Документ скасований: Постанова КМУ № 1236 від 27.12.2010

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 22 листопада 2000 р. N 1730


Деякi питання випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 сiчня 2001 року N 42,
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк товарiв для окремих видiв дiяльностi, якi мають сезонний характер або здiйснюються з використанням довгострокових договорiв, при ввезеннi (пересиланнi) яких на митну територiю України може видаватися податковий вексель на суму податку на додану вартiсть iз строком погашення до 90 днiв, згiдно з додатком.

     2. Внести до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 1997 р. N1104 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 41, с. 26; 1998 р., N 28, ст. 1050, N 34, ст. 1277; 1999 р., N 27, ст. 1330), такi змiни:

     1) у пунктi 5:

     абзац перший викласти у такiй редакцiї:

     "5. Дiя цього Порядку не поширюється на операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України пiдакцизних товарiв (крiм тютюнової сировини) та товарiв, якi вiдносяться до товарних груп 1-24 Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв";

     абзац другий виключити;

     2) друге речення пункту 8 викласти у такiй редакцiї: "У разi ввезення (пересилання) на митну територiю України товарiв для окремих видiв дiяльностi, якi мають сезонний характер або здiйснюються з використанням довгострокових договорiв, може видаватися податковий вексель на суму податку на додану вартiсть з бiльш довгим строком погашення. Перелiк таких товарiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 червня 1999 р. N 1123 "Про внесення доповнення до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 26, ст. 1234).

     4. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 27

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 листопада 2000 р. N 1730
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
товарiв для окремих видiв дiяльностi, якi мають сезонний характер або здiйснюються з використанням довгострокових договорiв, при ввезеннi (пересиланнi) яких на митну територiю України може видаватися податковий вексель на суму податку на додану вартiсть iз строком погашення до 90 днiв

Код згiдно з
УКТ ЗЕД
Опис товарiв
2701 12 90 00 Вугiлля кам'яне: вугiлля бiтумiнозне, iнше
2701 19 00 00 Вугiлля кам'яне, iнше
2704 00 11 00 Кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля для виробництва електродiв
2708 20 00 00 Кокс пековий, отриманий з кам'яновугiльної смоли або iнших мiнеральних смол
2709 00 90 00 Тiльки нафта сира
2710 00 74 00,
2710 00 76 00,
2710 00 77 00,
2710 00 78 00
Нафта i нафтопродукти, у тому числi отриманi з бiтумiнозних порiд (за винятком сирих): важкi дистиляти: палива рiдкi (мазут), для iнших цiлей
2711 21 00 00 Газ природний
2713 11 00 00 Кокс нафтовий некальцинований
2713 12 00 00 Кокс нафтовий кальцинований
2909 19 00 20 Метилтретбутиловий ефiр
2918 29 90 00 Тiльки 2,4-Д кислота технiчна
2918 90 20 00 Тiльки дикамба технiчна
2924 29 90 00 Тiльки ацетохлор технiчний
2926 90 99 90 Тiльки альфациперметрин технiчний
2931 00 95 90 Тiльки глiфосфат технiчний та диметоат технiчний
2933 90 95 00 Тiльки карбендазим технiчний
3705 10 00 00 Фотоплiвки для офсетного друку
3808 10 Iнсектициди
3808 20 Фунгiциди
3808 30 11 00,
3808 30 13 00,
3808 30 15 00,
3808 30 17 00,
3808 30 21 00,
3808 30 23 00,
3808 30 27 00
Гербiциди
3906 90 Полiмери, iншi (флокулянт для вiдходiв флотацiї - канфлок)
3907 60 00 00 Полiетилентерефталат
4001 22 00 00 Каучук натуральний, технiчно спецiалiзований (TSNR)
4002 19 00 00 Каучук бутадiєн-стирольний (SBR), iнший
4002 20 00 00 Каучук бутадiєновий (BR)
4002 60 00 00 Каучук iзопреновий (IR)
4703 11 00 00 Целюлоза деревна, натронна або сульфатна, крiм розчинних сортiв, невибiлена, з хвойних порiд
4703 21 00 00 Целюлоза деревна, натронна або сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена, з хвойних порiд
4703 29 00 00 Целюлоза деревна, натронна або сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена, з листяних порiд
4704 11 00 00 Целюлоза деревна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв, невибiлена, iз хвойних порiд
4704 21 00 00 Целюлоза деревна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена, з хвойних порiд
5201 00 10 00 Волокно бавовняне, нечесане: гiгроскопiчне або вибiлене
5201 00 90 00 Волокно бавовняне, нечесане: iнше
7202 99 80 00 Тiльки силiкокальцiй
7607 20 10 00 Фольга алюмiнiєва на основi завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм
8401 30 00 00 Тепловидiльнi елементи (касети), неопромiненi (для ядерних реакторiв)
8401 40 90 00 Частини ядерних реакторiв, iншi
8442 50 21 00,
8442 50 23 00,
8442 50 29 00
Тiльки офсетнi пластини, алюмiнiєвi та гумовi
8543 89 Машини електричнi спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi (обладнання комплектiв для монiторингу)
8701 20 10 00 Тiльки сiдельнi автотягачi".
  
(Перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.01.2001 р. N 42)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.