N 24)

     засвiдчену копiю лiцензiї на право провадження дiяльностi з товарами, що iмпортуються, якщо дiяльнiсть з ними пiдлягає лiцензуванню.

(абзац шостий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно зпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.02.2018р. N 99)

     У разi наявностi вимоги iноземного експортера чи державного органу держави експортера стосовно надання окремих гарантiйних зобов'язань щодо товарiв, наведених у роздiлi "0. Ядернi установки, матерiали та обладнання" додатка до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004р., N 4, ст. 167), - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2018р. N 974, вiдповiдно до Керiвних принципiв мiжнародного режиму експортного контролю "Група ядерних постачальникiв" такi зобов'язання оформлюються Держекспортконтролем як додаток до iмпортного сертифiката або як окремий документ на пiдставi письмових пiдтверджень Мiненерго, Держатомрегулювання та МЗС щодо готовностi забезпечення їх виконання.

(пункт 7 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.2022р. N 46)

     Запити до зазначених органiв стосовно необхiдностi письмових пiдтверджень надсилаються Держекспортконтролем.

(пункт 7 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.2022р. N 463, у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

     У разi одночасного подання до Держекспортконтролю заяв на оформлення iмпортного сертифiката чи iншого документа та оформлення дозволу на право здiйснення вiдповiдного iмпорту в заявi на оформлення iмпортного сертифiката чи iншого документа дозволяється посилатися на документи, якi були доданi до заяви для оформлення дозволу на право здiйснення iмпорту, замiсть подання других примiрникiв зазначених документiв.

     Якщо стосовно товарiв, якi планується iмпортувати, Держекспортконтролем не здiйснено попередньої експертизи в галузi експортного контролю i суб'єкт пiдприємницької дiяльностi не зареєстрований у Держекспортконтролi як iмпортер таких товарiв, до зазначених документiв додається довiдка з перелiком товарiв, якi передбачається iмпортувати, iз стислим викладом призначення та основних технiчних характеристик кожного найменування товару. У разi коли суб'єкт пiдприємницької дiяльностi має намiр iмпортувати технологiї або послуги, замiсть довiдки додається анотований виклад таких технологiй або послуг з обов'язковим зазначенням їх обсягу, призначення та сфери використання. Довiдка скрiплюється пiдписом керiвника або уповноваженою на те особою вiдповiдного пiдприємства, органiзацiї, а також пiдписом керiвника вiйськового представництва (якщо таке представництво є на пiдприємствi, в органiзацiї).

(абзац десятий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно зпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.02.2018р. N 99)

     Держекспортконтроль має право затребувати вiд заявника iншi документи, необхiднi для прийняття обгрунтованого рiшення.

     До документiв, складених iноземною мовою, додаються їх засвiдченi в установленому порядку переклади.

(абзац дванадцятий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно зпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.02.2018р. N 99)

     Iмпортний сертифiкат або iнший документ видається на один вид продукцiї за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - ТН ЗЕД) незалежно вiд кiлькостi найменувань продукцiї, яка увiйшла до зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     8. Розгляд заяв, поданих для отримання iмпортних сертифiкатiв або iнших документiв, здiйснюється Держекспортконтролем iз залученням у разi потреби спецiалiстiв iнших центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками).

     Термiн розгляду зазначених заяв не може перевищувати 30 днiв вiд дня отримання вiд iмпортера повного комплекту документiв. У разi виникнення обставин, якi перешкоджають прийняттю однозначного рiшення щодо можливостi надання iмпортного сертифiката, цей термiн може бути продовжено рiшенням голови Держекспортконтролю, але не бiльш як на 30 днiв.

     До термiну розгляду заяв не зараховується час, необхiдний для отримання вiд iмпортера додаткових вiдомостей або iнших документiв.

     У разi прийняття Держекспортконтролем рiшення про вiдмову у видачi iмпортного сертифiката або iншого документа iмпортеру надсилається лист з обгрунтуванням цього рiшення.

     Iмпортний сертифiкат або iнший документ оформляється у двох примiрниках i пiдписується головою Держекспортконтролю або його заступником.

     Перший примiрник iмпортного сертифiката або iншого документа видається iмпортеру для подання iноземному експортеру.

     Другий примiрник iмпортного сертифiката або iншого документа залишається в Держекспортконтролi.

     9. В окремих випадках, коли для iноземного експортера обов'язковими умовами експорту товарiв, не включених до спискiв, зазначених у пунктi 3 цього Положення, є отримання державних гарантiй у виглядi iмпортного сертифiката або iншого документа, оформлення такого iмпортного сертифiката або iншого документа здiйснюється Держекспортконтролем.

