КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 жовтня 2018 р. N 974


Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

     1. Внести до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167, N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 23, ст. 1727; 2007 р., N 33, ст. 1338; 2008 р., N 36, ст. 1207, N 76, ст. 2566; 2010 р., N 1, ст. 21; 2012 р., N 5, ст. 174, N 40, ст. 1548, N 85, ст. 3463; 2014 р., N 74, ст. 2091; 2017 р., N 28, ст. 814, N 50, ст. 1555, N 94, ст. 2856; 2018 р., N 8, ст. 303), змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 сiчня 2004 р. N 86
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2018 р. N 974)

ПОРЯДОК
здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання

Загальна частина

     1. Цей Порядок визначає процедури здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами:

     товарiв подвiйного використання, внесених до Єдиного списку товарiв подвiйного використання, згiдно з додатком;

     товарiв, не внесених до Єдиного списку товарiв подвiйного використання, у випадках, визначених статтею 10 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" (далi - Закон).

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законi.

     3. Мiжнародна передача товарiв, зазначених у пунктi 1 цього Порядку (далi - товари), може здiйснюватися суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв, центральним органом виконавчої влади, вiйськовим формуванням, правоохоронним органом, органом та пiдроздiлом цивiльного захисту України (далi - суб'єкти), iноземним суб'єктом господарської чи iншої дiяльностi (далi - iноземний суб'єкт) за наявностi у них вiдповiдного дозволу чи висновку Держекспортконтролю, зазначених у статтi 15 Закону.

     4. Дозвiл чи висновок Держекспортконтролю на право здiйснення мiжнародної передачi будь-якого виробу, обладнання чи матерiалу надає право на передачу технологiї, яка є мiнiмально необхiдною для установлення, експлуатацiї товару за цiльовим призначенням, у тому числi технiчного обслуговування i ремонту, в кiлькостi та обсягах, визначених таким дозволом чи висновком. Кiлькiсть та обсяги такої технологiї обмежуються iнформацiєю, наведеною у документацiї (паспортi, формулярi), яка спецiально розроблена для такого товару його розробником або виробником та постачається разом з ним.

     5. Мiжнароднi передачi товарiв, якi є матерiальними носiями iнформацiї, вiднесеної до державної таємницi, здiйснюються з дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємницi.

Вимоги пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв

     6. У разi перемiщення товарiв через митний кордон України їх митний контроль та митне оформлення здiйснюються у порядку, встановленому митним законодавством.

     Пiд час митного оформлення товарiв разом з iншими документами, необхiдними для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, суб'єкт або iноземний суб'єкт вiдповiдно до частини другої статтi 264 Митного кодексу України на вимогу митницi зобов'язаний надати оригiнал дозволу або висновку Держекспортконтролю.

     Митне оформлення товарiв здiйснюється за умови надходження до ДФС вiд Держекспортконтролю дозволiв та висновкiв в електроннiй формi через електронну систему в галузi державного експортного контролю.

     Зазначенi дозволи та висновки мiстять довiдкову iнформацiю щодо кодiв товарiв згiдно з УКТЗЕД. Єдиною ознакою для прийняття рiшення щодо митного оформлення товару є вiдповiднiсть фiзичних ознак заявленого до митного оформлення товару його найменуванню та опису товару, наведеному в Єдиному списку товарiв подвiйного використання.

Обмеження на здiйснення мiжнародних передач деяких категорiй товарiв

     7. Не допускається експорт товарiв до держав, стосовно яких Радою Безпеки ООН установлено ембарго на їх експорт, а також у разi, коли за результатами експертизи в галузi державного експортного контролю є пiдстави вважати, що вони призначенi для:

     1) створення зброї масового знищення чи засобiв її доставки;

     2) використання у терористичних або iнших протиправних цiлях;

     3) використання пiд час провадження дiяльностi, пов'язаної iз створенням ядерних вибухових пристроїв, або дiяльностi, пов'язаної з ядерним паливним циклом, яка не перебуває пiд гарантiями МАГАТЕ;

     4) використання пiд час провадження дiяльностi, пов'язаної з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням хiмiчної зброї, крiм випадкiв, коли такi товари призначенi для цiлей, якi не забороняються Конвенцiєю про заборону розробки, виробництва, накопичення i застосування хiмiчної зброї та про її знищення (далi - Конвенцiя);

     5) використання пiд час провадження дiяльностi, пов'язаної з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудникiв захворювань (патогенiв) i токсинiв як бактерiологiчної (бiологiчної) та токсинної зброї чи її складових частин.

