КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 грудня 2013 р. N 879


Деякi питання переробки товарiв за межами митної територiї України та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 461

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 серпня 2014 року N 304

     Вiдповiдно до частин четвертої i п'ятої статтi 164 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити:

     1) такi, що додаються:

     Порядок застосування заходiв гарантування пiд час вивезення у митному режимi переробки за межами митної територiї товарiв, продукти переробки яких обов'язковi до повернення на митну територiю України i випуску у вiльний обiг;

     перелiк продуктiв переробки та товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, продукти переробки яких пiдлягають обов'язковому поверненню на митну територiю України i випуску у вiльний обiг;

     перелiк залишкiв переробки товарiв, що утворилися в результатi здiйснення операцiй з їх переробки за межами митної територiї України та пiдлягають обов'язковому поверненню на митну територiю України i випуску у вiльний обiг;

     2) мiнiмальне спiввiдношення вартостi українських та iноземних товарiв для окремих категорiй товарiв, що пiддаються операцiям з переробки за межами митної територiї України, згiдно з додатком.

     2. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 461 "Про затвердження перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1554) змiни, що додаються.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     4. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд.27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2013 р. N 879

ПОРЯДОК
застосування заходiв гарантування пiд час вивезення у митному режимi переробки за межами митної територiї товарiв, продукти переробки яких обов'язковi до повернення на митну територiю України i випуску у вiльний обiг

     1. Цей Порядок визначає механiзм застосування фiнансової гарантiї до товарiв, що вивозяться у митному режимi переробки за межами митної територiї, як засобу гарантування повернення на митну територiю України продуктiв переробки, що визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України як обов'язковi до повернення на митну територiю України.

     2. Гарантування пiд час вивезення товарiв у митному режимi переробки за межами митної територiї здiйснюється шляхом надання митницi фiнансової гарантiї у виглядi документа чи у виглядi внесення грошової застави на вiдповiдний рахунок.

     Заходи гарантування не застосовуються до товарiв, що вивозяться у митному режимi переробки за межами митної територiї державною установою "Державне сховище дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України" та Нацiональним банком.

     3. Розмiр фiнансової гарантiї дорiвнює сумi вартостi товарiв, що вивозяться у митному режимi переробки за межами митної територiї, зазначенiй у рахунку-фактурi чи рахунку-проформi.

     4. У разi коли митну декларацiю складено на партiю товарiв, що перемiщується кiлькома транспортними засобами, розмiр фiнансової гарантiї дорiвнює вартостi товарiв, задекларованих у митнiй декларацiї.

     5. Розмiр фiнансової гарантiї розраховується у валютi України. У разi коли для обчислення розмiру фiнансової гарантiї необхiдно здiйснити перерахування iноземної валюти, застосовується офiцiйний курс валюти, визначений вiдповiдно до статтi 31 Митного кодексу України.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2014р. N 304)

     6. Контроль за дотриманням вимог щодо повернення на митну територiю України продуктiв переробки товарiв здiйснюється з використанням єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв посадовими особами митницi, що здiйснила митне оформлення товарiв у митному режимi переробки за межами митної територiї.

     7. У разi невиконання зобов'язань, забезпечених фiнансовою гарантiєю, або неповернення на митну територiю України товарiв, вивезених за її межi у митному режимi переробки за межами митної територiї, до завершення такого митного режиму у тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик, кошти пiдлягають перерахуванню до державного бюджету.

     У разi виконання зобов'язань, забезпечених фiнансовою гарантiєю, не в повному обсязi сума коштiв, що пiдлягає перерахуванню до державного бюджету, визначається митницею пропорцiйно кiлькостi не повернутих на митну територiю України продуктiв переробки, а у разi, коли переробка вивезених за межi митної територiї України товарiв не здiйснювалась i цi товари не повернутi на митну територiю України, - пропорцiйно кiлькостi таких товарiв.