     Про видачу iмпортного сертифiката на товари, не включенi до зазначених спискiв, Держекспортконтроль у триденний строк повiдомляє ДФС та надсилає засвiдчену в установленому порядку копiю виданого сертифiката.

(абзац другий пункту 9 у редакцiї постановиКабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.02.2018р. N 99)

     Пiсля отримання повiдомлення вiд Держекспортконтролю ДФС протягом трьох днiв здiйснює заходи щодо недопущення вивезення з митної територiї України товарiв, зазначених у копiї iмпортного сертифiката, без дозволу або висновку Держекспортконтролю.

     Пiсля ввезення таких товарiв на територiю України та здiйснення передбачених законодавством митних процедур iмпортер зобов'язаний протягом 10 днiв пiсля митного оформлення товару подати ДФС документи для отримання сертифiката пiдтвердження доставки в порядку, встановленому цим Положенням.

(пункт 9 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2003р. N 1225)

     10. Укладення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), що передбачають здiйснення iноземним партнером перевiрок кiнцевого використання товарiв у заявлених цiлях, можливе лише на пiдставi позитивного висновку Держекспортконтролю, за умови попереднього узгодження цього питання суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi з мiнiстерством або iншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управлiння якого вiн належить.

     11. Iмпортний сертифiкат або iнший документ вважається дiйсним у разi, коли вiн переданий компетентним державним органам держави експортера у термiн не бiльш як шiсть мiсяцiв з дати його оформлення Держекспортконтролем.

     У разi коли мiжнародний iмпортний сертифiкат чи iнший документ не було передано компетентним державним органам держави експортера протягом шести мiсяцiв з дати його оформлення Держекспортконтролем або не було використано ними i повернуто українському iмпортеру, останнiй зобов'язаний повернути такий документ до Держекспортконтролю разом iз супровiдним листом, в якому повинно бути зазначено причини його невикористання.

     У разi змiни умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) iмпортний сертифiкат або iнший документ пiдлягає переоформленню в установленому порядку. До нової заяви на видачу iмпортного сертифiката або iншого документа додається оригiнал ранiше оформленого i виданого iмпортного сертифiката або iншого документа. Якщо з об'єктивних причин неможливо надати оригiнал сертифiката або iншого документа, iмпортер повинен у письмовiй формi зазначити цi причини.

     Оформленому iмпортному сертифiкату або iншому документу надається порядковий номер згiдно з реєстром видачi iмпортних сертифiкатiв та iнших документiв, який ведеться Держекспортконтролем.

Одержання сертифiката пiдтвердження доставки

     12. Сертифiкат пiдтвердження доставки - це державний документ, який пiдтверджує, що зазначений у ньому товар iмпортовано в Україну i прийнято пiд режим експортного контролю України (додаток 2).

     Сертифiкат пiдтвердження доставки надається тiльки на iмпортованi в Україну товари, на якi Держекспортконтролем видано iмпортний сертифiкат або iнший документ.

     Оформлення та видача сертифiката пiдтвердження доставки здiйснюється ДФС за заявою iмпортера.

     Для одержання сертифiката пiдтвердження доставки iмпортер протягом 10 днiв з дня митного оформлення товару надсилає ДФС лист iз стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

     засвiдчену в установленому порядку копiю вантажної митної декларацiї, оформлену вiдповiдним митним органом пiд час ввезення товару в Україну;

(абзац п'ятий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно зпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.02.2018р. N 99)

     засвiдчену в установленому порядку копiю наданого Держекспортконтролем iмпортного сертифiката або iншого документа;

(абзац шостий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно зпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.02.2018р. N 99)

     копiю платiжного доручення про сплату збору за видачу сертифiката пiдтвердження доставки.

     У зверненнi обов'язково мають бути посилання на номер та дату вантажної митної декларацiї, iмпортного сертифiката або iншого документа, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься оформлення сертифiката пiдтвердження доставки, а також вiдомостi, необхiднi для його заповнення.

     Оформленому сертифiкату пiдтвердження доставки присвоюється порядковий номер згiдно з реєстром видачi сертифiкатiв пiдтвердження доставки, який ведеться ДФС.

     13. Оформлення сертифiката пiдтвердження доставки здiйснюється ДФС у 10-денний термiн з дати отримання документiв, зазначених у пунктi 12 цього Положення.

     Сертифiкат пiдтвердження доставки оформляється в трьох примiрниках i пiдписується Головою ДФС або його заступником.

