КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Вiдповiдно до Закону України "Про Митний тариф України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. В абзацi третьому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 сiчня 1996 р. N 71 "Про впорядкування експорту живої худоби" (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 176) слова i цифри "ТН ЗЕД 0102 та 0104" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 0102 та 0104".

     2. Додаток до Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 1996 р. N 302 (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 268; Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 10, ст. 405), викласти у такiй редакцiї:

"Додаток
до Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 березня 1996 р. N 302
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493)

СПИСОК
ядерних матерiалiв, технологiй, обладнання, установок, спецiальних неядерних матерiалiв, а також товарiв та технологiй подвiйного використання, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї

Номер позицiї Найменування Код товару згiдно з УКТ ЗЕД
Частина перша

Ядернi матерiали, технологiї, обладнання, установки та спецiальнi неядернi матерiали

Загальна примiтка. Мiжнароднi передачi складових частин пiдлягають експортному контролю в тому ж обсязi, що i сам предмет, зазначений у частинi першiй цього Списку
Примiтка. Мiжнароднi передачi "технологiї", безпосередньо пов'язаної з будь-яким предметом частини першої цього Списку, пiдлягають експортному контролю в тому ж обсязi, що i сам предмет.
Мiжнароднi передачi "загальнодоступної" "технологiї" та "фундаментальних наукових дослiджень" не пiдлягають експортному контролю

Роздiл A
Матерiали

1. Вихiдний та спецiальний матерiал, що розщеплюється*  
1.1.
[0C001]
Вихiдний матерiал  
1.1.1. Уран iз вмiстом iзотопiв у тому спiввiдношеннi, у якому вони є в природному уранi, як метал, сплав, хiмiчна сполука з 2844 10
Примiтки: 1. Коди товарiв згiдно з УКТ ЗЕД наводяться у Списку довiдково. Основною ознакою для прийняття рiшення щодо надання дозволу є вiдповiднiсть заявленого до митного оформлення товару найменуванню та опису вiдповiдного товару у цьому Списку.

2. У позицiї 1.1 та iнших у графi "Номер позицiї" у квадратних дужках наводяться коди товарiв за системою їх класифiкацiї в державах - учасницях Європейського Союзу

 
1.1.2. Уран, збiднений iзотопом 235, як метал, сплав, хiмiчна сполука 2844 30 11 00
2844 30 19 00
1.1.3. Торiй як метал, сплав, хiмiчна сполука 2844 30 51 00
2844 30 55 00
2844 30 61 00
2844 30 69 00
1.1.4. Руди та концентрати урановi або торiєвi з 2612
1.2.
[0C002]
Спецiальний матерiал, що розщеплюється  
1.2.1. Плутонiй-239 2844 20 89 00
2844 20 59 00
1.2.2. Уран-233 2844 40 11 00
2844 40 19 00
1.2.3. Уран, збагачений iзотопами 235 або 233 з 2844 20
2844 40 11 00
2844 40 19 00
Примiтки: 1. Пiд "спецiальним матерiалом, що розщеплюється" розумiється будь-який матерiал, що мiстить одну або кiлька речовин, перелiчених у позицiях 1.2.1 - 1.2.3, i не включає "вихiдний матерiал".

2. Термiн "уран, збагачений iзотопами 235 або 233" означає уран, що мiстить iзотопи 235 або 233 чи обидва разом у такiй кiлькостi, щоб вiдношення (abudance ratio) суми цих iзотопiв до iзотопу 238 було бiльшим, нiж вiдношення iзотопу 235 до iзотопу 238 у природному уранi.

3. Не потребують офiцiйних запевнень, передбачених пунктом 10 Положення, випадки експорту товарiв, зазначених у пiдпозицiї "а", та вихiдного або спецiального матерiалу, що розщеплюється, до конкретної країни-одержувача протягом 12 мiсяцiв в обсягах, що не перевищують зазначених у пiдпозицiї "b":

a) плутонiй з iзотопною концентрацiєю плутонiю-238 понад 80 вiдсоткiв; спецiальний матерiал, що розщеплюється, у разi використання в грамових кiлькостях або менше як чутливого елемента в приладах;

вихiдний матерiал, стосовно якого Держекспортконтролю надано документальне пiдтвердження його призначення тiльки для використання в неядернiй дiяльностi, наприклад для виробництва сплавiв або керамiки;

b) спецiальний матерiал, що розщеплюється, - 50 ефективних грамiв;
природний уран - 500 кг;
збiднений уран - 1000 кг;
торiй - 1000 кг

2. Iншi матерiали, що розщеплюються, а також радiоактивнi матерiали, що входять до складу неопромiнених i вiдпрацьованих тепловидiльних елементiв для ядерних реакторiв 2844 50 00 00
8401 30 00 00
2844 40
Примiтки: 1. Пiд "iншим матерiалом, що розщеплюється" розумiється америцiй-242, кюрiй-245 або 247, калiфорнiй-249 або 251, нептунiй-237, а також будь-який матерiал, що мiстить одну або кiлька iз зазначених вище речовин.

2. Елементи хiмiчнi радiоактивнi, крiм зазначених вище радiоактивних матерiалiв, не пiдлягають експортному контролю. Експорт, iмпорт i транзит цих матерiалiв здiйснюються в порядку, передбаченому законодавством України.

Роздiл B
Обладнання, установки та спецiальнi неядернi матерiали

Визначення та пояснення до термiнiв, що вживаються у цьому роздiлi

1) Основними визначальними компонентами є:  
a) для установок подiлу iзотопiв газоцентрифугального типу - збiрки газових центрифуг, стiйких до впливу корозiї, зумовленої UF6;  
b) для установок подiлу iзотопiв газодифузiйного типу - дифузiйний бар'єр;  
c) для установок подiлу iзотопiв соплового типу - сопловi елементи;  
d) для установок подiлу iзотопiв вихрового типу - вихровi елементи*  
2) Для установок з переробки, збагачення або виробництва важкої води, щодо яких у цьому Списку нижче не зазначено основнi визначальнi компоненти, у разi коли постачальник передає в комплектi значну частину предметiв, важливих для роботи такої установки, разом з "ноу-хау" з будiвництва та експлуатацiї такої установки, така передача вважається передачею установки або її основних визначальних компонентiв
3) У разi коли технологiя, що передається, дає змогу створити в країнi-одержувачi нижче зазначенi установки або основнi визначальнi компоненти цих установок, установками, що контролюються, вважаються:

a) установки подiлу iзотопiв газодифузiйного типу та будь-якi iншi установки подiлу iзотопiв на основi процесу газової дифузiї;

b) установки подiлу iзотопiв газоцентрифугального типу та будь-якi iншi установки подiлу iзотопiв на основi газоцентрифугального процесу;

c) установки подiлу iзотопiв соплового типу та будь-якi iншi установки подiлу iзотопiв на основi соплового процесу;

d) установки подiлу iзотопiв вихрового типу та будь-якi iншi установки подiлу iзотопiв на основi вихрового процесу;

e) установки з переробки палива з використанням процесу екстракцiї розчинником та будь-якi iншi установки з переробки палива з використанням процесу екстракцiї розчинником;

f) установки з виробництва важкої води з використанням обмiнного процесу та будь-якi iншi установки з виробництва важкої води з використанням обмiнного процесу;

g) установки з виробництва важкої води з використанням електролiтичного процесу та будь-якi iншi установки з виробництва важкої води з використанням електролiтичного процесу;

h) установки з виробництва важкої води з використанням водневого дистиляцiйного процесу та будь-якi iншi установки з виробництва важкої води з використанням водневого дистиляцiйного процесу

Примiтка. Будь-яка iнша установка з переробки, збагачення та виробництва важкої води, конструкцiя, будiвництво або експлуатацiя якої заснованi на iнших, нiж зазначено вище, фiзичних або хiмiчних процесах, пiдлягає експортному контролю в тому ж обсязi, що i зазначенi вище установки
1.
[0A001]
Реактори i спецiально призначенi або пiдготовленi обладнання та компоненти до них  
1.1.
[0A001,a]
Комплектнi ядернi реактори

ядернi реактори, здатнi працювати у режимi ланцюгової реакцiї подiлу, яка контролюється та самопiдтримується, за винятком реакторiв нульової потужностi, тобто реакторiв з максимальним проектним рiвнем виробництва плутонiю, що не перевищує 100 г за рiк

8401 10 00 00
Примiтка. До ядерного реактора належать переважно вузли, що знаходяться всерединi реакторного корпуса або є безпосереднiми його частинами, а також обладнання, яке контролює рiвень потужностi в активнiй зонi, та компоненти, що, як правило, мiстять теплоносiй першого контуру активної зони реактора, вступають з ним у безпосереднiй контакт або регулюють його. До цiєї групи входять також реактори, якi належним чином можуть бути модифiкованi для виробництва набагато бiльшої кiлькостi, нiж 100 г плутонiю за рiк, а також реактори, призначенi для тривалої експлуатацiї на значних рiвнях потужностi незалежно вiд їх здатностi до виробництва плутонiю
1.2.
[0A001,b]
Реакторнi корпуси високого тиску

складенi металевi корпуси або їх основнi частини, спецiально призначенi чи пiдготовленi для розмiщення в них активної зони реакторiв, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу, та внутрiшньокорпуснi пристрої реакторiв (згiдно з позицiєю 1.8 цього роздiлу)

8401 40 10 00
8401 40 90 00
Примiтка. За позицiєю 1.2 цього роздiлу верхня плита корпусу високого тиску реактора є основною, заводського виготовлення, частиною корпусу високого тиску
1.3.
[0A001,c]
Машини для завантаження та вивантаження реакторного палива

манiпуляцiйне обладнання, спецiально призначене або пiдготовлене для завантаження або вивантаження палива з реакторiв, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу, яке може використовуватися, коли реактор перебуває пiд навантаженням

8401 20 00 00
8426 99 90 00
8428 20 99 00
8428 90 99 10
8428 90 99 90
Примiтка. Зазначене вище обладнання здатне здiйснювати операцiї з перевантаження, коли реактор перебуває пiд навантаженням, чи має технiчнi можливостi для точного позицiювання або орiєнтування, якi дають змогу виконувати на зупиненому реакторi роботи з перевантаження палива, при яких, як правило, неможливi безпосереднiй нагляд або прямий доступ до палива
1.4.
[0A001,d]
Стержнi та обладнання для керування рiвнем потужностi ядерного реактора

спецiально призначенi або пiдготовленi стержнi, опорнi або пiдвiснi конструкцiї для них, механiзми приводу стержнiв або напрямнi труби стержнiв для керування процесом подiлу в реакторах, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу

8401 20 00 00
8401 40 90 00
1.5.
[0A001,e]
Реакторнi труби високого тиску

труби, спецiально призначенi або пiдготовленi для розмiщення в них паливних елементiв та теплоносiя першого контуру в реакторах, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу, коли робочий тиск перевищує 50 атмосфер

з 7304
8401 40 90 00
1.6.
[0A001,f]
Цирконiєвi труби

труби або збiрки труб з металевого цирконiю або його сплавiв, вага яких перевищує 500 кг, для будь-якої країни-одержувача протягом будь-якого 12-мiсячного перiоду, спецiально призначенi або пiдготовленi для використання в реакторах, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу, i в яких вiдношення ваги гафнiю до цирконiю менше нiж 1:500

з 8109 90 00 00
8401 40 90 00
1.7.
[0A001,g]
Насоси першого контуру теплоносiя

насоси, спецiально призначенi або пiдготовленi для пiдтримки циркуляцiї теплоносiя першого контуру ядерних реакторiв, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу

8401 40 90 00
з 8413
Примiтка. Спецiально призначенi або пiдготовленi насоси можуть вмiщувати складнi, ущiльненi або багаторазово ущiльненi системи, здатнi запобiгти витоку теплоносiя першого контуру, герметичнi насоси i насоси з системами iнерцiальної маси. Це визначення поширюється на насоси, що вiдповiдають вимогам класу NC-1 або еквiвалентним стандартам
1.8.
[0A001,h]
Внутрiшньокорпуснi пристрої ядерних реакторiв

внутрiшньокорпуснi пристрої ядерних реакторiв, спецiально призначенi або пiдготовленi для використання в ядерних реакторах, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу, включаючи опорнi колони активної зони, паливнi канали, тепловi екрани, вiдбивачi, опорнi решiтки активної зони та пластини дифузору

8401 40 90 00
Примiтка. Внутрiшньокорпуснi пристрої ядерних реакторiв - основнi конструкцiї всерединi реакторного корпусу, якi виконують одну або кiлька функцiй, зокрема таких, як забезпечення опори для активної зони, розмiщення та дистанцiювання палива, подавання i регулювання потоку теплоносiя першого контуру, радiацiйного захисту реакторного корпусу та вводу датчикiв внутрiшньої зони
1.9.
[0A001,i]
Теплообмiнники

теплообмiнники (парогенератори), спецiально призначенi або пiдготовленi для використання в першому контурi теплоносiя в ядерних реакторах, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу

8401 40 90 00
8419 50 90 00
Примiтка. Парогенератори, спецiально призначенi або пiдготовленi для перенесення тепла, виробленого в реакторi (перший контур), до живильної води (другий контур) для виробництва пари. У швидких реакторах-розмножувачах з рiдиннометалевим теплоносiєм, а також з промiжним контуром рiдиннометалевого теплоносiя теплообмiнники для перенесення тепла з першого контуру на промiжний контур охолодження також пiдлягають контролю.

Теплообмiнники для систем аварiйного охолодження або систем вiдведення залишкового тепла не пiдлягають експортному контролю

1.10.
[0A001,d]
Детектори нейтронного потоку

спецiально призначенi або пiдготовленi датчики нейтронного потоку для визначення рiвнiв нейтронного потоку в межах активної зони реакторiв, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу

8401 40 90 00
9030 10 90 00
Примiтка. За позицiєю 1.10 контролю пiдлягають внутрiшньозоннi та позазоннi вимiрювальнi прилади для вимiрювання рiвнiв потоку в широкому дiапазонi, як правило, вiд 104 до 109 нейтронiв на 1 см2 за секунду або бiльше. До позазонних належать такi вимiрювальнi прилади за межами активної зони реакторiв, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу, якi розташованi всерединi зони бiологiчного захисту
2. Спецiальнi неядернi матерiали  
2.1.
[0C003]
Дейтерiй та важка вода

дейтерiй, важка вода (окис дейтерiю) та будь-яка iнша сполука дейтерiю, у якiй вiдношення дейтерiю до атомiв водню перевищує 1:5000, призначенi для використання в ядерних реакторах, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу, у кiлькостi, що перевищує 200 кг атомiв дейтерiю для будь-якої однiєї країни-одержувача, протягом будь-якого 12-мiсячного перiоду

2845 10 00 00
2845 90 10 00
2.2.
[0C004]
Ядерно-чистий графiт:
графiт, що має ступiнь чистоти понад 5-мiльйонних частин борного еквiваленту, щiльнiстю бiльш як 1,50 г/см3, призначений для використання в ядерних реакторах, зазначених у позицiї 1.1 цього роздiлу, у кiлькостi, що перевищує 3 х 104 кг для будь-якої однiєї країни-одержувача, протягом будь-якого 12-мiсячного перiоду
з 3801
3.
[0B006]
Установки з переробки опромiнених паливних елементiв та спецiально призначене або пiдготовлене для цього обладнання  
Примiтка. До установок з переробки опромiнених паливних елементiв входять обладнання та компоненти, що, як правило, перебувають у прямому контактi з опромiненим паливом та головними технологiчними потоками ядерного матерiалу i продуктiв подiлу та безпосередньо керують ними
3.1.
[0B006,b]
Машини для подрiбнення опромiнених паливних елементiв

дистанцiйно кероване обладнання, спецiально призначене або пiдготовлене для використання на установках з переробки, зазначених вище, для рiзання, рубання чи нарiзки збiрок, пучкiв або стержнiв опромiненого ядерного палива

з 8456
8461 50
8462 31 00 00
8462 39 10 00
8462 39 91 00
8462 39 99 00
8479 50 00 00
8479 82 00 00
Примiтка. Це обладнання використовується для розкривання оболонки ядерного палива з метою наступного розчинення опромiненого ядерного матерiалу
3.2.
[0B006,c]
Дисольвери

безпечнi за критичнiстю резервуари (наприклад малого дiаметра, кiльцевi або прямокутнi резервуари), спецiально призначенi або пiдготовленi для використання на установках з переробки, зазначених вище, для розчинення опромiненого ядерного палива, якi здатнi витримувати гарячу, висококорозiйну рiдину (наприклад азотну кислоту) i якi можуть завантажуватися дистанцiйно та обслуговуватися технiчно

з 7309 00 30 00
8401 20 00 00
3.3.
[0B006,d]
Екстрактори та обладнання для екстракцiї розчинником

спецiально призначенi або пiдготовленi екстрактори, стiйкi до корозiйного впливу азотної кислоти, зокрема такi, як насадковi або пульсацiйнi колони, змiшувально-вiдстiйнi чи вiдцентровi контактнi апарати для використання в установках з обробки опромiненого палива

8401 20 00 00
8419 40 00 00
8419 89 10 00
8419 89 98 00
3.4.
[0B006,e]
Хiмiчнi резервуари для витримування або зберiгання

спецiально призначенi або пiдготовленi резервуари, стiйкi до корозiйного впливу азотної кислоти, для витримування або зберiгання, що використовуються в установках з переробки опромiненого палива, виготовленi з таких матерiалiв, як маловуглецева нержавiюча сталь, титан, цирконiй або iнших високоякiсних матерiалiв, а також сконструйованi таким чином, щоб їх експлуатацiя та технiчне обслуговування здiйснювалися дистанцiйно. Зазначенi резервуари мають такi особливостi (стосовно контролю за ядерною критичнiстю):

1) борний еквiвалент стiнок або внутрiшнiх конструкцiй дорiвнює не менш як 2 вiдсотки; або

2) цилiндричнi резервуари мають максимальний дiаметр 175 мм; або

3) прямокутнi чи кiльцевi резервуари мають максимальну ширину 75 мм

7309 00 30 00
7310 10 00 00
4.
[0B005]
Установки для виготовлення паливних елементiв ядерних реакторiв та спецiально призначене або пiдготовлене для цього обладнання 8401 20 00 00
Примiтка. Спецiально призначене або пiдготовлене для виготовлення паливних елементiв обладнання включає:

a) обладнання, що перебуває у безпосередньому контактi з потоком ядерного матерiалу, що обробляється, або безпосередньо обробляє його чи керує ним;

b) обладнання, яке герметизує ядерний матерiал усерединi оболонки;

c) обладнання, що здiйснює перевiрку герметичностi оболонки або зварювального шва; або

d) обладнання, що здiйснює перевiрку остаточної обробки герметизованого палива

Таке обладнання або системи обладнання можуть включати наприклад:

1) повнiстю автоматизованi пости контролю паливних таблеток, спецiально призначенi або пiдготовленi для перевiрки остаточних розмiрiв та поверхових дефектiв паливних таблеток;

2) автоматичнi зварювальнi апарати, спецiально призначенi або пiдготовленi для приварювання кiнцевих заглушок паливних елементiв;

3) пости автоматичного випробування та контролю, спецiально призначенi або пiдготовленi для перевiрки герметичностi готових паливних елементiв.

Пiдпункт 3, як правило, включає обладнання: a) рентгенiвського контролю зварювальних швiв кiнцевих заглушок паливних елементiв; b) виявлення витокiв гелiю з паливних елементiв, заповнених пiд тиском; c) гамма-сканування паливних елементiв для перевiрки безперервностi паливного стовпа (правильностi завантаження паливних таблеток усередину)

 
5.
[0B001]
Установки подiлу iзотопiв урану та обладнання (крiм аналiтичних приладiв), спецiально призначене або пiдготовлене для цього 8401 20 00 00
5.1.
[0B001,b]
Газовi центрифуги та вузли i частини, спецiально призначенi або пiдготовленi для використання в газових центрифугах 8401 20 00 00
з 8421
5.1.1. Частини, що обертаються, зокрема такi, як:

a) повнi роторнi збiрки, що складаються з тонкостiнних цилiндрiв або ряду сполучених мiж собою тонкостiнних цилiндрiв, виготовлених з одного чи бiльше матерiалiв з високим значенням величини вiдношення мiцностi до щiльностi. Цилiндри з'єднуються мiж собою за допомогою гнучких сильфонiв або кiлець, описаних у пiдпозицiї 5.1.1.c. Складений ротор має внутрiшню(i) перегородку(и) та кiнцевi вузли, описанi в пiдпозицiях 5.1.1.d та 5.1.1.e. Повна збiрка у разi поставки замовнику частково складеною також пiдлягає контролю;

b) роторнi труби як спецiально призначенi або пiдготовленi тонкостiннi цилiндри iз стiнкою завтовшки 12 мм або менше, дiаметром вiд 75 мм до 400 мм, виготовленi з одного або бiльше матерiалiв, що мають високе значення величини вiдношення мiцностi до щiльностi;

c) кiльця або сильфони, спецiально призначенi або пiдготовленi для створення мiсцевої опори для роторної труби або з'єднання ряду роторних труб. Сильфони - це короткi цилiндри iз стiнкою завтовшки 3 мм або менше, дiаметром вiд 75 мм до 400 мм. якi мають один гофр та виготовленi з одного з матерiалiв з високим значенням величини вiдношення мiцностi до щiльностi;

d) перегородки у формi диска дiаметром вiд 75 мм до 400 мм, спецiально призначенi або пiдготовленi для установки всерединi роторної труби центрифуги та виготовленi з одного з матерiалiв з високим значенням величини вiдношення мiцностi до щiльностi;

e) верхнi та нижнi кришки у формi диска дiаметром вiд 75 мм до 400 мм, спецiально призначенi або пiдготовленi у точнiй вiдповiдностi з дiаметром кiнцiв роторної труби i тому здатнi утримувати всерединi її UF6

8401 20 00 00
8421 91
8421 99 00 00
Примiтка. Як матерiали, що мають високе значення величини вiдношення мiцностi до щiльностi, для обертових компонентiв центрифуг використовуються:

a) мартенситностарiючi сталi, що мають максимальну межу мiцностi при розтяговi 2,05 х 109 H/м2 або бiльше;

b) алюмiнiєвi сплави, що мають максимальну межу мiцностi при розтяговi 0,46 х 109 H/м2 або бiльше;

c) волокнистi матерiали, якi придатнi для використання в композитних структурах i мають значення питомого модуля пружностi 12,3 х 106 м або бiльше та максимальної питомої межi мiцностi при розтяговi 0,3 х 106 м чи бiльше (питомий модуль пружностi - це модуль Юнга в H/м2, подiлений на питому вагу в H/м3; максимальна питома межа мiцностi при розтяговi - це максимальна межа мiцностi при розтяговi в H/м2, подiлена на питому вагу в H/м3)