     8. Грошова застава може бути забезпечена за рахунок коштiв авансових платежiв (передоплати), внесених декларантом або уповноваженою ним особою на рахунки митниць як попереднє грошове забезпечення майбутнiх митних платежiв.

     9. У разi надання фiнансової гарантiї у виглядi грошової застави кошти вносяться на рахунки митниць, вiдкритi в Головному управлiннi Державної казначейської служби у м. Києвi.

     10. Грошова застава вноситься декларантом або уповноваженою ним особою у безготiвковiй формi.

     11. Для пiдтвердження надання фiнансової гарантiї у виглядi грошової застави декларант або уповноважена ним особа разом з митною декларацiєю подає митницi:

     оригiнал або копiю оформленого платiжного доручення на перерахування необхiдної суми коштiв на рахунок митницi;

     заяву про резервування як грошової застави коштiв, внесених декларантом на рахунки митниць як попереднє грошове забезпечення майбутнiх митних платежiв.

     12. Внесена декларантом на рахунок митницi грошова застава пiдлягає поверненню у разi:

     виконання декларантом зобов'язань щодо повернення на митну територiю України продуктiв переробки товарiв;

     повернення на митну територiю України товарiв, вивезених за її межi у митному режимi переробки за межами митної територiї, до завершення строку їх переробки у тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик.

     13. Внесена грошова застава повертається митницею протягом трьох банкiвських днiв пiсля завершення митного оформлення та випуску у вiльний обiг продуктiв переробки чи неперероблених та повернутих на митну територiю України товарiв.

     14. Для повернення грошової застави декларант або уповноважена ним особа подає заяву у довiльнiй формi, в якiй зазначає напрям перерахування коштiв:

     на поточний рахунок декларанта або уповноваженої ним особи в установi банку;

     на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи;

     на рахунок митницi як авансовi платежi (передоплата).

     За бажанням декларанта заява про повернення митницею грошової застави подається разом з вiдповiдною митною декларацiєю.

     15. У разi виконання не в повному обсязi зобов'язання, забезпеченого грошовою заставою, грошова застава або її частина, розрахована вiдповiдно до пункту 7 цього Порядку, перераховується митницею до державного бюджету впродовж одного робочого дня пiсля завершення митного режиму переробки за межами митної територiї.

     Залишок коштiв грошової застави пiдлягає поверненню декларанту або уповноваженiй ним особi.

     16. Для забезпечення виконання зобов'язання щодо повернення на митну територiю України продуктiв переробки товарiв шляхом надання митницi фiнансової гарантiї у виглядi документа використовується iндивiдуальна (одноразова) чи генеральна фiнансова гарантiя, видана гарантами, що внесенi до реєстру гарантiв.

     17. Фiнансова гарантiя у виглядi документа подається декларантом або уповноваженою ним особою митницi до подання або одночасно з поданням митної декларацiї.

     18. Iндивiдуальна (одноразова) фiнансова гарантiя у паперовому виглядi застосовується виключно пiд час митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї у паперовiй формi. Електронна копiя такої фiнансової гарантiї надсилається до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв авторизованим електронним повiдомленням гаранта.

     Iндивiдуальна (одноразова) фiнансова гарантiя у виглядi електронного документа використовується пiд час митного оформлення iз застосуванням електронної митної декларацiї.

     19. Генеральна фiнансова гарантiя подається митницi виключно у виглядi електронного документа.

     20. Фiнансовi гарантiї у виглядi електронних документiв надсилаються до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв авторизованим електронним повiдомленням гаранта.

     21. Вивiльнення (повернення) фiнансової гарантiї здiйснюється митницею у разi:

     виконання декларантом зобов'язань щодо повернення на митну територiю України продуктiв переробки товарiв;

     повернення на митну територiю України товарiв, вивезених за її межi у митному режимi переробки за межами митної територiї, до завершення такого митного режиму у тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик.

     Зазначене вивiльнення (повернення) здiйснюється також в iнших випадках, передбачених Митним кодексом України.

