Документ скасований: Постанова КМУ № 1236 від 27.12.2010

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 1 жовтня 1997 р N 1104


Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
N 1076 вiд 13.07.98
N 1336  вiд 25.08.98
N 1123 вiд 26.06.99
N 1189 вiд 05.07.99
N 1730 вiд 22.11.2000
N 1384 вiд 24.10.2001
N 21 вiд 10.01.2002
N 128 вiд 14.02.2002
N 1493 вiд 11.10.2002
N 500 вiд 07.04.2003
N 678 вiд 12.05.2003
N 1100 вiд 25.08.2004,
N 1470 вiд 29.10.2004,
N 143 вiд 23.02.2005,
N 395 вiд 26.05.2005,
N 1203 вiд 15.12.2005,
вiд 19 квiтня 2006 року N 535,
вiд 9 червня 2006 року N 816,
вiд 30 серпня 2007 року N 1077,
вiд 21 листопада 2007 року N 1344

     На виконання пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України, що додається.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня введення в дiю Закону України "Про податок на додану вартiсть".

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 жовтня 1997 р. N 1104

ПОРЯДОК
випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України

(У назвi та текстi Порядку слова "ввезення (пересилання)" в усiх вiдмiнках замiнено словом "iмпорт" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "ввезенi (iмпортованi)", "ввезений (пересланий)", "ввезенi" в усiх вiдмiнках i формах числа замiнено словом "iмпортований" у вiдповiдному вiдмiнку i формi числа згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 року N 395)

I. Загальнi положення

     1. Цим Порядком, розробленим вiдповiдно до пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (далi - Закон), встановлюються єдинi правила випуску, обiгу, облiку та погашення векселiв, якi випускаються (далi - видаються) платниками податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України на суму податкового зобов'язання.

     Дiя цього Порядку поширюється на iмпортованi товари, оформлення вантажної митної декларацiї (за винятком тимчасової чи неповної, перiодичної чи попередньої декларацiї) щодо яких проводиться з дня набрання чинностi Законом незалежно вiд дати укладення договорiв (контрактiв), вiдповiдно до яких здiйснюється їх iмпорт, та дати перетину державного кордону України.

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     Стосовно готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини резидента, яка до 1 сiчня 1999 р. повертається (ввозиться) на митну територiю України, за умови, що за договорами з переробки сировини було проведено фактичнi витрати до 1 жовтня 1997 р., або якщо таку давальницьку сировину повнiстю або частково було вивезено за межi митної територiї України до 1 жовтня 1997 р., та стосовно операцiй з ввезення давальницької сировини на митну територiю України до приведення законодавчих актiв України з питань оподаткування давальницької сировини у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про податок на додану вартiсть" порядок сплати податку на додану вартiсть визначається Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

(Пункт 1 доповнено абзацом третiм згiдно з Постановою КМ N 1076 вiд 13.07.98)

     2. У цьому Порядку наведенi нижче термiни мають таке значення:

     податковий вексель - це письмове безумовне грошове зобов'язання платника податку сплатити до бюджету вiдповiдну суму коштiв у порядку та термiни, визначенi Законом, яке пiдтверджене комерцiйним банком шляхом авалю та видається платником на вiдстрочення сплати податку на додану вартiсть, що справляється у разi iмпорту товарiв на митну територiю України;

(абзац другий пункту 2 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     аваль - вексельне поручительство, згiдно з яким комерцiйний банк бере на себе вiдповiдальнiсть за оплату податкового векселя перед векселедержателем i яке оформляється гарантiйним написом банку на векселi чи на спецiальному додатковому аркушi (алонж) окремо для кожного окремого примiрника кожного векселя. Забороняється оформлення авалю одним документом бiльше нiж на один вексель.

     3. Зобов'язання щодо сплати податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України виникають у день оформлення вантажної митної декларацiї (за винятком тимчасової чи неповної, перiодичної чи попередньої декларацiї), але сплату можна вiдстрочити шляхом видачi податкового векселя.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     4. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка вiдповiдає всiм наведеним нижче вимогам:

     є платником податку на додану вартiсть вiдповiдно до вимог статтi 2 Закону, якщо ранiше такий платник податку чи пов'язанi з ним особи, якi є або були платниками податку на додану вартiсть, не здiйснювали погашення податкових векселiв у спосiб, не передбачений пунктом 19 цього Порядку;

(абзац другий пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.11.2007р. N 1344)

     зареєстрована як платник податку на додану вартiсть згiдно iз статтею 9 Закону та внесена до реєстру платникiв податку на додану вартiсть;

     має iндивiдуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку на додану вартiсть;

     абзац п'ятий пункту 4 виключено

(абзац п'ятий пункту 4 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)
Пункт 4 доповнено абзацом п'ятим згiдно з Постановою КМ N 21 вiд 10.01.2002

     не має на момент митного оформлення товарiв податкових векселiв, не погашених у строк.