5.1.2. Статичнi компоненти:  
a) пiдшипники з магнiтною пiдвiскою:
спецiально призначенi або пiдготовленi пiдшипниковi вузли, якi складаються з кiльцевого магнiта, пiдвiшеного в обоймi, що виготовлена iз стiйкого до UF6 матерiалу, з демпфiрувальним середовищем. Магнiт з'єднується з полюсним наконечником або другим магнiтом, що встановлюється на верхнiй кришцi, зазначенiй у пiдпозицiї 5.1.1.e. Магнiт може мати форму кiльця iз спiввiдношенням мiж зовнiшнiм та внутрiшнiм дiаметром, меншим або таким, що дорiвнює 1,6:1. Магнiт може мати форму, що забезпечує початкову проникнiсть 0,15 Гн/м або бiльше, чи остаточну намагнiченiсть 98,5 вiдсотка або бiльше, чи добуток iндукцiї на максимальну напруженiсть поля понад 80 кДж/м3. Крiм звичайних властивостей матерiалу, необхiдною попередньою умовою є обмеження дуже малими допусками (менш як 0,1 мм або 0,004 дюйма) вiдхилення магнiтних осей вiд геометричних чи забезпечення особливої гомогенностi матерiалу магнiта;
з 8482
8483 30
b) пiдшипники/демпфери:
спецiально призначенi або пiдготовленi пiдшипники iз змонтованим на демпферi вузлом - вiссю / ущiльнювальним кiльцем. Вiсь - це, як правило, вал, виготовлений iз загартованої сталi, з одним кiнцем у формi напiвсфери, та iз засобами пiд'єднання до нижньої кришки, що зазначена в пiдпозицiї 5.1.1.e, на другому кiнцi. Однак вал може бути з'єднаним з гiдродинамiчним пiдшипником. Кiльце має форму таблетки з напiвсферичною заглибиною на однiй поверхнi. Цi компоненти часто поставляються окремо вiд демпфера;
8482
8483 30
c) молекулярнi насоси:
спецiально призначенi або пiдготовленi цилiндри з виточеними або витисненими всерединi спiральними канавками та висвердленими всерединi отворами i з такими типовими розмiрами:
внутрiшнiй дiаметр - вiд 75 мм до 400 мм;
товщина стiнки - 10 мм або бiльше;
довжина дорiвнює або перевищує дiаметр.
Канавки, як правило, мають прямокутний поперечнiй перерiз i глибину 2 мм або бiльше;
8414 10 30 00
d) статори двигунiв:
спецiально призначенi або пiдготовленi статори кiльцевої форми для високошвидкiсних багатофазних гiстерезисних (або реактивних) електродвигунiв змiнного струму для синхронної роботи в умовах вакууму в дiапазонi частот 600 - 2000 Гц та в дiапазонi потужностей 50 - 1000 ВА. Статори складаються з багатофазних обмоток на багатошаровому залiзному осердi з низькими втратами, яке складається з тонких пластин, як правило, завтовшки 2 мм або менше;
8503 00 99 00
e) корпуси / приймачi центрифуг:
компоненти, спецiально призначенi або пiдготовленi для розмiщення в них збiрок роторної труби газової центрифуги. Корпус складається з жорсткого цилiндра iз стiнкою завтовшки до 30 мм з прецизiйно обробленими кiнцями для установки пiдшипникiв з одним або кiлькома фланцями для монтажу. Обробленi кiнцi паралельнi один одному i перпендикулярнi до поздовжньої осi цилiндра в межах 0,05 градуса або менше. Цей корпус може мати також сотову конструкцiю, яка дає змогу встановлювати кiлька роторних труб. Корпус виготовлений або захищений матерiалами, стiйкими до зумовленої UF6 корозiї;
8401 20 00 00
f) уловлювачi:
спецiально призначенi або пiдготовленi трубки з внутрiшнiм дiаметром до 12 мм для екстракцiї UF6 з роторної труби з використанням ефекту трубки Пiто (тобто з отвором, спрямованим на круговий потiк газу всерединi роторної труби, що досягається, наприклад, згином кiнця радiально розташованої труби), якi можна з'єднати з центральною системою екстракцiї газу. Трубки виготовленi або захищенi матерiалами, стiйкими до зумовленої UF6 корозiї
8401 20 00 00
5.2.
[0B001,b]
Спецiально призначенi або пiдготовленi допомiжнi системи, обладнання та компоненти для використання на газоцентрифугальних установках збагачення  
Примiтка. Допомiжнi системи, обладнання та компоненти газоцентрифугальної установки збагачення являють собою системи, необхiднi для подачi UF6 до центрифуг, для з'єднання окремих центрифуг мiж собою з метою утворення каскадiв (або ступенiв) для пiдвищення рiвня збагачення та добування "продукту" i "хвостiв" UF6 iз центрифуг, а також обладнання, необхiдне для приведення в дiю центрифуг або для керування установкою
5.2.1. Системи подачi та системи вiдведення "продукту" i "хвостiв":
спецiально призначенi або пiдготовленi технологiчнi системи включають:
8401 20 00 00
живильнi автоклави (або станцiї), що використовуються для подачi UF6 до каскадiв центрифуг, коли тиск досягає 100 кПа, iнтенсивнiсть - 1 кг/год. чи бiльше 8419 89
десублiматори (або холоднi вловлювачi), що використовуються для виведення UF6 з каскадiв при тиску до 3 кПа та здатнi охолоджуватися до 203 К (-70° C) i нагрiватися до 343 К (+70° C) 8401 20 00 00
станцiї "продукту" i "хвостiв", що використовуються для вiдведення UF6 до контейнерiв 8401 20 00 00
5.2.2. Машиннi системи колекторних трубопроводiв

спецiально призначенi або пiдготовленi системи трубопроводiв та колекторiв для утримання UF6 всерединi центрифугальних каскадiв. Система трубопроводiв - це, як правило, система з "потрiйним" колектором, де кожна центрифуга з'єднана з кожним iз колекторiв. Таким чином, схема основної частини їх з'єднання багаторазово повторюється. Вона повнiстю виготовлена iз стiйких до UF6 матерiалiв з додержанням високих вимог до вакуум-щiльностi та чистоти обробки

8401 20 00 00
5.2.3. Мас-спектрометри / джерела iонiв для UF6

спецiально призначенi або пiдготовленi магнiтнi чи квадрупольнi мас-спектрометри, якi здатнi здiйснювати прямий вiдбiр проб маси, що подається, "продукту" або "хвостiв" з газових потокiв UF6 i мають усi такi характеристики:

1) питому роздiльну здатнiсть з маси понад 320;
2) мiстять джерела iонiв, виготовленi з нiхрому або монелю чи захищенi ними або нiкельованi;
3) мiстять джерела iонiзацiї з електронним бомбардуванням;
4) мiстять колекторну систему, придатну для iзотопного аналiзу

9027 30 00 10
9027 30 00 90
5.2.4. Перетворювачi частоти

перетворювачi частоти (конвертори або iнвертори), спецiально призначенi або пiдготовленi для живлення статорiв двигунiв, зазначених у пiдпозицiї 5.1.2.d, або частини, компоненти та пiдзбiрки таких перетворювачiв частоти, що мають усi такi характеристики:

1) багатофазний вихiд у дiапазонi вiд 600 до 2000 Гц;
2) високу стабiльнiсть (стабiлiзацiя частоти краще 0,1 вiдсотка);
3) низькi нелiнiйнi викривлення (менш як 2 вiдсотки);
4) коефiцiєнт корисної дiї понад 80 вiдсоткiв

8502 40 90 00
8504 40 30 00
8504 40 94 00
8504 40 96 00
8504 40 97 00
8504 40 99 00
Примiтка. Перелiчене вище обладнання вступає в безпосереднiй контакт з технологiчним газом UF6 або безпосередньо керує роботою центрифуг та проходженням газу вiд центрифуги до центрифуги та з каскаду в каскад. До складу матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, входить нержавiюча сталь, алюмiнiй, алюмiнiєвi сплави, нiкель або сплави, що мiстять 60 вiдсоткiв i бiльше нiкелю
5.3.
[0B001,c]
Спецiально призначенi або пiдготовленi збiрки та компоненти для використання у газодифузiйному збагаченнi  
Примiтка. У газодифузiйному методi подiлу iзотопiв урану головною технологiчною збiркою є спецiальний пористий газодифузiйний бар'єр, теплообмiнник для охолодження газу, який нагрiвається в процесi стискання, ущiльнювальнi i регулюючi клапани, а також трубопроводи. У зв'язку з тим, що в газодифузiйнiй технологiї використовується UF6, усе обладнання, трубопроводи та поверхнi вимiрювальних приладiв (якi вступають у контакт з газом) повиннi бути виготовленi з матерiалiв, стiйких до UF6. Газодифузiйна установка складається з ряду таких збiрок
5.3.1. Газодифузiйнi бар'єри:  
a) спецiально призначенi або пiдготовленi тонкi фiльтри з порами розмiром 100 - 1800 А (ангстремiв), завтовшки 5 мм або менше, а для трубчатих форм дiаметром 25 мм або менше - виготовленi з металевих, полiмерних або керамiчних матерiалiв, стiйких до впливу UF6; 8401 20 00 00
8421 39 98 00
b) спецiально пiдготовленi сполуки або порошки для виготовлення таких фiльтрiв. До складу таких сполук та порошкiв входить нiкель або сплави, що мiстять 60 вiдсоткiв i бiльше нiкелю, окис алюмiнiю чи стiйкi до впливу UF6 цiлком фторованi вуглеводневi полiмери з чистотою 99,9 вiдсотка i бiльше, розмiром частинок менш як 10 мкм та їх високою однорiднiстю за величиною, спецiально пiдготовленi для виготовлення газодифузiйних бар'єрiв 7504 00 00 00
2818 20 00 00
2903 30 10 00
5.3.2. Камери дифузорiв

спецiально призначенi або пiдготовленi герметичнi цилiндричнi посудини дiаметром понад 300 мм та завдовжки бiльш як 900 мм чи прямокутнi посудини порiвнянних розмiрiв, що мають один впускний та два випускних патрубки, дiаметр кожного з яких перевищує 50 мм, для розмiщення в них газодифузiйних бар'єрiв, виготовлених iз стiйких до впливу UF6 матерiалiв або покритих ними та призначених для встановлення у горизонтальному чи вертикальному положеннi

7310 10 00 00
7508 90 00 00
7611 00 00 00
з 7612
5.3.3. Компресори та газодувки

спецiально призначенi або пiдготовленi осьовi, вiдцентровi або об'ємнi компресори чи газодувки з продуктивнiстю на всмоктуваннi 1 м3/хв. або бiльше UF6 та з тиском на виходi до кiлькох сотень кПа призначенi для довготривалої експлуатацiї в середовищi UF6 з електродвигуном вiдповiдної потужностi або без нього, а також окремi збiрки таких компресорiв та газодувок. Цi компресори та газовi вентилятори мають вiдношення тиску 2:1 i 1:6, виготовленi або облицьованi матерiалами, стiйкими до впливу UF6

з 8414 80
5.3.4. Ущiльнення обертових валiв

спецiально призначенi або пiдготовленi вакуумнi ущiльнення, встановленi на сторонi подачi та на сторонi виходу для ущiльнення вала, що з'єднує ротор компресора або газодувки з привiдним двигуном таким чином, щоб забезпечити надiйну герметизацiю вiд напливання повiтря до внутрiшньої камери компресора або газодувки, заповненої UF6. Такi ущiльнення, як правило, проектуються для швидкостi пiдсмоктування буферного газу менш як 1000 см3/хв.

8484 10 90 00
8419 50 90 00
8483 40
8484 90 90 00
8484 20 00 00
8485 90 80 00
5.3.5. Теплообмiнники для охолодження UF6

спецiально призначенi або пiдготовленi теплообмiнники, виготовленi iз стiйких до впливу UF6 матерiалiв або покритi ними (за винятком нержавiючої сталi) чи мiддю або будь-якою сполукою цих металiв i розрахованi на швидкiсть змiни тиску, що визначає витiк, менш як 10 Па за годину при перепадi тиску 100 кПа

8419 50 90 00
5.4.
[0B002]
Спецiально призначенi або пiдготовленi допомiжнi системи, обладнання та компоненти для використання у газодифузiйному збагаченнi  
5.4.1. Системи подачi та системи вiдведення "продукту" i "хвостiв":  
спецiально призначенi або пiдготовленi технологiчнi системи, здатнi працювати при тиску 300 i менше кПа, включаючи: 8401 20 00 00
живильнi автоклави (або системи), що використовуються для подачi UF6 до газодифузiйних каскадiв з 8419 89
десублiматори (або холоднi вловлювачi), що використовуються для виведення UF6, з газодифузiйних каскадiв 8401 20 00 00
станцiї зрiдження, де UF6 у газоподiбнiй формi з каскаду стискається i охолоджується до рiдкого стану 8419 60 00 00
станцiї "продукту" або "хвостiв", що використовуються для перемiщення UF6 до контейнерiв 8401 20 00 00
5.4.2. Системи колекторних трубопроводiв

спецiально призначенi або пiдготовленi системи трубопроводiв та системи колекторiв для утримання UF6 всерединi газодифузiйних каскадiв. Ця мережа трубопроводiв, як правило, являє собою систему з "подвiйним" колектором, де кожна чарунка з'єднана з кожним колектором

8401 20 00 00
5.4.3. Вакуумнi системи:  
a) спецiально призначенi або пiдготовленi великi вакуумнi магiстралi, вакуумнi колектори та вакуумнi насоси продуктивнiстю 5 м3/хв. i бiльше; 8401 20 00 00
b) вакуумнi насоси, спецiально призначенi для роботи в атмосферi з вмiстом UF6, виготовленi з алюмiнiю, нiкелю або сплавiв, якi мiстять понад 60 вiдсоткiв нiкелю чи покритi ними. Цi насоси можуть бути ротацiйними або поршневими, мати витискуючi та фтористовуглецевi ущiльнення, а також робочi рiдини 8414 10 20 00
8414 10 30 00
8414 10 50 00
8414 10 80 00
5.4.4. Спецiальнi стопорнi та регулюючi клапани

спецiально призначенi або пiдготовленi ручнi чи автоматичнi стопорнi та регулюючi клапани сильфонного типу, виготовленi iз стiйких до впливу UF6 матерiалiв, дiаметром вiд 40 до 1500 мм для встановлення в основних та допомiжних системах газодифузiйних установок iз збагачення

з 8481 10
8481 30 91 00
8481 30 99 00
з 8481 80
5.4.5. Мас-спектрометри / джерела iонiв для UF6  
спецiально призначенi або пiдготовленi магнiтнi чи квадрупольнi мас-спектрометри, що здатнi здiйснювати прямий вiдбiр проб маси, яка подається, "продукту" або "хвостiв" з газових потокiв UF6, та мають усi такi характеристики:

1) питому роздiльну здатнiсть з маси понад 320;

2) мiстять джерела iонiв, виготовленi з нiхрому або монелю чи захищенi ними або нiкельованi;

3) мiстять джерела iонiзацiї з електронним бомбардуванням;

4) мiстять колекторну систему, придатну для iзотопного аналiзу

9027 30 00 10
9027 30 00 90
Примiтка. Зазначенi вище вироби вступають в безпосереднiй контакт з технологiчним газом UF6 або безпосередньо регулюють потiк у межах каскаду. Усi поверхнi, що вступають у контакт з технологiчним газом, повнiстю виготовленi iз стiйких до UF6 матерiалiв або покритi ними. Для позицiй, що стосуються газодифузiйних пристроїв, до складу матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, входить нержавiюча сталь, алюмiнiй, алюмiнiєвi сплави, окис алюмiнiю, нiкель або сплави, що мiстять 60 вiдсоткiв або бiльше нiкелю, а також стiйкi до впливу UF6 повнiстю фторованi вуглеводневi полiмери
5.5.
[0B001,d]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи, обладнання та компоненти для використання в аеродинамiчних збагачувальних установках  
Примiтка. Зазначенi нижче вироби вступають у безпосереднiй контакт з технологiчним газом UF6 або безпосередньо регулюють потiк у межах каскаду. Усi поверхнi, що вступають у контакт з технологiчним газом, повнiстю виготовленi iз стiйких до UF6 матерiалiв або покритi ними. Для цiлей цього роздiлу, у якому перелiчено вироби, що використовуються для аеродинамiчного збагачення, до складу матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, входить мiдь, нержавiюча сталь, алюмiнiй, сплави алюмiнiю, нiкель або сплави нiкелю, що мiстять 60 або бiльше вiдсоткiв нiкелю, а також стiйкi до впливу UF6 повнiстю фторованi вуглеводневi полiмери
5.5.1. Сепарацiйнi сопла

спецiально призначенi або пiдготовленi сепарацiйнi сопла та їх збiрки. Сепарацiйнi сопла складаються iз щiлинних зiгнутих каналiв з радiусом кривизни менш як 1 мм (як правило, вiд 0,1 до 0,05 мм), стiйких до зумовленої UF6 корозiї, що мають усерединi рiзальну кромку, яка розподiляє потiк газу через сопло на двi фракцiї

8401 20 00 00
5.5.2. Вихровi трубки

спецiально призначенi або пiдготовленi вихровi трубки та їх збiрки. Вихровi трубки являють собою цилiндричнi або конiчнi конструкцiї, виготовленi з матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, або захищенi такими матерiалами, дiаметром вiд 0,5 см до 4 см, вiдношенням довжини до дiаметра 20:1 або менше з одним чи кiлькома тангенцiальними вхiдними отворами. Трубки можуть мати на одному або на обох кiнцях насадки соплового типу

8401 20 00 00
Примiтка. Живильний газ надходить до вихрової трубки по дотичнiй з одного кiнця або через закручувальнi лопатки, чи через численнi тангенцiальнi вхiднi отвори вздовж трубки
5.5.3. Компресори та газодувки

спецiально призначенi або пiдготовленi аксiальнi, вiдцентровi або з позитивним змiщенням компресори чи газодувки, виготовленi з матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, або захищенi такими матерiалами, з потужнiстю на всмоктуваннi сумiшi UF6 та газу-носiя (водню або гелiю) 2 м3/хв. i бiльше

з 8414 80
Примiтка. Цi компресори та газодувки, як правило, мають спiввiдношення тиску в межах вiд 1,2:1 до 6:1
5.5.4. Ущiльнення обертових валiв

спецiально призначенi або пiдготовленi ущiльнення обертових валiв, встановленi на сторонi подачi та на сторонi виходу для ущiльнення вала, що з'єднує ротор компресора або ротор газодувки з привiдним двигуном таким чином, щоб забезпечити надiйну герметизацiю вiд витоку робочого газу або пiдсмоктування повiтря чи ущiльнювального газу до внутрiшньої камери компресора або газодувки, заповнених сумiшшю UF6 та газу-носiя

8484 10 90 00
8484 90 90 00
8483 40
8484 20 00 00
8485 90 80 00
5.5.5. Теплообмiнники для охолодження газу:

спецiально призначенi або пiдготовленi теплообмiнники, виготовленi з матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, або захищенi такими матерiалами

8419 50 90 00
5.5.6. Корпуси сепарацiйних елементiв

спецiально призначенi або пiдготовленi корпуси сепарацiйних елементiв, виготовленi з матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, або захищенi такими матерiалами для розмiщення в них вихрових трубок чи сепарацiйних сопел

8401 20 00 00
Примiтка. Цi корпуси можуть бути виконанi як цилiндричнi камери дiаметром понад 300 мм i завдовжки понад 900 мм або як прямокутнi камери порiвнянних розмiрiв та використанi для горизонтального чи вертикального встановлення
5.5.7. Системи живлення / системи вилучення "продукту" та "хвостiв"

спецiально призначенi або пiдготовленi технологiчнi системи чи обладнання для збагачувальних установок, виготовленi з матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, або захищенi такими матерiалами, до складу яких входять:

8401 20 00 00
a) автоклави для живлення, печi, системи, що використовуються для подачi UF6 у процесi збагачення 8401 20 00 00
8419 89 30 00
8419 89 98 00
b) десублiматори (або холоднi вловлювачi), що використовуються для вилучення нагрiтого UF6 з процесу збагачення для наступного перемiщення 8401 20 00 00
c) станцiї тверднення та зрiдження, що використовуються для вилучення UF6 з процесу збагачення шляхом стискання та перетворення UF6 в рiдкий або твердий стан 8419 60 00 00
d) станцiї "продуктiв" або "хвостiв", якi використовуються для передачi UF6 до контейнерiв 8401 20 00 00
5.5.8. Системи колекторних трубопроводiв

спецiально призначенi або пiдготовленi системи колекторних трубопроводiв, виготовленi з матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, або захищенi такими матерiалами для утримання UF6 у межах аеродинамiчних каскадiв. Мережа трубопроводiв - це, як правило, система з "подвiйним" колектором, де кожний каскад або група каскадiв з'єднанi з кожним колектором

8401 20 00 00
5.5.9. Вакуумнi системи i насоси:  
a) спецiально призначенi або пiдготовленi вакуумнi системи з потужнiстю на всмоктуваннi 5 м3/хв. або бiльше, якi складаються з вакуумних магiстралей, вакуумних колекторiв та вакуумних насосiв, призначених для роботи в газових середовищах, що мiстять UF6 8401 20 00 00
b) вакуумнi насоси, спецiально призначенi або пiдготовленi для роботи в газових середовищах, що мiстять UF6, виготовленi з матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, або захищенi такими матерiалами. У цих насосах можуть використовуватися фторвуглецевi ущiльнення та спецiальнi робочi рiдини 8414 10 30 00
8414 10 50 00
8414 10 20 00
8414 10 80 00
5.5.10. Спецiальнi стопорнi та керуючi клапани

спецiально призначенi або пiдготовленi ручнi чи автоматичнi стопорнi та керуючi сильфоннi клапани, виготовленi з матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, або захищенi такими матерiалами, дiаметром вiд 40 до 1500 мм, для встановлення в головних та допомiжних системах аеродинамiчних установок для збагачення

з 8481 10
8481 30 91 00
8481 30 99 00
з 8481 80
5.5.11. Мас-спектрометри / джерела iонiв для UF6:

спецiально призначенi або пiдготовленi магнiтнi чи квадрупольнi мас-спектрометри, якi здатнi здiйснювати прямий вiдбiр проб маси, що подається, "продукту" або "хвостiв" з потокiв UF6, та якi мають усi такi характеристики:

1) питому роздiльну здатнiсть з маси понад 320;
2) мiстять джерела iонiв, виготовленi з/або облицьованi нiхромом, монелем чи нiкелем;
3) мiстять джерела iонiзацiї з електронним бомбардуванням;
4) мiстять колекторну систему, придатну для iзотопного аналiзу

9027 30 00 10
9027 30 00 90
5.5.12. Системи сепарацiї UF6 вiд газу-носiя

спецiально призначенi або пiдготовленi технологiчнi системи для сепарацiї UF6 вiд газу-носiя (водню чи гелiю)

