Документ скасований: Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 березня 1998 р. N 308


Про внесення змiн i доповнень
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 1 серпня 1996 р. N 882

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести такi змiни i доповнення до пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882 "Про призупинення приймання та переробки давальницької сировини для виробництва спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв та про порядок обкладання їх акцизним збором" (у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 липня 1997 р. N 667):

     1) абзаци третiй i четвертий викласти у такiй редакцiї:

"Вiдвантаження на експорт спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв, виготовлених iз давальницької сировини, як резидентами, так i нерезидентами, здiйснюється усiма видами транспорту за умови надання фiнансових гарантiй митним органам щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення згiдно з правилами, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок розрахунку сум фiнансових гарантiй, що надаються митним органам, визначається Державною митною службою";

     2) доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змiсту:

"Вiдвантаження на експорт спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв, виготовлених iз давальницької сировини, також може здiйснюватися автомобiльним транспортом iз застосуванням охорони i супроводження цiєї продукцiї митними органами iз залученням у разi потреби пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ та податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий i сьомий вважати вiдповiдно абзацами шостим, сьомим i восьмим;

     3) в абзацi сьомому цифри i слова "1 жовтня 1997 року" замiнити цифрами i словами "1 липня 1998 року".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

   

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.