КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 6 серпня 2003 р. N 1225


Про внесення змiн до Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 920 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 22, ст. 1005), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 серпня 2003 р. N 1225

ЗМIНИ,
що вносяться до Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю

     1. Пункт 2 i 9 викласти в такiй редакцiї:

     "2. У цьому Положеннi термiни "товари подвiйного використання", "мiжнароднi передачi товарiв", "експорт", "реекспорт", "iмпорт", "транзит" та iншi вживаються у значеннях, наведених у Законi Українi "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання". Для цiлей цього Положення також використовується такий термiн:

     заявлена цiль - напрям використання товару згiдно з його призначенням, про який офiцiйно повiдомлено iноземного чи українського експортера вiдповiдно суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України або iноземним суб'єктом господарської дiяльностi";

     "9. В окремих випадках, коли для iноземного експортера обов'язковими умовами експорту товарiв, не включених до спискiв, зазначених у пунктi 3 цього Положення, є отримання державних гарантiй у виглядi iмпортного сертифiката або iншого документа, оформлення такого iмпортного сертифiката або iншого документа здiйснюється Держекспортконтролем.

     Про видачу iмпортного сертифiката на товари, не включенi до зазначених спискiв, Держекспортконтроль у триденний термiн повiдомляє Держмитслужбу та надсилає засвiдчену копiю виданого сертифiката.

     Пiсля отримання повiдомлення вiд Держекспортконтролю Держмитслужба протягом трьох днiв здiйснює заходи щодо недопущення вивезення з митної територiї України товарiв, зазначених у копiї iмпортного сертифiката, без дозволу або висновку Держекспортконтролю.

     Пiсля ввезення таких товарiв на територiю України та здiйснення передбачених законодавством митних процедур iмпортер зобов'язаний протягом 10 днiв пiсля митного оформлення товару подати Держмитслужбi документи для отримання сертифiката пiдтвердження доставки в порядку, встановленому цим Положенням".

     2. Доповнити Положення роздiлом такого змiсту:

"Проведення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi перевiрок доставки та кiнцевого використання товарiв, якi були експортованi з України

     32. Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi - експортер товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю (далi - експортер), повинен вживати заходiв для перевiрки доставки та кiнцевого використання експортованих товарiв i про її результати iнформувати Держекспортконтроль.

     Експортер повинен сприяти уповноваженим державним органам України у проведеннi ними зазначеної перевiрки, а також у разi потреби залучати цi органи до участi у перевiрках доставки товарiв до кiнцевого споживача та/або використання цим споживачем експортованих товарiв у заявлених цiлях.

     У разi отримання будь-якої iнформацiї про порушення умов доставки товарiв до кiнцевого споживача або використання цих товарiв усупереч заявленим цiлям або iншим споживачем експортер зобов'язаний негайно повiдомити про це Держекспортконтроль i СБУ.

     33. Контроль за доставкою товарiв до кiнцевого споживача здiйснюється експортером шляхом отримання вiд iноземного суб'єкта господарської дiяльностi та надання Держекспортконтролю сертифiката пiдтвердження доставки або iншого документа, оформленого або пiдтвердженого уповноваженим на це органом країни призначення, який мiстить вiдповiднi пiдтвердження про доставку товарiв на територiю країни призначення та їх одержання кiнцевим споживачем (далi - документ про пiдтвердження доставки).

     В окремих випадках залежно вiд категорiї товарiв, країни призначення, кiнцевого споживача тощо за рiшенням Держекспортконтролю контроль за доставкою товарiв до кiнцевого споживача може здiйснюватись шляхом супроводження товарiв представником (представниками) експортера пiд час їх транспортування.

     Про рiшення щодо необхiдностi здiйснення контролю за доставкою товарiв шляхом супроводження пiд час їх транспортування Держекспортконтроль повiдомляє суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiд час прийняття рiшення про надання висновку щодо можливостi проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про експорт товарiв, або про надання дозволу на експорт товарiв.

     Перелiк осiб, уповноважених експортером супроводжувати товари, та їх повноваження визначаються експортером та пiдтверджуються вiдповiдними документами. Особи, уповноваженi експортером супроводжувати товари, мають бути штатними працiвниками експортера.

     34. Гарантiї iноземного суб'єкта господарської дiяльностi - кiнцевого споживача щодо надання експортеру документа про пiдтвердження доставки та/або про можливiсть здiйснення експортером перевiрок використання у заявлених цiлях iмпортованих цим споживачем товарiв, та/або про можливiсть здiйснення контролю за доставкою товарiв до кiнцевого споживача шляхом їх супроводження експортером пiд час транспортування за рекомендацiєю Держекспортконтролю повиннi бути визначенi у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) або в iншому документi, в якому є посилання на такий договiр (контракт).

     У разi коли в експортi товарiв бере участь iноземний суб'єкт господарської дiяльностi - посередник, у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi), укладеному з таким посередником, за рекомендацiєю Держекспортконтролю повиннi бути визначенi його зобов'язання про отримання вiд кiнцевого споживача та надання експортеру документа про пiдтвердження доставки та/або про можливiсть, проведення експортером перевiрок використання у заявлених цiлях iмпортованих цим споживачем товарiв, та/або про можливiсть здiйснення контролю за доставкою товарiв до кiнцевого споживача шляхом їх супроводження експортером пiд час транспортування, а також зобов'язання цього посередника про надання експортеру вiдповiдного документа, в якому кiнцевий споживач гарантуватиме надання документа про пiдтвердження доставки та/або про можливiсть проведення перевiрок чи здiйснення контролю за доставкою товарiв.