8401 20 00 00
Примiтка. Цi системи призначенi для зменшення вмiсту UF6 у газi-носiї до однiєї частини на мiльйон i менше та можуть включати таке обладнання:

a) крiогеннi теплообмiнники та крiосепаратори, якi забезпечують температуру -120° C або менше; або
b) блоки крiогенного охолодження здатнi утворювати температуру -120° C або менше; або
c) блоки розподiльних сопел та вихрових трубок для сепарацiї UF6 вiд газу-носiя; або
d) холоднi вловлювачi UF6 здатнi забезпечувати температуру -20° C або менше

5.6.
[0B001,e]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи, обладнання та компоненти для використання в установках хiмiчного обмiну iонообмiнного збагачення  
5.6.1. Рiдинно-рiдиннi обмiннi колони (хiмiчний обмiн)

протитечiйнi рiдинно-рiдиннi обмiннi колони, якi мають механiчний силовий увiд (тобто пульсуючi колони з сiтчастими, зворотно-поступальними тарiлками та колони з внутрiшнiми змiшувачами турбiнного типу), спецiально призначенi або пiдготовленi для збагачення урану з використанням хiмiчного обмiнного процесу. З метою забезпечення корозiйної стiйкостi до розчинiв соляної кислоти цi колони та їх внутрiшнi компоненти виготовляються або захищаються придатними для цього пластиковими матерiалами (зокрема фторвуглецевими полiмерами) або склом. У циклi для колон передбачений короткий час перебування (30 с i менше)

8401 20 00 00
5.6.2. Центрифугальнi рiдинно-рiдиннi контактнi фiльтри (хiмiчний обмiн)

спецiально призначенi або пiдготовленi центрифугальнi рiдинно-рiдиннi контактнi фiльтри для збагачення урану з використанням процесу хiмiчного обмiну. У таких контактних фiльтрах використовується обертання для отримання органiчних та рiдких потокiв, а потiм вiдцентрова сила для розподiлу фаз. З метою забезпечення корозiйної стiйкостi до розчинiв соляної кислоти цi контактнi фiльтри виготовляються або захищаються придатними для цього пластиковими матерiалами (зокрема фторвуглецевими полiмерами) або склом. У циклi для контактних фiльтрiв передбачений короткий час перебування (30 с i менше)

8401 20 00 00
5.6.3. Системи та обладнання для вiдновлення урану (хiмiчний обмiн):

a) спецiально призначенi або пiдготовленi електрохiмiчнi вiдновлювальнi чарунки для вiдновлення урану з одного валентного стану в iнший у разi збагачення урану з використанням процесу хiмiчного обмiну. Матерiали чарунок, якi перебувають у контактi з робочими розчинами, повиннi бути корозiєстiйкими до концентрованих розчинiв соляної кислоти

8401 20 00 00
Примiтка. Катодна камера чарунок повинна забезпечувати запобiгання повторному окисленню урану до його стану з бiльш високою валентнiстю. Для збереження урану в катоднiй камерi чарунка може мати непроникну дiафрагмову мембрану, виготовлену iз спецiального матерiалу для катiонного обмiну. Катод виготовляється з твердого провiдника, зокрема такого, як графiт;
  b) спецiально призначенi або пiдготовленi системи для вилучення урану U+4 з органiчного потоку, регулювання концентрацiї кислоти та для заповнення чарунок електрохiмiчного вiдновлення на виробничому виходi каскаду  
Примiтка. Цi системи складаються з обладнання для екстракцiї розчинником для вилучення урану U+4 з органiчного потоку в рiдкий розчин, обладнання випарювання та/або iншого обладнання для регулювання та здiйснення контролю водневого показника, а також насосiв та iнших засобiв передачi для заповнення чарунок електрохiмiчного вiдновлення. Частини обладнання, якi перебувають у контактi з робочим потоком, виготовленi з придатних для цього матерiалiв (зокрема таких, як скло, фторвуглецевi полiмери, полiфенiлсульфат, сульфон полiефiру i графiт, просочений смолою) або захищенi ними
5.6.4. Системи пiдготовки живлення (хiмiчний обмiн)

спецiально призначенi або пiдготовленi системи для виробництва розчинiв хлориду урану високої чистоти для установок сепарацiї iзотопiв урану в процесi хiмiчного обмiну

8401 20 00 00
Примiтка. Цi системи складаються з обладнання для розрiдження, обладнання для екстракцiї розчинником та/або iонообмiнного обладнання для очищення, а також електролiтичних чарунок для вiдновлення урану U+6 або U+4 до U+3. У цих системах виробляються розчини хлориду урану, якi мають лише кiлька частин на мiльйон металевих включень, зокрема таких, як хром, залiзо, ванадiй, молiбден та iнших двовалентних їх катiонiв або катiонiв з бiльшою валентнiстю. Матерiали конструкцiї для частин системи, у яких здiйснюється обробка високочистого урану U+3, включають скло, фторвуглецевi полiмери або графiт, покритий полiвiнiлсульфатним або полiефiрсульфоновим пластиком та просочений смолою
5.6.5. Системи окислення урану (хiмiчний обмiн)

спецiально призначенi або пiдготовленi системи для окислення урану U+3 до U+4 для повернення до каскаду подiлу iзотопiв урану в процесi збагачення методом хiмiчного обмiну

8401 20 00 00
Примiтка. До складу цих систем може входити таке обладнання:

a) обладнання для забезпечення контакту хлору та кисню з рiдким потоком, який витiкає з обладнання для сепарацiї iзотопiв та екстракцiї утвореного урану U+4 у збiднений органiчний потiк, який повертається з виробничого виходу каскаду;

b) обладнання для вiдокремлення води вiд соляної кислоти таким чином, що вода та концентрована соляна кислота знову можуть бути введенi до процесу в необхiдному мiсцi

5.6.6. Iонообмiннi смоли / адсорбенти (iонний обмiн), що швидко вступають у реакцiю:

швидкореагуючi iонообмiннi смоли або адсорбенти, спецiально призначенi або пiдготовленi для процесу збагачення урану з використанням процесу iонного обмiну, включаючи пористi макросiтчастi смоли та/або мембраннi структури, у яких активнi щодо хiмiчного обмiну групи обмеженi покриттям на поверхнi неактивної несучої пористої структури, а також iншi композитнi структури у будь-якiй придатнiй формi, включаючи частинки або волокна.

Цi iонообмiннi смоли / адсорбенти з дiаметром частинок або волокон 0,2 мм або менше повиннi бути хiмiчно стiйкими до концентрованої соляної кислоти та мати такi фiзичнi властивостi, якi перешкоджають погiршенню їх якостi в обмiнних колонах. Смоли/адсорбенти, спецiально розробленi так, щоб забезпечити дуже швидку кiнетику обмiну iзотопiв урану (напiвперiод обмiну менш як 10 с), i здатнi працювати при температурi вiд 100° C до 200° C

3824 90 15 00
3914 00 00 00
5.6.7. Iонообмiннi колони (iонний обмiн):

цилiндричнi колони дiаметром понад 1000 мм для утримання i пiдтримки заповнених шарiв iонообмiнних смол / адсорбентiв, спецiально призначенi або пiдготовленi для збагачення урану з використанням процесу iонного обмiну. Цi колони виготовленi з/або захищенi матерiалами (такими, як титан або фторвуглецевий пластик), стiйкими до корозiї, зумовленої розчинами концентрованої соляної кислоти, здатнi працювати при температурi вiд 100° C до 200° C i тиску понад 0,7 МПа

8421 29 90 00
5.6.8. Iонообмiннi системи iз зворотним потоком (iонний обмiн):

a) спецiально призначенi або пiдготовленi системи хiмiчного чи електрохiмiчного вiдновлення для регенерацiї реагента(iв) хiмiчного вiдновлення, який(i) використовується(ються) в каскадах iонообмiнного збагачення урану;

b) спецiально призначенi або пiдготовленi системи хiмiчного або електрохiмiчного окислення для регенерацiї реагента(iв) хiмiчного окислення, який(i) використовується(ються) в каскадах iонообмiнного збагачення урану

8421 29 90 00
Примiтка. У процесi iонообмiнного збагачення як вiдновлювальний катiон може використовуватися, наприклад, тривалентний титан (Ti+3). У цьому разi вiдновлювальна система буде виробляти титан Ti+3, вiдновлюючи титан Ti+4.
У процесi як окисник може використовуватися, наприклад, тривалентне залiзо (Fe+3). У цьому разi система окислення вироблятиме залiзо Fe+3, окислюючи залiзо Fe+2
5.7.
[0B001,g]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи, обладнання i компоненти для використання в установках для збагачення на основi лазера 8401 20 00 00
Примiтки: 1. Системи для процесiв збагачення, у яких використовуються лазери, подiляються на двi категорiї: системи, у яких робоче середовище являє собою атомарнi пари урану, та системи, у яких робоче середовище являє собою пари уранової сполуки. У загальноприйнятiй умовнiй термiнологiї для таких процесiв зазначається: перша категорiя - лазерний подiл iзотопiв методом атомарних парiв (ALVIS або SILVA); друга категорiя - молекулярна лазерна iзотопна сепарацiя (MLIS або MOLIS) та хiмiчна реакцiя за допомогою вибiркової за iзотопами лазерної активацiї (CRISLA). До складу систем, обладнання i компонентiв лазерних установок для збагачення входять:

a) пристрої для подачi ураново-металевих парiв (для вибiркової фотоiонiзацiї) або пристрої для подачi парiв уранової сполуки (для фотодисоцiацiї чи хiмiчної активацiї);

b) пристрої для збирання збагаченого та збiдненого металевого урану як "продукту" та "хвостiв" у першiй категорiї, а також пристрої для збирання дисоцiйованих компаундiв або компаундiв, якi прореагували, як "продукту" та необробленого матерiалу як "хвостiв" у другiй категорiї;

c) технологiчнi лазернi системи для селективного збудження зразкiв урану-235;

d) обладнання для пiдготовки подачi та обладнання для конверсiї продукту

2. Багато виробiв, перелiчених у цьому роздiлi, вступають у безпосереднiй контакт з парами або рiдиною металевого урану чи з робочим газом, який мiстить UF6 або сумiш UF6 та iнших газiв. Усi поверхнi, якi мають контакт з ураном або UF6, повнiстю виготовленi з/або захищенi корозiйностiйкими матерiалами. Для цiлей роздiлу, у якому зазначено вироби, необхiднi для процесу збагачення на основi лазера, до складу матерiалiв, стiйких до корозiї, зумовленої парами або рiдиною, що мiстять металевий уран або урановi сполуки, входять покритий iтрiєм графiт i тантал, а до складу матерiалiв, стiйких до зумовленої UF6 корозiї, - мiдь, нержавiюча сталь, алюмiнiй, алюмiнiєвi сплави, нiкель чи сплави нiкелю, якi мiстять 60 або бiльше вiдсоткiв нiкелю i стiйкi до впливу UF6 повнiстю фторованi вуглеводневi полiмери

5.7.1.
[0B001,g,1]
Системи для випаровування урану (ALVIS)

спецiально призначенi або пiдготовленi для випаровування урану системи, якi мiстять високопотужнi смужковi чи скануючi електронно-променевi гармати з потужнiстю, що передається до мiшенi, понад 2,5 кВт/см

8401 20 00 00
5.7.2.
[0B001,g,2]
Системи для обробки рiдкого металевого урану (ALVIS)

спецiально призначенi або пiдготовленi для обробки рiдкого металу системи, якi можуть бути використанi для обробки розплавленого урану або уранових сплавiв, що складаються з тиглiв та обладнання для охолодження тиглiв

8401 20 00 00
Примiтка. Тиглi та iншi частини системи, якi контактують з розплавленим ураном або сплавами урану, виготовленi з/або захищенi матерiалами з вiдповiдною стiйкiстю до корозiї та теплостiйкiстю. Такими матерiалами є тантал, графiт, покритий iтрiєм та оксидами iнших рiдкiсноземельних елементiв, зазначених у позицiї 2.A.1 частини другої цього Списку, або їх сумiшами
5.7.3.
[0B001,g,3]
Збiрники для "продукту" та "хвостiв" металевого урану (ALVIS)
спецiально призначенi або пiдготовленi збiрники металевого урану в рiдкому або твердому станi
8401 20 00 00
Примiтка. Компоненти для цих збiрникiв виготовленi з/або захищенi матерiалами, стiйкими до теплового та корозiйного впливу парiв або рiдини металевого урану (таких, як покритий iтрiєм графiт або тантал), якi можуть складатися з труб, клапанiв, арматури, "жолобiв", пристроїв для наскрiзної подачi (живлення), теплообмiнникiв i колекторних пластин для сепарацiї магнiтними, електростатичними та iншими методами
5.7.4.
[0B001,g,4]
Корпуси модулiв сепараторiв (ALVIS)

спецiально призначенi або пiдготовленi цилiндричнi чи прямокутнi камери для розмiщення джерела парiв металевого урану, електронно-променевої гармати та збiрникiв "продукту" i "хвостiв"

8401 20 00 00
Примiтка. Цi корпуси мають багато вхiдних отворiв для введення електричних прохiдникiв та прохiдникiв для подачi води, вiкна для лазерних пучкiв, для з'єднань вакуумних насосiв, а також для здiйснення дiагностики та монiторингу. Корпуси обладнанi також пристосуваннями для вiдкривання i закривання, що дає змогу проводити ремонт внутрiшнiх частин
5.7.5.
[0B001,h,1]
Надзвуковi сопла, що мають розширення (MLIS)

спецiально призначенi або пiдготовленi надзвуковi сопла, що мають розширення, для охолодження сумiшей UF6 та газу-носiя до температури 150 К або нижче i стiйкi до зумовленої UF6 корозiї

8401 20 00 00
5.7.6.
[0B001,h,2]
Колектори продукту пентафториду урану (MLIS)

спецiально призначенi або пiдготовленi колектори для збирання твердого пентафториду урану (UF5), якi складаються з фiльтра, колекторiв ударного чи циклонного типу або їх комбiнацiй, стiйких до зумовленої середовищами UF5/UF6 корозiї

8401 20 00 00
5.7.7.
[0B001,h,3]
Компресори Up6 / газу-носiя (MLIS)

спецiально призначенi або пiдготовленi компресори для сумiшей UF6 та газу-носiя, призначенi для тривалої безперервної роботи в середовищi UF6. Компоненти цих компресорiв, якi контактують з робочим газом, виготовленi з/або захищенi матерiалами, стiйкими до зумовленої UF6 корозiї

з 8414 80
5.7.8.
[0B001,c,4]
[0B001,d,3]
Ущiльнення обертових валiв (MLIS) 8484 10 90 00
8484 90 90 00
8485 90 80 00
8484 20 00 00
спецiально призначенi або пiдготовленi ущiльнення обертових валiв, встановленi на сторонi подачi i на сторонi виходу для ущiльнення вала, який з'єднує ротор компресора з привiдним мотором таким чином, щоб забезпечити надiйну герметизацiю вiд витоку робочого газу назовнi або пiдсмоктування повiтря чи ущiльнюючого газу до внутрiшньої камери компресора, заповненого сумiшшю UF6/газу-носiя 8483 40
5.7.9.
[0B001,h,4]
Системи для фторування (MLIS)

спецiально призначенi або пiдготовленi системи для фторування UF5 (тверде тiло) у UF6 (газ)

8401 20 00 00
Примiтка. Цi системи призначенi для фторування зiбраного порошку UF5 у UF6 з метою подальшого збирання у контейнерi продукту або передачi на блоки MLIS для додаткового збагачення. Реакцiя фторування може бути закiнчена в межах системи подiлу iзотопiв, де проходить реакцiя та безпосереднє вилучення з колекторiв "продукту". Крiм того, порошок UF5 може бути вилученим/перемiщеним з колекторiв "продукту" до вiдповiдної посудини для реакцiї (наприклад до реактора iз псевдозрiдженим шаром каталiзатора, гелiкоїдального реактора або до жарової башти) з метою фторування. В обох випадках використовують обладнання для зберiгання та передачi фтору (або iнших вiдповiдних агентiв для фторування) i обладнання для збирання та передачi UF6
5.7.10. [0B002,g] Мас-спектрометри / джерела iонiв UF6 (MLIS)

спецiально призначенi або пiдготовленi магнiтнi чи квадрупольнi мас-спектрометри, якi здатнi здiйснювати прямий вiдбiр проб подачi, "продукту" або "хвостiв" з потоку газоподiбного UF6, i мають усi такi характеристики:

1) питому роздiльну здатнiсть з маси понад 320;

2) мiстять джерела iонiв, виготовленi з/або облицьованi нiхромом, монелем чи нiкелем;

3) мiстять джерела iонiзацiї з електронним бомбардуванням;

4) мiстять колекторну систему, придатну для iзотопного аналiзу

9027 30 00 10
9027 30 00 90
5.7.11.
[0B002]
Системи живлення / системи вилучення "продукту" i "хвостiв" (MLIS)

спецiально призначенi або пiдготовленi технологiчнi системи чи обладнання для збагачувальних установок, виготовленi з/або захищенi матерiалами, стiйкими до зумовленої UF6 корозiї, до складу яких входять:

8401 20 00 00
a) автоклави для живлення, печi або системи, якi використовуються для подачi UF6 у процес збагачення; 8419 89 30 00
8419 89 98 00
b) десублiматори (або холоднi вловлювачi), що використовуються для вилучення UF6 з процесу збагачення для подальшого перемiщення; 8401 20 00 00
c) станцiї тверднення або зрiдження, якi використовуються для вилучення UF6 шляхом стискання чи перетворення UF6 у рiдку або тверду форми; 8419 60 00 00
d) станцiї "продукту" або "хвостiв", якi використовуються для передачi UF6 до контейнерiв 8401 20 00 00
5.7.12.
[0B001,h]
Системи сепарацiї UF6 вiд газу-носiя (MLIS)

спецiально призначенi або пiдготовленi технологiчнi системи для сепарацiї UF6 вiд газу-носiя. Як газ-носiй використовується азот, аргон або iнший газ

8401 20 00 00
Примiтка. До складу цих систем може входити таке обладнання:

a) крiогеннi теплообмiнники або крiосепаратори, призначенi для роботи в дiапазонi температур вiд -120° C i нижче; або

b) крiогеннi холодильнi установки, призначенi для роботи в дiапазонi температур вiд -120° C i нижче; або

c) холоднi вловлювачi UF6 призначенi для роботи в дiапазонi температур вiд -20° C i нижче

5.7.13.
[0B001,h]
Лазернi системи (AVLIS, MLIS i CRISLA)

лазери чи лазернi системи, спецiально призначенi або пiдготовленi для сепарацiї iзотопiв урану

8401 20 00 00
9013 20 00 00
Примiтка. Лазери та лазернi компоненти, важливi для заснованих на використаннi лазерiв систем збагачення, включають вироби, зазначенi в позицiї 3.A.2 частини другої цього Списку. Лазернi системи для AVLIS, як правило, складаються з двох лазерiв: лазера на парах мiдi та лазера на барвнику. Лазерна система для MLIS, як правило, складається з CO2-лазера та ексимерного лазера, а також багатоходової оптичної чарунки з розташованими на обох кiнцях обертовими дзеркалами. Для лазерiв та лазерних систем для обох процесiв потрiбен стабiлiзатор спектральної частоти для роботи протягом тривалого часу
5.8.
[0B001,i]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи, обладнання та компоненти для використання в плазмових сепарацiйних установках для збагачення 8401 20 00 00
5.8.1. Мiкрохвильовi джерела енергiї та антени

спецiально призначенi або пiдготовленi мiкрохвильовi джерела енергiї та антени для утворення чи прискорення iонiв, якi мають такi характеристики:

частоту - понад 30 ГГц;
середню вихiдну потужнiсть для утворення iонiв - бiльш як 50 кВт

8401 20 00 00
8543 19 00 00
5.8.2. Обмотки збудження iонiв

спецiально призначенi або пiдготовленi радiочастотнi обмотки збудження iонiв для частот понад 100 кГц, здатнi працювати при середнiй потужностi понад 40 кВт

8504 50 90 00
5.8.3. Системи генерацiї уранової плазми

спецiально призначенi або пiдготовленi системи для генерацiї уранової плазми, якi можуть вмiщувати високопотужнi смужковi або скануючi електронно-променевi гармати з потужнiстю, що подається на мiшень, бiльш як 2,5 кВт/см

8515 80 99 00
8543 11 00 00
8543 19 00 00
5.8.4. Системи для обробки рiдкометалевого урану

спецiально призначенi або пiдготовленi системи для обробки рiдкого металу для розплавленого урану або уранових сплавiв, якi складаються з тиглiв i обладнання для охолодження тиглiв

8401 20 00 00
Примiтка. Тиглi та iншi частини системи, якi контактують з розплавленим ураном або сплавами урану, виготовленi з/або захищенi стiйкими до корозiї та теплостiйкими матерiалами. Такими матерiалами є тантал, графiт, покритий iтрiєм, а також iншими оксидами рiдкiсноземельних металiв, зазначених у позицiї 2.A.1 частини другої цього Списку, або їх сумiшами
5.8.5. Колекторнi збiрки "продукту" i "хвостiв" металевого урану:

спецiально призначенi або пiдготовленi колектори для збирання "продукту" i "хвостiв" металевого урану в твердому станi. Цi колекторнi збiрки виготовленi з/або захищенi матерiалами, стiйкими до теплового та корозiйного впливу парiв металевого урану, зокрема такими, як покритий iтрiєм графiт або тантал

8401 20 00 00
5.8.6. Корпуси модуля сепаратора:

цилiндричнi посудини, спецiально призначенi або пiдготовленi для використання в плазмових сепарацiйних збагачувальних установках для розмiщення в них джерела уранової плазми, а також радiочастотної обмотки та колекторiв "продукту" i "хвостiв"

8401 20 00 00
Примiтка. Цi корпуси мають багато вхiдних отворiв для подачi електроживлення, з'єднувальних елементiв дифузiйних насосiв та приладової дiагностики i контролю за контрольно-вимiрювальними приладами i пристосування для вiдкривання та закривання, що дає можливiсть здiйснювати ремонт компонентiв внутрiшньої частини, виготовленi з вiдповiдних немагнiтних матерiалiв, зокрема таких, як нержавiюча сталь
5.9.
[0B001,j]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи, обладнання i компоненти для використання в електромагнiтних збагачувальних установках 8401 20 00 00
5.9.1. Електромагнiтнi сепаратори iзотопiв

спецiально призначенi або пiдготовленi електромагнiтнi сепаратори для сепарацiї iзотопiв урану, а також обладнання та його компоненти, до складу яких входять:

8401 20 00 00
a) джерела iонiв - спецiально призначенi або пiдготовленi поодинокi чи численнi джерела iонiв урану, якi складаються з джерела пари, iонiзатора та прискорювача iонного пучка, виготовленi з вiдповiдних матерiалiв, зокрема таких, як графiт, нержавiюча сталь або мiдь, та здатнi забезпечити загальний струм у пучку iонiв 50 мА або бiльше; 8543 11 00 00
8543 19 00 00
b) iоннi колектори - колекторнi пластини, якi мають двi або бiльше щiлини i пази, спецiально спроектованi або пiдготовленi для збирання iонних пучкiв збагаченого та збiдненого урану i виготовленi з вiдповiдних матерiалiв, зокрема таких, як графiт або нержавiюча сталь; 8401 20 00 00
c) вакуумнi корпуси - спецiально спроектованi або пiдготовленi вакуумнi корпуси для уранових електромагнiтних сепараторiв, виготовленi з вiдповiдних немагнiтних матерiалiв, зокрема таких, як нержавiюча сталь, i призначенi для роботи, коли тиск дорiвнює 0,1 Па i менше; 8401 20 00 00
Примiтка. Корпуси, спецiально призначенi для розмiщення джерел iонiв, колекторних пластин та вкладок, що охолоджуються водою, оснащенi пристосуваннями для з'єднувальних елементiв дифузiйних насосiв i пристосуваннями для вiдкривання та закривання для виведення i замiни (повторного встановлення) цих компонентiв
  d) магнiтнi полюсники - спецiально призначенi або пiдготовленi магнiтнi полюсники дiаметром понад 2 м, якi використовуються для пiдтримання постiйного магнiтного поля всерединi електромагнiтного сепаратора iзотопiв i для передачi магнiтного поля мiж сусiднiми сепараторами 8505 90 10 00
5.9.2. Високовольтнi джерела живлення

спецiально призначенi або пiдготовленi високовольтнi джерела живлення для джерел iонiв, що мають усi такi характеристики:
можливiсть безперервної роботи;
вихiдну напругу 20000 В i вище;
вихiдний струм силою 1 А i бiльше;
регулювання напруги краще нiж 0,01 вiдсотка протягом 8 годин

8401 20 00 00
8504 40 30 00
8504 40 94 00
8504 40 96 00
8504 40 97 00
8504 40 99 00
5.9.3. Електромагнiтнi джерела живлення:

спецiально призначенi або пiдготовленi потужнi джерела живлення постiйного струму для електромагнiтiв, що мають такi характеристики:

можливiсть безперервної генерацiї на виходi постiйного струму силою 500 А i бiльше при напрузi 100 В i вище;
забезпечення регулювання струму або напруги краще нiж 0,01 вiдсотка протягом 8 годин

8401 20 00 00
6.
[0B004]
Установки для виробництва важкої води, дейтерiю i дейтерiєвих сполук та обладнання, спецiально призначене або пiдготовлене для цього  
6.1.
[0B004,a,1]
Водо-сiрководневi обмiннi колони 8401 20 00 00
обмiннi колони виготовленi з дрiбнозернистої вуглецевої сталi (наприклад ASTM A516) дiаметром вiд 6 м до 9 м, якi можуть експлуатуватися, коли тиск перевищує або дорiвнює 2 МПа, i мають корозiйний допуск 6 мм або бiльше, спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва важкої води шляхом використання методу iзотопного обмiну води та сiрководню з 8419 89
6.2.
[0B004,b,2]
Газодувки та компресори:

одноступеневi, малонапiрнi (тобто мають тиск 0,2 МПа) вiдцентровi газодувки або компресори для циркуляцiї сiрководневого газу (тобто газу, що мiстить понад 70 вiдсоткiв H2S), спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва важкої води шляхом використання iзотопного обмiну води та сiрководню. Цi газодувки та компресори мають продуктивнiсть, що дорiвнює або перевищує 56 м3/с пiд час експлуатацiї пiд тиском, що дорiвнює або перевищує 1,8 МПа на всмоктуваннi, i оснащенi сальниками, стiйкими до впливу H2S

з 8414 80
6.3.
[0B004,b,3]
Амiачно-водневi обмiннi колони

амiачно-водневi обмiннi колони заввишки 35 м i бiльше, дiаметром 1,5 - 2,5 м, якi можуть експлуатуватися, коли тиск перевищує 15 МПа, спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва важкої води шляхом використання амiачно-водневого обмiну. Цi колони мають також хоча б один вiдбортований осьовий отвiр того ж дiаметра, що i цилiндрична частина, через яку можуть вставлятися або вийматися внутрiшнi деталi колони

8401 20 00 00
6.4.
[0B004,b,4]
Внутрiшнi деталi колони та ступiнчастi насоси

внутрiшнi деталi колони та ступiнчастi насоси, спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва важкої води шляхом використання амiачно-водневого обмiну. До складу внутрiшнiх деталей колони входять, спецiально призначенi контактори мiж ступенями, що сприяють тiсному контакту газу та рiдини. До складу ступiнчастих насосiв входять спецiально призначенi насоси, якi занурюють у рiдину для циркуляцiї рiдкого амiаку в межах об'єму контакторiв, що знаходяться всерединi ступенiв колон

8401 20 00 00
з 8413 70
6.5.
[0B004,b,5]
Установки для крекiнгу амiаку

установки для крекiнгу амiаку, якi експлуатуються, коли тиск дорiвнює або перевищує 3 МПа, спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва важкої води шляхом використання методу iзотопного обмiну амiаку та водню

8401 20 00 00
8419 89 98 00
6.6.
[0B004,b,6]
Iнфрачервонi аналiзатори поглинання

iнфрачервонi аналiзатори поглинання здатнi здiйснювати аналiз спiввiдношення мiж воднем та дейтерiєм у реальному масштабi часу, коли концентрацiя дейтерiю дорiвнює або перевищує 90 вiдсоткiв

9027 30 00 10
9027 30 00 90
9027 50 00 00
6.7.
[0B004,b,7]
Каталiтичнi печi

каталiтичнi печi для переробки збагаченого дейтерiєвого газу у важку воду, спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва важкої води шляхом використання методу iзотопного обмiну амiаку та водню

8401 20 00 00
з 8514 30
6.8. Укомплектованi системи для вiдновлення важкої води або колони для цього

укомплектованi системи для вiдновлення важкої води або колони, спецiально призначенi або пiдготовленi для вiдновлення важкої води до концентрацiї дейтерiю реакторної якостi

8401 20 00 00
Примiтка. Цi системи, у яких для вiдокремлення важкої води вiд легкої, як правило, використовується процес водної дистиляцiї, спецiально призначенi або пiдготовленi для виробництва важкої води реакторної якостi (як правило, 99,75 оксиду дейтерiю) з запасiв важкої води меншої концентрацiї
7.
[0B003],
[0B006]
Установки для конверсiї урану та плутонiю з метою використання у виробництвi паливних елементiв та у процесах подiлу iзотопiв урану, зазначених у позицiях 4 та 5 цього Списку, та спецiально призначене або пiдготовлене для цього обладнання  
7.1.
[0B003]
Установки для конверсiї урану та спецiально призначене або пiдготовлене для цього обладнання  
Примiтка. Установки i системи для конверсiї урану можуть забезпечувати одну або кiлька конверсiй урану вiд одного хiмiчного рiзновиду до iншого: концентратiв уранової руди - в UO3, UO3 - в UO2, окислiв урану - в UF4, UF6 або UCl4, UF4 - в UF6, UF6 - в UF4, UF4 - у металевий уран та фторидiв урану - в UO2. Багато ключових компонентiв обладнання установок для конверсiї урану є типовими для багатьох процесiв у хiмiчнiй промисловостi. До складу обладнання, що використовується в цих технологiчних процесах, можуть входити печi, карусельнi печi, реактори iз псевдозрiдженим шаром каталiзатора, жаровi реакторнi башти, рiдиннi центрифуги, дистиляцiйнi колони та рiдинно-рiдиннi екстракцiйнi колони.
Слiд зауважити, що в усiх процесах конверсiї урану компоненти обладнання, якi окремо спецiально не призначенi або пiдготовленi для конверсiї урану, можуть бути об'єднанi в системи, якi спецiально призначенi або пiдготовленi для використання з метою конверсiї урану
7.1.1.
[0B003,a]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи для конверсiї концентрату уранової руди в UO3 8419 89 30 00
8419 89 98 00
Примiтка. Конверсiя концентрату уранової руди в UO3 може здiйснюватися спочатку шляхом розчинення руди в азотнiй кислотi з вилученням очищеного гексагiдрату уранiлдинiтрату за допомогою такого розчинника, як трибутил фосфат. Потiм гексагiдрат уранiлдинiтрату конвертується в UO3 методом концентрування та денiтрування або методом нейтралiзацiї газоподiбним амiаком з метою одержання дiуранату амонiю з подальшою фiльтрацiєю, сушiнням i кальцинуванням
7.1.2.
[0B003,b]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи для конверсiї UO3 в UF6 8419 89 30 00
8419 89 98 00
Примiтка. Конверсiя UO3 в UF6 може здiйснюватися безпосередньо шляхом фторування. Для цього потрiбно джерело газоподiбного фтору або трифтористого хлору
7.1.3.
[0B003,c]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи для конверсiї UO3 в UO2 8419 89 30 00
8419 89 98 00
Примiтка. Конверсiя UO3 в UO2 може здiйснюватися шляхом вiдновлення UO3 за допомогою крекiнгового газоподiбного амiаку або водню
7.1.4.
[0B003,d]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи для конверсiї UO2 в UF4 8419 89 30 00
8419 89 98 00
Примiтка. Конверсiя UO2 в UF4 може здiйснюватися шляхом реакцiї UO2 з газоподiбним фтористим воднем (HF) при температурi 300 - 500° C
7.1.5.
[0B003,e]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи для конверсiї UF4 в UF6 8419 89 30 00
8419 89 98 00
Примiтка. Конверсiя UF4 в UF6 здiйснюється шляхом екзотермiчної реакцiї з фтором у реакторнiй баштi. UF6 конденсується з нагрiтих газiв, що витiкають, шляхом пропускання їх потоку через уловлювач, який охолоджується до температури -10° C. Для цього потрiбне джерело газоподiбного фтору
7.1.6.
[0B003,f]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи для конверсiї UF4 у металевий уран 8419 89 30 00
8419 89 98 00
Примiтка. Конверсiя UF4 у металевий уран здiйснюється шляхом вiдновлення за допомогою магнiю (великих порцiй) або кальцiю (маленьких порцiй). Реакцiя проходить при температурi вищiй, нiж температура плавлення урану (1130° C)
7.1.7.
[0B003,g]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи для конверсiї UF6 в UO2 8419 89 30 00
8419 89 98 00
Примiтка. Конверсiя UF6 в UO2 може здiйснюватися одним з трьох процесiв. У першому - UF6 вiдновлюється i гiдролiзується в UO2 з використанням водню або водяної пари. У другому - UF6 гiдролiзується шляхом розчинення у водi, при цьому додається амiак для осаджування дiуранату амонiю, а дiуранат амонiю вiдновлюється в UO2 за допомогою водню при температурi 820° C. У третьому - газоподiбнi UF6, CO2 i NH3 з'єднуються у водi, при цьому в осад випадає уранiлкарбонат амонiю. Уранiлкарбонат амонiю з'єднується з водяною парою i воднем при температурi 500 - 600° C для виробництва UO2.

Конверсiя UF6 у UO2 часто здiйснюється в першому ступенi установки для виробництва палива

7.1.8.
[0B003,h]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи для конверсiї UF6 в UF4 8419 89 30 00
8419 89 98 00
Примiтка. Конверсiя UF6 в UF4 здiйснюється шляхом вiдновлення воднем
7.1.9. Спецiально призначенi або пiдготовленi системи для конверсiї UO2 в UCl4  
Примiтка. Конверсiя UO2 в UCl4 може здiйснюватися одним з двох процесiв. У першому - шляхом реакцiї UO2 з тетрахлоридом карбону (CCl4) при температурi близько 400° C. У другому - шляхом реакцiї UO2 при температурi близько 700° C, за наявностi чорного вуглецю (CAS 1333-86-4), монооксиду вуглецю i хлору в UCl4
7.2.
[0B006]
Установки для конверсiї плутонiю та спецiально призначене або пiдготовлене для цього обладнання  
Примiтка. Установки i системи для конверсiї плутонiю забезпечують одну або кiлька конверсiй плутонiю вiд одного хiмiчного рiзновиду до iншого: нiтрату плутонiю - в PuO2, PuO2 - в PuF4, PuF4 - у металевий плутонiй. Установки для конверсiї плутонiю, як правило, пов'язанi з обладнанням для переробки. Чимало ключових компонентiв обладнання установок для конверсiї плутонiю є типовими для багатьох процесiв у хiмiчнiй промисловостi. До складу обладнання, що використовується в цих технологiчних процесах, можуть входити печi, карусельнi печi, реактори iз псевдозрiдженим шаром каталiзатора, жаровi реакторнi башти, рiдиннi центрифуги, дистиляцiйнi колони та рiдинно-рiдиннi екстракцiйнi колони.
Слiд зауважити, що в усiх процесах конверсiї плутонiю компоненти обладнання, якi окремо спецiально не призначенi або пiдготовленi для конверсiї плутонiю, можуть бути об'єднанi в системи, якi спецiально призначенi або пiдготовленi для використання з метою конверсiї плутонiю
7.2.1.
[0B006,f]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи для конверсiї нiтрату плутонiю в оксид плутонiю 8401 20 00 00
Примiтка. Основнi функцiї цього процесу: зберiгання продукту та регулювання його подачi, осадження та сепарацiя твердої та рiдкої фаз, кальцiювання, поводження з продуктом, вентиляцiя, поводження з вiдходами та керування процесом. Технологiчнi системи, спецiально пристосованi таким чином, щоб уникати критичних ситуацiй та радiацiйних ефектiв, а також звести до мiнiмуму ризик отруєння. У бiльшостi потужностей для переробки цей процес включає перетворення нiтрату плутонiю на дiоксид плутонiю. В iнших процесах може використовуватися осадження оксалату плутонiю або пероксиду плутонiю
7.2.2.
[0B006,g]
Спецiально призначенi або пiдготовленi системи для виробництва металевого плутонiю з 8401
Примiтка. Цей процес, як правило, включає фторування оксиду плутонiю з використанням висококорозiйного фтористого водню для виробництва фториду плутонiю, який послiдовно концентрується, а також металевого кальцiю високої чистоти, з метою виробництва металевого плутонiю та шлаку фториду кальцiю. Основнi функцiї, що використовуються в цьому процесi, такi: фторування (наприклад з використанням обладнання, виготовленого або облицьованого благородними металами), концентрацiя металу (наприклад з використанням керамiчних тиглiв), вiдновлення шлаку, поводження з продуктом, вентиляцiя, поводження з вiдходами та керування процесом. Технологiчнi системи, спецiально пристосованi таким чином, щоб уникати критичних ситуацiй та радiацiйних ефектiв, а також звести до мiнiмуму ризик отруєння. Iншi технологiчнi процеси включають фторування оксалату плутонiю або пероксиду плутонiю, пiсля чого здiйснюється концентрацiя металу

Частина друга

Товари подвiйного використання

Загальнi примiтки: 1. Предмети, зазначенi в частинi другiй цього Списку, пiдлягають експортному контролю незалежно вiд того, чи вони новi, чи вже були у використаннi.

2. У разi коли опис будь-якого предмета, зазначеного в частинi другiй цього Списку, не мiстить обмежень або детальних характеристик, це означає, що маються на увазi всi його варiацiї.

3. Будь-яка установка або обладнання, не зазначенi в частинi другiй цього Списку, якщо вони мiстять один чи бiльше компонентiв, що пiдлягають контролю, та якi є головними елементами такого обладнання i можуть бути легко вилученi i використанi для iнших потреб, пiдлягають експортному контролю в тому ж обсязi, що i установки або обладнання, зазначенi в частинi другiй цього Списку

Примiтка. Пiд час проведення експертизи встановлюється, чи є контрольований компонент або компоненти головним елементом установки або обладнання. При цьому беруться до уваги фактори кiлькостi, вартостi, обсягiв технологiчних "ноу-хау", що мiстяться в предметi, та iншi особливi обставини, якi можуть вплинути на визначення контрольованого компонента або компонентiв як головного елемента предмета, що передається.
4. Мiжнароднi передачi складових частин пiдлягають експортному контролю в тому ж обсязi, що i сам предмет, зазначений у частинi другiй цього Списку
Примiтка. Мiжнароднi передачi "технологiї", безпосередньо пов'язаної з будь-яким предметом частини другої цього Списку, пiдлягають експортному контролю в тому ж обсязi, що i сам предмет.
Дозвiл на експорт будь-якого предмета, зазначеного в частинi другiй цього Списку, означає також дозвiл на експорт тому ж самому кiнцевому споживачевi мiнiмуму технологiї, необхiдної для монтажу, експлуатацiї, обслуговування та ремонту цього предмета.

Мiжнароднi передачi "загальнодоступної" "технологiї" та "фундаментальних наукових дослiджень" не пiдлягають експортному контролю

 
Примiтка. Мiжнароднi передачi "програмного забезпечення" не пiдлягають експортному контролю, якщо "програмне забезпечення":
1. Доступне для громадськостi шляхом:

a) продажу в торговельних пунктах без обмежень; та
b) призначення для встановлення користувачами без подальшої суттєвої пiдтримки постачальника; або

2. "Загальнодоступне"

 
1. Промислове обладнання  
1.A. Обладнання, пристрої та комплектуючi вироби  
1.A.1.
[1A227]
Високощiльнi (iз свинцевого скла або з iнших матерiалiв) вiкна радiацiйного захисту, що мають усi такi характеристики, та спецiально розробленi рами для них:

a) "холодна площина" понад 0,09 м2;
b) щiльнiсть понад нiж 3 г/см3;
c) товщина 100 мм або бiльше

з 7003 19
7005 29
з 7006 00
7016 90
7005 30 00 00
7308 30 00 00
Технiчна примiтка. У позицiї 1.A.1.a термiн "холодна площина" означає спостережну площину вiкна, що перебуває пiд впливом найнижчого рiвня випромiнювання у спроектованому використаннi
1.A.2.
[6A203,c]
Радiацiйно стiйкi телевiзiйнi камери або об'єктиви для них, спецiально розробленi або нормованi як радiацiйно стiйкi, що витримують загальну дозу випромiнювання понад 5 х 104 Гр (кремнiй) без погiршення робочих характеристик 8525 30 10 00
8517 19 10 00
8525 30 90 00
з 8525 40
з 8540 20
9002 19 00 00
Технiчна примiтка. Термiн Гр (кремнiй) вiдповiдає поглинутiй енергiї у Дж/кг незахищеним зразком кремнiю пiд впливом iонiзуючого випромiнювання
1.A.3.
[2B007]
[2B207]
"Роботи", "виконуючi органи" та контролери, а саме:

а) "роботи" або "виконуючi органи", що мають одну з таких характеристик:
1) спецiально розробленi вiдповiдно до нацiональних стандартiв безпеки для робiт у вибухонебезпечному середовищi (наприклад такi, що задовольняють параметрам електроапаратури, призначеної для роботи у вибухонебезпечному середовищi); або
2) спецiально розробленi чи такi, що нормованi як радiацiйно стiйкi, якi витримують загальну дозу випромiнювання понад 5 х 104 Гр (кремнiй) без погiршення робочих характеристик;

з 8428 90,
8479 89
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 00
Технiчна примiтка. Термiн Гр (кремнiй) вiдповiдає поглинутiй енергiї у Дж/кг незахищеним зразком кремнiю пiд впливом iонiзуючого випромiнювання
  b) контролери, спецiально призначенi для будь-яких "роботiв" або "виконуючих органiв", зазначених у пiдпозицiї 1.A.3.a  
Примiтка. Пiдпозицiя 1.A.3.a не контролює "роботи" спецiально розробленi для неядерних промислових використань, зокрема таких, як автомобiльнi фарбувальнi камери
Технiчнi примiтки: 1. "Роботи"
У пiдпозицiї 1.A.3.a "Робот" означає манiпуляцiйний механiзм, що перемiщується безперервно або з iнтервалами, може використовувати "датчики" та має всi такi характеристики:

a) є багатофункцiональним пристроєм;
b) має здатнiсть встановлювати або орiєнтувати матерiал, деталi, iнструменти чи спецiальнi пристрої за допомогою рiзних перемiщень у тривимiрному просторi;
c) мiстить три або бiльше сервопристрої iз замкнутим або розiмкнутим контуром, якi можуть вмикати кроковi двигуни; та
d) має "програмованiсть, доступну користувачу" за допомогою методу навчання / вiдтворювання або завдяки електроннiй обчислювальнiй машинi, що може бути програмно-логiчним контролером, тобто без механiчного втручання

Примiтки: 1. У наведеному вище визначеннi пiд термiном "датчики" розумiються детектори фiзичних явищ, вихiдний сигнал яких (пiсля перетворення у сигнал, що iнтерпретується контролером) здатний створювати "програми" або модифiкувати запрограмованi iнструкцiї чи цифровi данi програм. У їх число входять "датчики", якi використовують принципи машинного зору, теплобачення, акустичної вiзуалiзацiї, контактного сприйняття, iнерцiального вимiрювання положення, оптичного або акустичного вимiрювання вiдстаней або вимiрювання зусиль чи крутних моментiв

2. У наведеному вище визначеннi пiд термiном "програмованiсть, доступна користувачу" розумiється можливiсть для користувача вставляти, модифiкувати або змiнювати "програми" iншими методами, нiж:
a) унесення фiзичних змiн у провiдку або схеми з'єднань; або
b) установлення функцiонального контролю, у тому числi введення параметрiв

3. Наведене вище визначення не включає в себе такi пристрої:
a) манiпулятори, якими можна керувати лише вручну або якими керує телеоператор;
b) манiпулятори з фiксованою послiдовнiстю дiй, що є автоматичними рухомими пристроями, якi дiють вiдповiдно до механiчно фiксованих запрограмованих рухiв. "Програма" механiчно обмежується нерухомими упорами, зокрема такими, як штифти або кулачки. Послiдовнiсть рухiв, вибiр траєкторiй або кутiв не змiнюються механiчними, електронними або електричними засобами;
c) механiчно контрольованi манiпулятори iз змiнною послiдовнiстю дiй, що є автоматичними рухомими пристроями, якi дiють вiдповiдно до механiчно фiксованих запрограмованих рухiв. "Програма" механiчно обмежується фiксованими, але регульованими упорами, зокрема такими, як штифти або кулачки. Послiдовнiсть рухiв i вибiр траєкторiй або кутiв змiнюються у межах заданої "програмної" моделi. Варiацiї або модифiкацiї "програмної" моделi (наприклад змiна штифтiв або обмiн кулачкiв) за однiєю чи кiлькома координатами перемiщення виконуються лише за допомогою механiчних операцiй;
d) несервокерованi манiпулятори iз змiнною послiдовнiстю дiй, що є автоматичними рухомими пристроями, якi дiють вiдповiдно до механiчно фiксованих запрограмованих рухiв. "Програма" може змiнюватися, але послiдовнiсть команд продовжує виконуватися лише з надходженням подвiйного сигналу вiд механiчно фiксованих електричних подвiйних пристроїв або регульованих упорiв;
e) крани-штабелери, що визначаються як системи/манiпулятори, якi працюють у декартових координатах, змонтованi у складi вертикальної системи складських бункерiв та сконструйованi для того, щоб забезпечити доступ до вмiсту цих бункерiв для складування або розвантаження