     8. Експорт та тимчасове вивезення з України, iмпорт та тимчасове ввезення в Україну товарiв, зазначених у позицiях 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.10 - 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21 - 1C350.22, 1C350.25 - 1C350.28, 1C350.31 - 1C350.37, 1C350.39, 1C350.54 - 1C350.56, 1C350.60, 1C350.61, 1C350.63, 1C351.d.4, 1C351.d.5, 1C450.а.1 - 1C450.а.2, 1C450.b.1 - 1C450.b.6 Єдиного списку товарiв подвiйного використання, допускається тiльки до або з держав - учасниць Конвенцiї.

     Експорт та тимчасове вивезення з України, iмпорт та тимчасове ввезення в Україну товарiв, зазначених у позицiях 1C351.d.4 та 1C351.d.5 Єдиного списку товарiв подвiйного використання, допускається тiльки до або з держав - учасниць Конвенцiї у разi, коли вони використовуються у дослiдницьких, медичних, фармацевтичних, а також захисних цiлях, якi безпосередньо пов'язанi iз захистом вiд токсичних хiмiкатiв та хiмiчної зброї.

     Експорт та тимчасове вивезення з України, iмпорт та тимчасове ввезення в Україну товарiв, зазначених у позицiях 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.10 - 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21 - 1C350.22, 1C350.25 - 1C350.28, 1C350.31 - 1C350.37, 1C350.39, 1C350.54 - 1C350.56, 1C350.60, 1C350.61, 1C350.63, 1C450.а.1 - 1C450.а.2, 1C450.b.1 - 1C450.b.6 Єдиного списку товарiв подвiйного використання, допускається до або з держав, якi не є учасницями Конвенцiї, якщо йдеться про товари, що:

     мiстять у своєму складi 1 вiдсоток або менше хiмiкатiв, зазначених у позицiях 1C450.а.1 - 1C450.а.2 Єдиного списку товарiв подвiйного використання;

     мiстять у своєму складi 10 вiдсоткiв або менше хiмiкатiв, зазначених у позицiях 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.10 - 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21 - 1C350.22, 1C350.25 - 1C350.28, 1C350.31 - 1C350.37, 1C350.39, 1C350.54 - 1C350.56, 1C350.60, 1C350.61, 1C350.63, 1C450.b.1 - 1C450.b.6 Єдиного списку товарiв подвiйного використання;

     визначенi як продукцiя, розфасована для роздрiбної торгiвлi або для iндивiдуального використання.

     9. Експорт та тимчасове вивезення з України, iмпорт та тимчасове ввезення в Україну товарiв, зазначених у позицiях 1С351 - 1С354 роздiлу 1 Єдиного списку товарiв подвiйного використання, допускається тiльки у разi, коли вони призначенi для профiлактичних, захисних та iнших мирних цiлей i не пов'язанi з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудникiв захворювань (патогенiв) i токсинiв як бактерiологiчної (бiологiчної) та токсинної зброї або складових частин такої зброї.

     10. Експорт товарiв, зазначених у роздiлi "Категорiя I товарiв, що можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї" Єдиного списку товарiв подвiйного використання, не допускається, крiм випадкiв, передбачених керiвними принципами Режиму контролю за ракетними технологiями.

     11. Вiдомостi про експорт та iмпорт окремих категорiй товарiв вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань України Держекспортконтроль подає МЗС для iнформування заiнтересованих мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна.