     Перший примiрник сертифiката пiдтвердження доставки видається iмпортеру для подання iноземному експортеру, другий надсилається Держекспортконтролю, а третiй примiрник залишається в ДФС.

     14. ДФС у 5-денний термiн пiсля видачi сертифiката пiдтвердження доставки повiдомляє митнi органи України, що товар, зазначений у цьому сертифiкатi, ввезений на територiю України i не може бути вивезений за її межi без дозволу Держекспортконтролю. Копiя повiдомлення надсилається ДФС до Держекспортконтролю.

     Якщо сертифiкат пiдтвердження доставки з будь-яких причин не був використаний, вiн пiдлягає поверненню iмпортером до ДФС.

     У разi втрати або знищення сертифiката пiдтвердження доставки українському iмпортеру може бути надано дублiкат сертифiката за умови подання до ДФС документiв, зазначених у пунктi 12 цього Положення.

Оформлення сертифiката кiнцевого споживача

     15. Сертифiкат кiнцевого споживача - це документ, яким кiнцевий споживач вказує на мiсце встановлення (використання) i цiль кiнцевого використання товару та гарантує, що цей товар не буде використаний в iнших цiлях, нiж зазначенi в сертифiкатi, не буде переданий iншому суб'єкту пiдприємницької дiяльностi на територiї України або реекспортований без дозволу Держекспортконтролю, а також бере на себе iншi гарантiї щодо iмпортованого в Україну товару у разi, коли це передбачено умовами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) згiдно з вимогами держав - експортерiв товарiв (додаток 3).

     Оформлення сертифiката кiнцевого споживача здiйснюється кiнцевим споживачем. Сертифiкат кiнцевого споживача скрiплюється пiдписом керiвника вiдповiдного пiдприємства, органiзацiї або уповноваженою на те особою.

(абзац другий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно зпостановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.02.2018р. N 99)

     16. Сертифiкат кiнцевого споживача оформляється у трьох примiрниках. Перший i другий примiрники направляються кiнцевим споживачем iмпортеру товару, який передає перший примiрник iноземному експортеру, а другий примiрник - Держекспортконтролю разом iз заявою на видачу iмпортного сертифiката або iншого документа. Третiй примiрник залишається у кiнцевого споживача товарiв.

Передача товарiв, iмпортованих в Україну з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях, iншим кiнцевим споживачам на територiї України

     17. Передача товарiв, iмпортованих в Україну з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях, iншим кiнцевим споживачам на територiї України здiйснюється за наявностi позитивного висновку Держекспортконтролю про можливiсть здiйснення такої передачi.

     Для одержання зазначеного висновку споживач, який має намiр передати iмпортованi товари iншому кiнцевому споживачу, надсилає Держекспортконтролю лист iз стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

     заяву типової форми у трьох примiрниках;

     документ, що пiдтверджує згоду iноземного експортера на подальшу передачу товару;

     сертифiкат кiнцевого споживача, оформлений кiнцевим споживачем, якому передаються товари для використання;

     довiдку iз зазначенням реквiзитiв ранiше оформлених на цi товари сертифiката кiнцевого споживача та iмпортного сертифiката або iншого документа.

     Крiм документiв, зазначених у цьому пунктi, Держекспортконтроль має право затребувати вiд заявника iншi документи, необхiднi для прийняття обгрунтованого рiшення.

     18. Розгляд Держекспортконтролем заяв, поданих для отримання зазначених у пунктi 17 цього Положення висновкiв, здiйснюється у разi потреби iз залученням в установленому порядку представникiв iнших центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками).

     Термiн розгляду заяви про видачу такого висновку не повинен перевищувати 15 днiв вiд дня подання заявником повного комплекту документiв. У разi виникнення обставин, якi перешкоджають прийняттю однозначного рiшення щодо можливостi надання висновку, термiн розгляду заяви може бути продовжений рiшенням голови Держекспортконтролю, але не бiльше як на 30 днiв.

     До термiну розгляду заяви не зараховується час, необхiдний для отримання вiд заявника додаткових вiдомостей або iнших документiв.

     У разi прийняття Держекспортконтролем рiшення про вiдмову у видачi висновку про можливiсть, передачi товарiв iншим кiнцевим споживачам на територiї України, заявнику надсилається лист з обгрунтуванням вiдповiдного рiшення.

     19. Новий кiнцевий споживач зобов'язаний пiдтвердити факт отримання товарiв протягом тижня вiд дня їх отримання офiцiйним листом до Держекспортконтролю.

