КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 квiтня 2022 р. N 463


Про внесення змiн до пункту 7 Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до пункту 7 Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 920 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 22, ст. 1005; 2018 р., N 20, ст. 659), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 квiтня 2022 р. N 463

ЗМIНИ,
що вносяться до пункту 7 Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю

     Доповнити пункт пiсля абзацу шостого новими абзацами такого змiсту:

     "У разi наявностi вимоги iноземного експортера чи державного органу держави експортера стосовно надання окремих гарантiйних зобов'язань щодо товарiв, наведених у роздiлi "0. Ядернi установки, матерiали та обладнання" додатка до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167), - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2018 р. N 974, вiдповiдно до Керiвних принципiв мiжнародного режиму експортного контролю "Група ядерних постачальникiв" такi зобов'язання оформлюються Держекспортконтролем як додаток до iмпортного сертифiката або як окремий документ на пiдставi письмових пiдтверджень Мiненерго, Держатомрегулювання та МЗС щодо готовностi забезпечення їх виконання.

     Запити до зазначених органiв стосовно необхiдностi письмових пiдтверджень надсилаються Держекспортконтролем.".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - тринадцятим.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.