Документ скасований: Постанова КМУ № 879 від 04.12.2013

КАБIНЕТ МIНIСТIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 04 листопада 1997р. N 1216


Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 жовтня 2002 року N 1493

     Вiдповiдно до частини другої статтi 7 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що давальницька сировина, яка вивозиться з митної територiї України для переробки у готову продукцiю, що класифiкується за кодами товарних груп 1 - 24 УКТ ЗЕД, повинна мати вартiсть не менш як 80 вiдсоткiв вартостi готової продукцiї.

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002 р. N 1493)

     Дiя цього пункту не поширюється на вивезену з митної територiї України давальницьку сировину, митне оформлення якої здiйснено до набирання чинностi цiєю постановою.

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покладається на Державну митну службу.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В.Пустовойтенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.