     35. Експортер зобов'язаний подати Держекспортконтролю документи про пiдтвердження доставки товарiв вiйськового призначення. Гарантiї експортера щодо надання документiв про пiдтвердження доставки товарiв вiйськового призначення та термiни надання цих документiв повиннi бути викладенi у листi-зверненнi, який експортер подає Держекспортконтролю разом iз заявою про надання вiдповiдного дозволу на право експорту товарiв.

     В окремих випадках за рiшенням Держекспортконтролю такi гарантiї надаються експортером стосовно доставки товарiв подвiйного використання. Необхiднiсть надання таких гарантiй визначається Держекспортконтролем пiд час прийняття рiшення про надання висновку щодо можливостi проведення переговорiв, пов'язаних з укладанням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про експорт товарiв подвiйного використання, або про надання вiдповiдного дозволу на експорт таких товарiв.

     У разi коли за рiшенням Держекспортконтролю експортер повинен забезпечити супроводження товарiв пiд час їх транспортування, дозвiл на право експорту товарiв може бути наданий Держекспортконтролем лише пiсля отримання вiд експортера документа, в якому цей експортер бере на себе зобов'язання про забезпечення супроводження товарiв.

     36. У разi потреби на письмове прохання експортера до супроводження товарiв та здiйснення контролю за їх доставкою до кiнцевого споживача можуть залучатися представники СБУ, Держекспортконтролю, Держмитслужби та iнших центральних органiв виконавчої влади.

     Повноваження представникiв центральних органiв виконавчої влади, якi залучаються до супроводження товарiв та здiйснення контролю за їх доставкою до кiнцевого споживача, визначаються керiвниками цих органiв або їх заступниками та пiдтверджуються вiдповiдними документами.

     Вiдшкодування витрат, пов'язаних iз залученням до супроводження товарiв та здiйснення контролю за їх доставкою до кiнцевого споживача представникiв центральних органiв виконавчої влади, а також оформлення необхiдних вiз та проїзних документiв здiйснюється експортером у встановленому порядку.

     37. До здiйснення контролю за доставкою товарiв до кiнцевого споживача та/або перевiрки їх використання у заявлених цiлях можуть залучатися представники закордонних дипломатичних установ України у державах - одержувачах товарiв (за згодою керiвникiв цих установ).

     Для забезпечення участi представникiв дипломатичних установ у здiйсненнi контролю за доставкою товарiв до кiнцевого споживача та/або перевiрки їх використання у заявлених цiлях експортер повинен завчасно звернутись через Держекспортконтроль до МЗС з проханням про залучення вiдповiдних представникiв до участi у здiйсненнi контролю чи проведеннi перевiрок. Разом iз заявою експортер подає у двох примiрниках необхiдну iнформацiю про порядок експорту товарiв, спосiб їх транспортування, перевiзника, мiсце доставки товарiв та їх кiнцевого споживача. Держекспортконтроль пiсля отримання такої заяви надсилає її разом з одним примiрником iнформацiї до МЗС для прийняття рiшення.

     38. Пiсля доставки товарiв до кiнцевого споживача експортер подає Держекспортконтролю документ про пiдтвердження доставки товарiв з посиланням на вiдповiдний зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), за яким товари експортованi з України, наданий або пiдтверджений уповноваженим державним органом країни призначення. Якщо такий документ складено iноземною мовою, до нього додається переклад, засвiдчений у встановленому порядку.

     Документ про пiдтвердження доставки товарiв повинен мiстити такi вiдомостi:

     мiсце доставки товарiв;

     найменування кiнцевого споживача та його пiдтвердження про отримання товарiв вiдповiдно до ранiше наданого сертифiката кiнцевого споживача та реквiзити цього сертифiката;

     номенклатура та кiлькiсть отриманих товарiв;

     прiзвище, iм'я та посада особи, яка видала документ;

     вiдмiтка уповноваженого державного органу iз зазначенням його найменування, а також прiзвище, iм'я та посада особи, яка пiдтвердила документ;

     дата оформлення документа та його номер.

     39. У разi коли контроль за доставкою товарiв до кiнцевого споживача здiйснювався шляхом супроводження транспортування, разом з документом про пiдтвердження доставки товарiв експортер подає Держекспортконтролю звiт про здiйснення такого контролю, у якому зазначає:

     iнiцiали i прiзвище, посади осiб, якi супроводжували товари та здiйснювали контроль за їх доставкою;

     номенклатуру, кiлькiсть товарiв та її вiдповiднiсть номенклатурi, зазначенiй в договорi (контрактi) та сертифiкатi кiнцевого споживача;

     спосiб доставки вантажу, тип та реєстрацiйний номер транспортного засобу, його власника (країна, фiрма, особа), компанiю перевiзника та замовника перевезення;

     заявлений та фактично виконаний маршрут доставки товарiв iз зазначенням промiжних посадок/зупинок i дат їх здiйснення, часткове розвантаження товарiв, експортованих з України, та хто дав таке розпорядження (особа, фiрма, країна);

     дату i пункт доставки товарiв (мiсто, аеропорт або морський порт, країна), представникiв кiнцевого споживача та державних органiв, якi отримали товари i видали документ про пiдтвердження доставки товарiв;

     iншу iнформацiю, яка пiдтверджує доставку товарiв.

     40. Експортер повинен у 45-денний термiн пiсля здiйснення експорту товарiв подати до Держекспортконтролю документ про пiдтвердження доставки товарiв. Цей термiн може бути продовжений Держекспортконтролем у разi подання експортером звернення з обгрунтуванням причин затримки надання такого документа i пропозицiєю щодо встановлення нового термiну надання цього документа.

     Експортер подає щомiсяця Держекспортконтролю звiт про виконання гарантiй щодо надання документiв про пiдтвердження доставки. Форма звiтiв визначається пiд час оформлення дозволiв на експорт товарiв або пiд час реєстрацiї суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.