Документ скасований: Постанова КМУ № 93 від 18.01.2003

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 29 листопада 1999 р. N 2165

Київ

Про справляння митного збору пiд час митного оформлення товарiв, що ввозяться в Україну для потреб атомних електростанцiй

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити, що дiя абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" (газета "Урядовий кур'єр" вiд 1 лютого 1997 р.; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 10, ст. 381, N 19, ст. 706, N 38, ст. 1392; 1999 р., N 20, ст. 893, N 27, ст. 1332) не поширюється на товари, що ввозяться на митну територiю України за договорами (контрактами), укладеними з Нацiональною атомною енергогенеруючою компанiєю "Енергоатом" та її пiдроздiлами, для потреб атомних електростанцiй, перелiк яких додається.

     2. Державнiй митнiй службi здiйснити митне оформлення вантажiв, що надiйшли на адресу Нацiональної атомної енергогенеруючої компанiї "Енергоатом" та її пiдроздiлiв до набуття чинностi цiєю постановою, без нарахування митного збору за їх перебування пiд митним контролем.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

     Iнд. 37

Додаток
до постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України
вiд 29 листопада 1999 р. N 2165

ПЕРЕЛIК
товарiв, що ввозяться на митну територiю України для
потреб атомних електростанцiй i на якi не поширюється
дiя абзацу четвертого пункту 1 постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65

                            Назва  Код ТН ЗЕД
Оксиди бору; кислоти борнi 28.10 00000
Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi 28.25 10000
Ефiри фосфорної кислоти складнi та їх солi,
включаючи лактофосфати, їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:
трикселилфосфат
29.19 00190
Вогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхонь
пiдлоги; iншi
32.14 90
000
Вироби з графiту або iнших вуглецевих
матерiалiв, що не використовуються в
електротехнiцi (тиглi)
68.15 10000
Труби, трубки i профiлi пустотiлi, безшовнi;
iншi, круглого перерiзу з нержавiючої сталi;
iншi
73.04 41900
Вироби з нiкелю iншi; iншi 75.08 00900
Обладнання, пристрої та їх частини для
роздiлення iзотопiв
84.01 20000
Газогенератори чи парогенератори з очисними
установками та без них; частини (деталi та
елементи)
84.05 90000
Турбiни на водяному пару та iнших робочих тiлах;
частини (деталi та елементи)
84.06 90000
Насоси для рiдин з витратомiрним пристроєм або
без нього; вiдцентровi iншi; з дiаметром
випускного отвору бiльш як 15 мм; iншi;
одноступiнчатi
84.13 70910
Насоси для рiдин з витратомiрним пристроєм або
без нього; частини; iншi
84.13 91900
Обладнання iнше 84.28 90990
Центри оброблювальнi 84.57 10000
Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура
для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн,
бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи
редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi;
арматура iнша, клапани дросельнi
84.81 80850
Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура
для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн,
бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи
редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi;
частини
84.81 90000
Трансформатори електричнi, статичнi
перетворювачi електричного струму, котушки
реактивного опору та дроселi; перетворювачi
статичнi; iншi
85.04 40990
Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для
них; свинцевi; iншi; силовi
85.07 20910
Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для
них; свинцевi; iншi
85.07 20990
Машини та апарати для зварювання; автоматичнi
або напiвавтоматичнi
85.15 31000
Камери телевiзiйнi; iншi 85.25 30990
Частини, призначенi виключно або головним чином
для машин товарної позицiї 8501 або 8502; iншi
85.03 00990
Електрична апаратура для вмикання, переривання,
захисту та вимикання струму для сполучення чи
пiдiмкнення електричних схем для напруги бiльш
як 1000 В; вимикачi автоматичнi для напруги менш
як 72,5 кВ
85.35 21000
Проводи iзольованi, кабелi та iншi iзольованi
електричнi; провiдники електричного струму
напругою бiльш як 80 В, але не бiльш як 1000 В,
iншi; в iзоляцiї з iнших матерiалiв
85.44 59990
Проводи iзольованi, кабелi та iншi iзольованi
електричнi; провiдники електричного струму для
напруги бiльш як 1000 В, iншi; в iзоляцiї з
iнших матерiалiв
85.44 60190
Прилади та апаратура для вимiрювання та
виявлення iонiзуючого випромiнювання; iншi
90.30 10900

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.