(пункт 4 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.08.2007 р. N 1077)

     абзац шостий пункту 4 виключено

(абзац шостий пункту 4 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)
Пункт 4 доповнено абзацом шостим згiдно з Постановою КМ N 21 вiд 10.01.2002

     Особи, якi не вiдповiдають хоча б однiй з вимог цього пункту, сплачують податок на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України в установленому порядку без видачi податкового векселя.

Абзац восьмий пункту 4 виключено

(абзац восьмий пункту 4 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)
(пункт 4 доповнено абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.02.2002 р. N 128)

     Абзац дев'ятий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом дев'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.10.2004 р. N 1470, абзац дев'ятий пункту 4 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.02.2005 р. N 143)

     5. Дiя цього Порядку не поширюється на операцiї з iмпорту на митну територiю України пiдакцизних товарiв та товарiв, якi належать до товарних груп 1 - 24 УКТЗЕД, а також на операцiї з iмпорту на митну територiю України будь-яких товарiв, що здiйснюються особами, якi були зареєстрованi як платники цього податку менше нiж за дванадцять календарних мiсяцiв до мiсяця, в якому здiйснюється такий iмпорт, чи тими, якi є суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, що передбачають сплату цього податку за ставками iншими, нiж встановленi пунктами 6.1 статтi 6 та 81.2 статтi 81 Закону.

(абзац перший пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.98 р. N 1076, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2000 р. N 1730, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002 р. N 1493, вiд 12.05.2003 р. N 678, вiд 25.08.2004 р. N 1100, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     Абзац другий пункту 5 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2000 р. N 1730)

     Сума податку на додану вартiсть за iмпортованими пiдакцизними товарами та товарами, якi належать до товарних груп 1 - 24 УКТЗЕД, а також за операцiями з iмпорту на митну територiю України будь-яких товарiв, що здiйснюються особами, якi були зареєстрованi як платники цього податку менше нiж за дванадцять календарних мiсяцiв до мiсяця, в якому здiйснюється такий iмпорт, чи тими, якi є суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, що передбачають сплату цього податку за ставками iншими, нiж встановленi пунктами 6.1 статтi 6 та 81.2 статтi 81 Закону, пiдлягає сплатi пiд час митного оформлення в установленому порядку.

(абзац третiй пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002 р. N 1493, вiд 12.05.2003 р. N 678, в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     Абзац четвертий пункту 5 виключено

(пункт 5 доповнено новими абзацами другим - четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.98 р. N 1076, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим, абзац четвертий пункту 5 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     Виданий податковий вексель не пiдлягає передачi шляхом iндосаменту.

     Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися iншим особам, незалежно вiд їх взаємовiдносин з векселедавцем.

     За користування податковим векселем не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     Протест податкового векселя не здiйснюється, сума, зазначена у непогашеному векселi, розглядається як податкова заборгованiсть, яка погашається у порядку, передбаченому законодавством для погашення податкового боргу.

(пункт 5 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

II. Видача податкових векселiв

     6. Видача податкового векселя здiйснюється за бажанням платника податку на додану вартiсть. Векселедержателем є державна податкова адмiнiстрацiя (iнспекцiя) за мiсцем реєстрацiї векселедавця як платника податку на додану вартiсть.

Пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1336 вiд 25.08.98

     7. Податковий вексель складається на суму податкового зобов'язання, тобто на суму податку на додану вартiсть, яка нарахована i має бути сплачена при iмпортi товарiв на митну територiю України. Вартiсть товарiв для цiлей визначення суми податку, належної до сплати, визначається вiдповiдно до пункту 4.3 Закону.

     При митному оформленнi iмпортованого на митну територiю України товару сума податкового зобов'язання за однiєю вантажною митною декларацiєю не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання, нарахованого за вантажною митною декларацiєю (за винятком тимчасової чи неповної, перiодичної чи попередньої декларацiї), i окремо для кожної вантажної митної декларацiї.