Реекспорт товарiв, якi були iмпортованi в Україну з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях

     20. Реекспорт товарiв, якi були iмпортованi в Україну з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях, здiйснюється вiдповiдно до встановленого порядку експорту товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю.

     Обов'язковою умовою для прийняття рiшення про можливiсть реекспорту таких товарiв є подання до Держекспортконтролю українським експортером офiцiйної письмової згоди iноземного експортера на їх реекспорт.

Державний контроль за виконанням кiнцевими споживачами в Українi зобов'язань за гарантiями щодо використання iмпортованих товарiв у заявлених цiлях

     21. Державний контроль за виконанням кiнцевими споживачами в Українi зобов'язань за гарантiями щодо використання iмпортованих товарiв у заявлених цiлях здiйснюється на пiдставi аналiзу звiтiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - кiнцевих споживачiв про фактичне використання товарiв, а також шляхом планових вибiркових перевiрок фактичного використання товарiв за призначенням їх кiнцевими споживачами, якi можуть здiйснюватися уповноваженими посадовими особами Держекспортконтролю або вiдповiдними контрольними комiсiями.

     22. Держекспортконтроль за погодженням з iншими центральними органами виконавчої влади, СБУ та Службою зовнiшньої розвiдки визначає термiни та затверджує план проведення перевiрки фактичного використання кiнцевим споживачем товарiв, якi були iмпортованi з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях, а також у разi потреби формує контрольну комiсiю, до складу якої можуть залучатися представники Держекспортконтролю, СБУ, Служби зовнiшньої розвiдки, ДФС, iнших центральних органiв виконавчої влади.

(абзац перший пункту 22 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006р. N 726)

     Повноваження та склад контрольної комiсiї погоджуються з центральними органами виконавчої влади, представники яких залучаються до участi у перевiрцi. Членам контрольної комiсiї Держекспортконтролем видаються посвiдчення на право здiйснення вiдповiдної перевiрки.

     Вiдомостi про уповноважених посадових осiб Держекспортконтролю або про склад контрольної комiсiї та термiни перевiрки в письмовiй формi подаються Держекспортконтролем керiвниковi пiдприємства, установи, органiзацiї, що є споживачем товарiв, щодо яких здiйснюється перевiрка.

     23. Перевiрка здiйснюється за мiсцем встановлення (використання) iмпортованих товарiв.

     Керiвник пiдприємства, установи, органiзацiї - кiнцевого споживача зобов'язаний надати уповноваженим посадовим особам Держекспортконтролю або вiдповiднiй контрольнiй комiсiї будь-якi необхiднi документи та сприяти їх роботi.

     Пiдприємство, установа, органiзацiя - кiнцевий споживач має бути попереджений про можливiсть проведення такої перевiрки пiд час оформлення iмпортного сертифiката.

     Про результати перевiрки фактичного використання товарiв за призначенням їх кiнцевим споживачем контрольною комiсiєю складається звiт, який затверджується головою Держекспортконтролю.

     24. Вiдшкодування витрат на проведення перевiрки здiйснюється в установленому порядку за рахунок i в межах статтi державного бюджету, з якої фiнансується дiяльнiсть Держекспортконтролю, або за рахунок пiдприємства, установи, органiзацiї у разi, коли про це зазначено у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi).

Органiзацiя перевiрок за участю iноземних партнерiв використання кiнцевими споживачами в Українi товарiв, якi були iмпортованi з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях

     25. Перевiрки за участю представникiв iноземних експортерiв та/або компетентних державних органiв держави експортера фактичного використання кiнцевими споживачами в Українi товарiв, якi були iмпортованi з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях, можуть здiйснюватися тiльки у випадках, передбачених зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), або коли це обумовлено мiжнародними договорами, учасниками яких є держава iноземного експортера та Україна.

     Перевiрки у вiдповiдних випадках повиннi здiйснюватись згiдно iз законодавством України про державну таємницю.

     26. Повiдомлення про намiр проведення зазначених у пунктi 25 цього Положення перевiрок подається iноземним партнером у встановленому порядку дипломатичними каналами.

     МЗС подає зазначене повiдомлення Держекспортконтролю та iншому центральному органу виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить пiдприємство, установа, органiзацiя - iмпортер.

     Така перевiрка здiйснюється в порядку, передбаченому пунктами 22 та 23 цього Положення, за участю представникiв iноземних експортерiв та/або компетентних державних органiв держави експортера.