  2. "Виконуючi органи"
У позицiї 1.A.3 "виконуючi органи" включають затискачi, "активнi засоби iнструментального оснащення" та будь-яке iнше iнструментальне оснащення, яке закрiплюється на базовiй плитi на кiнцi руки "робота" - манiпулятора
  Примiтка. У наведеному вище визначеннi пiд термiном "активнi засоби iнструментального оснащення" розумiються пристрої для докладання рушiйної сили, енергiї або зондування зразка
1.A.4.
[2B225]
Дистанцiйнi манiпулятори, що можуть бути використанi для дистанцiйних дiй в операцiях радiохiмiчного розподiлу або гарячих камерах, що мають одну з таких характеристик:

a) здатнiсть проникати на 0,6 м або бiльше крiзь стiну гарячої камери (робота через стiну); або
b) здатнiсть перекривати згори стiну гарячої камери завтовшки 0,6 м або бiльше (робота поверх стiни)

з 8428 90
Технiчна примiтка. Дистанцiйнi манiпулятори забезпечують передачу керуючих дiй оператора дистанцiйному робочому органу та кiнцевому захвату i можуть бути системою типу "керуючий/виконавець" або ж виконуватися координатною ручкою чи клавiатурою  
1.B. Обладнання для випробування та виробництва  
1.B.1
[2B009]
[2B109]
[2B209]
Обкатнi вальцювальнi та згинальнi верстати, здатнi виконувати операцiї обкатки i оправки, як зазначено нижче:

a) верстати, що мають усi такi характеристики:

1) мають три або бiльше роликiв (активних i напрямних); та
2) вiдповiдно до технiчної специфiкацiї виробника можуть бути обладнанi блоками "числового програмного управлiння" (ЧПУ) або комп'ютерного управлiння;

b) роторно-обкатнi оправки для цилiндричних форм з внутрiшнiм дiаметром вiд 75 до 400 мм

з 8420 91
8420 10 90 00
з 8462 21
8462 29 10 00
8463 90 00 00
з 8466 10
8466 20
8466 94
Примiтка. За пiдпозицiєю 1.B.1.a контролю пiдлягають верстати лише з одним роликом, призначеним для деформацiї металу, та з двома допомiжними роликами, якi пiдтримують оправку, але не беруть безпосередньої участi в процесi деформацiї
1.B.2.
[2B001]
[2D001]
Верстати, призначенi, як зазначено нижче, для видалення або рiзання металiв, керамiки чи композитiв, якi вiдповiдно до технiчних специфiкацiй виробника можуть бути обладнанi електронними пристроями для безперервного "контурного управлiння" за двома або бiльше осями: 8456 10
з 8456 30,
8456 99,
8457 20 00 00
8457 30 10 00
з 8458 11,
8458 91
8459 21 00 00
8459 31 00 00
8459 51 00 00
з 8459 61
8460 11 00 00
з 8460 21
8461 90 00 00
з 8466 10,
8466 20
8466 30 00 00
з 8466 93,
8537 10
Примiтка. Стосовно блокiв "числового програмного управлiння", якi контролюються за допомогою вiдповiдного "програмного забезпечення" див. позицiю 1.D.3
  a) токарнi верстати, що мають "точнiсть позицiювання" з усiма можливими компенсацiями, кращу (меншу) нiж 6 мкм вiдповiдно до стандарту ISO 230/2 (1988) уздовж будь-якої лiнiйної осi (загальний вибiр позицiї) для верстатiв, здатних обробляти дiаметри понад 35 мм  
Примiтка. За пiдпозицiєю 1.B.2.a контролю не пiдлягають верстати (Swissturn), призначенi лише для поздовжньої обробки пруткових заготiвок, якщо максимальний дiаметр прутка дорiвнює або менший нiж 42 мм та вiдсутнi будь-якi можливостi для установки затискних патронiв. Верстати можуть мати технологiчнi можливостi для обробки свердлiнням та/або фрезеруванням деталей дiаметром менш як 42 мм
  b) фрезернi верстати, що мають будь-яку з таких характеристик;  
Примiтка. 1) "точнiсть позицiювання" з усiма можливими компенсацiями, кращу (меншу) нiж 6 мкм вiдповiдно до стандарту ISO 230/2 (1988) уздовж будь-якої лiнiйної координати (при повному робочому ходi); чи
2) двi або бiльше круговi координати контурної обробки
Примiтка. За пiдпозицiєю 1.B.2.b контролю не пiдлягають фрезернi верстати, що мають такi характеристики:

1) довжина ходу за координатою X понад 2 м; та
2) загальна "точнiсть позицiювання" за координатою X по всiй довжинi ходу гiрша (бiльша) нiж 30 мкм

  c) шлiфувальнi верстати, що мають будь-яку з таких характеристик:
1) "точнiсть позицiювання" з усiма можливими компенсацiями, кращу (меншу) нiж 4 мкм вiдповiдно до стандарту ISO 230/2 (1988) уздовж будь-якої лiнiйної осi (при повному робочому ходi); або
2) двi або бiльше кругових осi контурної обробки
 
Примiтка. За пiдпозицiєю 1.B.2.c контролю не пiдлягають такi шлiфувальнi верстати:

1. Верстати для зовнiшнього, внутрiшнього та зовнiшньо-внутрiшнього цилiндричного шлiфування, що мають усi такi характеристики:

a) призначенi лише для цилiндричного шлiфування;
b) призначенi для обробки деталей з максимальним зовнiшнiм дiаметром або довжиною 150 мм;
c) мають не бiльше двох осей, якi можуть одночасно та узгоджено контролюватися для "контурного управлiння"; та
d) у яких вiдсутня третя вiсь контурної обробки.

2. Координатно-шлiфувальнi верстати, що мають осi, обмеженi по x, y, c та a, де c - вiсь, що використовується для пiдтримки перпендикулярностi шлiфувальних кругiв щодо поверхнi, яка обробляється, а - вiсь для шлiфування цилiндричних кулачкiв.

3. Заточувальнi верстати з "програмним забезпеченням", спецiально розробленим для виробництва iнструментiв або рiзцiв.

4. Шлiфувальнi верстати з колiнчастим валом або кулачковим валом

  e) бездротовi верстати для електроiскрової обробки (BEO), що мають двi або бiльше кругових осей контурної обробки i можуть одночасно та узгоджено контролюватися для "контурного управлiння"  
Примiтка. Гарантованi рiвнi "точностi позицiювання", що визначенi за вимiрюваннями, зробленими вiдповiдно до стандарту ISO 230/2 (1988) або нацiональних еквiвалентiв, можуть бути застосованi до кожної моделi верстата замiсть окремих протоколiв випробувань
Технiчнi примiтки: 1. Номенклатура осей повинна бути узгоджена з мiжнародним стандартом ISO 841 "Номенклатура верстатiв з числовим програмним управлiнням за осями та видами руху".

2. Не враховуються у загальнiй кiлькостi кругових осей контурної обробки вториннi паралельнi круговi осi контурної обробки, осьова лiнiя яких паралельна первиннiй круговiй осi.

3. Круговi осi не обов'язково повиннi мати дiапазон змiнювання 360°. Поворотна вiсь може змiнюватися пристроєм лiнiйного перемiщення, наприклад гвинтом або рейкою з шестернею

1.B.3.
[2B006]
[2B206]
Машини, пристрої або системи контролю розмiрiв, зокрема такi, як: 9031 49
9031 8031,
a) керованi комп'ютером або блоком ЧПУ пристрої контролю розмiрiв, що мають такi характеристики:
1) двi або бiльше координатних осей; та
2) похибку вимiрювання довжини, яка дорiвнює або краща (менша) нiж (1,25 + L/1000) мкм, перевiрену приладом, що має "точнiсть" вимiрювання кращу (меншу) нiж 0,2 мкм (L - вимiрювана довжина у мiлiметрах) (див. VDI/VDE 2617, частини 1 i 2);

b) прилади для вимiрювання лiнiйного зсуву, а саме:

1) вимiрювальнi системи безконтактного типу з "роздiльною здатнiстю", яка дорiвнює або краща (менша) нiж 0,2 мкм, при дiапазонi вимiрювань до 0,2 мм;
2) системи з лiнiйним регульованим диференцiйним трансформатором, що мають такi характеристики:
a) "лiнiйнiсть", яка дорiвнює або краща (менша) нiж 0,1 вiдсотка, у дiапазонi вимiрювань до 5 мм;
b) вiдхилення, яке дорiвнює або краще (менше) нiж 0,1 вiдсотка на добу, при стандартнiй температурi у примiщеннi ±1 К;

3) вимiрювальнi системи, що мають такi характеристики:
a) мають лазер; та
b) зберiгають упродовж як мiнiмум 12 годин у температурному дiапазонi ± 1 К щодо стандартної температури та при стандартному тиску:
1) "роздiльну здатнiсть" 0,1 мкм або кращу уздовж усiєї шкали; та
2) "похибку вимiрювання", яка дорiвнює або краща (менша) нiж (0,2 + L/2000) мкм (L - вимiрювана довжина у мiлiметрах)

9031 80 91 00
з 9031 90
Примiтка. За пiдпозицiєю 1.B.3.b.3 контролю не пiдлягають вимiрювальнi iнтерферометричнi системи без зворотного зв'язку iз замкненим або вiдкритим контуром, якi включають лазер для вимiрювання помилок рухомих частин верстатiв, засоби контролю розмiрiв або подiбне обладнання
  c) кутовi вимiрювальнi прилади з "вiдхиленням кутового положення", яке дорiвнює або краще (менше) нiж 0,00025°  
Примiтка. За пiдпозицiєю 1.B.3.c контролю не пiдлягають оптичнi прилади, зокрема такi, як автоколiматори, що використовують колiмоване свiтло для виявлення кутового змiщення дзеркала
  d) системи для одночасної перевiрки лiнiйних та кутових параметрiв напiвсфер, що мають такi характеристики:
1) похибку вимiрювання з будь-якої лiнiйної осi, яка дорiвнює або краща (менша) нiж 3,5 мкм на 5 мм; та
2) "кутове вiдхилення", яке дорiвнює або менше нiж 0,02°
 
Примiтки: 1. За позицiєю 1.B.3 контролю пiдлягають верстати, якi можуть використовуватися як засоби для вимiрювання, якщо вони вiдповiдають або перевищують критерiї, установленi для вимiрювальних систем.

2. За позицiєю 1.B.3 контролю пiдлягають верстати, якщо вони перевищують пороговi значення, установленi в межах їх робочого дiапазону

Технiчнi примiтки: 1. Прилади, якi використовуються для визначення похибки вимiрювань системи контролю розмiрiв, повиннi вiдповiдати вимогам, наведеним у VDI/VDE 2617, частинах 2, 3 i 4.

2. Усi параметри вимiрюваних величин у цiй позицiї наводяться за модулем

1.B.4.
[2B226]
Iндукцiйнi печi з контрольованим середовищем (вакуум або iнертний газ) та джерела живлення для них типу:

a) печi, що мають усi такi характеристики:
1) здатнiсть роботи при температурi вище 1123 К (850° C);
2) iндукцiйнi котушки дiаметром 600 мм або менше; та
3) спроектованi для вхiдної потужностi 5 кВт або бiльше

8514 20 10 00
з 8514 30
Примiтка. За пiдпозицiєю 1.B.4.a контролю не пiдлягають печi, сконструйованi для обробки напiвпровiдникових пластин
  b) джерела живлення, спецiально розробленi для iндукцiйних печей, зазначених у пiдпозицiї 1.B.4.a, з вихiдною потужнiстю 5 кВт або бiльше  
1.B.5.
[2B004]
[2B104]
[2B204]
"Iзостатичнi преси" та пов'язане з ними обладнання типу:

a) "iзостатичнi преси", що мають такi характеристики:

з 8462 99,
8463 90 00 00
8477 40 00 00
1) здатнiсть досягати максимального робочого тиску 69 МПа i бiльше; та
2) робочу камеру з внутрiшнiм дiаметром понад 152 мм;

b) пуансони, матрицi та спецiально розробленi системи управлiння для iзостатичних пресiв, зазначених у пiдпозицiї 1.B.5.a

з 8477 80
Технiчнi примiтки: 1. У позицiї 1.B.5 пiд термiном "iзостатичнi преси" розумiється обладнання, що може утворювати за допомогою рiзних засобiв (газу, рiдини, твердих частинок тощо) тиск у замкнутiй порожнинi, для того, щоб пiддавати вирiб або матерiал, який знаходиться у цiй порожнинi, рiвному тиску в усiх напрямах

2. У позицiї 1.B.5 внутрiшнiй розмiр камери - це розмiр камери, у якiй досягаються робоча температура та робочий тиск, що не включає в себе крiплення. Цей розмiр буде менший, нiж внутрiшнiй дiаметр камери тиску або внутрiшнiй дiаметр iзольованої камери печi, залежно вiд того, яка з двох камер розташована всерединi iншої

1.B.6.
[2B116]
Вiбрацiйнi випробувальнi системи, обладнання, комплектуючi вироби, зокрема такi, як:

a) електродинамiчнi вiбрацiйнi випробувальнi системи, що мають усi такi характеристики:

1) використовують методи зворотного зв'язку або замкнутого контуру та такi, що мiстять цифровий контролер;
2) здатнi створювати вiбрацiю з прискоренням 10g середньоквадратичним або бiльшим на частотах вiд 20 до 2000 Гц; та
3) здатнi створювати зусилля 50 кН або бiльше, вимiряне на вiбростолi "без навантаження";

b) цифровi контролери у поєднаннi iз "спецiально розробленим програмним забезпеченням" для вiбрацiйних випробувань, з шириною смуги частот у реальному часi понад 5 кГц, якi розробляються для використання з системами, зазначеними в пiдпозицiї 1.B.6.a;

c) вiброштовхачi (вiброблоки) з вiдповiдними пiдсилювачами або без них, здатнi створювати зусилля 50 кН або бiльше, вимiряне на вiбростолi "без навантаження", придатнi для використання в системах, зазначених у пiдпозицiї 1.B.6.a;

d) опорнi конструкцiї для виробiв, що випробовуються, та електроннi блоки, призначенi для з'єднання кiлькох вiброблокiв у комплексну вiбросистему, здатну створювати ефективне сумарне зусилля 50 кН або бiльше, вимiряне на вiбростолi "без навантаження", придатнi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.B.6.a

з 8537 10,
8537 20
9031 20 00 00
з 9031 80,
9031 90
Технiчна примiтка. За позицiєю 1.B.6 "вiбростiл без навантаження" - плоский стiл або поверхня без стопорiв та фiксаторiв
1.B.7.
[2B227]
Вакуумнi та з атмосферою, яка контролюється, металургiйнi плавильнi та ливарнi печi, як зазначено нижче:

a) печi електродугової переплавки та лиття, що мають такi характеристики:
1) з електродами, якi згоряють, об'ємом вiд 1000 до 20000 см3; та
2) здатнi працювати при температурах плавлення понад 1973 К (1700° C);

b) електронно-променевi плавильнi печi та плавильнi печi з розпилюванням плазмою, що мають такi характеристики:
1) потужнiсть 50 кВт або бiльше; та
2) здатнiсть працювати при температурах плавлення понад 1473 К (1200° C);

c) системи монiторингу та комп'ютерного контролю, спецiально розробленi для будь-яких печей, зазначених у пiдпозицiях 1.B.7.a або 1.B.7.b

з 8514 30
1.C Матерiали - вiдсутнi  
1.D. Програмне забезпечення  
1.D.1
[2D001]
[2D002]
[2D101]
[2D201]
"Програмне забезпечення", спецiально розроблене для "використання" обладнання, зазначеного у позицiях та пiдпозицiях 1.A.3, 1.B.1, 1.B.3, 1.B.5, 1.B.6.a, 1.B.6.b, 1.B.6.d або 1.B.7  
Примiтка. "Програмне забезпечення", спецiально розроблене для систем, зазначених у пiдпозицiї 1.B.3.d, включає "програмне забезпечення" для безперервного вимiрювання товщини стiн та контуру
1.D.2
[2D001]
"Програмне забезпечення", спецiально розроблене або модифiковане для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання, зазначеного в позицiї 1.B.2  
1.D.3 "Програмне забезпечення" для будь-якого сполучення електронних пристроїв або системи, яке забезпечує можливiсть функцiонування такого пристрою (пристроїв) як блок "числового програмного управлiння", здатного контролювати п'ять або бiльше осей, що iнтерполюються, якi можуть одночасно та узгоджено контролюватися для "контурного керування"  
Примiтки: 1. "Програмне забезпечення" пiдлягає контролю незалежно вiд того, експортується воно окремо або є частиною блоку "числового програмного управлiння" чи будь-якого електронного пристрою або системи

2. За позицiєю 1.D.3 контролю не пiдлягає "програмне забезпечення", спецiально розроблене або модифiковане виробниками блоку управлiння або верстата для експлуатацiї некерованого верстата, який не зазначений у позицiї 1.B.2

1.E. Технологiя  
1.E.1.
[2E001]
[2E002]
"Технологiя" для "розробки", "виробництва", або "використання" обладнання, матерiалу або "програмного забезпечення", зазначеного у позицiях вiд 1.A до 1.D  
2. Матерiали  
2.A. Обладнання, пристрої та комплектуючi вироби  
2.A.1.
[2A225]
Тиглi з матерiалiв, стiйких до впливу рiдких актинiдних металiв, зокрема такi, як:

a) тиглi, що мають такi характеристики:
1) об'єм вiд 150 см3 (150 мл) до 8000 см3 (8 лiтрiв); та
2) виготовленi або покритi будь-якими з нижченаведених матерiалiв, що мають чистоту 98 вiдсоткiв або бiльше за вагою:

a) фторид кальцiю (CaF2);
b) цирконат кальцiю (метацирконат) (Ca2ZrO3);
c) сульфiд церiю (Ce2S3);
d) оксид ербiю (Er2O3);
e) оксид гафнiю (HfO2);
f) оксид магнiю (MgO);
g) нiтридний сплав нiобiю, титану та вольфраму (приблизно 50 вiдсоткiв нiобiю, 30 вiдсоткiв титану, 20 вiдсоткiв вольфраму);
h) оксид iтрiю (Y2O3);
i) оксид цирконiю (ZrO2);

b) тиглi, що мають такi характеристики:
1) об'єм вiд 50 см3 (50 мл) до 2000 см3 (2 л); та
2) виготовленi з танталу або облицьованi танталом, який має чистоту 99,9 вiдсотка або вище за вагою;

c) тиглi, що мають усi такi характеристики:
1) об'єм вiд 50 см3 (50 мл) до 2000 см3 (2 л);
2) виготовленi з танталу або облицьованi танталом, який має чистоту 98 вiдсоткiв або вище за вагою; та
3) покритi карбiдом, нiтридом або боридом танталу (або будь-якою їх комбiнацiєю)

з 6903 90
6909 19 00 00
2.A.2.
[1A225]
Платинованi каталiзатори, спецiально призначенi або приготовленi для прискорення реакцiї обмiну iзотопiв водню мiж воднем та водою з метою вилучення тритiю з важкої води або для виробництва важкої води 3815 12 00 00
7115 10 00 00
7115 90 10 00
7115 90 90 00
2.A.3
[1A002]
[1A202]
[1C010]
[1C210]
Вироби з композитних матерiалiв у формi труб, що мають такi характеристики:

a) внутрiшнiй дiаметр вiд 75 мм до 400 мм; та
b) виготовленi з будь-яких "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв", зазначених у пiдпозицiї 2.C.7.a, або вуглецевих препрег матерiалiв, зазначених у пiдпозицiї 2.C.7.c

з 5402 10,
5402 41 00 00
з 5404 10,
5404 90
6815 10 10 00
6815 10 90 00
з 7019
2.B. Обладнання для випробування та виробництва  
2.B.1.
[1B231]
Тритiєвi установки або заводи та обладнання для них, зокрема такi, як:

a) установки або заводи для виробництва, вiдновлення, видiлення, концентрування тритiю або поводження з ним;

b) обладнання для тритiєвих установок або заводiв, зокрема таке, як:
1) пристрої для охолодження водню або гелiю, здатнi охолоджувати їх до 23 К (-250° C) або нижче, з потужнiстю тепловiдведення бiльш як 150 Вт;
2) системи для зберiгання та очищення iзотопiв водню, якi використовують гiдриди металiв як засоби зберiгання або очищення

з 8418 69,
8418 99,
8421 29,
8421 39
2.B.2.
[1B233]
Установки або заводи для роздiлення iзотопiв лiтiю та обладнання для них, зокрема такi, як:

a) установки або заводи для роздiлення iзотопiв лiтiю;

b) обладнання для роздiлення iзотопiв лiтiю, зокрема таке, як:
1) комплекснi рiдинно-рiдиннi обмiннi колони, спецiально розробленi для лiтiєвих амальгам;
2) насоси для ртутi та/або амальгами лiтiю;
3) чарунки для електролiзу амальгами лiтiю;
4) випарники для концентрованого розчину гiдроксиду лiтiю

8401 20 00 00
з 8413 50 - 8413 81,
8413 91,
8419 39,
8543 30
2.C. Матерiали  
2.C.1.
[1C002]
[1C202]
Сплави алюмiнiю, що мають такi характеристики:

a) межу мiцностi при розтяговi 460 МПа (0,46 х 109 H/м2) або бiльше при температурi 293 К (20° C); та

b) виготовленi у формi труб або цилiндричнi твердi форми (включаючи поковки) iз зовнiшнiм дiаметром понад 75 мм

з 7601 20,
7604 10,
7604 29
7604 21 00 00
з 7608 20
Технiчна примiтка. У позицiї 2.C.1 вислiв "межа мiцностi при розтяговi" стосується алюмiнiєвих сплавiв до або пiсля термообробки
2.C.2.
[1C230]
Берилiй металевий, сплави, що мiстять бiльш як 50 вiдсоткiв берилiю за вагою, сполуки, що мiстять берилiй, вироби з них та вiдходи або металобрухт з будь-чого, зазначеного у цiй позицiї: 2825 90 20 00
2833 29 90 00
2834 29 10 00
2836 99 18 00
8112 11 10 00
8112 11 90 00
8112 19 00 00
Примiтка. За позицiєю 2.C.2 контролю не пiдлягають:
a) металевi вiкна для рентгенiвських апаратiв або для пристроїв для каротажу свердловин;
b) профiлi з оксидiв берилiю готовi або як напiвфабрикати, спецiально розробленi для електронних компонентiв, або як пiдкладки для електронних схем;
c) берили (силiкати берилiю або алюмiнiю) як смарагди або аквамарини
2.C.3.
[1C229]
Вiсмут, що має такi характеристики:

a) чистота 99,99 вiдсотка або бiльше за вагою; та
b) вмiст срiбла менш як 10 частин на мiльйон за вагою

8106 00 10 00
8106 00 90 00
2.C.4.
[1C225]
Бор, збагачений iзотопом бор-10 (10B) бiльше, нiж у природному iзотопному складi, як натуральний бор, сполуки, сумiшi, що мiстять бор, вироби з них, вiдходи та брухт з будь-чого, зазначеного вище 2804 50 10 00
2810 00 10 00
2810 00 90 00
2812 90 00 00
2813 90 90 00
2849 90 10 00
2850 00 90 00
Примiтка. У позицiї 2.C.4 сумiшi, що мiстять бор, включають матерiали, насиченi бором
Технiчна примiтка. У природному станi вмiст iзотопу бор-10 приблизно становить 18,5 вiдсотка за вагою (20 вiдсоткiв атомних)
2.C.5.
[1C227]
Кальцiй, що має такi характеристики:

a) мiстить менш як 1000 частин на мiльйон за вагою металевих домiшок, iнших нiж магнiй; та
b) вмiщує менш як 10 частин на мiльйон за вагою бору

2805 21 00 00
2.C.6.
[1C238]
Трифторид хлору (ClF3) 2812 90 00 00
2.C.7.
[1A002]
[1A202]
[1C010]
[1C210]
"Волокнистi або ниткоподiбнi матерiали" та препреги, зокрема такi, як:

a) вуглецевi чи арамiднi "волокнистi або ниткоподiбнi" матерiали, що мають одну з таких характеристик:
1) "питомий модуль пружностi" 12,7 х 106 м або вище; або
2) "питому мiцнiсть при розтяговi" 23,5 х 104 м або вище;

з 5402 10,
5402 41 00 00
5404 10 10 00
5404 90 90 00
6815 10 10 00
6815 10 90 00
7019 12 00 00
7019 90 99 00
з 7019 19
7019 40 00 00
7019 51 00 00
7019 52 00 00
7019 59 00 00
7019 90 99 00
Примiтка. За пiдпозицiєю 2.C.7.a контролю не пiдлягають арамiднi "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", що мiстять 0,25 вiдсотка або бiльше за вагою поверхневого модифiкатора з волокна на ефiрнiй основi
  b) склянi "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали", що мають такi характеристики:
1) "питомий модуль пружностi" 3,18 х 106 м або вище; та
2) "питому мiцнiсть при розтяговi" 7,62 х 104 м або вище;

c) просякнутi термореактивною смолою безперервнi нитки, ровiнги, джгути чи стрiчки завширшки не бiльш як 15 мм (препреги), виготовленi з вуглецевих або скляних "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв", зазначених у пiдпозицiях 2.C.7.a або 2.C.7.b

 
Технiчна примiтка. Смолянi форми є матрицею композиту
Технiчнi примiтки: 1. У позицiї 2.C.7 "питомий модуль пружностi" - це модуль Юнга в H/м2, подiлений на питому вагу в H/м3, вимiряний при температурi 296 ± 2 К (23 ±2° C) та вiдноснiй вологостi 50 ±5 вiдсоткiв.