(абзац другий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     Якщо митна вартiсть однiєї партiї товарiв перевищує 80 млн. гривень, на повну суму податкового зобов'язання, нараховану за однiєю вантажною митною декларацiєю, може надаватися кiлька податкових векселiв.

(пункт 7 доповнено абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2006 р. N 816)

     8. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 30 днiв, включаючи дату його видачi. У разi iмпорту на митну територiю України товарiв для окремих видiв дiяльностi, якi мають сезонний характер або здiйснюються з використанням довгострокових договорiв, може видаватися податковий вексель на суму податку на додану вартiсть з бiльш довгим строком погашення. Перелiк таких товарiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.06.99 р. N 1123, вiд 22.11.2000 р. N 1730)

     Абзац другий пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1100, абзац другий пункту 8 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     абзац третiй пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1100, абзац третiй пункту 8 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     абзац четвертий пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1100, абзац четвертий пункту 8 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     абзац п'ятий пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1100, абзац п'ятий пункту 8 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     абзац шостий пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1100, абзац шостий пункту 8 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     абзац сьомий пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1100, абзац сьомий пункту 8 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     абзац восьмий пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 р. N 1100, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом дев'ятим, абзац восьмий пункту 8 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     У разi iмпорту на митну територiю України товарiв, якi були придбанi для провадження дiяльностi, пов'язаної з використанням довгострокових договорiв з метою реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у рамках мiжнародних договорiв України з мiжнародними фiнансовими органiзацiями (далi - iнвестицiйнi проекти МФО), та оплаченi в повному обсязi за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй, може видаватися податковий вексель iз строком погашення до кiнця поточного бюджетного року. Перелiк iнвестицiйних проектiв МФО, в рамках яких може видаватися податковий вексель iз строком погашення до кiнця поточного бюджетного року, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдтвердження належностi товарiв до одного iз згаданих iнвестицiйних проектiв МФО здiйснюється Мiнфiном.

Пункт 8 доповнено абзацом згiдно з Постановою КМ N 1384 вiд 24.10.2001

     Платник податку, що виконує проект технологiчного парку згiдно iз Законом України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв", при iмпортi нових устаткування, обладнання, комплектувальних виробiв подає органу митного контролю податковий вексель iз строком погашення на 720 календарний день, а при iмпортi матерiалiв, якi не виробляються в Українi, - податковий вексель на суму податкового зобов'язання iз строком погашення на 180 календарний день з дня подання векселя органу митного контролю.

(пункт 8 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.2006 р. N 535)

     9. Видача податкового векселя здiйснюється пiд час проведення митного оформлення iмпортованих на митну територiю України товарiв у строк, встановлений для сплати податку на додану вартiсть.

     10. Податковий вексель складається у трьох примiрниках:

     виключно на вексельному бланку, що видається банком;

(абзац другий пункту 10 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     у грошовiй одиницi України, перерахованiй за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України на дату виникнення податкових зобов'язань.

     Для здiйснення контролю за видачею, оплатою та погашенням векселiв як з боку митних органiв, так i з боку державних податкових адмiнiстрацiй (iнспекцiй) визначаються такi особливостi оформлення податкового векселя:

(абзац четвертий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.1998 р. N 1336)

     перший примiрник податкового векселя - це оригiнал вексельного бланка, придбаного платником в установi банку;

     другий i третiй примiрники податкового векселя - це ксерокопiї оригiналу вексельного бланка (неоформленого першого примiрника), якi мають однаковий з першим примiрником номер вексельного бланка;

     усi необхiднi записи в кожному примiрнику податкового векселя (в тому числi про забезпечення його шляхом авалю) виконуються окремо, ксерокопiюванню не пiдлягають, повиннi бути тотожними (за винятком порядкового номера примiрника, тобто перший примiрник векселя, другий примiрник векселя, третiй примiрник векселя).

     В органi митного контролю, який здiйснює митне оформлення iмпортованих на митну територiю України товарiв, залишається другий примiрник векселя. Перший примiрник векселя надсилається (передається) цим органом митного контролю не пiзнiше нiж на третiй день вiд дати видачi векселя державної податкової адмiнiстрацiї (iнспекцiї), в якiй особа зареєстрована як платник податку на додану вартiсть.

(абзац восьмий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.1998 р. N 1336)

     Третiй примiрник векселя залишається у платника податку, який його видав.

Пункт 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 1076 вiд 13.07.98, N 1336 вiд 25.08.98

     11. Податковий вексель є податковим звiтним документом i пiдлягає облiку та зберiганню за правилами i в строки, встановленi для первинних бухгалтерських документiв.