Вiдповiдальнiсть за порушення своїх зобов'язань українських iмпортерiв та кiнцевих споживачiв товарiв, якi були iмпортованi в Україну з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях

     27. У разi виявлення з боку українського iмпортера або кiнцевого споживача порушень встановленого порядку здiйснення мiжнародних передач товарiв, щодо яких було надано державнi гарантiї про їх використання у заявлених цiлях, а саме, якщо такi товари:

     не були iмпортованi в Україну i за вказiвкою українського iмпортера без дозволу Держекспортконтролю були направленi в iнше мiсце призначення, нiж визначене у мiжнародному iмпортному сертифiкатi;

     були використанi в iнших, нiж заявленi, цiлях;

     були переданi iншому кiнцевому споживачу на територiї України або реекспортованi без позитивного висновку чи дозволу Держекспортконтролю, а також у разi порушення iнших вимог експортного контролю такий iмпортер або кiнцевий споживач заноситься Держекспортконтролем до списку порушникiв правил експортного контролю. Крiм того, вiн несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом).

Органiзацiя перевiрок використання iноземними кiнцевими споживачами товарiв, якi були iмпортованi з України з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях

     28. Проведення державними органами України перевiрок використання iноземними кiнцевими споживачами товарiв, якi були iмпортованi з України iноземними суб'єктами господарської дiяльностi з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях, на територiї держав iноземних iмпортерiв може здiйснюватися лише у разi, коли здiйснення таких перевiрок передбачено зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), згiдно з якими товари iмпортовано з України або у разi, коли це обумовлено мiжнародними договорами, учасниками яких є держава iноземного iмпортера та Україна. Пiдставою для проведення таких перевiрок є вiдповiднi письмовi гарантiї уповноважених на це державних органiв держави iноземного iмпортера, наданi у зв'язку з iмпортом товарiв з України.

     29. Перевiрки, зазначенi у пунктi 28 цього Положення, проводяться за мiсцем встановлення (використання) iмпортованих з України iноземними суб'єктами господарської дiяльностi товарiв уповноваженими посадовими особами Держекспортконтролю, посольства України у вiдповiднiй державi або комiсiєю, до складу якої можуть входити представники пiдприємства чи органiзацiї, що є експортером цих товарiв, МЗС або посольства України у вiдповiднiй державi, СБУ, Служби зовнiшньої розвiдки, Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку, ДФС та Держекспортконтролю.

(абзац перший пункту 29 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006р. N 726, вiд 21.07.2010р. N 602)

     Повiдомлення про намiр проведення перевiрки до вiдповiдних державних органiв держави iноземного iмпортера подається Держекспортконтролем через МЗС. Питання, пов'язанi з проведенням перевiрки (узгодження термiнiв перевiрки з iноземним iмпортером, оформлення вiз тощо), узгоджуються дипломатичними каналами.

     30. Вiдшкодування витрат на проведення перевiрки здiйснюється в установленому порядку за рахунок i в межах статей державного бюджету, з яких фiнансується дiяльнiсть МЗС, СБУ, Служби зовнiшньої розвiдки, ДФС та Держекспортконтролю, або за рахунок пiдприємства чи органiзацiї - українського експортера у разi, коли про це зазначено у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). Український експортер повинен бути попереджений про вiрогiднiсть проведення такої перевiрки пiд час оформлення дозволу на експорт або висновку щодо можливостi проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв.

(пункт 30 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006р. N 726)

     31. За результатами перевiрки використання iноземним кiнцевим споживачем товарiв, якi були iмпортованi з України iноземним суб'єктом господарської дiяльностi з наданням державних гарантiй щодо їх використання у заявлених цiлях, посадовi особи Держекспортконтролю, посольства України у вiдповiднiй державi або комiсiя складають акт, який передається для розгляду Держекспортконтролю.

     У разi виявлення порушень зобов'язань, узятих на себе iноземними iмпортерами або кiнцевими споживачами, МЗС за поданням Держекспортконтролю дипломатичними каналами повiдомляє компетентнi державнi органи держави iноземного iмпортера про виявленi порушення. Iноземний iмпортер та/або кiнцевий споживач товару, що порушили прийнятi на себе зобов'язання, заносяться Держекспортконтролем до списку iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, з якими забороняються або обмежуються дiловi стосунки щодо товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю.

Проведення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi перевiрок доставки та кiнцевого використання товарiв, якi були експортованi з України

     32. Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi - експортер товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю (далi - експортер), повинен вживати заходiв для перевiрки доставки та кiнцевого використання експортованих товарiв i про її результати iнформувати Держекспортконтроль.