Загальнi вимоги до здiйснення мiжнародних передач товарiв

     12. За дозволом чи висновком Держекспортконтролю здiйснюються:

     1) експорт, тимчасове вивезення, реекспорт товарiв, при цьому реекспорт товарiв здiйснюється у порядку його експорту;

     2) iмпорт i тимчасове ввезення товарiв, зазначених у позицiях 0С001, 0С002, 1А007, 1А008, 1А906, 1В904, 1С012, 1C350.1 - 1C350.3, 1C350.5 - 1C350.28, 1C350.30 - 1C350.56, 1C350.58 - 1C350.63, 1С351 - 1С354, 1C450.а.1 - 1C450.а.7, 1C450.b.1 - 1C450.b.6, 1C450.b.8, 1С913 та частинi третiй роздiлу 5, а також iмпорт технологiї вiдповiдно до особливої примiтки до позицiї 1Е001 Єдиного списку товарiв подвiйного використання;

     3) тимчасове ввезення товарiв, що здiйснюється з метою надання iноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернiзацiї тощо;

     4) iмпорт тих товарiв, що не включенi до Єдиного списку товарiв подвiйного використання, у разi, коли такi товари ввозяться на територiю України з наданням мiжнародного iмпортного сертифiката або окремого документа, який мiстить державнi гарантiї i пiдтверджує зобов'язання iмпортера про iмпорт товарiв в Україну;

     5) транзит територiєю України товарiв, зазначених у позицiях 0С001, 0С002, 1С351 - 1С354 та роздiлi "Категорiя I товарiв, що можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї" Єдиного списку товарiв подвiйного використання.

     13. Для отримання дозволу чи висновку на право здiйснення експорту, iмпорту, реекспорту чи тимчасового вивезення, тимчасового ввезення товарiв до Держекспортконтролю подаються:

     1) заява на отримання дозволу чи висновку на право здiйснення вiдповiдної мiжнародної передачi. Форма заяви, порядок її заповнення та подання визначаються Мiнекономрозвитку;

     2) оригiнал документа, яким кiнцевий споживач пiдтверджує право посередника на постачання йому товарiв, - подається у разi, коли суб'єкт або iноземний суб'єкт, який здiйснює iмпорт товарiв, є посередником. У разi отримання вiдкритого або генерального дозволу оригiнал такого документа подається разом iз звiтом про фактично здiйснений (частково здiйснений) експорт чи iмпорт товарiв, зазначеним у пунктi 31 цього Порядку. Якщо участь посередника у виконаннi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) щодо постачання товарiв кiнцевому споживачевi визначена у поданому разом iз заявою сертифiкатi кiнцевого споживача, iмпортному сертифiкатi, такий документ не подається;

     3) оригiнали документiв, якi мiстять зобов'язання кожного посередника щодо передачi ним товару iншому посереднику або кiнцевому споживачевi, визначеному в сертифiкатi кiнцевого споживача або iмпортному сертифiкатi, - подаються у разi, коли постачання товарiв кiнцевому споживачевi здiйснюється через посередникiв. Для отримання вiдповiдного вiдкритого або генерального дозволу оригiнали документiв не подаються iз заявою, а подаються разом iз зазначеним у пунктi 31 цього Порядку звiтом про фактично здiйснений (частково здiйснений) експорт чи iмпорт товарiв.

     14. Для отримання висновку на право здiйснення транзиту територiєю України товарiв до Держекспортконтролю подаються:

     1) заява про отримання висновку на право здiйснення транзиту територiєю України товарiв. Форма заяви, порядок її заповнення та подання визначаються Мiнекономрозвитку;

     2) засвiдчена копiя експортної лiцензiї держави-експортера або iншого офiцiйного документа, що мiстить вiдомостi про надане право на мiжнародну передачу товару.

     15. Оригiнали та засвiдченi копiї документiв, зазначенi у цьому Порядку, подаються суб'єктом звернення до Держекспортконтролю разом iз супровiдним листом.

     Документи, що подаються до Держекспортконтролю, повиннi бути складенi державною мовою. До документiв, складених iноземною мовою, обов'язково додається їх переклад на українську мову, засвiдчений в установленому порядку пiдписом уповноваженої особи суб'єкта звернення.

     Заява i документи, якi поданi до Держекспортконтролю для отримання дозволу чи висновку на право здiйснення мiжнародної передачi товарiв, повиннi мiстити повну та достовiрну iнформацiю про всiх учасникiв здiйснення мiжнародної передачi товарiв, зазначеної у заявi, про товари та порядок їх мiжнародної передачi, про кiнцеве використання цих товарiв, а також про гарантiї щодо їх використання виключно у заявлених цiлях.

