КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 жовтня 2004 р. N 1432


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 жовтня 2004 р. N 1432

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У Положеннi про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 1998 р. N 125 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 2, ст. 70; 2003 р., N 1, ст. 14, N 10, ст. 438, N 34, ст. 1827, N 44, ст. 2302; 2004 р., N 11, ст. 667):

     1) пункти 7 i 16 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Обмеження на експорт товарiв вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань України встановлюються та скасовуються в порядку, передбаченому Указом Президента України вiд 15 липня 1999 р. N 861 "Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарiв вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань України";

     "16. У разi коли за пiдсумками переговорiв укладено зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) на експорт товарiв, суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi подає до Держекспортконтролю звiт про пiдсумки переговорiв. Форма звiту визначається Держекспортконтролем. Термiни подання звiту визначаються пiд час оформлення вiдповiдного висновку.

     Неподання або несвоєчасне подання суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi зазначеного звiту тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

     До документiв, викладених iноземною мовою, додається їх офiцiйний переклад українською мовою";

     2) додаток до Положення викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 жовтня 2004 р. N 1432)

ПЕРЕЛIК
держав - учасниць мiжнародних режимiв експортного контролю

  Держава ВД РКРТ ГЯП КЗ АГ
1. Австралiя * * * * *
2. Австрiя * * * * *
3. Аргентина * * * * *
4. Бельгiя * * * * *
5. Бiлорусь     *    
6. Болгарiя *   * *  
7. Бразилiя   * *    
8. Великобританiя * * * * *
9. Грецiя * * * * *
10. Данiя * * * * *
11. Естонiя     *   *
12. Iзраїль   +      
13. Iсландiя   *     *
14. Iрландiя * * * * *
15. Iспанiя * * * * *
16. Iталiя * * * * *
17. Казахстан     *    
18. Канада * * * * *
19. Китай   + * *  
20. Кiпр     *    
21. Латвiя     *   *
22. Литва     *   *
23. Люксембург * * * * *
24. Мальта     *   *
25. Нiдерланди * * * * *
26. Нiмеччина * * * * *
27. Нова Зеландiя * * * * *
28. Норвегiя * * * * *
29. Пiвденно-Африканська Республiка    * * *  
30. Польща * * * * *
31. Португалiя * * * * *
32. Республiка Корея (Пiвденна) * * * *  
33. Росiйська Федерацiя * * * *  
34. Румунiя * + * *  
35. Словаччина * * * * *
36. Словенiя     * * *
37. Сполученi Штати Америки * * * * *
38. Туреччина * * * * *
39. Угорщина * * * * *
40. Україна * * * *  
41. Фiнляндiя * * * * *
42. Францiя * * * * *
43. Чехiя * * * * *
44. Швейцарiя * * * * *
45. Швецiя * * * * *
46. Японiя * * * * *

___________
     * Держави - учасницi мiжнародних режимiв (ВД - Вассенаарська домовленiсть, РКРТ - режим контролю за ракетними технологiями, ГЯП - група ядерних постачальникiв, КЗ - комiтет Зангера, АГ - Австралiйська група).
     + Держави, що прийняли зобов'язання виконувати вимоги мiжнародних режимiв".

     2. У Положеннi про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 p. N 920 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 22, ст. 1005; 2003 р., N 32, ст. 1711):

     1) пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Товари, на якi поширюється дiя цього Положення, зазначенi у додатку до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506), та у додатках до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167, N 21, ст. 1446)";

     2) пункт 6 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Iмпорт товарiв, не включених до списку товарiв, якi ввозяться на територiю України з наданням мiжнародного iмпортного сертифiката або iншого документа, здiйснюється за дозволом Держекспортконтролю";

     3) в абзацi другому пункту 7 слова "у трьох примiрниках" виключити;

     4) пункт 35 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Зазначенi у цьому пунктi документи про пiдтвердження доставки товарiв не подаються до Держекспортконтролю у разi здiйснення мiжнародних передач на виконання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi робiт, пов'язаних з виконанням мiжнародних договорiв про вiйськово-технiчне спiвробiтництво, виробничу або науково-технiчну кооперацiю".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     5) абзац другий пункту 40 виключити.

     3. Пункт 23 Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506), викласти в такiй редакцiї:

     "23. Тимчасове ввезення товарiв з метою надання iноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернiзацiї тощо здiйснюється за вiдповiдним висновком Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарiв), включаючи надання послуг з гарантiйного обслуговування, здiйснюється за дозволом Держекспортконтролю. Зазначенi висновок та дозвiл надаються суб'єкту на пiдставi документiв, визначених у пунктах 11 i 14 цього Порядку".

     4. У Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167):

     1) у пунктi 22:

     доповнити пункт пiсля слiв "бактерiологiчної (бiологiчної) та токсинної зброї" словами "а також товарiв, тимчасове ввезення яких здiйснюється з метою надання iноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернiзацiї тощо";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Iмпорт товарiв, не включених до спискiв товарiв, якi ввозяться на територiю України з наданням мiжнародного iмпортного сертифiката або iншого державного документа, який пiдтверджує зобов'язання iмпортера про iмпорт товарiв в Україну, здiйснюється за дозволом Держекспортконтролю";

     2) пункт 23 викласти в такiй редакцiї:

     "23. Тимчасове ввезення товарiв з метою надання iноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернiзацiї тощо здiйснюється за вiдповiдним висновком Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарiв), включаючи надання послуг з гарантiйного обслуговування, здiйснюється за дозволом Держекспортконтролю. Зазначенi висновок та дозвiл надаються суб'єкту на пiдставi документiв, визначених у пунктах 12 i 15 цього Порядку";

     3) у пунктi 29 слова "роздiлi A частини першої списку товарiв, що можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї, списку товарiв, що можуть бути використанi у створеннi хiмiчної зброї, та частинi першiй" замiнити словами "роздiлу A частини першої списку товарiв, що можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї, роздiлу першого частини першої списку товарiв, що можуть бути використанi у створеннi хiмiчної зброї, та частини першої", а слова "дозволу чи" виключити;

     4) у примiтцi 3 до пункту 1 роздiлу A частини першої додатку 3 до Порядку слова i цифри "пунктом 10 Положення" замiнити словами i цифрами "пунктом 21 Порядку".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.