Документ скасований: Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 червня 1998 р. N 931


Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 жовтня 2002 року N 1493

     З метою полiпшення забезпечення вiтчизняних пiдприємств сировиною Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

    1. Дозволити перемiщення через митний кордон України iмпортної сiльськогосподарської продукцiї 1 - 24 груп УКТ ЗЕД, яка ввозиться як сировина для подальшої переробки згiдно з контрактами, за умови її перебування пiд митним контролем для здiйснення обов'язкової сертифiкацiї та за наявностi письмового зобов'язання власника про вивезення цiєї продукцiї за межi митної територiї України у разi вiдмови у видачi сертифiката вiдповiдностi.

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002 р. N 1493)

    Перелiк видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на умовах, зазначених у цьому пунктi, затверджується Мiнiстерством агропромислового комплексу за погодженням з Державним комiтетом по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї i Державною митною службою.

    2. Дiя цiєї постанови поширюється на сiльськогосподарську продукцiю, яка ввозиться безпосередньо переробними пiдприємствами або поставляється для них прямими посередниками на пiдставi вiдповiдних договорiв (контрактiв).

    3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.