     Посадова особа, уповноважена дiяти вiд iменi суб'єкта, несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i повноту iнформацiї та вiдомостей, зазначених у документах, поданих для оформлення дозволiв чи висновкiв на право здiйснення мiжнародних передач товарiв.

     16. Розгляд заяв про отримання дозволу на право здiйснення експорту товарiв, зазначених у роздiлi "Категорiя I товарiв, що можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї" Єдиного списку товарiв подвiйного використання, здiйснюється iз залученням ДКА у межах його компетенцiї.

     17. Строк розгляду заяви про надання дозволу чи висновку на право здiйснення вiдповiдної мiжнародної передачi товарiв та випадки залишення заяви без розгляду визначенi статтями 15 i 16 Закону.

     За видачу Держекспортконтролем дозволiв i висновкiв на право здiйснення мiжнародних передач товарiв справляється адмiнiстративний збiр вiдповiдно до статтi 30 Закону.

     18. Розгляд заяв про отримання дозволiв на право здiйснення експорту товарiв до держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго або обмеження на експорт таких товарiв виходячи з мiжнародних зобов'язань України, у разi необхiдностi забезпечення нацiональної безпеки здiйснюється iз залученням у межах компетенцiї МЗС, Мiноборони, СБУ, розвiдувальних органiв України та Мiжвiдомчої комiсiї з полiтики вiйськово-технiчного спiвробiтництва та експортного контролю.

     У разi виникнення потреби в додатковому мiжвiдомчому узгодженнi (отриманнi iнформацiї про вiдповiднiсть мiжнародної передачi нацiональним iнтересам України, про можливе вiдхилення вiд заявленого кiнцевого використання товарiв, перевiрцi кiнцевого споживача чи посередника, проведеннi консультацiй з вiдповiдними органами держав - учасниць мiжнародних режимiв експортного контролю) мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади та державнi органи пiсля отримання вiдповiдного запиту надають висновок про можливiсть здiйснення мiжнародної передачi.

Додатковi вимоги до здiйснення експорту, тимчасового вивезення та реекспорту товарiв

     19. Для отримання дозволу на право здiйснення експорту товарiв до Держекспортконтролю подаються документи, зазначенi у пунктi 13 цього Порядку, та оригiнали документiв про зобов'язання та гарантiї iноземного суб'єкта - кiнцевого споживача стосовно iмпортованих товарiв (сертифiкат кiнцевого споживача, iнший документ про гарантiї), що мiстять:

     1) вiдомостi про кiнцевого споживача товарiв, їх експортера, найменування та кiлькiсть товарiв, кiнцеве призначення, а також конкретну цiль i мiсце використання;

     2) зобов'язання iноземного суб'єкта - кiнцевого споживача не реекспортувати i не передавати будь-кому отриманi товари без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарiв та Держекспортконтролю, а також його зобов'язання щодо окремих груп товарiв, а саме:

     товарiв, що можуть бути використанi пiд час створення ракетної зброї:

     - використовувати отриманi товари тiльки у заявлених цiлях, якi не стосуються створення ракетних засобiв доставки зброї масового знищення;

     - не копiювати, не модифiкувати та не змiнювати отриманi товари без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарiв та Держекспортконтролю;

     - не реекспортувати та не передавати будь-кому отриманi товари, їх копiї чи створенi на їх основi вироби або обладнання без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарiв та Держекспортконтролю;

     товарiв, що можуть бути використанi пiд час створення ядерної зброї:

     - використовувати отриманi товари тiльки у заявлених цiлях, якi не стосуються будь-яким чином дiяльностi, пов'язаної iз створенням ядерних вибухових пристроїв, або дiяльностi, пов'язаної з ядерним паливним циклом, яка не перебуває пiд гарантiями МАГАТЕ;

     - не копiювати, не модифiкувати, не реекспортувати отриманi товари чи передавати їх будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарiв та Держекспортконтролю, у тому числi товари, призначенi для власних потреб кiнцевого споживача;

     товарiв, що можуть бути використанi у створеннi хiмiчної зброї:

     - використовувати отриманi товари тiльки у заявлених цiлях, якi не стосуються створення хiмiчної зброї або будь-якої iншої дiяльностi, забороненої Конвенцiєю;

     - не реекспортувати i не передавати отриманi товари будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарiв та Держекспортконтролю, у тому числi товари, призначенi для власних потреб кiнцевого споживача.

