КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 лютого 2018 р. N 99


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 лютого 2018 р. N 99

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю

     1. У пунктi 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузi державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 767 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 70; 2003 р., N 34, ст. 1827; 2008 р., N 91, ст. 3026; 2012 р., N 85, ст. 3463):

     1) абзац четвертий пiсля слова "засвiдченi" доповнити словами "в установленому порядку";

     2) в абзацi шостому слова ", що скрiплюється печаткою такого суб'єкта" замiнити словами "або уповноваженою на те особою";

     3) абзац дев'ятий пiсля слiв "керiвника суб'єкта" доповнити словами "або уповноваженою на те особою", а слова ", якi скрiплюються печаткою такого суб'єкта" виключити.

     2. У пунктi 6 Положення про порядок надання суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 838 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 839; 2002 р., N 42, ст. 1934; 2003 р., N 18-19, ст. 841, N 34, ст. 1827; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2012 р., N 56, ст. 2254), абзац двадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "засвiдченi в установленому порядку копiї:".

     3. У Положеннi про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 920 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 22, ст. 1005; 2003 р., N 32, ст. 1711):

     1) у пунктi 7:

     абзац шостий пiсля слова "засвiдчену" доповнити словами "в установленому порядку";

     в абзацi восьмому третє речення викласти в такiй редакцiї: "Довiдка скрiплюється пiдписом керiвника або уповноваженою на те особою вiдповiдного пiдприємства, органiзацiї, а також пiдписом керiвника вiйськового представництва (якщо таке представництво є на пiдприємствi, в органiзацiї).";

     абзац десятий пiсля слова "засвiдченi" доповнити словами "в установленому порядку";

     2) абзац другий пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Про видачу iмпортного сертифiката на товари, не включенi до зазначених спискiв, Держекспортконтроль у триденний строк повiдомляє ДФС та надсилає засвiдчену в установленому порядку копiю виданого сертифiката.";

     3) абзаци п'ятий i шостий пункту 12 пiсля слова "засвiдчену" доповнити словами "в установленому порядку";

     4) в абзацi другому пункту 15 друге речення викласти в такiй редакцiї: "Сертифiкат кiнцевого споживача скрiплюється пiдписом керiвника вiдповiдного пiдприємства, органiзацiї або уповноваженою на те особою.";

     5) у текстi Положення слово "Держмитслужба" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словом "ДФС";

     6) у додатку 3 до Положення слова "печатка stamp" виключити.

     4. У пунктi 5 Порядку державної атестацiї системи внутрiшньофiрмового експортного контролю, створеної суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2003 р. N 1080 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 29, ст. 1473; 2012 р., N 5, ст. 174), абзац перший пiдпункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) пiдписаний керiвником суб'єкта здiйснення мiжнародних передач товарiв або уповноваженою на те особою документ, що мiстить його зобов'язання щодо:".

     5. У пунктi 9 Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) щодо здiйснення експорту товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 червня 2012 р. N 500 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 43, ст. 1664), в абзацах першому i другому останнi речення виключити.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.