2. У позицiї 2.C.7 "питома мiцнiсть при розтяговi" - це гранична мiцнiсть при розтяговi в H/м2, подiлена на питому вагу в H/м3, вимiряну при температурi оточуючого середовища 296 ±2 К (23 ±2° C) i вiдноснiй вологостi 50 ±5 вiдсоткiв

2.C.8.
[1C231]
Гафнiй як метал, сплави та сполуки, що мiстять понад 60 вiдсоткiв гафнiю за вагою, вироби з них, вiдходи та металобрухт з будь-чого, зазначеного у цiй позицiї 2826 19 00 00
2825 90 80 00
2827 39 90 00
2827 49 90 00
2833 29 90 00
2834 29 90 00
2850 00 10 00
8112 91 10 00
8112 99 10 00
2.C.9.
[1C233]
Лiтiй, збагачений iзотопом лiтiю-6 (6Li) бiльше, нiж його природний iзотопний склад, та продукти або пристрої, що мiстять збагачений лiтiй як природний лiтiй, сплави, сполуки, сумiшi з вмiстом лiтiю, вироби з нього, вiдходи або брухт з будь-чого, зазначеного вище 2805 19 00 00
2845 90 90 00
2851 00 80 00
Примiтка. За позицiєю 2.C.9 контролю не пiдлягають термолюмiнесцентнi дозиметри
Технiчна примiтка. Вмiст iзотопу лiтiю-6 в природному лiтiї - 6,5 вiдсотка за вагою (7,5 атомного вiдсотка)
2.C.10.
[1C228]
Магнiй, що має такi характеристики:

а) мiстить одночасно менш як 200 частин на мiльйон за вагою металевих домiшок, крiм кальцiю; та
b) мiстить менш як 10 частин на мiльйон за вагою бору

з 8104 11 00 00
по
8104 90 00 00
2.C.11.
[1C116]
[1C216]
Мартенситностарiюча сталь з межею мiцностi при розтяговi не менш як 2050 МПа (2,050 х 109 H/м2) або бiльше при температурi 293 К (20° C) з 7224,
7225 30 00 00
з 7225 40
7225 50 00 00
з 7225 99
з 7226 91,
7226 92
з 7228 30,
7228 40,
7228 50
з 7304 10
7304 21 00 00
7304 29,
7304 51,
7304 59,
7304 90
Примiтка. За позицiєю 2.C.11 контролю не пiдлягають вироби, жоден лiнiйний розмiр яких не перевищує 75 мм
Технiчна примiтка. Слова "з межею мiцностi" стосуються мартенситностарiючої сталi до або пiсля термообробки
2.C.12.
[1C237]
Радiй-226 (226Ra), сплави радiю-226, сполуки радiю-226, сумiшi, що мiстять радiй-226, вироби з них та продукти або пристрої з будь-чого, зазначеного вище з 2844 40
Примiтка. За позицiєю 2.C.12 контролю не пiдлягають:

a) медичнi аплiкатори;

b) продукти або пристрої, що мiстять не бiльш як 0,37 ГБк радiю-226

2.C.13.
[1C002,b]
[1C202,b]
Титановi сплави, що мають такi характеристики:

a) межа мiцностi при розтяговi 900 МПа (0,9 х 109 H/м2) або бiльше при 293 К (20° C); та
b) форма труб або цилiндричних твердих форм (включаючи поковки) iз зовнiшнiм дiаметром понад 75 мм

з 8108 10
8108 90 10 00
8108 90 30 00
8108 90 70 00
8108 99 90 00
Технiчна примiтка. У позицiї 2.C.13 слова "межа мiцностi при розтяговi" стосуються сплавiв титану до або пiсля термообробки
2.C.14.
[1C226]
Вольфрам, карбiд вольфраму та сплави вольфраму, що мiстять понад 90 вiдсоткiв вольфраму за вагою, i мають такi характеристики:

а) форма порожнистого симетричного цилiндра (включаючи сегменти цилiндра) з внутрiшнiм дiаметром понад 100 мм, але менш як 300 мм; та
б) маса понад 20 кг

з 8101 91
8101 92 00 00
8101 99 00 00
Примiтка. За позицiєю 2.C.14 контролю не пiдлягають вироби, спецiально спроектованi як гирi або колiматори гама-випромiнювання
2.C.15.
[1C234]
Цирконiй з вмiстом гафнiю менш як 1 вагова частина гафнiю до 500 частин цирконiю як металу, сплави, що мiстять понад 50 вiдсоткiв цирконiю за вагою, сполук, виробiв з них, вiдходiв та металобрухту з будь-чого, зазначеного вище 2825 60 00 00
2825 90 80 00
2826 19 00 00
з 2827 39
2827 60 00 00
7202 99 80 00
8109 10 10 00
8109 10 90 00
8109 90 00 00
Примiтка. За позицiєю 2.C.15 контролю не пiдлягає цирконiй у виглядi фольги завтовшки 0,10 мм або менше
2.C.16.
[1C240]
Нiкель порошковий та пористий металевий нiкель як: 7502 10 00 00
7504 00 00 00
7506 10 00 00
7507 11 00 00
Примiтка. Нiкелевi порошки, спецiально пiдготовленi для виготовлення газових дифузiйних бар'єрiв, контролюються вiдповiдно до позицiї 5 частини першої цього Списку
  a) порошок нiкелю, що має такi характеристики:
1) вмiст чистого нiкелю 99 вiдсоткiв або бiльше за вагою; та
2) середнiй розмiр частинок менш як 10 мкм при вимiрах за стандартом ASTM В 330;

b) пористий металевий нiкель, виготовлений з матерiалiв, якi контролюються вiдповiдно до пiдпозицiї 2.C.16.a

 
Примiтка. За пiдпозицiєю 2.C.16 контролю не пiдлягають:
a) волокнистi порошки;
b) одиночнi листи з пористого металевого нiкелю з площею листа 1000 см2 або менше
Технiчна примiтка. За пiдпозицiєю 2.C.16.b контролю пiдлягає пористий метал, який отримується шляхом пресування та спiкання матерiалу, зазначеного у пiдпозицiї 2.C.16.a, з метою отримання металевого матерiалу з дрiбними порами у структурi металу
2.C.17.
[1C235]
Тритiй, тритiєвi сполуки, сумiшi, у яких вiдношення чисел атомiв тритiю до водню перевищує 1 частину до 1000, та вироби або пристрої, що мiстять тритiй, з будь-чого, зазначеного у цiй позицiї з 2844 40
Примiтка. За позицiєю 2.C.17 контролю не пiдлягають продукти або пристрої, що мiстять менш як 1,48 ГБк тритiю
2.C.18.
[1C232]
Гелiй-3 (3He), сумiшi, якi мiстять гелiй-3, та вироби або пристрої, що мiстять будь-що iз зазначеного вище 2845 90 90 00
Примiтка. За позицiєю 2.C.18 контролю не пiдлягають продукти або пристрої, що мiстять менш як 1 г гелiю-3
2.C.19.
[1C236]
Радiонуклiди, що випромiнюють альфа-частинки, якi мають перiод пiврозпаду 10 днiв або бiльше, але менше нiж 200 рокiв, у таких формах:

a) натуральнi;

b) сполуки, що мають загальну альфа-активнiсть 37 ГБк на кiлограм або бiльше;

c) сумiшi, що мають загальну альфа-активнiсть 37 ГБк на кiлограм або бiльше;

d) вироби або пристрої, що мiстять будь-що вищезазначене

з 2844 20,
2844 30,
2844 40
9022 29 00 00
9022 90 90 00
Примiтка. За позицiєю 2.C.19 контролю не пiдлягають продукти або пристрої, що мiстять менш як 3,7 ГБк альфа-активностi
2.D. Програмне забезпечення - вiдсутнє  
2.E. Технологiя  
2.E.1.
[1E001]
[1E101]
[1E201]
[1E202]
[2E001]
[2E002]
[2E201]
"Технологiя" для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання, матерiалiв чи "програмного забезпечення", зазначеного у позицiях вiд 2.A до 2.D  
3. Обладнання та комплектуючi вироби для розподiлу iзотопiв урану (iншi нiж тi, що включенi до частини першої цього Списку)  
3.A Обладнання, пристрої та комплектуючi вироби  
3.A.1.
[3A225]
Перетворювачi частоти або генератори, що мають усi такi характеристики: 8502 40 90 00
8504 40 99 00
8543 20 00 00
Примiтка. Перетворювачi частоти або генератори, спецiально розробленi або пiдготовленi для процесiв, що протiкають у газовiй центрифузi, контролюються позицiєю 5 частини першої цього Списку
  a) багатофазний вихiд потужнiстю 40 Вт або бiльше;
b) здатнiсть працювати в iнтервалi частот вiд 600 до 2000 Гц;
c) сумарнi нелiнiйнi викривлення кращi (меншi) нiж 10 вiдсоткiв; та
d) регулювання частоти з точнiстю, кращою (меншою) нiж 0,1 вiдсотка
 
Технiчна примiтка. Перетворювачi частоти за позицiєю 3.A.1 також вiдомi як iнвертори або конвертори
3.A.2.
[6A005]
[6A205]
Лазери, лазернi пiдсилювачi та генератори типу:

a) лазери на парах мiдi, що мають такi характеристики:
1) працюють на довжинi хвилi 500 - 600 нм; та
2) мають середню вихiдну потужнiсть 40 Вт або бiльшу;

b) аргоновi iоннi лазери, що мають такi характеристики:
1) працюють на довжинi хвилi 400 - 515 нм; та
2) мають середню вихiдну потужнiсть бiльшу нiж 40 Вт

c) лазер(и) з домiшками неодиму (крiм скляних), з вихiдною довжиною хвилi 1000 - 1100 нм, що мають будь-яку з таких характеристик:
1) мають iмпульсне збудження та модуляцiю добротностi з тривалiстю iмпульсу 1 нс або бiльше, та будь-яку з таких характеристик:

a) вихiдний сигнал з однiєю поперечною модою та середньою вихiдною потужнiстю понад 40 Вт; або
b) вихiдний сигнал з кiлькома поперечними модами та середньою вихiдною потужнiстю понад 50 Вт; або

2) забезпечують подвоєння частоти, яке дає довжину хвилi вихiдного випромiнювання 500 - 550 нм, iз середньою потужнiстю на подвоєнiй частотi бiльше нiж 40 Вт;

d) одномодовi iмпульснi лазери на барвниках, що перенастроюються та мають усi такi характеристики:
1) довжина хвилi 300 - 800 нм;
2) середня вихiдна потужнiсть понад 1 Вт;
3) частота iмпульсiв понад 1 кГц;
4) тривалiсть iмпульсу менш як 100 нс;

e) iмпульснi лазернi пiдсилювачi або генератори, що перенастроюються та мають усi такi характеристики:
1) довжина хвилi 300 - 800 нм;
2) середня вихiдна потужнiсть понад 30 Вт;
3) частота iмпульсiв понад 1 кГц;
4) тривалiсть iмпульсу менш як 100 нс;

9013 20 00 00
9013 90 10 00
9013 90 90 00
Примiтка. За пiдпозицiєю 3.A.2.e контролю не пiдлягають генератори в одномодовому режимi
  f) олександритовi лазери, що мають усi такi характеристики:
1) довжина хвилi 720 - 800 нм;
2) ширина смуги 0,005 нм або менше;
3) частота iмпульсiв понад 125 Гц; та
4) середня вихiдна потужнiсть понад 30 Вт;

g) iмпульснi лазери, якi працюють на двоокису вуглецю та мають усi такi характеристики:
1) довжина хвилi 9000 - 11000 нм;
2) частота iмпульсiв понад 250 Гц;
3) середня вихiдна потужнiсть понад 500 Вт; та
4) тривалiсть iмпульсу менш як 200 нс;

 
Примiтка. За пiдпозицiєю 3.A.2.g контролю не пiдлягають бiльш потужнi (як правило, вiд 1 до 5 кВт) промисловi CO2 лазери, якi використовуються для рiзання та зварювання, оскiльки цi лазери працюють або в безперервному режимi, або в iмпульсному режимi з тривалiстю iмпульсу бiльш як 200 нс
  h) iмпульснi ексимернi лазери (XeF, XeCl, KrF), що мають усi такi характеристики:
1) довжина хвилi 240 - 360 нм;
2) частота iмпульсiв понад 250 Гц; та
3) середня вихiдна потужнiсть понад 500 Вт;

i) параводневi рамановськi фазообертачi, сконструйованi для роботи на довжинi хвилi 16 мкм та з частотою повторення понад 250 Гц

 
3.A.3.
[2A226]
Клапани, що мають усi такi характеристики:

a) номiнальний розмiр 5 мм або бiльше;
b) мають сильфоннi ущiльнювачi; та
c) повнiстю виготовленi або покритi алюмiнiєм, сплавом алюмiнiю, нiкелем або сплавом нiкелю, що мiстить не менш як 60 вiдсоткiв нiкелю за вагою;

з 8481 10,
8481 20,
8481 80,
8481 90 00 00
Технiчна примiтка. Для клапанiв з рiзними вхiдним та вихiдним дiаметром зазначений вище параметр номiнального розмiру у пiдпозицiї 3.A.3.a є найменшим дiаметром
3.A 4.
[3A001.e3]
[3A201.b]
Надпровiднi електромагнiтнi соленоїди, що мають усi такi характеристики:

a) здатнiсть утворювати магнiтнi поля понад 2 Тл;
b) вiдношення довжини до внутрiшнього дiаметра понад 2;
c) внутрiшнiй дiаметр понад 300 мм; та
d) однорiднiсть магнiтного поля кращу, нiж 1 вiдсоток у межах центральних 50 вiдсоткiв внутрiшнього об'єму

8505 19 90 00
8505 30 00 00
8505 90 10 00
8505 90 90 00
Примiтка. За позицiєю 3.A.4 контролю не пiдлягають магнiти, спецiально розробленi для медичних ядерних магнiтно-резонансних (ЯМР) систем зображення, що експортуються як їх складовi частини
  Примiтка. Слова "складовi частини" не обов'язково означають фiзичну частину того ж самого обладнання. Допускаються окремi вiдвантаження з рiзних джерел за умови, що у вiдповiдних експортних документах ясно зазначається зв'язок "складових частин"
3.A.5.
[3A226]
Потужнi джерела живлення постiйного струму, що мають такi характеристики:

a) здатнiсть працювати бiльш як 8 годин при напрузi понад 100 В або бiльше i вихiдному струмi 500 А або бiльше; та
b) мають стабiльнiсть струму та напруги кращу, нiж 0,1 вiдсотка впродовж 8 годин

8504 21 00 00
з 8504 22
8504 33 90 00
8504 34 00 00
з 8504 40
3.A.6.
[3A227]
Високовольтнi джерела постiйного струму, що мають такi характеристики:

a) здатнiсть створювати впродовж 8 годин напругу 20 кВ або бiльше при вихiдному струмi 1 А або бiльше; та
b) мають стабiльнiсть струму чи напруги кращу, нiж 0,1 вiдсотка впродовж 8 годин

8504 21 00 00
з 8504 22
8504 33 90 00
8504 34 00 00
з 8504 40
3.A.7.
[2B230]
Датчики тиску, здатнi вимiрювати абсолютний тиск у будь-якiй точцi дiапазону вiд 0 до 13 кПа, що мають двi характеристики:

a) чутливi до тиску елементи, виготовленi з алюмiнiю або iз сплавiв алюмiнiю, чи захищенi ними, з нiкелю чи сплавiв нiкелю з вмiстом нiкелю понад 60 вагових вiдсоткiв; та

b) мають такi параметри:
1) повна шкала менш як 13 кПа i точнiсть краща, нiж ± 1 вiдсоток повної шкали; або
2) повна шкала 13 кПа або бiльше i точнiсть краща, нiж ±130 Па

9026 20 30 00
9026 90 90 10
9026 90 90 90
Технiчнi примiтки: 1. У позицiї 3.A.7 датчики тиску - це пристрої, якi перетворюють вимiрюваний тиск в електричний сигнал.

2. У позицiї 3.A.7 пiд термiном "точнiсть" розумiється нелiнiйнiсть, гiстерезис та вiдтворюванiсть при температурi навколишнього середовища

3.A.8.
[2B231]
Вакуумнi насоси, що мають усi такi характеристики:

a) дiаметр входу 380 мм або бiльше;
b) швидкiсть вiдкачування 15 м3/с або бiльше; та
c) здатнiсть пiдтримувати граничний вакуум кращий, нiж 13.3 мПа

8414 10 30 00
8414 10 50 00
8414 10 80 00
з 8414 80,
8414 90
Технiчнi примiтки: 1. Швидкiсть вiдкачування визначається в точцi вимiрювання з використанням азоту або повiтря.