     У документi, який мiстить зобов'язання та гарантiї iноземного суб'єкта, повиннi бути зазначенi хiмiчна назва, структурна формула та реєстрацiйний номер товару за мiжнародним довiдником "Chemical abstracts service", якщо такий номер йому присвоєний (у разi експорту хiмiкатiв);

     товарiв, що можуть бути використанi пiд час створення бактерiологiчної (бiологiчної) та токсичної зброї:

     - використовувати отриманi товари тiльки у заявлених цiлях, якi не стосуються створення бактерiологiчної (бiологiчної) та токсичної зброї або будь-якої iншої дiяльностi, забороненої Конвенцiєю про заборону розробки, виробництва та накопичення запасiв бактерiологiчної (бiологiчної) i токсичної зброї та про її знищення;

     - не реекспортувати i не передавати отриманi товари будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарiв та Держекспортконтролю, у тому числi товари, призначенi для власних потреб кiнцевого споживача.

     У документi, який мiстить зобов'язання та гарантiї iноземного суб'єкта, повинна бути зазначена назва штаму збудника захворювання (патогену) чи токсину з посиланням на вiдповiдний паспорт (у разi експорту збудникiв захворювань (патогенiв) чи токсинiв).

     У разi коли iноземний суб'єкт - кiнцевий споживач має намiр у подальшому реекспортувати чи передавати отриманi товари iншому кiнцевому споживачевi, в зазначеному документi повиннi бути визначенi його зобов'язання про здiйснення таких операцiй лише за наявностi письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

     Якщо експорт товарiв, зазначених у роздiлах "Чутливi" товари" або "Дуже чутливi" товари" Єдиного списку товарiв подвiйного використання, здiйснюється до держав, якi не є членами мiжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленiсть", а також якщо експорт товарiв, зазначених в iнших роздiлах Єдиного списку товарiв подвiйного використання, здiйснюється до держав, якi не є членами вiдповiдного мiжнародного режиму експортного контролю, а саме: Режиму контролю за ракетними технологiями, "Група ядерних постачальникiв", "Австралiйська група", до зазначених у цьому пунктi документiв додаються оригiнал iмпортного сертифiката або iншого документа, що оформлений або пiдтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарiв i мiстить пiдтвердження або гарантiї державного органу щодо iмпорту зазначеного товару до вiдповiдної держави.

     Для отримання дозволу на право здiйснення експорту послуг з гарантiйного обслуговування товарiв разом iз заявою до Держекспортконтролю подається iнформацiя про реквiзити ранiше оформлених на такi товари документiв, зазначених у цьому пунктi, про зобов'язання та гарантiї iноземного суб'єкта - кiнцевого споживача.

     У разi отримання вiдкритого або генерального дозволу на право здiйснення експорту товарiв зазначенi у цьому пунктi документи про зобов'язання та гарантiї iноземного суб'єкта - кiнцевого споживача подаються до Держекспортконтролю разом iз звiтом про фактично здiйснений (частково здiйснений) експорт товарiв, зазначеним у пунктi 31 цього Порядку.

     20. Вiдкритий або генеральний дозвiл на право здiйснення експорту товарiв до держав, якщо такi держави не є учасниками вiдповiдного мiжнародного режиму експортного контролю, членом якого є Україна, якщо з державою кiнцевого споживача товарiв не укладено мiжнародний договiр, яким обумовлено такий експорт, надається в установленому порядку за погодженням у межах їх компетенцiї з МЗС, СБУ та розвiдувальними органами України.

     Фактичне вiдвантаження товарiв, передбачених для експорту за вiдкритим або генеральним дозволом, здiйснюється суб'єктом лише пiсля отримання документiв про зобов'язання та гарантiї iноземного суб'єкта - кiнцевого споживача, зазначених у пунктi 19 цього Порядку.

     21. Для отримання дозволу на реекспорт товарiв до Держекспортконтролю подаються документи, зазначенi у пунктах 13 i 19 цього Порядку, та документи, якi пiдтверджують вiдсутнiсть обмежень на реекспорт товарiв з боку експортера таких товарiв в Україну.

     22. Передача товарiв, ранiше експортованих з України, iншому кiнцевому споживачевi здiйснюється за письмовою згодою Держекспортконтролю про можливiсть здiйснення такої передачi.

