Документ скасований: Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 1 серпня 1996 р. N 882


Про призупинення приймання та переробки давальницької сировини для виробництва спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв та про порядок обкладання їх акцизним збором

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами КМ
вiд 2 липня 1997 року N 667,
вiд 17 березня 1998 року N 308,
вiд 20 травня 1999 року N 866,
вiд 25 травня 1999 року N 893


     У зв'язку iз зверненням Кабiнету Мiнiстрiв України до Верховної Ради України та з метою впорядкування виробництва спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв та забезпечення надходження коштiв до державного бюджету Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Призупинити починаючи з 1 серпня 1996 р. приймання та переробку на давальницьких умовах сировини для виробництва спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв вiд замовникiв незалежно вiд форм власностi.

     2. Заборонити використання спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв для розрахункiв за товарообмiнними (бартерними) та iншими угодами, якi не передбачають розрахунки в грошовiй формi, включаючи розрахунки iз застосуванням векселiв, у тому числi казначейських.

(пункт 2 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.99 р. N 866)

     3. Встановити, що продукцiя, виготовлена з давальницької сировини до 1 серпня 1996 р., реалiзується на внутрiшньому ринку виконавцями за договорами комiсiї, укладеними з власниками зазначеної продукцiї.

     Вiдвантаження на експорт спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв, виготовлених з давальницької сировини резидентiв, здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, що мають на це вiдповiднi лiцензiї, i за умови надходження валютних коштiв на валютний рахунок замовника.

     Вiдвантаження на експорт спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв, виготовлених iз давальницької сировини, як резидентами, так i нерезидентами, здiйснюється усiма видами транспорту за умови надання фiнансових гарантiй митним органам щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення згiдно з правилами, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац 3 пункту 3 змiнено згiдно з постановою КМ N 308 вiд 17.03.98 р.)

     Порядок розрахунку сум фiнансових гарантiй, що надаються митним органам, визначається Державною митною службою.

(абзац 4 пункту 3 змiнено згiдно з
постановою КМ N 308 вiд 17.03.98 р.)

     Вiдвантаження на експорт спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв, виготовлених iз давальницької сировини, також може здiйснюватися автомобiльним транспортом iз застосуванням охорони i супроводження цiєї продукцiї митними органами iз залученням у разi потреби пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ та податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 3 доповнено новим абзацом 5 згiдно зпостановою КМ N 308 вiд 17.03.98 р.)
(У зв'язку з цим абзаци 5, 6 i 7 вважати вiдповiдно абзацами 6, 7 i 8.)

     Дозволити українським виконавцям оформлення вантажної митної декларацiї на залишки давальницької сировини для виготовлення спирту та алкогольних напоїв, пiдтвердженi актами iнвентаризацiйних комiсiй станом на 10 серпня 1996 р., закупленої нерезидентами на територiї України за валюту, без фактичного її ввезення.

     Розрахунки iз замовниками завершити до 1 грудня 1999 року. До цього термiну продовжити термiн дiї векселiв, оформлених за операцiями з давальницькою сировиною. Зарахувати суми сплачених пiдприємствами санкцiй за прострочення погашення пiсля 1 серпня 1996 р. векселiв, оформлених за розрахунками з iноземними замовниками на виробництво спирту, горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв на давальницьких умовах, в рахунок обов'язкових платежiв, що пiдлягають сплатi цими пiдприємствами до бюджету.

(абзац сьомий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України: вiд 17.03.98 р. N 308,
вiд 25.05.99 року N 893)

     Не отриманi замовниками у визначений термiн спирт, горiлка та лiкеро-горiлчанi вироби i давальницька сировина, закуплена в Українi за валюту, реалiзуються виконавцями за цiнами, що склалися на момент їх реалiзацiї. Кошти вiд реалiзацiї продукцiї та сировини зараховуються на окремi рахунки виконавцiв i використовуються лише для розрахункiв iз замовниками.

(пункт 3 змiнено згiдно з постановою КМ N 667 вiд 02.07.97 р.)

     Термiн розрахункiв, визначений в абзацi сьомому цього пункту, є остаточним i продовженню не пiдлягає.

(пункт 3 доповнено абзацом дев'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.99 р. N 893)

     4. Державному комiтетовi по харчовiй промисловостi, Головнiй державнiй податковiй iнспекцiї, Мiнiстерству сiльського господарства i продовольства, Державному комiтетовi з медичної та мiкробiологiчної промисловостi, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй i Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям забезпечити проведення iнвентаризацiї залишкiв давальницької сировини замовникiв на 10 серпня 1996 р. та за її результатами у тижневий термiн подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України узгодженi пропозицiї щодо використання виявлених залишкiв.

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.