2. Граничний вакуум - це величина вакууму, яка встановлюється на входi насоса у разi його закриття

3.B. Обладнання для випробування та виробництва  
3.B.1.
[1B225]
Електролiзнi чарунки для виробництва фтору продуктивнiстю понад 250 г фтору за годину 8543 30 10 00
8543 30 30 00
8543 30 80 00
8545 19 10 00
3.B.2.
[2B228]
Обладнання для виготовлення та складання роторiв, а також оправки та фасоннi штампи для сильфонiв, а саме:

a) монтажне обладнання для складання трубних секцiй ротора газової центрифуги, дiафрагм та кришок;

8207 30 10 90
з 8462 21
8462 29 91 00
8462 39 91 00
з 8462 99
8466 10 10 00
з 8466 20
Примiтка. За пiдпозицiєю 3.B.2.a контролю пiдлягають прецизiйнi оправки, фiксатори та пристосування для гарячої посадки
  b) юстирувальне обладнання для центрування трубних секцiй ротора газової центрифуги вздовж загальної осi;  
Технiчна примiтка. У пiдпозицiї 3.B.2.b обладнання, як правило, складається з прецизiйних вимiрювальних датчикiв, зв'язаних з комп'ютером, який контролює роботу, наприклад, пневматичних силових цилiндрiв, що використовуються для центрування трубних секцiй ротора
  c) оправки та штампи для виготовлення гофрових сильфонiв;  
Технiчна примiтка. У пiдпозицiї 3.B.2.c сильфони мають усi такi характеристики:

1) внутрiшнiй дiаметр вiд 75 до 400 мм;
2) довжину 12,7 мм або бiльше;
3) глибину гофри понад 2 мм; та
4) виготовленi з високомiцних сплавiв алюмiнiю, мартенситностарiючої сталi чи "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв"

3.B.3.
[2В229]
Вiдцентровi багатоплановi балансувальнi машини, стацiонарнi або пересувнi, горизонтальнi або вертикальнi, а саме:

a) центрифугальнi балансувальнi машини, якi призначенi для балансування гнучких роторiв, що мають довжину 600 мм або бiльше та усi такi характеристики:
1) шарнiр або вал дiаметром 75 мм або бiльше;
2) здатнiсть балансувати масу вiд 0,9 до 23 кг; та
3) здатнiсть балансувати iз швидкiстю обертання понад 5000 об./хв.

b) центрифугальнi балансувальнi машини, якi призначенi для балансування компонентiв цилiндричного ротора та мають усi такi характеристики:
1) вал дiаметром понад 75 мм;
2) здатнiсть балансувати масу вiд 0,9 до 23 кг;
3) здатнiсть балансувати до рiвня залишкового дисбалансу 0,010 кг х мм/кг у площинi або менше;
4) ремiнний привiд

9031 10 00 00
3.B.4.
[1B001.a]
[1B101.a]
[1B201]
Намотувальнi машини та пов'язане з ними обладнання:

a) намотувальнi машини, що мають усi такi характеристики:
1) рух, пов'язаний з розмiщенням, обгортанням та намотуванням волокон, координується та програмується у двох або бiльше осях;
2) спецiально розробленi для виготовлення композитних та шаруватих структур iз "волокнистих або ниткоподiбних матерiалiв";
3) здатнiсть намотування цилiндричних роторiв дiаметром вiд 75 до 400 мм та завдовжки 600 мм або бiльше;

b) координуючi та програмуючi контрольнi пристрої для намотувальних машин згiдно з пiдпозицiєю 3.B.4.a;

c) прецизiйнi оправки для намотувальних машин згiдно з пiдпозицiєю 3.B.4.a

8445 13 00 00
8445 19 00 00
8445 40 00 00
8445 90 00 00
8448 39 00 00
з 8466 20,
8537 10
3.B.5.
[1B226]
Електромагнiтнi сепаратори iзотопiв, призначенi для роботи з одним або кiлькома джерелами iонiв або обладнанi ними, здатнi забезпечувати сумарний струм пучка iонiв 50 мА або бiльше 8401 20 00 00
Примiтки: 1. За позицiєю 3.B.5 контролю пiдлягають сепаратори, якi забезпечують збагачення стабiльними iзотопами, у тому числi й урану
Примiтка. Сепаратор, здатний роздiляти iзотопи свинцю з рiзницею на одну масову одиницю, забезпечує збагачення iзотопами урану з рiзницею на три одиницi мас
2. За позицiєю 3.B.5 контролю пiдлягають як сепаратори з iонними джерелами i колекторами в магнiтному полi, так i конфiгурацiї, у яких вони знаходяться поза полем
Технiчна примiтка. Одиночне джерело iонiв iз струмом 50 мА не може забезпечити виробництво бiльш як 3 г високозбагаченого урану (ВЗУ) за рiк iз сировини природного урану
3.B.6.
[3A233]
Мас-спектрометри, якi здатнi вимiрювати iони з масою 230 атомних одиниць або бiльше, що мають роздiльну здатнiсть кращу, нiж 2 до 230, та iоннi джерела для них, а саме: 9027 30
9027 80 97 00
Примiтка. Мас-спектрометри, спецiально призначенi або пiдготовленi для аналiзу зразкiв шестифтористого урану в режимi реального часу, зазначенi у позицiї 5 частини першої цього Списку
  a) плазмовi мас-спектрометри з iндуктивним зв'язком (ПМС/IЗ);

b) мас-спектрометри тлiючого розряду (МСТР);

c) термоiоннi мас-спектрометри (ТIМС);

d) мас-спектрометри електронного бомбардування, що мають камерне джерело, сконструйоване з матерiалiв, стiйких до впливу урану UF6, або облицьованi такими матерiалами;

e) мас-спектрометри з молекулярним пучком, такi, що мають:
1) камеру джерела, виготовлену з нержавiючої сталi чи молiбдену, або облицьовану чи покриту ними, та обладнану холодною пасткою, що забезпечує охолодження до 193 К (-80° C) або нижче; або
2) камеру джерела, виготовлену або покриту чи облицьовану матерiалами, стiйкими до впливу урану UF6;

f) мас-спектрометри, обладнанi фтористим мiкроджерелом iонiв, розробленi для використання з актиноїдами або фторидами актиноїдiв

 
3.C. Матерiали - вiдсутнi  
3.D. Програмне забезпечення  
3.D.1.
[1D001]
[1D101]
[1D201]
Програмне забезпечення, спецiально розроблене для використання в обладнаннi, зазначеному в позицiях 3.B.3 або 3.B.4  
3.E. Технологiя  
3.E.1.
[1E101]
[1E201]
[2E001]
[1E002]
[2E201]
[3E001]
[3E102]
[3E201]
[3E101]
[6E001]
[6E002]
[6E201]
Технологiя для "розробки", "виробництва" та "використання" обладнання, матерiалiв або "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 3.A - 3.D  
4. Установки для виробництва важкої води та обладнання, пов'язане з ними (iншi, нiж тi, що включенi до частини першої цього Списку)  
4.A. Обладнання, пристрої та комплектуючi  
4.A.1.
[1A226]
Спецiалiзованi збiрки, призначенi для вiдокремлення важкої води вiд звичайної, що мають такi характеристики:

a) виготовленi з фосфористої бронзи, хiмiчно обробленi з метою полiпшення змочуваностi; та
b) призначенi для використання у вакуумних дистиляцiйних баштах

8401 20 00 00
8419 40 00 00
4.A.2.
[1B230]
Насоси для перекачування розчинiв каталiзатора з розведеного або концентрованого амiду калiю в рiдкому амiаку (KNH2/NH3), що мають усi такi характеристики:

a) герметичнi (тобто герметично запаянi);

b) потужнiсть понад 8,5 м3/год.; та

c) мають одну з таких характеристик:
1) для концентрованих розчинiв амiду калiю (1 вiдсоток або бiльше) з робочим тиском 1,5 - 60 МПа; або
2) для розбавлених розчинiв амiду калiю (менш як 1 вiдсоток) з робочим тиском 20 - 60 МПа;

8401 20 00 00
з 8413 50,
8413 70
8413 81 90 00
4.A.3.
[1B232]
Турборозширювачi або турборозширювальнi компресорнi установки, що мають усi такi характеристики:

a) розробленi для роботи при температурах на виходi 35 К (-238° C) або нижче; та

b) з пропускною спроможнiстю газоподiбного водню 1000 кг/год. або бiльше

з 8406 82,
8406 90
8411 81 90 00
з 8411 82,
8411 99
8414 80 90 00
8414 90 90 00
4.B. Обладнання для випробування та виробництва  
4.B.1.
[1B229]
Водо-сiрководневi обмiннi колони з пiддонами та внутрiшнi контактори для них, а саме: 8401 20 00 00
з 8419 89
Примiтка. Щодо колон, спецiально розроблених або пiдготовлених для виробництва важкої води, див. позицiю 6 частини першої цього Списку
  а) водо-сiрководневi обмiннi колони з пiддонами, що мають усi такi характеристики:
1) здатнi працювати при тиску 2 МПа або бiльше;
2) виготовленi з вуглецевої сталi з розмiром аустенiтних зерен номер 5 або вище (ASTM або еквiвалентний стандарт); та
3) дiаметр 1,8 м або бiльше;

б) внутрiшнi контактори для водо-сiрководневих обмiнних колон з пiддонами, зазначених у пiдпозицiї 4.B.1.a

 
Технiчна примiтка. Внутрiшнi контактори колон являють собою сегментованi пiддони, що мають ефективний дiаметр у складеному виглядi 1,8 м або бiльше, розробленi з метою забезпечення протиструмного контакту та виготовленi з матерiалiв, стiйких до корозiйного впливу сумiшей сiрководню i води. Матерiали, стiйкi до корозiйного впливу сумiшей сiрководню та води, у цiй позицiї визначаються як вуглецевi сталi з вмiстом вуглецю 0,03 вiдсотка або менше. Це можуть бути сiтчастi, провальнi чи ковпачковi тарiлки та спiральнi насадки
4.B.2.
[1B228]
Водневi крiогеннi дистиляцiйнi колони, що мають усi такi характеристики:

a) спроектованi для роботи з внутрiшньою температурою 35 К (-238° C) або нижче;

b) спроектованi для роботи з внутрiшнiм тиском вiд 0,5 до 5 МПа;

c) виготовленi:
1) з дрiбнозернистих нержавiючих сталей серiї 300 з низьким вмiстом сiрки та розмiром зерен номер 5 або бiльше (ASTM або еквiвалентний стандарт); або
2) з еквiвалентних крiогенних матерiалiв, сумiсних з воднем; та

d) що мають внутрiшнiй дiаметр 1 м або бiльше та ефективну довжину 5 м або бiльше

8401 20 00 00
8419 40 00 00
4.B.3.
[1B227]
Амiачнi синтезуючi конвертори або синтезуючi секцiї, у яких газ, що синтезується (азот та водень) вибирається з амiачно-водневої обмiнної колони високого тиску, а синтезований амiак повертається до цiєї ж колони 8401 20 00 00
8419 89 98 00
4.C. Матерiали - вiдсутнi  
4.D. Програмне забезпечення - вiдсутнє  
4.E. Технологiя  
4.E.1
[1E001]
[1E201]
Технологiя для "розробки", "виробництва" та "використання" обладнання, матерiалiв або "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 4.A - 4.D  
5. Обладнання для випробування, вимiрювання та розроблення ядерних вибухових пристроїв  
5.A. Обладнання, пристрої та комплектуючi вироби  
5.A.1.
[6A202]
Фотопомножувачi, що мають усi такi характеристики:

a) площа фотокатода понад 20 см2; та
b) час наростання iмпульсу на анодi менш як 1 нс

8540 89 90 00
5.B. Обладнання для випробування та виробництва  
5.B.1.
[3A201.c]
Iмпульснi рентгенiвськi генератори або iмпульснi електроннi прискорювачi, що мають один з комплектiв характеристик:

a) 1) пiкова енергiя електронiв прискорювача 500 кеВ або бiльше, але менш як 25 МеВ; та
2) якiсть (К) 0,25 або бiльше; або

b) 1) пiкова енергiя електронiв прискорювача 25 МеВ або бiльше; та
2) пiкова потужнiсть понад 50 МВт

8543 19 00 00
8543 20 00 00
9022 19 00 00
Примiтка. За позицiєю 5.B.1 контролю не пiдлягають прискорювачi, якi є складовими частинами пристроїв, призначених для iнших цiлей, нiж отримання електронних пучкiв або рентгенiвського випромiнювання (наприклад електронна мiкроскопiя) та призначених для медичних цiлей
Технiчнi примiтки: 1. Якiсть К визначається за формулою: К = 1,7 х 103 х V2,65 х Q, де V - пiкова енергiя електронiв у мiльйонах електрон-вольтiв, Q - сумарний прискорений заряд у кулонах, якщо тривалiсть iмпульсу пучка прискорювача менша або дорiвнює 1 мкс. Якщо тривалiсть пучка прискорювача бiльша 1 мкс, то Q - це максимальний прискорений заряд за 1 мкс. Q дорiвнює iнтегралу i по t, по iнтервалу S, який являє собою величину, меншу 1 мкс, або тривалiсть iмпульсу пучка з Q = тidt, де i - струм пучка в амперах, а t - час у секундах).

2. Пiкова потужнiсть дорiвнює добутку пiкової енергiї у вольтах та пiкового струму пучка в амперах.

3. У пристроях, що базуються на мiкрохвильових прискорювальних порожнинах, тривалiсть iмпульсного пучка - це найменша з двох величин: 1 мкс або тривалостi згрупованого пакета iмпульсiв пучка, яка визначається тривалiстю iмпульсу мiкрохвильового модулятора.

4. У пристроях, що базуються на мiкрохвильових прискорювальних порожнинах, пiковий струм пучка - це середня величина струму протягом тривалостi згрупованого пакета iмпульсiв пучка

5.B.2.
[2B232]
Багатокаскаднi газовi гармати або iншi високошвидкiснi системи гармат (котушковi, електромагнiтнi, електротермiчнi або iншi перспективнi системи), здатнi прискорювати снаряди до швидкостi 2 км/с або бiльше з 9024
9304 00 00 00
5.B.3.
[6A203.a]
Механiчнi дзеркальнi камери, що обертаються, та спецiально розробленi для них компоненти:

a) механiчнi рамковi камери iз швидкiстю запису понад 225000 кадрiв за секунду;

b) трековi камери iз швидкiстю запису бiльш як 0,5 мм/мкс

9001 90 90 00
9002 90 90 00
9006 59 00 00
9006 99 90 00
Примiтка. У позицiї 5.B.3 компоненти таких камер включають у себе синхронiзуючу електронiку i роторнi агрегати, якi складаються з турбiн, дзеркал та пiдшипникiв
5.B.4.
[6A203.b]
Електроннi трековi та рамковi камери, трубки i пристрої

a) електроннi трековi камери з роздiльною здатнiстю за часом 50 нс або менше;

b) трековi трубки для камер, зазначенi у пiдпозицiї 5.B.4.a;

c) електроннi (або обладнанi електричними затворами) рамковi камери з часом експозицiї 50 не або менше;

d) рамковi трубки та напiвпровiдниковi пристрої для отримання зображення для використання з камерами, зазначеними у пiдпозицiї 5.B.4.c, а саме:
1) трубки пiдсилювачiв зображення з ближнiм фокусуванням, що мають фотокатод, осаджений на прозоре струмопровiдне покриття для зменшення темпового опору фотокатода;
2) суперкремнекони з керуючим електродом, у яких швидкодiюча система дозволяє стробувати фотоелектрони вiд фотокатода ранiше, нiж вони досягнуть анода суперкремнекону;
3) електрооптичнi затвори (чарунки Керра або Поккельса); або
4) iншi рамковi трубки та напiвпровiдниковi пристрої вiдображення, що мають швидкодiючий затвор з часом спрацювання менш як 50 нс, спецiально розробленi для камер, зазначених у пiдпозицiї 5.B.4.b

з 8540 20
9006 59 00 00
9006 99 90 00
5.B.5.
[6A225]
[6A226]
Спецiалiзованi прилади для гiдродинамiчних експериментiв:

a) iнтерферометри для вимiрювання швидкостей, якi перевищують 1 км/сек. за iнтервал часу менший нiж 10 мкс;

b) манганiновi датчики тиску понад 10 ГПа;

c) кварцовi датчики тиску понад 10 ГПа

8543 90 80 00
8548 90 90 00
9013 20 00 00
9026 20 30 00
з 9026 80,
9026 90
Примiтка. За пiдпозицiєю 5.B.5.a контролю пiдлягають iнтерферометри для вимiрювання швидкостей для будь-якого рефлектора та доплерiвськi лазернi iнтерферометри
5.В.6.
[3A230]
Швидкiснi iмпульснi генератори, що мають такi характеристики:

а) напруга на виходi понад 6 В при резистивному навантаженнi менш як 55 Ом; та

b) "час передачi iмпульсу" менш як 500 пс

8543 20 00 00
Технiчна примiтка. У пiдпозицiї 5.B.6.b "час передачi iмпульсу" визначається як часовий iнтервал мiж 10 та 90 вiдсотками амплiтуди напруги
5.C. Матерiали - вiдсутнi  
5.D. Програмне забезпечення - вiдсутнє  
5.E. Технологiя  
5.E.1.
[3E001]
[3E201]
[6E001]
[6E002]
[6E201]
"Технологiя" для "розробки", "виробництва" та "використання" обладнання, матерiалiв або "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 5.A - 5.D  
6. Компоненти для ядерних вибухових пристроїв  
6.A. Обладнання, пристрої та комплектуючi вироби  
6.A.1.
[6A232]
Детонатори та багатоточковi iнiцiювальнi системи:

a) електродетонатори вибухових речовин:
1) iскровi;
2) струмовi;
3) ударної дiї;
4) iнiцiатори з фольгою, що вибухає

b) пристрої, якi використовують один або кiлька детонаторiв, призначених для майже одночасного iнiцiювання вибухової речовини на поверхнi площею понад 5000 мм2 за єдиним сигналом з рiзночаснiстю по всiй площi менш як 2,5 мкс

з 3603 00
Примiтка. За позицiєю 6.A.1 контролю не пiдлягають детонатори, якi використовують тiльки первиннi вибуховi речовини, зокрема такi, як азид свинцю
Технiчна примiтка. У позицiї 6.A.1 детонатори використовують малий електричний провiдник (iскровий, струмовий чи фольгу), який випаровується, коли через нього проходить потужний електричний iмпульс. У пiдривниках безударних типiв провiд, який вибухає, iнiцiює хiмiчну детонацiю в чутливiй вибуховiй речовинi, яка контактує з ним, зокрема такiй, як PETH (пентаеритритолтетранiтрат). В ударних детонаторах вибуховий випар електричного провiдника приводить у рух "ударник" або "пластинку" в зазорi, i вплив пластинки на вибухову речовину дає початок хiмiчнiй детонацiї. Ударник у деяких конструкцiях прискорюється магнiтним полем. Термiн "фольговий, що вибухає" детонатор може стосуватися детонаторiв з провiдником, який вибухає, i детонаторiв ударного типу. Крiм того, замiсть термiна "детонатор" iнодi вживається термiн "iнiцiатор"
6.A.2.
[3A229]
Пусковi пристрої та еквiвалентнi iмпульснi генератори великої сили струму:

a) пусковi пристрої детонаторiв вибухових речовин, розробленi для запуску паралельно керованих детонаторiв, зазначених у позицiї 6.A.1;

b) модульнi електричнi iмпульснi генератори, що мають усi такi характеристики:
1) спроектованi для портативного, мобiльного та жорсткого режиму використання;
2) виконанi у пилонепроникному корпусi;
3) здатнi до видiлення запасеної енергiї протягом менш як 15 мкс;
4) якi дають на виходi струм понад 100 А;
5) з часом наростання iмпульсу менш як 10 мкс при опорi навантаження менш як 40 Ом;
6) жоден з розмiрiв не перевищує 25,4 см;
7) вага менш як 25 кг; та
8) пристосованi для використання у розширеному температурному дiапазонi (вiд -50° C до 100° C) або визначенi як придатнi для використання у космосi

з 3603 00
8543 20 00 00
8543 90 80 00
8548 90 90 00
Примiтка. У пiдпозицiї 6.A.2.b контролю пiдлягають генератори для ксенонових iмпульсних ламп
Технiчна примiтка. У пiдпозицiї 6.A.2.b.5 "час наростання" визначається як часовий iнтервал мiж рiвнями 10 та 90 вiдсоткiв амплiтуди струму при роботi на резистивне навантаження
6.A.3.
[3A228]
Перемикальнi пристрої, зокрема такi, як:

a) трубки з холодним катодом, незалежно вiд того, заповненi вони газом або нi, якi дiють як iскровий промiжок, та мають усi такi характеристики:
1) мiстять три або бiльше електродiв;
2) анодна пiкова напруга 2,5 кВ або бiльше;
3) анодний пiковий струм 100 А або бiльше; та
4) анодне запiзнювання 10 мкс або менше

8535 90 00 00
8540 89 90 00
Примiтка. За пiдпозицiєю 6.A.3.a контролю пiдлягають газовi критроновi трубки та вакуумнi спритроновi трубки
  b) керованi iскровi розрядники, що мають такi характеристики:
1) анодне запiзнювання 15 мкс або менше; та
2) розрахованi на пiковий струм 500 А або бiльше

c) модулi або збiрки для швидкого перемикання, що мають усi такi характеристики:
1) анодна пiкова напруга понад 2 кВ;
2) анодний пiковий струм 500 А або бiльше; та
3) час включення 1 мкс або менше

 
6.A.4.
[3A201.a]
Iмпульснi розряднi конденсатори, що мають один з комплектiв характеристик:

a) 1) напруга понад 1,4 кВ;
2) запас енергiї понад 10 Дж;
3) ємнiсть понад 0,5 мкФ;
4) послiдовна iндуктивнiсть менш як 50 нГн; або

b) 1) напруга понад 750 В;
2) ємнiсть понад 0,25 мкФ; та
3) послiдовна iндуктивнiсть менш як 10 нГн

8532 23 00 00
8532 24 10 00
8532 25 00 00
8532 29 00 00
6.A.5.
[3A231]
Системи нейтронних генераторiв, якi включають трубки, що мають такi характеристики:

a) сконструйованi для роботи без зовнiшньої вакуумної системи; та

b) використовують електростатичне прискорення для iндукування тритiєво-дейтерiєвої ядерної реакцiї

8479 89 98 90
8543 19 00 00
9027 80 95 00
9027 80 97 00
6.B. Обладнання для випробування та виробництва - вiдсутнє  
6.C. Матерiали  
6.C.1.
[1C239]
Потужнi вибуховi речовини або сумiшi, що мiстять понад 2 вiдсотки за вагою будь-якої з таких речовин:

a) циклотетраметилентетранiтрамiну (октогену) (HMX) (CAS 2691-41-0);

b) циклотриметилентринiтрамiну (гексогену) (RDX) (CAS 121-82-4);

c) триамiнотринiтробензолу (TATB) (CAS 3058-38-6);

d) гексанiтростильбену (HNS) (CAS 20062-22-0); або

e) будь-якої вибухової речовини з кристалiчною щiльнiстю понад 1,8 г/см3, що має швидкiсть детонацiї понад 8000 м/с

3602 00 00 00
6.D. Програмне забезпечення - вiдсутнє  
6.E. Технологiя  
6.E.1.
[1E001]
[1E201]
[3E001]
[3E201]
[6E001]
[6E002]
Технологiя для "розробки", "виробництва" та "використання" обладнання, матерiалiв або "програмного забезпечення", що зазначенi у позицiях 6.A - 6.D  

____________
     * Експортний контроль щодо цих товарiв поширюється на iмпорт i транзит, якi здiйснюються вiдповiдно за дозволом або позитивним висновком Держекспортконтролю.

Загальнi примiтки до цього Списку

     Вiдомостi про зобов'язання (гарантiї) в окремих випадках за рiшенням Держекспортконтролю можуть не вноситися до зовнiшньоекономiчного договору (контракту), а iмпортний сертифiкат або його аналог може не надаватися у разi здiйснення експорту товарiв, зазначених у цьому Списку, до країн, якi є членами мiжнародного режиму експортного контролю "Група ядерних постачальникiв".

Визначення

     "Волокнистi та ниткоподiбнi матерiали" - безперервнi "мононитки", "нитки", "ровiнги", "джгути" або "стрiчки"

Примiтки:

1. "Нитка або мононитка" - найменший iнкремент волокна, як правило, кiлька мiкронiв у дiаметрi.

2. "Ровiнг" - пучок (як правило, 12-120) приблизно паралельних "пасом".

3. "Пасмо" - пучок волокон (як правило, бiльш як 200), укладених приблизно паралельно.

4. "Стрiчка" - матерiал iз переплетених мiж собою або неоднаково спрямованих ниток, пасом, ровiнгiв, джгугiв або ниток тощо, як правило, попередньо просякнутих смолою.

5. "Джгут" - пучок ниток, звичайно приблизно паралельних.

6. "Нитка" - пучок скручених пасом

     "Загальнодоступне" - для цiлей цього Списку - "технологiя" або "програмне забезпечення", доступнi для їх подальшого розповсюдження без обмежень. (Обмеження, якi випливають з авторського права, не виключають "технологiю" чи "програмне забезпечення" iз "загальнодоступних").

     "Контурне керування" - рух з "числовим керуванням" по двох або бiльше осях згiдно з командами, що визначають наступну необхiдну позицiю та необхiднi швидкостi подачi до цiєї позицiї. Цi швидкостi подачi змiнюються одна щодо одної так, що створюється бажаний контур (див. ISO 2806-1980).

     "Кутове вiдхилення" - максимальна рiзниця мiж кутовим та дуже точно вимiряним фактичним кутовим положенням, пiсля того, як крiплення деталi, що обробляється, повертається щодо початкового положення на столi (див. VDI/VDE 2617, проект: "Обертовi столи в приладах для вимiрювання координат").