     22. У разi виконання не в повному обсязi зобов'язання, забезпеченого фiнансовою гарантiєю у виглядi документа, митниця надсилає гаранту вимогу щодо сплати коштiв у сумi, розрахованiй вiдповiдно до пункту 7 цього Порядку.

     Вимога надсилається впродовж п'яти робочих днiв з дня, наступного за днем завершення митного режиму переробки за межами митної територiї.

     23. Зазначена у вимозi митницi сума сплачується гарантом на рахунок митницi впродовж трьох банкiвських днiв пiсля отримання гарантом вимоги.

     24. Отриманi вiд гаранта кошти перераховуються митницею до державного бюджету впродовж одного робочого дня пiсля їх надходження на рахунок митницi.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2013 р. N 879

ПЕРЕЛIК
продуктiв переробки та товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, продукти переробки яких пiдлягають обов'язковому поверненню на митну територiю України i випуску у вiльний обiг

Код згiдно з УКТЗЕД товару Найменування товару Код згiдно з УКТЗЕД продукту переробки Найменування продукту переробки
2709 00 90 00 Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв): iншi 2710 11
2710 19
нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; крiм вiдпрацьованих нафтопродуктiв
2711 Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi 2711 11 00 00
2711 12
2711 13
2711 14 00 00
2711 19 00 00
гази скрапленi (зрiдженi)
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 4104 дублена (чинена) шкiра чи шкiряний краст iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки
4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 (с) до товарної групи 41 4105 дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки
4103 30 00 00 Шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 (b) або 1 (с) до товарної групи 41: свиней 4106 31
4106 32
дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур iнших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки: свиней
4103 90 10 00 Шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 (b) або 1 (с) до товарної групи 41: кiз або козенят 4106 21
4106 22
дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур iнших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки: кiз або козенят
7106 - 7112 Дорогоцiннi метали; метали, плакованi дорогоцiнними металами 7106 срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку
7107 00 00 00 метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi
7108 золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку
7109 00 00 00 метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi
7110 платина необроблена або напiвоброблена, або у виглядi порошку
7111 00 00 00 метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi
7113 - 7118 ювелiрнi вироби, вироби майстрiв золотих i срiбних справ та iншi вироби

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2013 р. N 879

ПЕРЕЛIК
залишкiв переробки товарiв, що утворилися в результатi здiйснення операцiй з їх переробки за межами митної територiї України та пiдлягають обов'язковому поверненню на митну територiю України i випуску у вiльний обiг

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування товару
2711 11 00 00 Газ природний скраплений (зрiджений)
2711 21 00 00 Газ природний у газоподiбному станi
2711 29 00 00 Гази (крiм природного) у газоподiбному станi
7106 Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку
7107 00 00 00 Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi
7108 Золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку
7109 00 00 00 Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi
7110 Платина необроблена або напiвоброблена, або у виглядi порошку
7111 00 00 00 Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi
7112 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт iз вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних металiв

_____________
     Примiтка. Обсяг залишкiв, що утворюються в результатi здiйснення операцiй з переробки товарiв за межами митної територiї України та пiдлягають поверненню на митну територiю України, визначається на пiдставi документiв, поданих митницi вiдповiдно до частини другої статтi 165 Митного кодексу України.

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2013 р. N 879

МIНIМАЛЬНЕ СПIВВIДНОШЕННЯ
вартостi українських та iноземних товарiв для окремих категорiй товарiв, що пiддаються операцiям з переробки за межами митної територiї України

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування товару Мiнiмальне спiввiдношення вартостi товарiв, вивезених з метою переробки за межами митної територiї України, до вартостi готової продукцiї
01 - 05 Живi тварини; продукти тваринного походження 80%
06 - 14 Продукти рослинного походження 80%
15 Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження 80%
16 - 24 Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники 80%
39 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них 80%
48* Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону 80%
49 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани 80%
72 - 73 Чорнi метали та вироби з чорних металiв 80%
74 Мiдь i вироби з неї 80%
75 Нiкель i вироби з нього 80%
76 Алюмiнiй i вироби з нього 80%
7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi 80%
7902 00 00 00 Вiдходи та брухт цинковi 80%
8002 00 00 00 Вiдходи та брухт олов'янi 80%
8108 30 00 00 Вiдходи та брухт титановi 90%