     Експортер повинен сприяти уповноваженим державним органам України у проведеннi ними зазначеної перевiрки, а також у разi потреби залучати цi органи до участi у перевiрках доставки товарiв до кiнцевого споживача та/або використання цим споживачем експортованих товарiв у заявлених цiлях.

     У разi отримання будь-якої iнформацiї про порушення умов доставки товарiв до кiнцевого споживача або використання цих товарiв усупереч заявленим цiлям або iншим споживачем експортер зобов'язаний негайно повiдомити про це Держекспортконтроль i СБУ.

     33. Контроль за доставкою товарiв до кiнцевого споживача здiйснюється експортером шляхом отримання вiд iноземного суб'єкта господарської дiяльностi та надання Держекспортконтролю сертифiката пiдтвердження доставки або iншого документа, оформленого або пiдтвердженого уповноваженим на це органом країни призначення, який мiстить вiдповiднi пiдтвердження про доставку товарiв на територiю країни призначення та їх одержання кiнцевим споживачем (далi - документ про пiдтвердження доставки).

     В окремих випадках залежно вiд категорiї товарiв, країни призначення, кiнцевого споживача тощо за рiшенням Держекспортконтролю контроль за доставкою товарiв до кiнцевого споживача може здiйснюватись шляхом супроводження товарiв представником (представниками) експортера пiд час їх транспортування.

     Про рiшення щодо необхiдностi здiйснення контролю за доставкою товарiв шляхом супроводження пiд час їх транспортування Держекспортконтроль повiдомляє суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiд час прийняття рiшення про надання висновку щодо можливостi проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про експорт товарiв, або про надання дозволу на експорт товарiв.

     Перелiк осiб, уповноважених експортером супроводжувати товари, та їх повноваження визначаються експортером та пiдтверджуються вiдповiдними документами. Особи, уповноваженi експортером супроводжувати товари, мають бути штатними працiвниками експортера.

     34. Гарантiї iноземного суб'єкта господарської дiяльностi - кiнцевого споживача щодо надання експортеру документа про пiдтвердження доставки та/або про можливiсть здiйснення експортером перевiрок використання у заявлених цiлях iмпортованих цим споживачем товарiв, та/або про можливiсть здiйснення контролю за доставкою товарiв до кiнцевого споживача шляхом їх супроводження експортером пiд час транспортування за рекомендацiєю Держекспортконтролю повиннi бути визначенi у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) або в iншому документi, в якому є посилання на такий договiр (контракт).

     У разi коли в експортi товарiв бере участь iноземний суб'єкт господарської дiяльностi - посередник, у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi), укладеному з таким посередником, за рекомендацiєю Держекспортконтролю повиннi бути визначенi його зобов'язання про отримання вiд кiнцевого споживача та надання експортеру документа про пiдтвердження доставки та/або про можливiсть проведення експортером перевiрок використання у заявлених цiлях iмпортованих цим споживачем товарiв, та/або про можливiсть здiйснення контролю за доставкою товарiв до кiнцевого споживача шляхом їх супроводження експортером пiд час транспортування, а також зобов'язання цього посередника про надання експортеру вiдповiдного документа, в якому кiнцевий споживач гарантуватиме надання документа про пiдтвердження доставки, та/або про можливiсть проведення перевiрок чи здiйснення контролю за доставкою товарiв.

     35. Експортер зобов'язаний подати Держекспортконтролю документи про пiдтвердження доставки товарiв вiйськового призначення. Гарантiї експортера щодо надання документiв про пiдтвердження доставки товарiв вiйськового призначення та термiни надання цих документiв повиннi бути викладенi у листi-зверненнi, який експортер подає Держекспортконтролю разом iз заявою про надання вiдповiдного дозволу на право експорту товарiв.

     В окремих випадках за рiшенням Держекспортконтролю такi гарантiї надаються експортером стосовно доставки товарiв подвiйного використання. Необхiднiсть надання таких гарантiй визначається Держекспортконтролем пiд час прийняття рiшення про надання висновку щодо можливостi проведення переговорiв, пов'язаних з укладанням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про експорт товарiв подвiйного використання, або про надання вiдповiдного дозволу на експорт таких товарiв.

     Зазначенi у цьому пунктi документи про пiдтвердження доставки товарiв не подаються до Держекспортконтролю у разi здiйснення мiжнародних передач на виконання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi робiт, пов'язаних з виконанням мiжнародних договорiв про вiйськово-технiчне спiвробiтництво, виробничу або науково-технiчну кооперацiю.

