КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 березня 2013 р. N 295


Про деякi питання перебування товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, обмеження i заборони щодо помiщення окремих товарiв у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 сiчня 2020 року N 47

     Вiдповiдно до пунктiв 1, 2 i 5 частини третьої статтi 148 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк товарiв, помiщення яких у митний режим переробки на митнiй територiї України забороняється, що додається.

     2. Установити, що:

     фiнансовi гарантiї вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України застосовуються при помiщеннi у митний режим переробки на митнiй територiї України товарiв групи 17 згiдно з УКТЗЕД (цукор i кондитерськi вироби з цукру);

     продукти переробки, отриманi в результатi переробки iноземних товарiв, щодо яких встановлено особливi види мита на пiдставi рiшень Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi про застосування антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв, прийнятих вiдповiдно до законiв України, пiдлягають обов'язковому реекспорту за межi митної територiї України.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, акти Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     4. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 березня 2013 р. N 295

ПЕРЕЛIК
товарiв, помiщення яких у митний режим переробки на митнiй територiї України забороняється

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару
02 М'ясо та їстiвнi субпродукти
6309 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувалися
25 - 97 Товари, в результатi переробки яких отримуються продукти переробки (крiм залишкiв i вiдходiв, зазначених у статтi 157 Митного кодексу України) за кодами згiдно з УКТЗЕД, що визначенi у статтi 1 Закону України "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
22, 24, 27, 29, 38, 87 Пiдакцизнi товари у випадку, коли пiд час здiйснення їх переробки шляхом простих операцiй (змiшування, монтаж, демонтаж) отримуються продукти переробки та/або вiдходи, якi є непiдакцизними товарами
2716 00 00 00 Електроенергiя
 
(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.01.2020р. N 47)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 березня 2013 р. N 295

ПЕРЕЛIК
актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882 "Про призупинення приймання та переробки давальницької сировини для виробництва спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв та про порядок обкладання їх акцизним збором".

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 червня 1997 р. N 642 "Про впорядкування вивезення на давальницьких умовах вiдходiв та шламiв металiв платинової групи" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 27, с. 99).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 липня 1997 р. N 667 "Про внесення змiн до пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 27, с. 143).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 1997 р. N 1181 "Про встановлення термiнiв виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення труб".

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1998 р. N 308 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 11, ст. 410).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 1998 р. N 931 "Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 25, ст. 921).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1998 р. N 1123 "Про встановлення термiнiв здiйснення операцiй з хутровою давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 29, ст. 1098).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 листопада 1998 р. N 1774 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною, пов'язаних з вирощуванням насiння першого поколiння гiбридiв кукурудзи i доведенням його до посiвних кондицiй" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 45, ст. 1670).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1999 р. N 109 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення мiдних катодiв, мiдної та алюмiнiєвої катанки" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 5, ст. 163).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 1999 р. N 292 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення комплексу з обробки листа трубної заготiвки" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 9, ст. 336).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1999 р. N 866 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 21, ст. 950).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 1999 р. N 893 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 21, ст. 969).

     13. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 911 "Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення срiбних заготовок для монет" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 21, ст. 971).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 1999 р. N 2345 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення частин ливарних машин" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 51, ст. 2544).

     15. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2000 р. N 629 "Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення верстатiв токарних металорiзальних" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 15, ст. 615).

     16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2000 р. N 721 "Про встановлення термiнiв виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення труб" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 18, ст. 737).

     17. Пункти 4, 10, 14, 16, 18, 21 - 23 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2270).

     18. Пункт 8 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1925).

     19. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. N 1099 "Про заборону ввезення на митну територiю України спирту етилового неденатурованого українського походження та реалiзацiї готової продукцiї за операцiями з давальницькою сировиною" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 34, ст. 2266).

     20. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2004 р. N 632 "Про встановлення строку виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт для деяких видiв верстатiв на митнiй територiї України".

     21. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2004 р. N 653 "Про встановлення строку виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт для деяких видiв авiацiйного обладнання за межами митної територiї України".

     22. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2004 р. N 712 "Про встановлення строку виконання операцiй з ремонту та будiвництва (складання) залiзничних пасажирських вагонiв" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 51, ст. 3365).

     23. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2004 р. N 880 "Про встановлення строку виконання операцiй з ремонту лiтакiв типу ЯК, IЛ та ТУ за межами митної територiї України".