     Для одержання зазначеної письмової згоди український експортер товарiв надсилає до Держекспортконтролю лист iз стислим викладенням мети звернення, до якого додаються засвiдченi в установленому порядку копiї зобов'язань та гарантiй iноземного суб'єкта - кiнцевого споживача, якому передаються такi товари, стосовно iмпортованих товарiв вiдповiдно до пункту 19 цього Порядку;

     Якщо постачання товарiв кiнцевому споживачевi здiйснюється через посередникiв, до листа також додаються документи, зазначенi у пiдпунктах 2 i 3 пункту 13 цього Порядку.

     23. Для отримання висновку на право здiйснення тимчасового вивезення товарiв для демонстрацiї на виставках та ярмарках, рекламування, проведення випробувань, навчань та з iншою метою, якщо це не передбачає переходу права власностi на товари, український суб'єкт надсилає до Держекспортконтролю лист iз стислим викладенням мети звернення, до якого додаються зобов'язання (гарантiї) суб'єкта щодо зворотного ввезення товарiв в Україну без змiни їх кiлькiсних i якiсних характеристик, а також документи, зазначенi у пiдпунктi 1 пункту 13 цього Порядку.

     24. Для отримання дозволу чи висновку на право здiйснення експорту, реекспорту чи тимчасового вивезення товарiв, зазначених у роздiлi 0 Єдиного списку товарiв подвiйного використання, до Держекспортконтролю подаються документи, зазначенi у пунктi 13 цього Порядку, а також:

     1) оригiнал документа, оформленого або пiдтвердженого уповноваженим державним органом держави призначення товарiв, який мiстить пiдтвердження або гарантiї цього державного органу стосовно того, що отриманi товари, а також виробленi на їх основi або в результатi їх використання ядернi i спецiальнi неядернi матерiали, установки та обладнання:

     не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї чи iнших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої вiйськової мети;

     перебуватимуть пiд контролем (гарантiями) МАГАТЕ протягом усього строку їх фактичного використання згiдно з угодою про гарантiї мiж державою, що отримує товари, i МАГАТЕ, яка охоплює всю мирну ядерну дiяльнiсть цiєї держави;

     забезпечуватимуться засобами фiзичного захисту на рiвнi, не нижчому нiж рекомендовано МАГАТЕ;

     реекспортуватимуться або передаватимуться з-пiд юрисдикцiї держави-iмпортера до будь-якої iншої держави тiльки за умов, передбачених у цьому пунктi, i тiльки за наявностi письмової згоди на це експортера таких товарiв та Держекспортконтролю.

     Пiдтвердження або гарантiї, зазначенi у цьому пiдпунктi, приймаються до розгляду, якщо вони оформленi уповноваженим на це державним органом держави, що отримує товар, шляхом пiдтвердження ним зобов'язань у зв'язку з поставками з України або шляхом посилання на зобов'язання вiдповiдно до багатостороннiх або двостороннiх договорiв, учасниками яких є Україна та держава, що отримує товар;

     2) оригiнал висновку Держатомрегулювання щодо додержання вимог ядерної та радiацiйної безпеки - подається у разi здiйснення експорту, реекспорту чи тимчасового вивезення товарiв, зазначених у позицiях 0С001 та 0С002 Єдиного списку товарiв подвiйного використання.

Додатковi вимоги до здiйснення iмпорту та тимчасового ввезення товарiв

     25. Для отримання дозволу на право здiйснення iмпорту товарiв до Держекспортконтролю подаються документи, зазначенi у пунктi 13 цього Порядку, а також:

     1) оригiнал сертифiката кiнцевого споживача за формою, встановленою Положенням про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 920 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 22, ст. 1005);

     2) оригiнал документа про зобов'язання iмпортера та кiнцевого споживача використовувати товари, якi ввозяться в Україну, виключно в цiлях, визначених у пунктах 8 або 9 цього Порядку, - подається у разi здiйснення iмпорту товарiв, зазначених у позицiях 1C350.1 - 1C350.3, 1C350.5 - 1C350.28, 1C350.30 - 1C350.56, 1C350.58 - 1C350.63, 1C351.d.4, 1C351.d.5, 1C450.а.1 - 1C450.а.7, 1C450.b.1 - 1C450.b.6, 1C450.b.8 або у позицiях 1С351 - 1С354 Єдиного списку товарiв подвiйного використання.