(пункт 35 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1432, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим)

     У разi коли за рiшенням Держекспортконтролю експортер повинен забезпечити супроводження товарiв пiд час їх транспортування, дозвiл на право експорту товарiв може бути наданий Держекспортконтролем лише пiсля отримання вiд експортера документа, в якому цей експортер бере на себе зобов'язання про забезпечення супроводження товарiв.

     36. У разi потреби на письмове прохання експортера до супроводження товарiв та здiйснення контролю за їх доставкою до кiнцевого споживача можуть залучатися представники СБУ, Служби зовнiшньої розвiдки, Держекспортконтролю, ДФС та iнших центральних органiв виконавчої влади.

(абзац перший пункту 36 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006р. N 726)

     Повноваження представникiв центральних органiв виконавчої влади, якi залучаються до супроводження товарiв та здiйснення контролю за їх доставкою до кiнцевого споживача, визначаються керiвниками цих органiв або їх заступниками та пiдтверджуються вiдповiдними документами.

     Вiдшкодування витрат, пов'язаних iз залученням до супроводження товарiв та здiйснення контролю за їх доставкою до кiнцевого споживача представникiв центральних органiв виконавчої влади, а також оформлення необхiдних вiз та проїзних документiв здiйснюється експортером у встановленому порядку.

     37. До здiйснення контролю за доставкою товарiв до кiнцевого споживача та/або перевiрки їх використання у заявлених цiлях можуть залучатися представники закордонних дипломатичних установ України у державах - одержувачах товарiв (за згодою керiвникiв цих установ).

     Для забезпечення участi представникiв дипломатичних установ у здiйсненнi контролю за доставкою товарiв до кiнцевого споживача та/або перевiрки їх використання у заявлених цiлях експортер повинен завчасно звернутись через Держекспортконтроль до МЗС з проханням про залучення вiдповiдних представникiв до участi у здiйсненнi контролю чи проведеннi перевiрок. Разом iз заявою експортер подає у двох примiрниках необхiдну iнформацiю про порядок експорту товарiв, спосiб їх транспортування, перевiзника, мiсце доставки товарiв та їх кiнцевого споживача. Держекспортконтроль пiсля отримання такої заяви надсилає її разом з одним примiрником iнформацiї до МЗС для прийняття рiшення.

     38. Пiсля доставки товарiв до кiнцевого споживача експортер подає Держекспортконтролю документ про пiдтвердження доставки товарiв з посиланням на вiдповiдний зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), за яким товари експортованi з України, наданий або пiдтверджений уповноваженим державним органом країни призначення. Якщо такий документ складено iноземною мовою, до нього додається переклад, засвiдчений у встановленому порядку.

     Документ про пiдтвердження доставки товарiв повинен мiстити такi вiдомостi:

     мiсце доставки товарiв;

     найменування кiнцевого споживача та його пiдтвердження про отримання товарiв вiдповiдно до ранiше наданого сертифiката кiнцевого споживача та реквiзити цього сертифiката;

     номенклатура та кiлькiсть отриманих товарiв;

     прiзвище, iм'я та посада особи, яка видала документ;

     вiдмiтка уповноваженого державного органу iз зазначенням його найменування, а також прiзвище, iм'я та посада особи, яка пiдтвердила документ;

     дата оформлення документа та його номер.

     39. У разi коли контроль за доставкою товарiв до кiнцевого споживача здiйснювався шляхом супроводження транспортування, разом з документом про пiдтвердження доставки товарiв експортер подає Держекспортконтролю звiт про здiйснення такого контролю, у якому зазначає:

     iнiцiали i прiзвище, посади осiб, якi супроводжували товари та здiйснювали контроль за їх доставкою;

     номенклатуру, кiлькiсть товарiв та її вiдповiднiсть номенклатурi, зазначенiй в договорi (контрактi) та сертифiкатi кiнцевого споживача;

     спосiб доставки вантажу, тип та реєстрацiйний номер транспортного засобу, його власника (країна, фiрма, особа), компанiю перевiзника та замовника перевезення;

     заявлений та фактично виконаний маршрут доставки товарiв iз зазначенням промiжних посадок/зупинок i дат їх здiйснення, часткове розвантаження товарiв, експортованих з України, та хто дав таке розпорядження (особа, фiрма, країна);

     дату i пункт доставки товарiв (мiсто, аеропорт або морський порт, країна), представникiв кiнцевого споживача та державних органiв, якi отримали товари i видали документ про пiдтвердження доставки товарiв;

     iншу iнформацiю, яка пiдтверджує доставку товарiв.