     24. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 2004 р. N 974 "Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2004 р. N 880".

     25. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 квiтня 2005 р. N 111 "Про встановлення строку переробки товарiв на митнiй територiї України, необхiдних для виконання робiт з ремонту i вiдновлення газотурбiнних агрегатiв та їх складових частин" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 16, ст. 849).

     26. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2005 р. N 127 "Про встановлення строку виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт для деяких металообробних верстатiв за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 17, ст. 910).

     27. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2005 р. N 276 "Про встановлення строку виконання операцiй з переробки та ремонту авiацiйних двигунiв, газотурбiнних приводiв та електростанцiй, редукторiв та їх складових частин на митнiй територiї України та за її межами" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 30, ст. 1833).

     28. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2005 р. N 507 "Про доповнення розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2005 р. N 276" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 49, ст. 3081).

     29. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 грудня 2005 р. N 1242 "Про встановлення строку виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення феронiкелю" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 52, ст. 3285).

     30. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 грудня 2005 р. N 547 "Про встановлення строку переробки товарiв на митнiй територiї України, необхiдних для виконання робiт з ремонту i вiдновлення навiгацiйних комплексiв та їх складових частин" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 52, ст. 3344).

     31. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 2006 р. N 6 "Про встановлення строку переробки на митнiй територiї України товарiв, необхiдних для виконання робiт з ремонту i вiдновлення газотурбiнного агрегату та його складових частин" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 1 - 2, ст. 50).

     32. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2006 р. N 26 "Про застосування простого векселя за окремими товарними позицiями у разi здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 4, ст. 172).

     33. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 сiчня 2006 р. N 32 "Про встановлення строку виконання операцiй з переробки та ремонту лiтакiв Ан i Як та вертольотiв Ка i Мi усiх модифiкацiй на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 4, ст. 176).

     34. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 2006 р. N 57 "Про встановлення строку виконання на митнiй територiї України ремонтно-вiдновлювальних робiт для деяких видiв тягового рухомого складу залiзниць та його частин, силових установок i частин до них" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 5, ст. 243).

     35. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2006 р. N 125 "Про встановлення строку виконання робiт з ремонту та вiдновлення верстатiв та їх вузлiв за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 10, ст. 638).

     36. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 2006 р. N 277 "Про внесення змiн до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2004 р. N 712" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 20, ст. 1492).

     37. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 2006 р. N 386 "Про встановлення строку виконання операцiй з ремонту дизельно-електричних кранiв на пневмоколiсному ходу" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 27, ст. 1973).

     38. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 липня 2006 р. N 394 "Про встановлення строку виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт для турбореактивних, турбогвинтових двигунiв та iнших газових турбiн за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 28, ст. 2034).

     39. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2006 р. N 454 "Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 липня 2006 р. N 394" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 31, ст. 2243).

     40. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 2006 р. N 560 "Про встановлення строку виконання робiт з ремонту та вiдновлення спецiальних поздовжньо-фрезерних верстатiв за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 46, ст. 3090).

     41. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 р. N 624 "Про встановлення строку виконання операцiй з ремонту бронетранспортерiв на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 51, ст. 3420).

     42. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2007 р. N 74 "Про встановлення строку виконання операцiй з капiтального ремонту муфто- i трубонарiзних верстатiв за межами митної територiї України".

     43. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2007 р. N 105 "Про встановлення строку виконання робiт з ремонту та вiдновлення верстатiв за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 24, ст. 994).

     44. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2007 р. N 685 "Про встановлення строку виконання на митнiй територiї України операцiй з переробки товарiв для виготовлення комплектiв проводiв, що використовуються в автомобiлях".

     45. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2007 р. N 1034 "Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2005 р. N 276" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 89, ст. 3283).

     46. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2007 р. N 1052 "Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 2006 р. N 57" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 91, ст. 3340).

     47. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 березня 2008 р. N 452 "Про встановлення строку виконання операцiй з переробки опорних валкiв на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 22, ст. 641).

     48. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 2008 р. N 558 "Про внесення змiн до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2007 р. N 105" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 27, ст. 860).

     49. Пункти 2, 4, 5 - 7 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 квiтня 2008 р. N 386 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 31, ст. 995).

     50. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 квiтня 2008 р. N 636 "Про встановлення строку виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення стацiонарних бурових агрегатiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 31, ст. 1005).