III. Забезпечення податкових векселiв

     12. Податковi векселi в обов'язковому порядку пiдлягають забезпеченню (пiдтвердженню) комерцiйними банками шляхом авалю.

     13. Пункт 13 виключено

(абзац перший пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.98 р. N 1076, вiд 25.08.98 р. N 1336, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

IV. Роздiл IV виключено

(виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

V. Погашення податкових векселiв

     18. Пункт 18 виключено

(пункт 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 р. N 1336, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     19. Якщо термiн погашення податкового векселя настає до закiнчення термiну подання податкової декларацiї до органу державної податкової служби за звiтний (податковий) перiод, в якому вiн був поданий органовi митного контролю, платник податку не включає суму зобов'язань за векселем до складу податкових зобов'язань та погашає вексель шляхом перерахування коштiв до бюджету. При цьому платник податку має право на включення перерахованої суми зобов'язань за векселем до складу податкового кредиту у звiтному (податковому) перiодi, в якому проведене таке перерахування.

     Якщо термiн погашення податкового векселя настає пiсля закiнчення термiну подання податкової декларацiї до органу державної податкової служби за звiтний (податковий) перiод, в якому вiн був поданий органовi митного контролю, платник податку включає суму зобов'язань за векселем до складу податкових зобов'язань у звiтному (податковому) перiодi, в якому вiн був поданий органовi митного контролю. При цьому платник податку має право на включення суми зобов'язань за векселем до складу податкового кредиту у наступному звiтному (податковому) перiодi за умови погашення суми податкових зобов'язань шляхом перерахування коштiв до бюджету.

     Якщо платнику податку на дату подання податкового векселя органовi митного контролю органом державної податкової служби пiдтверджено суму бюджетного вiдшкодування, яка дорiвнює або бiльша вiд суми зобов'язання за векселем, платник податку має право включити суму зобов'язань за векселем до складу податкових зобов'язань за звiтний (податковий) перiод, в якому вiн був поданий органовi митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а платник податку має право на включення суми зобов'язань за векселем до складу податкового кредиту у наступному звiтному (податковому) перiодi.

     Сума податку на додану вартiсть, зазначена в податковому векселi, вiдображається в податковiй декларацiї окремим рядком.

     Платник податку може за самостiйним рiшенням достроково погасити податковий вексель шляхом перерахування коштiв до бюджету або залiку суми бюджетного вiдшкодування, пiдтвердженого органом державної податкової служби, згiдно з поданою ним письмовою заявою.

     Комерцiйнi банки зобов'язанi оплатити податковий вексель у разi його непогашення платником у строк.

     До податкової декларацiї платник податку додає перелiк та копiї погашених у звiтному (податковому) перiодi, за який подається декларацiя, податкових векселiв, суму зобов'язань за якими вiдповiдно сплачено чи включено до податкових зобов'язань за цей звiтний перiод.

     Не вважається таким, що погашений, податковий вексель, погашення якого здiйснюється у спосiб, не передбачений зазначеним пунктом.

(пункт 19 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.11.2007р. N 1344)
(пункт 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.98 р.N 1076, в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395, вiд 15.12.2005 р. N 1203)

     20. Сума податку на додану вартiсть, зазначена в податковому векселi, включається у визначених Законом випадках до суми податкового кредиту платника податку, який видав цей вексель, i вiдображається в податковiй декларацiї окремим рядком.

(абзац перший пункту 20 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.12.2005 р. N 1203)

     Абзац другий пункту 20 виключено

(Пункт 20 доповнено абзацом другим згiдно Постановою КМ N 1076 вiд 13.07.98, абзац другий пункту 20 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.12.2005 р. N 1203)

     Зазначена сума не включається до суми податкового кредиту платника податку повнiстю або частково, якщо Законом встановлено обмеження щодо врахування її при визначеннi податкового кредиту, у таких випадках:

     iмпортований на митну територiю України товар використовується для виготовлення продукцiї (робiт, послуг), якi не є об'єктом оподаткування або якi звiльнено вiд оподаткування;

(абзац четвертий пункту 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     iмпортованi на митну територiю України товари частково використовуються для виготовлення оподатковуваної продукцiї, а частково - нi (пiдпункт 7.4.3 Закону);

     iмпортований на митну територiю України товар не використовується у межах господарської дiяльностi платника податку.