     40. Експортер повинен у 45-денний термiн пiсля здiйснення експорту товарiв подати до Держекспортконтролю документ про пiдтвердження доставки товарiв. Цей термiн може бути продовжений Держекспортконтролем у разi подання експортером звернення з обґрунтуванням причин затримки надання такого документа i пропозицiєю щодо встановлення нового термiну надання цього документа.

     Абзац другий пункту 40 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1432)
(Положення доповнено роздiлом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2003р. N 1225)

 

Додаток 1
до Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням гарантiй щодо використання в заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю

 

Герб України УКРАЇНА
Ukraine

Державна служба експортного контролю
State Service on Export Control

Мiжнародний iмпортний сертифiкат
International Import Certificate

 
N _______________

1. Iмпортер, його адреса
Importer's full name and address
2. Експортер, його адреса
Exporter's full name and address
3. Код TH ЗЕД, найменування та повний опис товару
N. of customs tariff, name and full description of the goods

 

 

4. Кiлькiсть товару
Quantity
5. Одиниця вимiру
Unit
6. Вартiсть товару
Value
7. Валюта платежу
Currency of payment
 

 

 

     
8. Цим пiдтверджується, що iмпортер прийняв зобов'язання iмпортувати в Україну товари, зазначенi у пунктi 3, а у разi, коли товари не будуть iмпортованi в Україну, не направляти їх в iнше мiсце без дозволу Державної служби експортного контролю України
It's hereby certified that importer has undertaken to import into Ukraine the goods stated in item 3 or, if they are not imported into Ukraine, not to divert them to another destination without a permission of the State Service on Export Control of Ukraine

9. Цей документ втрачає чиннiсть у разi, коли вiн не був наданий компетентним державним органам держави експортера протягом шести мiсяцiв з дати його оформлення
This document ceases to be valid unless presented to the competent national authorities of exporter's state within six months from its date of issue

____________
посада
title
____________
пiдпис
signature
____________
прiзвище
name
____________
дата
date
____________
печатка
stamp

 

Додаток 2
до Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням гарантiй щодо використання в заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю

 

Герб України УКРАЇНА
Ukraine

Державна митна служба
State Customs Service

Сертифiкат пiдтвердження доставки
Delivery Verification Certificate

 
N _______________

1. Iмпортер, його адреса
Importer's full name and address
2. Експортер, його адреса
Exporter's full name and address
3. Мiжнародний iмпортний сертифiкат
International Import Certificate
N _________________________________
вiд (of) _____________________________
4. Номер та дата митної декларацiї
Number and date of the Customs Declaration issue
5. Код ТН ЗЕД, найменування та повний опис товару
N. of customs tariff, name and full description of the goods

 

6. Кiлькiсть товару
Quantity
7. Одиниця вимiру
Unit
8. Вартiсть товару
Value
9. Валюта платежу
Currency of payment
 

 

 

     

10. Цим пiдтверджується, що товар, зазначений у пунктi 5, було iмпортовано в Україну i прийнято пiд режим експортного контролю України
This is to certify, that the goods stated in item 5, has been imported to Ukraine and accepted under the export control regime of Ukraine

____________
посада
title
____________
пiдпис
signature
____________
прiзвище
name
____________
дата
date
____________
печатка
stamp

 

Додаток 3
до Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням гарантiй щодо використання в заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю

 

Сертифiкат кiнцевого споживача
End-user certificate
N ________________
1. Споживач, його адреса
User's full name and address

 

2. Експортер, його адреса
Exporter's full name and address

 

3. Найменування та повний опис товару
Name and full description of the goods

 

4. Мiсце встановлення (використання) товару
Place of installation (use) of the goods

 

5. Цiль кiнцевого використання товару
The purpose of End-use of the goods

 

6. Споживач товару цим гарантує, що товар, зазначений у пунктi 3, не буде використаний в iнших цiлях, нiж зазначенi в пунктi 5, i не буде переданий iншому суб'єкту пiдприємницької дiяльностi на територiї України або реекспортований без дозволу Державної служби експортного контролю України
The user of the goods warrants by this, that the goods stated in item 3, will not be used other, than for purporses stated in item 5, and will not be transfered to any other subject of business activity in the territory of Ukraine or reexported without a permission of the State Service on Export Control of Ukraine

 

7. Iншi гарантiї i зобов'язання, передбаченi умовами зовнiшньоекономiчного договору
Other guaranties and obligations stipulated by conditions of the external economic contract

____________
посада
title
____________
пiдпис
signature
____________
прiзвище
name
____________
дата
date

     Сертифiкат кiнцевого споживача оформляється на бланку пiдприємства, установи, органiзацiї-споживача.

(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановоюКабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.02.2018р. N 99)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.