     51. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 травня 2008 р. N 779 "Про встановлення строку виконання за межами митної територiї України робiт з ремонту та вiдновлення головних редукторiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 39, ст. 1306).

     52. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2008 р. N 868 "Про встановлення строку виконання робiт з ремонту та модернiзацiї компресорного обладнання за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 47, ст. 1544).

     53. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2008 р. N 881 "Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2004 р. N 653" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 47, ст. 1546).

     54. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 1142 "Про встановлення строку переробки авiацiйних агрегатiв, обладнання та їх складових частин на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 65, ст. 2198).

     55. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2008 р. N 1177 "Про встановлення строку переробки на митнiй територiї України радiолокацiйних станцiй i запасних та складових частин до них" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 68, ст. 2288).

     56. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. N 969 "Про заборону ввезення на митну територiю України як давальницької сировини одягу та iнших виробiв, що використовувалися" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 86, ст. 2882).

     57. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 грудня 2008 р. N 1078 "Питання ввезення на митну територiю України як давальницької сировини товарiв групи 02 згiдно з УКТЗЕД" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 95, ст. 3144).

     58. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2008 р. N 1520 "Про внесення змiни до перелiку окремих товарних позицiй, сплата за якими ввiзного мита, податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) пiдприємствами у разi здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах проводиться з видачею вiдповiдному органовi державної податкової служби простого векселя" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 95, ст. 3145).

     59. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 2009 р. N 335 "Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2005 р. N 276" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 26, ст. 875).

     60. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. N 830 "Про доповнення пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2008 р. N 868" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 55, ст. 1918).

     61. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 882 "Про внесення змiни до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 1142" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2095).

     62. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 883 "Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 сiчня 2006 р. N 32" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2096).

     63. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 вересня 2009 р. N 1196 "Про доповнення додатка до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2006 р. N 26" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 79, ст. 2692).

     64. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 2009 р. N 1452 "Про встановлення строку переробки авiацiйних агрегатiв та їх складових частин на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 94, ст. 3222).

     65. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 2009 р. N 1459 "Про доповнення додатка до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2006 р. N 26" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 95, ст. 3284).

     66. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 сiчня 2010 р. N 87 "Про внесення змiни до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2007 р. N 105" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 3, ст. 112).

     67. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2010 р. N 1466 "Про встановлення строку виконання робiт з ремонту стiнок кристалiзаторiв машини безперервного лиття заготiвок за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 56, ст. 1906).

     68. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 вересня 2010 р. N 803 "Про здiйснення операцiй, пов'язаних з переробкою давальницької сировини на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 67, ст. 2417).

     69. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 жовтня 2010 р. N 2083 "Про встановлення строку виконання робiт з ремонту напiвпричепiв-цистерн для транспортування крiогенних продуктiв (скраплених газiв) за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 87, ст. 3078).

     70. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 листопада 2010 р. N 2084 "Про встановлення строку виконання робiт з капiтального ремонту машин рейкозварювальних К 924 на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 87, ст. 3079).

     71. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 грудня 2010 р. N 2233 "Про встановлення строку виконання операцiй з капiтального ремонту машин колiйних самохiдних рейкозварювальних ПРСМ-3 на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 96, ст. 3412).

     72. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 сiчня 2011 р. N 56 "Про встановлення строку виконання операцiй з капiтального ремонту верстатiв круглошлiфувальних 3 М 195 на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 6, ст. 287).

     73. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 2011 р. N 200 "Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2006 р. N 125" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 20, ст. 854).

     74. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 квiтня 2011 р. N 281 "Про встановлення строку виконання операцiй з виготовлення заготовок колiн головних циркулярних трубопроводiв на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 26, ст. 1088).

     75. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2011 р. N 339 "Про встановлення строку виконання операцiй з капiтального ремонту сепараторiв Alfa Laval SRPX-417 за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 30, ст. 1313).

     76. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2011 р. N 524 "Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2005 р. N 276" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 45, ст. 1871).

     77. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 2011 р. N 722 "Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2007 р. N 685" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 57, ст. 2306).

     78. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 2011 р. N 1192 "Про внесення змiн у додаток до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2006 р. N 26" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 92, ст. 3345).

     79. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2012 р. N 37 "Про встановлення строку виконання робiт з ремонту та вiдновлення спецiальних обточувальних верстатiв на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 5, ст. 184).

     80. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2012 р. N 41 "Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2006 р. N 125" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 5, ст. 186).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.