Документ скасований: Постанова КМУ № 1730 від 22.11.2000

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 червня 1999 р. N 1123


Про внесення доповнення до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Доповнити пункт 8 роздiлу II Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 1997 р. N 1104 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 41, с. 26; 1998 р., N 28, ст. 1050, N 34, ст. 1277) реченням такого змiсту: "При ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України окремих товарiв, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, може видаватися податковий вексель iз строком погашення до 90 днiв".

     2. Затвердити перелiк товарiв, при ввезеннi (пересиланнi) яких на митну територiю України може видаватися податковий вексель на суму податку на додану вартiсть iз строком погашення до 90 днiв згiдно з додатком.

     3. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 52

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 червня 1999 р. N 1123

ПЕРЕЛIК
товарiв, при ввезеннi (пересиланнi) яких на митну територiю України може видаватися податковий вексель на суму податку на додану вартiсть iз строком погашення до 90 днiв

  Код згiдно з
      ТН ЗЕД
     Опис товарiв згiдно з Гармонiзованою
                        системою
    1201 00900 Соя iнша
    1511 90190,
    1511 90990
Олiя пальмова та її фракцiї, нерафiнованi
або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного
складу, iншi
    1517 90990 Тiльки сумiшi рослинних жирiв для
виготовлення харчових продуктiв, у тому
числi кондитерських виробiв
    2909 19000 Тiльки ефiр метилтрибутиловий
    3906 90000 Полiмери, iншi (флокулянт для вiдходiв
флотацiї - канфлок)
    3907 60000 Полiетилентерефталат
    4001 21000 Смокед-шит (сорт натурального каучуку)
    4002 60000 Каучук iзопреновий (IR)
    4703 11000 Целюлоза деревна, натронна або сульфатна,
крiм розчинних сортiв, небiлена iз хвойних
порiд
    4704 11000 Целюлоза деревна, сульфiтна, крiм розчинних
сортiв, небiлена iз хвойних порiд
    7202 99900 Тiльки силiкокальцiй.

 

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ

газета "Урядовий кур'єр" N 123 вiд 06-07-99

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.