     Для отримання вiдкритого або генерального дозволу на право здiйснення iмпорту товарiв документи, зазначенi у пiдпунктах 1 та 2 цього пункту, подаються до Держекспортконтролю не iз заявою, а разом iз зазначеним у пунктi 31 цього Порядку звiтом про фактично здiйснений (частково здiйснений) iмпорт товарiв.

     26. Якщо умовою iмпорту товарiв в Україну є оформлення Українською Стороною документiв про гарантiї, пов'язанi з кiнцевим використанням iмпортованих товарiв, такi документи оформлюються у порядку, встановленому Положенням про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю.

     27. Передача iншому кiнцевому споживачевi на територiї України товарiв у разi, коли вони були iмпортованi в Україну за дозволом та/або з наданням мiжнародного iмпортного сертифiката або окремого документа, який мiстить державнi гарантiї, здiйснюється за письмовим погодженням Держекспортконтролю про можливiсть здiйснення такої передачi.

     Для отримання зазначеного погодження кiнцевий споживач товарiв, який має намiр передати iмпортованi товари iншому кiнцевому споживачевi, надсилає до Держекспортконтролю лист iз стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

     документ, що пiдтверджує згоду iноземного експортера на подальшу передачу товару iншому кiнцевому споживачевi на територiї України;

     оригiнал сертифiката кiнцевого споживача, оформленого кiнцевим споживачем, якому передаються товари для використання, за формою, встановленою Положенням про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю;

     iнформацiю про реквiзити ранiше оформлених на такi товари сертифiката кiнцевого споживача та iмпортного сертифiката або окремого документа, який мiстить державнi гарантiї.

     Якщо постачання товарiв кiнцевому споживачевi здiйснюється через посередникiв, до листа також додаються документи, зазначенi у пiдпунктах 2 i 3 пункту 13 цього Порядку.

     28. Тимчасове ввезення товарiв з метою надання iноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернiзацiї тощо здiйснюється за вiдповiдним висновком Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарiв), включаючи надання послуг з гарантiйного обслуговування, здiйснюється за дозволом Держекспортконтролю. Зазначенi висновок та дозвiл подаються на пiдставi документiв, зазначених у пунктах 13 i 19 цього Порядку.

     29. Для отримання висновку на право здiйснення тимчасового ввезення товарiв для демонстрацiї на виставках та ярмарках, рекламування, проведення випробувань, проведення навчань та з iншою метою, якщо це не передбачає переходу права власностi на товари, до Держекспортконтролю подаються документи, зазначенi у пунктi 13 цього Порядку.

     30. Для отримання висновку на право здiйснення тимчасового ввезення товарiв, зазначених у позицiях 1C350.1 - 1C350.3, 1C350.5 - 1C350.28, 1C350.30 - 1C350.56, 1C350.58 - 1C350.63, 1C351.d.4, 1C351.d.5, 1C450.а.1 - 1C450.а.7, 1C450.b.1 - 1C450.b.6, 1C450.b.8 або у позицiях 1С351 - 1С354 Єдиного списку товарiв подвiйного використання, до Держекспортконтролю подаються документи, зазначенi у пунктi 13 цього Порядку, та оригiнал документа про зобов'язання використовувати товари, якi ввозяться в Україну, виключно в цiлях, що не суперечать пунктам 8 або 9 цього Порядку.

Звiтування та вiдповiдальнiсть

     31. Суб'єкти, якi отримали дозвiл чи висновок, подають до Держекспортконтролю звiти про фактично здiйснений (не здiйснений, частково здiйснений) експорт чи iмпорт товарiв, визначених у таких документах, та про використання (невикористання, часткове використання) зазначених товарiв у заявлених цiлях. Форми зазначених звiтiв i строки їх подання визначаються Мiнекономрозвитку.

     Неподання або несвоєчасне подання суб'єктом звiтiв, зазначених у цьому пунктi, тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену Законом.

     32. Суб'єкти, якi допускають порушення вимог цього Порядку, несуть вiдповiдальнiсть, передбачену Законом.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.