КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 6 серпня 2014 р. N 304


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державної митної справи

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державної митної справи змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 серпня 2014 р. N 304

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Абзац третiй пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 139; 2012 р., N 40, ст. 1517) викласти у такiй редакцiї:

     "плата справляється у гривнi за офiцiйним курсом валюти, визначеним вiдповiдно до статтi 31 Митного кодексу України;".

     2. У Положеннi про митнi декларацiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 450 "Питання, пов'язанi iз застосуванням митних декларацiй" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1545, N 91, ст. 3674):

     1) абзац п'ятий пiдпункту 1 пункту 7 пiсля слiв "на адресу громадянина" доповнити словами "в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника";

     2) у текстi Положення цифри i слово "100 євро" замiнити цифрами i словом "150 євро".

     3. Друге речення пункту 5 Порядку застосування заходiв гарантування пiд час вивезення у митному режимi переробки за межами митної територiї товарiв, продукти переробки яких обов'язковi до повернення на митну територiю України i випуску у вiльний обiг, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2013 р. N 879 "Деякi питання переробки товарiв за межами митної територiї України та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 461" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 97, ст. 3578), викласти у такiй редакцiї: "У разi коли для обчислення розмiру фiнансової гарантiї необхiдно здiйснити перерахування iноземної валюти, застосовується офiцiйний курс валюти, визначений вiдповiдно до статтi 31 Митного кодексу України.".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.