_____________
     *Зазначене у позицiї мiнiмальне спiввiдношення не поширюється на папiр для пакування жировмiсних харчових продуктiв, що класифiкується за кодом згiдно з УКТЗЕД 4806 20 00 00, який вивозиться з митної територiї України з метою виготовлення та ввезення готової продукцiї - паперу металiзованого для харчових продуктiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 4811 90 00 00.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2013 р. N 879

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 461

     1. Доповнити постанову пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Установити, що забезпечення сплати митних платежiв пiд час перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв, зазначених у перелiку, не надається у разi, коли:

     митними органами видано дозвiл на переробку товарiв на митнiй територiї України або дозвiл на переробку товарiв за межами митної територiї України за умови гарантування дотримання умов перебування товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї або переробки за межами митної територiї;

     товари ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про режим iноземного iнвестування" як внесок iноземного iнвестора до статутного капiталу пiдприємства з iноземними iнвестицiями чи на пiдставi зареєстрованих у встановленому законодавством порядку договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть;

     товари, що перемiщуються у складi вантажiв з допомогою, визначенi частиною першою статтi 250 Митного кодексу України;

     товари призначенi для участi у спiльних з пiдроздiлами Збройних Сил та iнших утворених вiдповiдно до законiв вiйськових формувань вiйськових навчаннях;

     товари призначенi для використання розвiдувальними органами України;

     товари визнанi вiдповiдно до Закону України "Про гуманiтарну допомогу" гуманiтарною допомогою;

     товари надходять в Україну в рамках зареєстрованих у встановленому законодавством порядку проектiв (програм) мiжнародної технiчної допомоги;

     товари призначенi для використання дипломатичними представництвами iноземних держав в Українi.".

     2. У перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затвердженому зазначеною постановою:

     1) доповнити перелiк такими позицiями:

"2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин
2707 10 90 00 Бензол сирий кам'яновугiльний
2709 00* Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв)
2905 11 00 00 Метанол технiчний (метиловий спирт)
30** Фармацевтична продукцiя
3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кiлограмiв
3303 00 Парфуми (духи) i туалетнi води
3304 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру
3305 Засоби для догляду за волоссям
3306 Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi
3307 Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух)
3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами
8408* Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi)
8414 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього
8421 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв
8428 Iншi машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад, лiфти, ескалатори, конвеєри, канатнi дороги)
8432 Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв
8433 Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сiнокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437
8434 Установки i апарати доїльнi та обладнання для обробки та переробки молока
8436 Iнше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або бджiльництва, включаючи обладнання для пророщування насiння з механiчним або нагрiвальним обладнанням; iнкубатори та брудери для птахiвництва
8437 Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловостi або iнше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах
8438 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв, або олiй
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi
8607 Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу
8701 Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709)";

     2) виноски до перелiку викласти в такiй редакцiї:

     "*Забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим пiд час перемiщення товарiв територiєю України лише внутрiшнiм транзитом.
     **Забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим пiд час перемiщення товарiв територiєю України лише прохiдним транзитом.".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2013 р. N 879

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 листопада 1997 р. N 1216 "Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 63).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 418 "Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 519).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 427 "Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 522).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 липня 1998 р. N 1049 "Про тимчасове обмеження вивезення брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв, якi використовуються в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 28, ст. 1038).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 жовтня 1999 р. N 1889 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 418" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 41, ст. 2050).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2001 р. N 430 "Про тимчасове обмеження вивезення шкiряної сировини, яка використовується в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 20, ст. 846).

     7. Пункти 6, 7, 9 i 29 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2270).

     8. Пункт 6 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1925).

     9. Пункт 3 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 квiтня 2008 р. N 386 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 31, ст. 995).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.