(абзац шостий пункту 20 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     201. У разi наявностi податкового боргу за податковими декларацiями, до яких включено податковi зобов'язання, визначенi у податкових векселях, стягнення такого податкового боргу проводиться вiдповiдно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

(Порядок доповнено пунктом 201 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     202. Погашення податкових векселiв, виданих у 2004 роцi для пiдприємств суднобудiвної промисловостi, визначених вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", пiдприємств з виготовлення боєприпасiв, їх елементiв та виробiв спецхiмiї, пiдприємств з виробництва броньованих бойових машин, пiдприємств концерну "Бронетехнiка України", пiдприємств лiтакобудiвної промисловостi, визначених статтею 2 Закону України "Про державну пiдтримку лiтакобудiвної промисловостi в Українi", суб'єктiв, якi здiйснюють операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, внесеними до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, здiйснюється шляхом включення суми, зазначеної у податковому векселi, до суми податкових зобов'язань платника податку в податковому перiодi, на який припадає останнiй календарний день дворiчного термiну з дня надання такого податкового векселя органу митного контролю.

(Порядок доповнено пунктом 202 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

VI. Облiк податкових векселiв

     21. Облiк податкових векселiв здiйснюється органами митного контролю та державними податковими адмiнiстрацiями (iнспекцiями).

Пункт 21 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1336 вiд 25.08.98

     22. Облiк податкових векселiв органами митного контролю ведеться в порядку, встановленому Держмитслужбою.

     23. Державна податкова адмiнiстрацiя (iнспекцiя) за мiсцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, веде облiк векселiв у журналi за формою згiдно з додатком N 3 до цього Порядку. Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скрiплений гербовою печаткою державної податкової адмiнiстрацiї (iнспекцiї).

(абзац перший пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 р. N 1336)

     Податковий вексель, отриманий вiд органу митного контролю, реєструється в журналi вхiдної кореспонденцiї i в журналi облiку податкових векселiв у день його отримання.

     На отриманому векселi ставиться номер, пiд яким вексель зареєстровано в журналi вхiдної кореспонденцiї, номер, пiд яким вексель зареєстровано в журналi облiку податкових векселiв, та робиться запис "Взято на облiк".

     У журналi зазначається дата оформлення векселя, дата, коли вексель має бути погашений, ставиться вiдмiтка про погашення векселя.

(абзац четвертий пункту 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

     24. Облiк податкових векселiв платником податку ведеться вiдповiдно до порядку бухгалтерського облiку податку на додану вартiсть, встановленого Мiнфiном.

     25. Контроль облiку податкових векселiв здiйснюють органи державної податкової служби на пiдставi даних, одержаних вiд органiв митного контролю, податкових декларацiй та платiжних документiв на сплату сум податку на додану вартiсть за оплаченими векселями.

(пункт 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 р. N 1336)

VII. Роздiл VII виключено

(Порядок доповнено роздiлом VII згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.99 р. N 1189, у зв'язку з цим роздiл VII вважати роздiлом VIII, а пункт 26 - пунктом 27, роздiл VII виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

VIII. Вiдповiдальнiсть платникiв податку

     27. Порушення платниками податку вимог пунктiв 19 та 20 цього Порядку тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену статтею 11 Закону України "Про державну податкову службу в Українi".

 

Додаток N 1
до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України

ДОВIДКА
про вiдповiднiсть статусу iмпортера вимогам абзацу п'ятого пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартiсть"

Додаток N 1 виключено

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 р. N 1336, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.05.2005 р. N 395)

 

Додаток N 2
до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України

ЖУРНАЛ
видачi довiдок про вiдповiднiсть статусу iмпортера вимогам абзацу п'ятого пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартiсть"

Додаток N 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 року N 395)

 

Додаток N 3
до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України

ЖУРНАЛ
облiку податкових векселiв

Номер реєстрацiї векселя в державнiй податковiй iнспекцiї Дата реєстрацiї векселя в державнiй податковiй адмiнiстрацiї Номер реєстрацiї векселя в журналi вхiдної кореспонденцiї Номер i дата вантажної митної декларацiї Сума податку на додану вартiсть, на оплату якої видано вексель, у гривнях Дата видачi векселя Строк платежу за векселем Вiдмiтка про оплату векселя (дата списання суми векселя з рахунка платника або з рахунка банкуавалiста) Вiдмiтка про погашення векселя (звiтний (податковий) перiод, у якому суму векселя включено до податкової декларацiї)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Додаток N 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1336 вiд 25.08.98
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.