     "Лiнiйнiсть" - вимiрюється, як правило, як нелiнiйнiсть - це максимальне позитивне або негативне вiдхилення дiйсної характеристики (середнє мiж верхнiм i нижнiм показниками) вiд прямої лiнiї, розташованої таким чином, що вона вирiвнює та зводить до мiнiмуму максимальнi вiдхилення.

     "Мiкропрограма" - послiдовнiсть елементарних команд, що зберiгаються у спецiальнiй пам'ятi, виконання яких iнiцiюється введенням її регiстра команд для посилання.

     "Мононитка" - див. визначення термiна "Волокнистi або ниткоподiбнi матерiали".

     "Невизначенiсть вимiрювань" - характеристичний параметр, що визначає, у якому дiапазонi навколо вихiдного значення точне значення вимiрюваної величини знаходиться з вiрогiднiстю 95 вiдсоткiв. Це включає в себе нескомпенсованi систематичнi вiдхилення, нескомпенсований люфт та випадковi вiдхилення (див. VDI/VDE 2617).

     "Нитка" - див. визначення термiна "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали".

     "Пасмо" - див. визначення термiна "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали".

     "Програма" - послiдовнiсть команд для виконання або перетворення у форму, яка пiдлягає виконанню електронним комп'ютером.

     "Програмне забезпечення" - набiр однiєї або бiльше "програм" чи "мiкропрограм", зафiксованих на будь-якому матерiальному носiї.

     "Ровiнг" - див. визначення термiна "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали".

     "Роздiльна здатнiсть" - найменший прирiст показникiв вимiрювального приладу; для цифрових приладiв - найменший значущий бiт (див. ANSI B-89.1.12).

     "Стрiчка" - див. визначення термiна "волокнистi або ниткоподiбнi матерiали".

     "Точнiсть" - вимiрюється, як правило, як неточнiсть - визначається як максимальне позитивне або негативне вiдхилення зазначеної величини вiд прийнятого стандартного або iстинного значення.

     "Точнiсть позицiювання" верстатiв з "числовим програмним керуванням" повинна визначатися та подаватися вiдповiдно до позицiї 1.B.2 цього Списку з урахуванням викладених нижче вимог:

     a) умови випробувань (ISO/DIS 230/2, пункт 3):

     1) за 12 годин до та пiд час вимiрювань верстат та обладнання для вимiрювання точностi повиннi знаходитися в умовах однiєї й тiєї ж температури навколишнього середовища. У перiод пiдготовки до вимiрювання напрямнi верстата повиннi постiйно циклiчно працювати так само, як це буде вiдбуватися пiд час вимiрювання точностi;

     2) верстат повинен бути обладнаним будь-якою механiчною, електронною або закладеною у програмному забезпеченнi системою компенсацiї, яка експортується разом з ним;

     3) точнiсть вимiрювального обладнання повинна бути хоча б у чотири рази кращою, нiж очiкувана точнiсть верстата;

     4) джерело електроживлення приводiв напрямних повинне вiдповiдати таким вимогам:

     i) коливання мережевої напруги не повиннi перевищувати ± 10 вiдсоткiв номiнального рiвня напруги;

     ii) коливання частоти не повиннi перевищувати ± 2 Гц номiнального значення;

     iii) збої або порушення електроживлення не допускаються

     б) програма випробувань (ISO/DIS 230/2, пункт 4):

     1) швидкiсть подачi (швидкiсть напрямних) пiд час вимiрювання повинна бути такою, щоб забезпечувалася швидка поперечна подача

     Примiтка. Для верстатiв, якi забезпечують отримання поверхнi оптичної якостi, швидкiсть подачi повинна дорiвнювати або бути меншою нiж 50 мм/хв

     2) вимiрювання повиннi проводитися за наростаючою вiд однiєї межi змiни координати до iншої без повернення до вихiдного положення для кожного руху до кiнцевої позицiї;

     3) пiд час випробування тi координати, якi не пiддаються вимiрюванню, повиннi знаходитися у середньому положеннi

     в) подання результатiв випробування (ISO/DIS 230/2, пункт 2):

     результати вимiрювання повиннi включати:

     1) "точнiсть позицiювання" (A) та

     2) середню реверсивну похибку (B).

     "Технологiя" - спецiальна iнформацiя, необхiдна для "розробки", "виробництва" або "використання" будь-якого виробу, включеного до цього Списку. Ця iнформацiя може надаватися у формi "технiчних даних" або "технiчної допомоги".

     "Числове керування" - автоматичне керування процесом, яке здiйснюється за допомогою пристрою, що використовує числовi данi, що, як правило, вводяться пiд час виконання операцiй (див. ISO 2382).

     "Фундаментальнi науковi дослiдження" - експериментальнi або теоретичнi роботи, якi проводяться переважно з метою отримання нових знань про фундаментальнi принципи явищ та фактiв, що спостерiгаються, а не для досягнення визначеної практичної мети або завдання.

     "Розробка" - усi стадiї робiт до серiйного "виробництва", зокрема такi, як проектування, проектне дослiдження, аналiз проектiв, проектнi концепцiї, складання та випробування прототипiв, схеми дослiдного виробництва, технiчна документацiя, процес передачi технiчної документацiї у виробництво, конструктивне виконання конфiгурацiй, конструктивне виконання складання, макетування.

     "Виробництво" - усi виробничi стадiї, зокрема такi, як конструювання, технологiя виробництва, виготовлення, iнтеграцiя, монтаж (складання), контроль, випробування, забезпечення якостi.

     "Технiчна допомога" - може набувати таких форм, як проведення iнструктажiв, пiдвищення квалiфiкацiї, навчання, практичне освоєння методiв роботи, надання консультацiй.

     Примiтка. "Технiчна допомога" може включати передачу "технiчних даних".

     "Технiчнi данi" - можуть надаватися у таких формах, як свiтлокопiї, плани, дiаграми, моделi, формули, технiчнi проекти та специфiкацiї, посiбники користувача та iнструкцiї, якi викладено на паперi або записано на iнших носiях чи пристроях, зокрема таких, як диск, стрiчка, постiйний запам'ятовуючий пристрiй.

     "Використання" - експлуатацiя, установка (у тому числi монтаж на мiсцi), технiчне обслуговування (перевiрка), ремонт, капiтальний ремонт та вiдновлення.

Перелiк скорочень

     У цьому перелiку використовується Мiжнародна система одиниць (СИ). В усiх випадках фiзична величина, визначена в одиницях системи СИ, повинна розглядатися як офiцiйно рекомендована контрольна величина. Однак деякi параметри машин та механiзмiв наведено у їх звичних одиницях, що не належать до системи СИ.

     Використанi загальноприйнятi скорочення (та їх префiкси, що визначають розмiр) у цьому Списку наведено нижче:

     А - ампер(и)
     Вк - бекерель(i)
     В - вольт(и)
     Вт - ват(и)
     г - грам(и)
     ГБк - гiгабекерель(i)
     год - година(и)
     ГГц - гiгагерц(и)
     ГПа - гiгапаскаль(i)
     Гн - генрi
     Гр - грей
     Гц - герц(и)
     дБ - децибел(и)
     Дж - джоуль(i)
     К - кельвiн(и)
     кВ - кiловольт(и)
     кеВ - тисяча електронвольт(iв)
     кВт - кiловат(и)
     кг - кiлограм(и)
     кГц - кiлогерц(и)
     Кi - кюрi
     кН - кiлоньютон(и)
     кПа - кiлопаскаль(i)
     л - лiтр(и)
     м - метр(и)
     мА - мiлiампер(и)
     МВ - мегавольт(и)
     МВт - мегават(и)
     МГц - мегагерц(и)
     МеВ - мiльйон електронвольт(iв)
     МПа - мегапаскаль(i)
     мл - мiлiлiтр(и)
     мм - мiлiметр(и)
     мкм - мiкрометр(и)
     мкс - мiкросекунда(и)
     мкФ - мiкрофарада(и)
     Н - ньютон(и)
     нГн - наногенрi
     нм - нанометр(и)
     нс - наносекунда(и)
     об/хв - обертiв за хвилину
     пс - пiкосекунда(и)
     с - секунда(и)
     см - сантиметр(и)
     °C - градус(и) за Цельсiєм
     Тл - тесла
     g - гравiтацiйне прискорення (981 м/с2)

     3. У пунктi 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1996 р. N 954 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв", iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 1997 р. N 1495 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 1, ст. 11) слово i цифри "ГС 22.03 00, 22.04-22.08, 24.02 10000, 24.02 20000, 24.03 10000, 24.03 99100" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 2203 00, 2204-2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00".

     4. Перелiк предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi, вивезення (пересилання) яких громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi митної територiї України забороняється, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 р. N 1094 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 486; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 36, с. 20; 2002 р., N 5, ст. 191), викласти у такiй редакцiї:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 вересня 1996 р. N 1094
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493)

ПЕРЕЛIК
предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi, вивезення (пересилання) яких громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi митної територiї України забороняється

Код УКТ ЗЕД Найменування предмета
0505 10 10 00 Необроблене пiр'я, придатне до набивання, та необроблений пух
2805 30 Рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах
2805 40 Ртуть
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, протравленi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок
4102 Необробленi шкiри овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, зольнi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покровом або без вовняного покрову, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 "в" до групи 41
4103 Шкури та шкiри необробленi (шкiрсировина) (свiжа або солона, сушена, оброблена вапном, зольна, пiкельована чи консервована iншим способом, але не дублена, не вироблена пiд пергамент i не пiддана подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 б) або 1 в) до групи 41, у товарних позицiях 4101, 4102, у товарнiй пiдпозицiї 4103 10 та у товарнiй пiдкатегорiї 4103 20 00 00
4403 10 Лiсоматерiали обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами
4403 20 Лiсоматерiали, з хвойних порiд, крiм оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами
4403 91 00 00 Лiсоматерiали з дуба (Quercus spp.), крiм оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами
4403 92 00 00 Лiсоматерiали з бука (Fagus spp.), крiм оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами
4403 99 Лiсоматерiали, крiм оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або iншими и консервантами, крiм лiсоматерiалiв з хвойних порiд, з дуба (Quercus spp.), з бука (Fagus spp.) та з деревини тропiчних порiд, зазначених у примiтцi 1 до пiдпозицiї групи 44
7403 21 00 00 Сплави на основi мiдi та цинку (латунi)
7403 22 00 00 Сплави на основi мiдi та олова (бронзи)
7403 23 00 00 Сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або з мiдi, нiкелю та цинку (нейзiльберу)
7403 29 00 00 Сплави з мiдi (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405), крiм сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi), на основi мiдi та олова (бронзи), на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або з мiдi, нiкелю та цинку (нейзiльберу)
7404 00 Вiдходи i брухт з мiдi
7407 Прутки, бруски та профiлi з мiдi
7408 Дрiт мiдний
7502-7508 Нiкель необроблений , вiдходи та брухт, порошки та луска, прутки, бруски, профiлi та дрiт, плити, листи, стiчки та фольга, труби, трубки та фiтинги для них та iншi вироби з нiкелю
7801 Свинець необроблений
7802 00 00 00 Вiдходи та брухт iз свинцю
8001 - 8007 00 00 00 Олово необроблене, вiдходи та брухт, прутки, бруски, профiлi та дрiт, пластини, листи, стрiчки, фольга, труби, трубки, фiтинги для них та iншi вироби з олова
8101 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт
8102 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт
8103 Тантал i вироби з танталу, включаючи вiдходи та брухт
8104 Магнiй та вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт
8105 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт
8106 00 Вiсмут i вироби з вiсмуту, включаючи вiдходи та брухт
8107 Кадмiй i вироби з кадмiю, включаючи вiдходи та брухт
8108 Титан та вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт
8109 Цирконiй та вироби з цирконiю, включаючи вiдходи та брухт
8110 00 Сурма та вироби з сурми, включаючи вiдходи та брухт
8111 00 Марганець та вироби з марганцю, включаючи вiдходи та брухт
8112 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби iз цих металiв, включаючи вiдходи та брухт
8113 00 Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт".

     5. У абзацах першому i третьому пункту 5 Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 1997 р. N 1104 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 41, с. 26; 1998 р., N 28, ст. 1050, N 34, ст. 1277; 1999 р., N 26, ст. 1234, N 27, ст. 1330; 2000 р., N 47, ст. 2040; 2001 р., N 43, ст. 1928; 2002 р., N 2, ст. 69, N 7, ст. 288), слова "Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв" замiнити словами "УКТ ЗЕД".

     6. У пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 листопада 1997 р. N 1216 "Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 63) слова "товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi" замiнити словами "УКТ ЗЕД".

     7. Абзац другий пункту 3 Порядку звiльнення вiд обкладення акцизним збором оборотiв з реалiзацiї легкових, вантажно-пасажирських автомобiлiв, мотоциклiв, що виробляються українськими пiдприємствами усiх форм власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 1998 р. N 155 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 7, ст. 249, N 20, ст. 732; 2002 р., N 1, ст. 4), викласти у такiй редакцiї:

     "Зiбраними з iмпортних та вироблених в Українi машинокомплектiв вважаються автомобiлi i мотоцикли, для яких машинокомплекти надходять до складального цеху у станi, коли на кузовi автомобiля чи рамi мотоцикла не встановлено такi деталi:

Найменування Коди на деталi за УКТ ЗЕД
до автомобiлiв до мотоциклiв
силовий агрегат 8407 34 10 00 8407 33 90 00
рама (за наявностi її в конструкцiї) 8708 99 10 10,
8708 99 10 90
 
пiдвiска передня 8708 50 10 00 8714 19 00 00
пiдвiска задня з амортизаторами та пружними елементами 8708 60 10 10,
8708 60 10 90
8714 19 00 00
колеса 8708 70 10 10,
8708 70 10 90
8714 19 00 00
бензобак 8708 99 92 00,
8708 99 98
8714 19 00 00".

     8. У пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 1998 р. N 931 "Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 25, ст. 921) слова "ТН ЗЕД" замiнити словами "УКТ ЗЕД".

     9. У пiдпунктi "в" пункту 27 Положення про порядок продажу товарiв безмитними магазинами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 1998 р. N 984 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 26, ст. 951; 1999 р., N 11, ст. 425, N 42, ст. 2096; 2001 р., N 27, ст. 1214), слова i цифри "ТН ЗЕД 27.01 - 27.16" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 2701 - 2716".

     10. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 1999 р. N 323 "Про включення легкових автомобiлiв спецiального призначення (санiтарнi автомобiлi) до перелiку транспортних засобiв, оборот з реалiзацiї яких не пiдлягає обкладанню акцизним збором" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 10, ст. 381, N 21, ст. 968; 2001 р., N 51, ст. 2270) цифри "87.03" замiнити цифрами "8703".

     11. Додатки 1, 2 i 3 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 1999 р. N 756 "Про деякi питання регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 18, ст. 781) викласти у такiй редакцiї:

"Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 квiтня 1999 р. N 756
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493)

ПЕРЕЛIК
товарiв (робiт, послуг), експорт яких за бартерними (товарообмiнними) операцiями забороняється

Найменування товару Код згiдно з УКТ ЗЕД
Насiння соняшнику подрiбнене або неподрiбнене 1206 00
Олiя соняшникова 1512
Пиво солодове 2203 00
Вина, лiкери, спирт етиловий, горiлка та iншi мiцнi алкогольнi напої 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208
Сигарети з тютюну 2402 20 10 00,
2402 20 90 10,
2402 20 90 20
Перлiт 2530 10 10 00
Бурштин 2530 90 95 00
Руди i концентрати дорогоцiнних металiв 2616
Кокс i напiвкокс з кам'яного вугiлля 2704 00
Пек i кокс пековий, отриманий iз смоли кам'яного вугiлля або iнших мiнеральних смол 2708
Метали дорогоцiннi в колоїдному станi; сполуки неорганiчнi або органiчнi дорогоцiнних металiв визначеного або невизначеного хiмiчного складу, амальгами дорогоцiнних металiв 2843
Тiльки аерофотоплiвки завширшки 35 мм 3702 94 90 00
Тiльки аерофотоплiвки завширшки понад 35 мм 3702 95 00 00
Шкiряна сировина 4101 - 4103
Перли природнi або культивованi 7101
Алмази обробленi або необробленi, але неоправленi i незакрiпленi 7102
Дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) та напiвдорогоцiнне камiння оброблене або необроблене 7103
Дорогоцiнне i напiвдорогоцiнне камiння штучне або реконструйоване, оброблене або необроблене 7104
Кришка i порошок з природного та штучного дорогоцiнного i напiвдорогоцiнного камiння 7105
Срiбло (включаючи срiбло з гальванiчним покриттям золотом або платиною) необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку 7106
Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi 7107 00 00 00
Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку 7110
Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi 7111 00 00 00
Вiдходи i брухт дорогоцiнних металiв та металiв, плакованих дорогоцiнними металами 7112
Ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованi дорогоцiнними металами 7113
Золотi або срiбнi вироби майстрiв та їх частини з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованi дорогоцiнними металами 7114
Монети (тiльки з дорогоцiнних металiв) 7118
Феросилiкомарганець 7202 30 00 00
Вiдходи i брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавки (шихтовi зливки) 7204
Напiвфабрикати iз залiза i нелегованої сталi 7207
Прокат плоский iз залiза i нелегованої сталi завширшки не менш як 600 мм гарячекатаний 7208
Прокат плоский iз залiза i нелегованої сталi завширшки не менш як 600 мм холоднокатаний 7209
Прокат плоский iз залiза i нелегованої сталi завширшки менш як 600 мм плакований 7212
Палi шпунтовi з чорних металiв 7301
Вiдходи i брухт мiднi 7404 00
Вiдходи i брухт нiкелевi 7503 00
Вiдходи i брухт алюмiнiєвi 7602 00
Провiд багатожильний, троси, плетеницi тощо з алюмiнiю, без електричної iзоляцiї, iз сталевим осердям 7614 10 00 00
Вiдходи i брухт iз свинцю 7802 00 00 00
Вiдходи i брухт iз цинку 7902 00 00 00
Вiдходи i брухт олов'янi 8002 00 00 00
Вiдходи i брухт вольфрамовi 8101 91 90 00
Вiдходи i брухт молiбденовi 8102 91 90 00
Вiдходи i брухт танталовi 8103 10 90 00
Вiдходи i брухт магнiєвi 8104 20 00 00
Вiдходи i брухт кобальтовi 8105 10 90 00
Вiдходи i брухт кадмiєвi 8107 10 90 00
Вiдходи i брухт титановi 8108 10 90 00
Вiдходи i брухт цирконiєвi 8109 10 90 00
Вiдходи i брухт сурмовi 8110 00 19 00
Вiдходи i брухт марганцевi 8111 00 19 00
Вiдходи i брухт берилiєвi 8112 11 90 00
Вiдходи i брухт хромовi 8112 20 39 00
Вiдходи i брухт германiєвi 8112 30 40 00
Вiдходи i брухт ванадiєвi 8112 40 19 00
Необробленi вiдходи i брухт, порошки: гафнiю, нiобiю, ренiю 8112 91 10 00
8112 91 31 00
8112 91 39 00
Вiдходи i брухт галiєвi, iндiєвi, талiєвi 8112 91 50 00
Вiдходи i брухт металокерамiки та виробiв з неї 8113 00 40 00
Комбайни (для видобування вугiлля i гiрських порiд) 8430 39 00 00
Пересувнi шахтнi крiплення з гiдравлiчним приводом 8479 89 30 00
Тiльки магнiтнi стрiчки завширшки бiльш як 6,5 мм (крiм магнiтної стрiчки А-3901-25П) 8523 13 00
Вироби з бурштину 9602 00 00 00
Послуги трубопровiдного транспорту з транспортування сирої нафти та нафтопродуктiв 60.301 (за класифiкатором послуг ЗЕД).

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 квiтня 1999 р. N 756
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493)

ПЕРЕЛIК
товарiв (робiт, послуг), iмпорт яких за бартерними (товарообмiнними) операцiями забороняється

Найменування товару Код згiдно з УКТ ЗЕД
Бурштин 2530 90 95 00
Алмази обробленi або необробленi, але неоправленi i незакрiпленi (дiаманти) 7102 39 00 00
Ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами 7113
Вироби з бурштину 9602 00 00 00.

 

Додаток 3
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 квiтня 1999 р. N 756
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493)

ПЕРЕЛIК
високолiквiдних товарiв, у разi експорту яких за бартерним договором термiн ввезення на митну територiю України iмпортних товарiв не повинен перевищувати 60 календарних днiв з дати оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї

Найменування товару Код згiдно з УКТ ЗЕД
Велика рогата худоба жива 0102
Вiвцi та кози живi 0104
Яловичина морожена 0202
Пшениця 1001
Жито 1002 00 00 00
Ячмiнь 1003 00
Борошно 1101 00
Насiння рапсу 1205 00
Амiак 2814
Карбамiд 3102 10 10 00
3102 10 90 00
Шкiра iз шкури великої рогатої худоби з попереднiм дубленням iншими способами 4104 22
Необроблений або вимочений льон м'ятий або тiпаний 5301 21 00 00
Чавун 7201 10 19 00
Феромарганець 7202 11 80 00
Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi 7213 91 41 00
7213 91 49 00
7214 91 10 00
7228 20".

     12. В абзацi третьому постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 1999 р. N 1293 "Про деякi заходи щодо спрощення митного оформлення нафти та нафтопродуктiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 29, ст. 1486) слова i цифри "ТН ЗЕД 27.09 00900, 27.10 00650, 27.10 00330, 27.10 00350, 27.10 00610, 27.10 00690" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 2709 00 90 00, 2710 00 65 00, 2710 00 27 11, 2710 00 32 09, 2710 00 34 11, 2710 00 36 09, 2710 00 61 00, 2710 00 69 00".

     13. У назвi та абзацi другому постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 2000 р. N 1196 "Про затвердження перелiку спецiалiзованих коньячних пiдприємств, якi мають право здiйснювати iмпорт та оптову торгiвлю спиртом коньячним за кодом ТН ЗЕД 2208 10 900 i тимчасово до 1 сiчня 2001 р. звiльняються вiд сплати ввiзного мита на зазначену продукцiю, що ввозиться на митну територiю України для виробництва коньяку на власних виробничих потужностях" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 31, ст. 1317; 2001 р., N 47, ст. 2074) слова i цифри "ТН ЗЕД 2208 10 900" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 2208 20 40 00, 2208 20 89 00".

     14. В абзацi четвертому пункту 6 Положення про порядок реєстрацiї та перемiщення через митний кордон України товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2001 р. N 412 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 18, ст. 790), та абзацi третьому пункту 4 додатка 1 до Положення слова "ТН ЗЕД" замiнити словами "УКТ ЗЕД".

     15. У назвi графи "Код згiдно з ТН ЗЕД" додатка до Порядку мiжвiдомчої координацiї закупiвель окремих груп товарiв за кошти державного бюджету, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 жовтня 2001 р. N 1312 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 41, ст. 1855), слова "ТН ЗЕД" замiнити словами "УКТ ЗЕД".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.